Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Komunikat ID 24056 „Próba usunięcia rozliczonej nieobecności”

Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat – w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.
Komunikat ID 24055 Przekroczono limit nieobecności na ten rok/miesiąc. Czy chcesz kontynuować?

W programie Comarch ERP Optima wprowadzono kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych oraz podejmujących pierwszą pracę, tak aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy. W przypadku próby wprowadzenia większej niż przysługująca liczby dni urlopu pojawi się komunikat ‘Przekroczono limit nieobecności na ten rok/miesiąc. Czy chcesz kontynuować’ z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana jako urlop wypoczynkowy pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres.
Komunikat ID 24171 „Suma skopiowanych płatności jest różna od kwoty netto wypłaty. W celu uzgodnienia wartości, do listy elementów wypłaty została dodana „Korekta netto wypłaty”. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.”

Komunikat wyświetlany w wypłacie korygującej, jeśli suma płatności skopiowanych z wypłaty anulowanej różni się od kwoty netto w wypłacie korygującej. Wypłatę korygującą można zapisać bez „Korekty netto wypłaty”, jeśli płatności zostaną ponownie przeliczone wg schematu. W tym celu na liście płatności należy usunąć zaznaczenie parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” lub uruchomić funkcję „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna).
Ostrzeżenie ID 24370 „Proszę usunąć spłatę, zapisać wypłatę i dodać spłatę ponownie.”

Komunikat pojawia się w przypadku próby dodania/zmiany spłaty korekty netto/zaliczki/pożyczki w kwocie przekraczającej wysokość spłaty generowanej automatycznie.
Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak', żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu – jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie', żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania nieobecności ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’, która powodowałaby przekroczenie limitu 60 dni opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia lub 14 dni opieki nad innym członkiem rodziny.
Użytkownik ma do wybory trzy przyciski:

 • Tak – nieobecność dzieli się następująco:
  • okres mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’.
   o okres, nie mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
  • Jeśli cały okres edytowanej nieobecności jest poza limitem (bo wcześniej wykorzystano pełny limit), to zapisuje się jedna nieobecność, za cały okres jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151)’.
 •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
 • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.
Przekroczono maksymalną długość okresu zasiłkowego. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak', żeby podzielić nieobecność: do końca okresu zasiłkowego jako zwolnienie chorobowe, a po przekroczeniu jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie', żeby zapisać nieobecność w całości jako zwolnienie chorobowe

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności typu ‘Zwolnienie chorobowe’, która powodowałaby przekroczenie limitu 182/270 dni.

Użytkownik ma do wybory trzy opcje:

 • Tak – wprowadzana nieobecność zostanie podzielona. Okres mieszczący się w limicie, zostanie zapisana jako nieobecność ‘Zwolnienie chorobowe’, a pozostała część jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
 •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
 • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.

 
Ostrzeżenie ID 24159 „Nie można naliczyć wypłaty. Nie wykryto elementów, które można naliczyć. Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika.”

Waluta wybrana na formularzu listy płac dla pracowników oddelegowanych jest różna od waluty rozliczenia pracownika, ustawionej na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 'Etat'.