Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Pytanie (30543) Zapisać zmiany?

Komunikat pojawia się, jeśli modyfikujemy pozycję dokumentu i wybierzemy opcję Edytuj poprzedni lub Edytuj następny (dostępne w górnym pasku ikon). Po twierdzącej odpowiedzi, program zapisze zmiany i przejdzie do edycji kolejnej pozycji. W przypadku wybrania opcji Nie, wprowadzone zmiany do pozycji dokumentu nie zostaną zapisane, a program również przejdzie do edycji następnej/poprzedniej pozycji. Kliknięcie w opcję Anuluj, spowoduje powrót do edytowanego pola.
Komunikat ID 1112 „Rekord nie został znaleziony.”

Komunikat może wystąpić w przypadku odwołania się funkcji do rekordu, którego nie ma lub pola, które jest puste w bazie danych. W przypadku wystąpienia komunikatu, np. przy próbie zapisu dokumentu na stałe (zakładając, że jest już zapisany do bufora – kolor zielony), można na jego podstawie wystawić taki sam nowy dokument, natomiast stary usunąć. Jeśli problem nie ustąpi należy zgłosić się do Autoryzowanego Partnera Comarch. W przypadku, gdy nie jest to jednorazowy przypadek, należy zgłosić problem na adres: optima@comarch.pl z opisem wykonywanych czynności.
Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie dokumenty zostały zafiskalizowane.

W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów jest zafiskalizowany, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone są niezafiskalizowane lub wszystkie są zafiskalizowane.
Komunikat ID 25301 „Wartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis?”

Ostrzeżenie w postaci komunikatu występuje przy częściowym fakturowaniu zaliczki, jeśli wartość zaliczek pobranych na dokument przekracza wartość pozycji na dokumencie. Wartość zaliczek, jakie chcemy rozliczyć z danym dokumentem można ustalić na zakładce Płatności, gdzie znajduje się tabela Faktury zaliczkowe. Można zmniejszyć wartość zaliczki, jaką rozliczamy z Fakturą Sprzedaży (wartość ustalamy w kolumnie Kwota) lub też zrezygnować z rozliczania wybranych zaliczek (możemy ustawić wartość w kolumnie Użyj na NIE). Domyślnie tabela z Fakturami Zaliczkowymi ma ustawienia pól: „Użyj” na TAK, Stawka VAT zaliczki, „Kwota” wypełniona ma wartość równą wartości z pola „Kwota maks.”. Po wprowadzeniu zmian w tabelce „Faktury zaliczkowe”, automatycznie przeliczane są wartości w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiają się w tabelce VAT na minus. Jeśli zaliczki wystawione są na różne stawki VAT, wówczas w tabelce VAT oraz w tabelce „Faktury zaliczkowe” kwoty zaliczek widnieją w rozbiciu na stawki VAT.

Przykład
Wystawiamy Fakturę Pro Forma na 2 sztuki towaru w cenie 10zł. Zostaje dodana zaliczka na całą wartość. Następnie przekształcamy fakturę do faktury końcowej i na niej zmieniamy ilość towaru na 1. Wartość faktury jest wtedy niższa niż skojarzona z nią zaliczka. W takim przypadku na zakładce Płatności trzeba zmniejszyć kwotę zaliczki użytej do rozliczenia tej faktury.
Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą TraNag).

Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany na dokumencie handlowo/magazynowym, który nie ma powiązanego zapisu bankowego, dotyczy to zarówno dokumentów zapisanych na stałe, do bufora jak i anulowanych.

Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest oznaczenie danego kontrahenta jako Nieaktywny, można to zrobić w lokalizacji Ogólne/ Kontrahenci w zakładce Handlowe. Będzie on wtedy wyświetlany na liście Kontrahentów w kolorze czerwonym. Działanie takie jest odwracalne.

Jeśli konieczne jest usunięcie karty danego Kontrahenta z programu na stałe należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.
Komunikat ID – 34574 „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2009-06-30 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.”

W zależności od zaznaczenia parametru Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, program sprawdza „ilość” lub „ilość dostępną” podczas wydawania towaru z magazynu. Jako ilość dostępną należy rozumieć ilość pomniejszoną o rezerwacje.

W zależności od zaznaczenia parametru może pojawić się komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” lub „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 występują braki! Brakuje 22.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Ilość oraz ilość dostępną towaru na dany dzień można sprawdzić w menu Handel/ Zasoby. Należy pamiętać również, że jeśli wystawiamy dokument z datą wstecz, program sprawdza operacje na towarze, które wykonane zostały po tej dacie.

Jeśli na liście zasobów na dzień wystawienia dokumentu były 3 sztuki towaru, ale wystawiono dokument z datą późniejszą na ten towar, wówczas na dokumencie z datą wcześniejszą już nie będzie można go wydać. Czasami zdarzają się sytuacje, że w bazie jest wprowadzony dokument z datą wprzód (np. pomyłkowo wprowadzony rok), dlatego można wyświetlić listę zasobów ustawiając datę daleko do przodu. Zasoby znajdujące się na magazynie można też wyświetlić na formularzu towaru, na zakładce Zasoby. Jeśli w tej zakładce nie wyświetlają się zasoby natomiast na liście Zasobów (Handel/ Zasoby) w kolumnie Ilość/ Ilość dostępna wyświetlają się ilości dostępne z datą bieżącą to towar najprawdopodobniej został wydany z datą wprzód i należy przeanalizować historię danego towaru.

Możemy to zrobić zaznaczając dany towar na liście zasobów, a następnie klikając przycisk , dostępny w menu u góry lub wybierając opcję Historia towaru dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Po przejściu do okna Historii najlepiej odznaczyć parametry: data dokumentu oraz data operacji (jeśli były zaznaczone) oraz wygenerować historię dokumentów przyciskiem czerwonego pioruna.

Przykład
Towar BRULION, na dzień bieżący ilość: 54 szt., ilość dostępna 33 szt (rezerwacje 21 szt.) Gdy parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje jest włączony, program nie pozwoli na wydanie ilości większej niż „ilość dostępna” (33 szt). Przy próbie sprzedaży 50 szt. wyświetlony zostanie komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru BRULION [Brulion] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 występują braki ! Brakuje 17.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Jeśli parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje nie jest włączony, program przy wydawaniu bierze pod uwagę „ilość”, nie „ilość dostępną”, czyli można wydać co najwyżej 54szt. towaru. Jeśli spróbujemy wydać 60szt., pojawi się komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru BRULION [Brulion] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 przekroczono stan o 6.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 27.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.
Komunikat ID 30679 „Nie ustalono podstawy stosowania procedury marży. Czy kontynuować zapis ?”

Komunikat ten świadczy o tym, że podczas wystawiania dokumentu Faktura VAT marża nie zdefiniowano tzw. procedury marży.

Obecnie podatnicy świadczący usługi turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży, powinni na fakturach umieszczać adnotację: „procedura marży dla biur podróży”. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża – odpowiednio wyrazy: „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

W programie Comarch ERP Optima rozwiązano to w ten sposób, że podczas zapisu dokumentu Faktura VAT marża sprawdzane jest uzupełnienie pola „Procedura marży” znajdujące się na zakładce Kontrahent. W przypadku braku tego uzupełnienia, Użytkownik zostaje poinformowany w/w komunikatem.

W odpowiedzi Użytkownik decyduje o zapisie dokumentu bądź nie.

Po odpowiedzi Tak – program umożliwia zapis dokumentu (Użytkownik stosowną adnotację powinien wprowadzić na wydruk dokumentu np. za pomocą pola „opis/atrybuty”)

Po odpowiedzi Nie – Użytkownik przenoszony jest na zakładkę Kontrahent do pola „Procedura marży” w celu jego uzupełnienia z poziomu opcji dostępnych na liście.