Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Komunikat ID 24367 „Suma spłat zaliczki/pożyczki/korekty netto jest większa od wartości zaliczki/pożyczki/korekty netto pozostałej do spłacenia.”

Należy usunąć z listy elementów wypłaty dodaną ręcznie spłatę zaliczki/pożyczki/korekty netto i zapisać wypłatę. Następnie trzeba ponownie podnieść wypłatę do edycji i dodać spłatę w prawidłowej wysokości, nie przekraczającej kwoty pozostającej do spłaty. Program kontroluje, by dodana ręcznie w wypłacie spłata zaliczki (odpowiednio: spłata pożyczki bądź korekty netto wypłaty) nie była większa iż kwota pozostająca do spłacenia z danej zaliczki/pożyczki/korekty netto.
Ostrzeżenie ID 24159 „Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. Należy usunąć powiązanie typu z grupą lub wybrać inny algorytm”

Składniki wypłat są ściśle powiązane z algorytmami wyliczeniowymi, jednak typy znajdujące się w grupie typów wypłat nie mogą korzystać z algorytmów 7,8,9 oraz 13. Należy wybrać inny algorytm lub usunąć powiązanie składnika z grupą typów wypłat. Do grupy można podpinać tylko takie typy wypłat, które są możliwe do dodania ręcznie na liście dodatków pracownika w Kadrach.
Ostrzeżenie ID 24159 „Błąd księgowania listy płac. Nie można zaksięgować listy płac posiadającej otwarte wypłaty”

Komunikat pojawia się przy próbie zaksięgowania listy płac, jeżeli lista płac jest w buforze lub jest zamknięta ale posiada otwarte wypłaty. Należy zamknąć wszystkie wypłaty – najszybszym sposobem jest seryjne zamknięcie wypłat lub zamknięcie listy płac, wybierając przycisk na dole okna:  'Zmiana statusu listy płac', w oknie w wypłatami 'Seryjne zamykanie/otwieranie wypłaty' lub odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy.
Ostrzeżenie ID 24191 „Nie można dodać umowy cywilnoprawnej właścicielowi lub osobie współpracującej.”

Ostrzeżenie występuje w podczas próby dodania właścicielowi lub osobie współpracującej umowy cywilnoprawnej. Wypłaty naliczane dla osób zarejestrowanych na liście ‘Właściciele’ służą wyłącznie wyliczeniu dla nich składek ZUS i zapisaniu informacji o przerwach w opłacaniu składek, na potrzeby wykazania ich na deklaracjach rozliczeniowych ZUS. Nie są do takich wypłat generowane płatności w Preliminarzu w Kasie/Banku. Dlatego nie można zawierać i wypłacać z właścicielem umów cywilnoprawnych. Aby wprowadzić właścicielowi lub osobie współpracującej umowę cywilnoprawną, należy dodać taką osobę na liście pracowników i z tego poziomu przypisać umowę. Następnie należy naliczyć wypłatę na standardowej liście płac dla umów.
Ostrzeżenie ID 24023 „Nie można skasować listy płac z wypłatami”

Aby usunąć listę płac należy wcześniej usunąć naliczone na niej wypłaty.
Komunikat ID 24148 „Wybrano naliczanie/usuwanie wypłaty na zamkniętej liście płac. Kontynuować?”

Pojawia się przy naliczaniu lub próbie usunięcia wypłaty do zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłatę należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłatę – należy wcześniej zmienić jej status na 'otwarta'. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowej / usunięcia już istniejącej wypłaty.
Komunikat ID 24129 „Dla formy płatności „przelew” wymagane jest uzupełnienie pola bank oraz numeru rachunku”

Informacja o konieczności uzupełnienia pola bank oraz numeru rachunku bankowego w momencie dodawania lub zmiany formy płatności 'przelew'.