Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Pytanie ID 4101 „Faktura proforma FPF/1/2017 posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować?”

Podczas zamykania Faktury Pro Forma (opcja Zamknij dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście FPF) program sprawdza, czy istnieją powiązane zaliczki, które nie zostały jeszcze w całości uwzględnione na Fakturach Finalnych. Jeżeli tak, wyświetli się powyższy komunikat. Wybranie opcji Nie spowoduje odrzucenie polecenia Zamknij. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zamknięcie Faktury Pro Forma i wykorzystanie powiązanych z nią zaliczek na Fakturze Finalnej nie będzie już możliwe.
Ostrzeżenie ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje korekta [numer dokumentu korygującego].”

Korekta Danych może być wykonywana wyłącznie jako pierwsza korekta do danej faktury. Korekta Ilości, Wartości (ceny) lub Stawki VAT, która zostanie utworzona po Korekcie Danych, będzie uwzględniała zmiany wprowadzone Korektą Danych.
Informacja (25115) Do przekształconego dokumentu występują korekty. Konieczne jest wygenerowanie korekt skojarzonych.

W przypadku, kiedy do dokumentu handlowego wystawiona jest korekta, a następnie dokument ten zostaje przekształcony do dokumentu magazynowego, podczas przekształcania tworzą się też dokumenty magazynowe do powiązanej korekty.
Komunikat ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument jest skojarzony z dokumentem handlowym. Należy wystawić korektę do dokumentu handlowego.”

W przypadku, gdy dokument magazynowy WZ/ PZ zostanie przekształcony do dokumentu handlowego (odpowiednio FA/ FZ), nie ma możliwości skorygowania bezpośrednio dokumentu magazynowego. Korektę należy wystawić do dokumentu handlowego, a program automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego WZKOR/ PZKOR.
Komunikat ID 25130 „Nie można utworzyć zamówień dostawcy.Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia lub wybrany dostawca nie występuje na zaznaczonych towarach.”

Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z listy zasobów klikając w ikonę ZD  i wybierajmy innego Dostawcę niż wskazany na karcie danego towaru. Należy sprawdzić dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) czy w polu Dostawca (zakładka Dodatkowe) wybrany jest ten sam kontrahent, na którego generujemy zamówienie.
Pytanie ID 29315 „W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena [nazwa ceny]. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?”

Komunikat pojawia się podczas zatwierdzania nowej kategorii cenowej (dodawanej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług). Po kliknięciu w opcję Tak program wykona operację dodawania do listy nowej ceny.
Komunikat ID 25203 „W konfiguracji zaznaczono parametr: „Inwentaryzacja bez kontroli stanu dokumentów”. Dokumenty PW/RW zostaną utworzone bezwarunkowo. Czy przekształcić arkusz do RW/PW?”

Zaznaczenie parametru Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz utworzenie dokumentów PWAI/ RWAI, pomimo występowania dokumentów w buforze lub dokumentów FA/FZ, do których nie zostały utworzone dokumenty magazynowe WZ/PZ. Dopuszczalne jest również występowanie nieprzekształconych rezerwacji i zamówień. Odznaczenie parametru po wybraniu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry spowoduje wyświetlenie komunikatu przedstawiającego listę dokumentów blokujących wykonanie inwentaryzacji oraz uniemożliwi wykonanie operacji.