Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Pytanie ID 4101 „Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować?”

W przypadku, gdy w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat) zaznaczono parametr Intrastat oraz na karcie kontrahenta wybrano status Wewnątrzunijny – pojawi się pole Domyślny kod transakcji (zakładka Handlowe na karcie kontrahenta). Wystawiając dokument handlowy lub magazynowy na zakładce Dokumenty pojawi się sekcja Intrastat, gdzie w przypadku nie uzupełnienia kodu na karcie kontrahenta, kod transakcji jest pusty. Przy próbie zapisu generowany jest komunikat o braku kodu. Należy uzupełnić kod na karcie kontrahenta lub bezpośrednio na dokumencie.
Komunikat ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu].”

Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju korekty). Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt, jednak wszystkie poprzednie muszą być zapisane na stałe.
Komunikat ID 29418 „Dokument nie może zostać zapisany.Faktura zaliczkowa jest częściowo rozliczona na fakturach finalnych. Dla stawki vat: [stawka VAT] zmniejsz wartość o [kwota z faktury zaliczkowej].”

Komunikat pojawia się w przypadku tworzenia korekty wartości do faktury zaliczkowej. Nie można utworzyć korekty wartości do faktury zaliczkowej, która została użyta (wystawiono fakturę finalną, która uwzględnia wpłaconą zaliczkę). Aby wprowadzić korektę wartości należy wcześniej anulować fakturę finalną.
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument jest zaksięgowany.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument, który został przeniesiony do Rejestru VAT (na liście dokumentów posiada znacznik V). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy go wcześniej usunąć z Rejestru VAT. Jeśli jednak dokument został dodatkowo zaksięgowany do księgowości kontowej (na liście dokumentów wyświetla się w kolorze niebieskim) to przed usunięciem go z Rejestru VAT należy w menu kontekstowym (dostępnym pod prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję Usuń zapis księgowy. Po usunięciu zapisu księgowego należy usunąć dokument z Rejestru VAT, wówczas można go anulować.
Błąd weryfikacji numeru rachunku []: pusty numer NIP

Komunikat pojawia się, gdy podczas wystawiania Faktury Zakupu, korekty Faktury Zakupu, korekty Faktury Sprzedaży, spełnione są warunki umożliwiające weryfikację rachunku bankowego klienta, natomiast numer NIP nie został uzupełniony.
Komunikat ID -2147217900 „Naliczanie kosztu niemożliwe! Przed datą zamknięcia występują rezerwacje towaru.”

Przed datą wykonania Bilansu Zamknięcia Magazynu, w bazie nie powinny występować żadne rezerwacje towarów. Dokumenty rezerwujące towar to Rezerwacje Odbiorcy oraz Faktury Sprzedaży, Paragony z opcją rezerwacji (definiowaną w System/Konfiguracja/ Firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu) niepowiązane z dokumentami magazynowymi zdejmującymi towar z magazynu – Wydaniami Zewnętrznymi, a także ww. dokumenty znajdujące się w buforze (na liście w kolorze zielonym).

W celu wykonania BZM, należy przekształcić dokumenty, które rezerwują towar do dokumentów magazynowych WZ i zatwierdzić te, które znajdują się w buforze.
Aby możliwe było wykonanie BZM mimo występowania rezerwacji należy w menu System / Konfiguracja/ Firma / Magazyn/ Parametry zaznaczyć opcję BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień (wówczas program nie będzie kontrolował również istniejących na towar zamówień).
Informacja ID 26140 „Dla transakcji wewnątrzunijnych wymagane jest podanie kodu kraju.”

Na dokumencie na zakładce Kontrahent wybrano status kontrahenta wewnątrzunijny i nie podano kodu kraju. Kod kraju należy wybrać na zakładce Kontrahent z dostępnej rozwijanej listy przy numerze NIP.