Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument został wyeksportowany.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument wyeksportowany. Standardowo operator nie ma możliwości anulowania dokumentu o takim statusie. Istnieje możliwość nadania takich uprawnień poszczególnym operatorom. Można to zrobić na karcie operatora w lokalizacji: System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry poprzez zaznaczenie parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych, opcja ta jest dostępna w dziale związanym z pracą rozproszoną.
Komunikat ID 25065 „Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Wysłana wartość towaru Towar1 (19,99) nie zgadza się z wartością wyliczoną (20)”

Komunikat pojawia się podczas fiskalizacji faktury w przypadku, gdy wartość pozycji nie jest równa cena * ilość.

Przykład
Sprzedajemy 2 sztuki towaru w cenie 10 zł, wartość pozycji zostanie wyliczona na 20 zł, Użytkownik natomiast zmieni ją ręcznie na 19,99 i taki dokument będzie próbował zafiskalizować (drukarka wyliczy wartość 20 zł, a w programie widnieje 19,99 zł).
Komunikat ID 32743 „Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane również na kartach towarowych, na których znajduje się ten atrybut. Czy chcesz kontynuować?”

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza definicji atrybutu typu lista, jeżeli na zakładce [Pozycje listy] została zmodyfikowana lista wartości atrybutu (zmieniono lub usunięto wartości, które występują na towarach).

Wybór opcji Nie powoduje powrót do edycji listy.

Wybór opcji Tak powoduje wykonanie operacji i zamknięcie okna definicji atrybutu. Na wszystkich kartach cennikowych, na których występuje atrybut, w przypadku:

  • modyfikacji wartości atrybutu, zaktualizowana zostanie jego wartość zgodnie z definicją
  • usunięcia wartości z definicji, przypisany atrybut zostanie usunięty wraz z wartością

Aby zweryfikować, na których kartach cennikowych znajduje się konkretny atrybut, można dodać kolumnę na liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/Zasoby), w której wyświetlona zostanie odpowiednia wartość atrybutu.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolnym nagłówku kolumny pojawi się menu. Należy kliknąć opcję „Wybór kolumn”, a następnie dwukrotnym kliknięciem lub metodą „przeciągnij i upuść” przenieść kolumnę z odpowiednim atrybutem na listę.

Po dodaniu kolumny, w polu z filtrem można wpisać wartość atrybutu, aby wyfiltrować konkretne wartości.

Po zastosowaniu filtra, na liście widoczne są towary z wartością atrybutu, która została wpisana w okno z filtrem.

Jeśli w definicji atrybutu KOLOR zmieniona zostanie wartość listy „czerwony”, na „pomarańczowy”, wówczas zmiana zostanie zastosowana na wszystkich kartach cennikowych, posiadających atrybut KOLOR o wartości „czerwony”:
Komunikat ID 25005 „Został wybrany nowy podmiot. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?”

Zmieniając na dokumencie kontrahenta należy zdecydować czy dla pozycji dokumentu mają zostać już ustalone ceny, czy też program ma pobrać nowe ceny zgodnie z przypisaną do nowo wybranego kontrahenta ceną domyślną oraz ustalonym dla niego rabatem.
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument jest skojarzony z innym dokumentem.”

Proszę otworzyć dokument, który będzie anulowany, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązany. W celu anulowania tego dokumentu należy najpierw anulować powiązany.
Komunikat ID 25032 „Kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności. Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie.”

W domyślnym ustawieniu konfiguracji programu kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia odpowiedniego parametru, który umożliwi zapisanie dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!. Parametr ten znajduje się w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) – Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!.
Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! Dokument RO nie posiada towarów złożonych!

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia Rezerwacji odbiorcy do dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktów. Jeżeli RO nie zawiera towarów lub usług złożonych, takie przekształcenie nie jest możliwe.