Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Informacja 6022 Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw, jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury:

 

 

 

 

Jeśli podczas pracy z programem pojawi się powyższy komunikat dotyczący braku uprawnień do wykonania danej procedury, to użytkownik powinien skontaktować się z operatorem programu, który posiada uprawnienia administratora. Komunikat ma związek z nałożeniem na użytkownika blokad dostępu z poziomu karty operatora (w tym przypadku blokada dotyczy formularza faktury zakupu).
Komunikat ID 23070 „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi -6.12.”

Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli suma kwot wskazanych na dokumencie w zakładce Płatności (w tabeli form płatności) nie jest zgodna z kwotą dokumentu.

W niniejszym przykładzie kwota zadeklarowana na zakładce Płatności jest o 6,12 niższa od kwoty wskazanej na dokumencie.
Komunikat ID 25065 „Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Błąd nr 18: Współpraca z drukarką nie jest możliwa. Brak możliwości wykonania operacji. Błędna stawka PTU lub towar zablokowany.”

Komunikat ten może pojawić się przy próbie fiskalizacji, jeśli na dokumencie znajduje się towar, który kiedykolwiek wcześniej został zafiskalizowany z inną stawką podatkową niż obecnie.
Takie zdarzenia pozostają w pamięci drukarek fiskalnych i przez to wysłanie towaru z nową stawką VAT może zostać przez nie zablokowane. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zmiana nazwy towaru (np. dodanie kropki na początku), żeby drukarka rozpoznała go jako inny towar.

Nazwa towaru do fiskalizacji domyślnie pobierana jest z dokumentu. Dlatego też na karcie towaru, na zakładce [Ogólne], należy ustalić unikalną nazwę dla towaru, ponowne wystawić i zafiskalizować dokument.

Istnieje taka możliwość, aby nazwa towaru była pobierana z formularza towaru. Nie będzie wtedy konieczności wystawiania dokumentu ponownie. W System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/Drukarka fiskalna należy zaznaczyć parametr Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych. Następnie na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe] w polu Nazwa (sekcja Urządzenia fiskalne) należy ustalić unikalną nazwę dla danego towaru. Jeśli nie zostanie uzupełnione powyższe pole nazwa towaru do fiskalizacji zostanie pobrana z zakładki [Ogólne].

Drukarki w zależności od modelu przetwarzają ograniczoną liczbę znaków, dlatego też komunikat ten, może pojawić się także w sytuacji, gdy posiadamy towary, których nazwa zaczyna się tak samo, a posiadają one różne stawki VAT. Wtedy drukarka traktuje powyższe towary jako jeden towar.
Komunikat ID 34441 „Nie można anulować dokumentu! Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.”


Jeśli po wydaniu towaru z magazynu, korygujemy dostawę, którą ten towar został wprowadzony na magazyn, wówczas tworzona jest korekta kosztu (WZKK), która koryguje odpowiednio koszt zakupu wydawanego towaru. Dokument WZKK jest powiązany zarówno z dokumentem przychodowym, jak i rozchodowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Co to jest WZKK i kiedy powstaje?

 

Przykład

  •  Poprzez Przyjęcie Zewnętrzne wprowadzamy na magazyn 1 szt. towaru T.
  •  Dokumentem Wydania Zewnętrznego zdejmujemy z magazynu 1 szt. Towaru T.
  • Do Przyjęcia Zewnętrznego tworzymy korektę wartości zmieniającą cenę towaru T. Podczas zapisu PZKOR
    tworzony jest automatycznie dokument korekty kosztu WZKK (widoczny na liście Wydań Zewnętrznych) – powiązany zarówno z PZKOR, jak i z WZ.
  • Do Wydania Zewnętrznego tworzymy korektę.
  • Podczas próby anulowania PZKOR wyświetlony zostanie komunikat: Nie można anulować dokumentu! Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.

 

Rozwiązanie:
Aby anulować PZKOR, otwórz ten dokument, przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu WZKK. Z tego poziomu poprzez przycisk – Podgląd otwórz ten dokument WZKK. Przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu rozchodowego skojarzonego z tym WZKK. Analogicznie, z tego poziomu otwórz do podglądu dokument rozchodowy i ponownie przejdź na zakładkę [Dokumenty]. W tabeli Dokumenty powiązane widoczny jest numer korekty do tego dokumentu rozchodowego.

Aby anulować pierwotnie zamierzony dokument (w podanym przykładzie PZKOR), należy najpierw anulować korektę do dokumentu rozchodowego (WZKOR). Jeśli korekta dokumentu rozchodowego jest skojarzona z korektą Faktury Sprzedaży, należy anulować FSKOR (WZKOR zostanie wówczas anulowana przez program automatycznie).
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności”.

Jeśli dokument jest już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu.

Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu.

Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry zaznaczymy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów.

Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.

Pod przyciskiem  Lista dokumentów rozliczających widocznym w pasku zadań z poziomu listy lub formularza dokumentu, możemy zobaczyć zapisy kasowe/bankowe powiązane z dokumentem.

Można odnaleźć dany zapis na liście zapisów kasowych/bankowych (menu Kasa/bank / Zapisy kasowe/bankowe) i usunąć go. Wcześniej jednak (przed usunięciem zapisu) należy rozpiąć rozliczenie tego zapisu z dokumentem, który jest nim rozliczony. Aby to zrobić należy otworzyć dany zapis kasowy/bankowy, przejść na zakładkę Rozliczenia dokumentów, tam w dolnej części okna znajduje się lista rozliczeń tego zapisu, należy je usunąć przyciskiem kosza znajdującym się po prawej stronie tej listy. Po rozpięciu zdarzenia (powstało w Preliminarzu płatności w wyniku wystawienia dokumentu) z zapisem rozliczającym, możemy usunąć sam zapis oraz anulować dokument, który był rozliczony tym zapisem.
Komunikat ID 30114 „Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument.”

Komunikat oznacza, że na Zleceniu Serwisowym, które chcemy częściowo fakturować (dotyczy też wystawiania Paragonu na część zlecenia) nie ma żadnych czynności ani części przeznaczonych do fakturowania (parametr uwzględniaj na FA/PA na wszystkich czynnościach urządzeniach nie jest zaznaczony).

Wystawienie częściowej faktury lub częściowego paragonu będzie możliwe dopiero po zaznaczeniu parametru uwzględniaj na FA/PA na przynajmniej jednej czynności/części. Dodatkowo dana czynność musi posiadać status „zakończona” lub w przypadku części dana część musi być pobrana (przesunięta na magazyn serwisowy).
„Nie można przekształcić faktury pro forma, do której istnieje dokument w buforze.”

Do Faktury Pro-Forma istnieje już faktura zaliczkowa która jest zapisana w buforze. Przed wystawieniem kolejnej faktury zaliczkowej, należy zatwierdzić na stałe poprzednią zaliczkę. Numery powiązanych dokumentów można sprawdzić po wejściu w konkretny dokument, na zakładce Dokumenty.