Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID 25257 „Dokument nie będzie utworzony!Żadna z wybranych pozycji nie może być przeniesiona na dokument.”

Na formularzu Części znajdują się pola Ilość pobrana na zlecenie oraz Ilość wydana, czyli faktycznie wykorzystana przy realizacji zlecenia (domyślnie program proponuje ilość wydaną równą ilości pobranej na zlecenie. Użytkownik może wprowadzić faktycznie wykorzystaną ilość z przedziału <0; ilość pobrana>. Ta ilość jest uwzględniana podczas generowania FA, PA, RW, czy WZ (pole aktywne do czasu zafakturowania/ wydania części).

MM zwrotne z magazynu serwisowego można utworzyć wyłącznie na ilość towaru będącą różnicą między ilością pobraną a wydaną.
Ostrzeżenie (34475) Brak wszystkich towarów na magazynie.

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia Rezerwacji Odbiorcy do dokumentów rozchodowych. W sytuacji, gdy RO zostało wystawione na magazyn, na którym nie ma wystarczającej ilości towaru dla pozycji wskazanych na rezerwacji, program nie pozwala na zrealizowanie takiego RO dokumentem rozchodowym.
Ostrzeżenie (25167) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony.

Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Towar. Aby zaimportować taki dokument należy zalogować się do modułu: Handel.
Informacja ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! Na RO występują tylko usługi!”

W przypadku, gdy stworzony jest dokument Rezerwacja Odbiorcy z zaznaczonym na formularzu parametrem Rezerwacja wewnętrzna – nie ma możliwości przekształcenia go do dokumentu Przesunięcie Międzymagazynowe, w sytuacji gdy występują na nim wyłącznie pozycje o typie usługa.
Komunikat ID 30796 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Na dokumencie są usługi złożone. Wygeneruj dokumenty magazynowe na składniki.”

Podczas tworzenia dokumentu korekty do Faktury Sprzedaży lub Paragonu program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona z zaznaczonym na jej karcie cennikowej parametrem Pobieranie składników na FA/PA oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli na FA lub PA jest taka pozycja, ale nie został do niego wygenerowany dokument RW, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że przed wykonaniem korekty konieczne jest przekształcenie dokumentu FA/PA do dokumentu magazynowego WZ (RW), dopiero po takim przekształceniu będzie możliwe wykonanie korekty tego dokumentu.
Komunikat ID 25182 „Ustawodawca wymaga by dla faktur RR stosować stawkę VAT 7%. Pozycję: 'T1′ zapisano ze stawką VAT: 23,00 % Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR z pozycją w stawce VAT innej niż 7%?”

Jeżeli na Fakturę RR zostały dodane towary ze stawką VAT inną niż 7%, w momencie zapisu wyświetli się komunikat ostrzegawczy dla pierwszego towaru, który na dokumencie miał wskazaną inną stawkę. Po wybraniu Tak faktura zostanie zatwierdzona z wcześniej ustawionymi stawkami. Po wybraniu Nie pojawi się kolejny komunikat z pytaniem, czy zmienić stawkę na 7%. Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając Nie Użytkownik powróci do edycji faktury.
Ostrzeżenie (25244) Żadna pozycja listy nie jest zaznaczona! Zaznacz na liście te pozycje, które mają być przeniesione na magazyn serwisowy.

Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia dokumentu MM na magazyn serwisowy z poziomu formularza: Zlecenia serwisowego, gdy nie zaznaczono żadnych pozycji do przeniesienia. Aby utworzyć dokument MM na magazyn serwisowy, należy najpierw zaznaczyć pozycje do przeniesienia w kolumnie zaznaczeń.