Article Category: Nowości i zmiany w wersji 2020.0.1 - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Nowości i zmiany w wersji 2020.0.1 - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.09.2019 r.

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie:  4839,24 zł.
 • Minimalna stawka uczniów I roku: 241,96 zł.
 • Minimalna stawka uczniów II roku:  290,35 zł.
 • Minimalna stawka uczniów III roku: 338,75zł.
 • Młodociany – przyuczenie: 193,57 zł

 

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.10.2019 r.

 • Wskaźnik waloryzacji: 99,50%

 

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2020 r.

 • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 2600,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 17,00 zł

 

Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.10.2019 r.

 • Koszty uzyskania: 250 zł
 • Koszty uzyskania podwyższone: 300 zł
 • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 43,76 zł
 • Ulga podatkowa (kwota roczna): 548 zł 30 zł
 • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • dochód do 85528,00 zł – 17,00 %
  • dochód ponad 85528,00 – 32,00 %
 • Procent zaliczki podatku dla umów: 17,00 %

 

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2020 r.

 • Ulga podatkowa (roczna): 525,12 zł

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9  sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r.

(M.P. z 2019, poz. 742)

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. (M.P 2019, poz. 787)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
(Dz. U 2019, poz. 1778).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1835).

 

 1. Zajęcie wynagrodzenia. Wprowadzono możliwość wyliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich wypłat pracownika w obrębie danego miesiąca deklaracji oraz naliczania zajęcia na liście płac o rodzaju ‘Inne’. Podczas naliczania zajęcia zostaną uwzględnione kwoty z wszystkich wypłat pracownika naliczone na listach płac typu etat, zaliczka brutto, inna wypłata, które są wypłacone w tym samym miesiącu co wypłata, w której jest naliczane zajęcie. Przy ustalaniu maksymalnej kwoty możliwej do potrącenia zostaną uwzględnione elementy z wszystkich wypłat, które nie mają zaznaczonego parametru ‘Doliczany po ograniczeniu potrąceń’. Dla pożyczek PKZP, kwoty spłat pożyczek będą wpływać na wyliczenie kwoty zajęcia, w zależności od ustawienia parametru ‘Spłaty pożyczek doliczane po ograniczeniu potrąceń’ z poziomu konfiguracji [Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry].Niezależnie od ilości wypłat w danym miesiącu zostanie wyliczona jedna kwota wolna od potrąceń.

Kwota zajęcia wynagrodzenia będzie analogicznie wyliczana podczas przeliczania zajęcia za pomocą przycisku .

Na liście płac o rodzaju Inne dodano możliwość wyliczenia kwota zajęcia wynagrodzenia. Po dodaniu dodatku należy uruchomić naliczanie zajęcia za pomocą przycisku . Automatycznie zostanie dodane zajęcie wynagrodzenia, które ma pracownik oraz wyliczona kwota. Kwota zajęcia wyliczana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi pracowników etatowych.

 1. Import/eksport czasu pracy zleceniobiorcy. Umożliwiono import/eksport czasu pracy z/do arkusza Excel dla pracowników zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej. W oknie Eksport danych kadrowych dodano parametr Czas pracy zleceniobiorców z dwoma opcjami: Czas przepracowany z kalendarza oraz Uproszczone zestawienie czasu pracy. Zaznaczenie powyższych parametrów spowoduje eksport czasu pracy z kalendarza (Nie)obecności oraz zestawienia czasu pracy zleceniobiorców.

Podczas eksportu czasu przepracowanego z kalendarza weryfikowane jest czy pracownik posiada umowę cywilnoprawną we wskazanym okresie. Jeśli tak, zostanie utworzony arkusz Czas_przepracowany_umowa, w którym będzie zaczytana informacja o czasie pracy z kalendarza (Nie)obecności. W przypadku zaznaczenia podczas eksportu opcji ‘Uproszczone zestawienie czasu pracy’ zestawienie czasu pracy zleceniobiorcy zostanie wyeksportowane, jeśli pracownik posiada umowę cywilnoprawną rozliczaną według zestawienia i jest ono wprowadzone za wskazany okres. Uproszczone zestawienie zostaną zapisane w arkuszu Zestawienie_umowa. W przypadku eksportu uproszczonego zestawienia czasu pracy pracownika posiadającego kilka umów, zestawienie czasu pracy zostanie wyeksportowane z każdej umowy, w oddzielnym wierszu.

Eksport danych kadrowych

Na oknie Importu danych kadrowych dostępnym z poziomu zakładki Narzędzia >Importy > Danych kadrowych > Z arkusza Excel dodano opcje dotyczące importu czasu przepracowanego oraz zestawienia zleceniobiorcy. Zaznaczenie opcji Czas przepracowany zleceniobiorcy spowoduje import czasu pracy do kalendarza (Nie)obecności dla pracownika, który ma w dniu, do którego zaczytujemy czas, umowę cywilnoprawną. Dodatkowo weryfikowana jest informacja czy pracownik w danym dniu ma już wprowadzony czas pracy. Jeśli jest, czas pracy zostanie zaczytany tylko jeśli podczas importu zaznaczono opcję ‘Nadpisz’.

Jeśli na oknie importu zaznaczono opcję ‘Zestawienie czasu pracy zleceniobiorcy’ i w arkuszu ‘Zestawienie_umowa’ jest wprowadzone zestawienie czasu pracy sprawdzane jest, czy pracownik ma umowę cywilnoprawną rozliczaną według zestawienia o wskazanym numerze oraz czy trwa ona chociaż jeden dzień w miesiącu, za który importujemy zestawienie. Jeśli pracownik posiada umowę i nie ma wprowadzonego zestawienia lub ma zestawienie za ten miesiąc, ale podczas importu zaznaczono opcję ‘Nadpisz’, zestawienie zostanie zaczytane do danej umowy. Jeśli pracownik nie ma umowy, jest inne ustawienie odnośnie metody rozliczania czasu pracy lub jest zestawienie za dany miesiąc i podczas importu zaznaczono opcję ‘Pomiń’ zestawienie nie zostanie dodane.

Import danych kadrowych

 1. Blokada edycji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Dodano możliwość zablokowania edycji czasu pracy oraz planu pracy przez Użytkownika w sytuacji, gdy pracownik posiada w danym okresie rozliczoną wypłatę etatową.

W formularzu operatora [Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy], w sekcji odnoszącej się do parametrów dla modułu kadrowo-płacowego, dodano nowy parametr: ‘Blokada edycji czasu pracy pracownika po naliczeniu wypłaty’, w którym Operator ma możliwość wyboru jednej spośród trzech dostępnych opcji:

 • Ostrzeżenie,
 • Blokada,
 • Brak – domyślne ustawienie.

W nowych jak i w konwertowanych bazach, w formularzu operatora domyślnie jest zaznaczona opcja ‘Brak’. Tylko Użytkownik z uprawnieniami Administratora będzie miał dostęp do nadawania uprawnień dla danego operatora.

Formularz operatora – zakładka Parametry

 • Ostrzeżenie – Użytkownik podczas próby modyfikacji (edycja/dodanie/usunięcie) czasu pracy, planu pracy oraz zestawienia za okres, za który jest naliczona wypłata etatowa otrzyma komunikat:

‘Próba modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty. Po zapisaniu zmian należy naliczyć wypłatę ponownie. Czy chcesz kontynuować?’

Po otwarciu formularza wejścia dnia oraz zmodyfikowaniu godzin pracy/usunięciu wejścia w momencie zapisu sprawdzane jest czy za wskazany dzień pracownik posiada naliczoną wypłatę etatową. Jeśli pracownik posiada za ten okres naliczoną wypłatę etatową, Użytkownik otrzyma komunikat informujący o próbie modyfikacji czasu lub planu pracy po naliczeniu wypłaty. Komunikat ostrzegający o próbie modyfikacji czasu pracy po naliczeniu wypłaty wyświetlany będzie również w przypadku próby usunięcia czasu pracy w danym dniu w kalendarzu, z poziomu okna ‘czasu pracy’/’planu pracy’.

Pojawiający się komunikat informuje o naliczonej wypłacie za edytowany okres, ale Użytkownik po wybraniu opcji TAK ma możliwość zapisania wprowadzonych zmian w czasie pracy oraz planie pracy.

Podczas seryjnego wstawiania czasu pracy oraz planu pracy z poziomu formularza kalendarza (Nie)obecności i planu pracy oraz z listy pracowników ustawienie opcji ‘Ostrzeżenie’ na formularzu operatora skutkuje zablokowaniem możliwości zmodyfikowania rozliczonego czasu pracy/planu pracy za wskazany okres. Użytkownik otrzyma stosowną informacje w logu w formie ostrzeżenia dotyczącą zmiany rozliczonego w wypłacie czasu pracy.

Blokada edycji czasu pracy działa także podczas importu czasu pracy/planu pracy/zestawienia z arkusza Excel oraz importu plików RCP. W przypadku zaznaczenia opcji na formularzu operatora Ostrzeżenie Użytkownik nie będzie miał możliwości zaimportowania wskazanego czasu pracy do programu. Podczas importu w logu pojawi się stosowny komunikat informujący o nałożonej blokadzie.

 • Blokada – Użytkownik ma zablokowaną możliwość wprowadzenia zmian w czasie, planie pracy pracownika oraz w zestawieniu, jeśli za dany miesiąc jest naliczona wypłata etatowa.

Zablokowanie czasu/planu pracy po naliczeniu wypłaty spowoduje brak możliwości wprowadzenia zmian w oknie ‘Formularz dnia pracy’. Edytując dany dzień z poziomu czasu pracy/planu pracy, formularz dnia pracy zostanie wyświetlony w ‘trybie do odczytu’. Użytkownik będzie miał możliwość podglądu rozliczonego w wypłacie czasu pracy, natomiast edycja nie będzie możliwa. Analogiczne działanie będzie podczas próby edycji zestawienia czasu pracy.

Podczas seryjnego wstawiania czasu pracy oraz planu pracy z poziomu formularza kalendarza (Nie)obecności i planu pracy oraz z listy pracowników ustawienie opcji ‘Blokada’ na formularzu operatora skutkuje zablokowaniem możliwości zmodyfikowania rozliczonego czasu pracy/planu pracy za wskazany okres. Użytkownik otrzyma stosowną informację w logu w formie ostrzeżenia dotyczącą zmiany rozliczonego w wypłacie czasu pracy.

Blokada edycji czasu pracy działa także podczas importu czasu pracy/planu pracy/zestawienia z arkusza Excel oraz importu plików RCP. W przypadku zaznaczenia opcji na formularzu operatora Blokada Użytkownik nie będzie miał możliwości zaimportowania wskazanego czasu pracy do programu. Podczas importu w logu pojawi się stosowny komunikat informujący o nałożonej blokadzie.

 • Brak – Użytkownik może wprowadzać zmiany w czasie/planie pracy po naliczeniu wypłaty (w żaden sposób nie jest blokowana możliwość modyfikacji godzin pracy po naliczeniu wypłaty).

 1. Obniżenie progu podatkowego:

 • Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku naliczania wynagrodzeń z datą wypłaty od 1.10.2019 r. będzie stosowana stawka podatku 17% , nowe wartości kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej.
 • Wprowadzono zmiany dotyczące wykazywania procentu zaliczki podatku na wydrukach kwitka wypłaty oraz karty podatkowej.
 • Z poziomu [Konfiguracja/Program/Płace/Stałe podatkowe] odblokowano pole ‘miesiąc’. Poprzednio Użytkownik miał tylko możliwość zmiany roku. Dodatkowo zmodyfikowano opis ‘Koszty uzyskania podwyższone o 25%’ na ‘Koszty uzyskania podwyższone’.

Więcej na temat nowości związanych z obniżeniem progu podatkowego można znaleźć w części Księgowość.

 1. Oświadczenie o przychodach emeryta-rencisty. Wprowadzono możliwość wykazywania na wydruku okresów nieskładkowych. W oknie z parametrami dotyczącymi wydruku dodano parametr ‘Informacja o okresach nieskładkowych’. Po jego zaznaczeniu zostanie dodany załącznik z listą nieobecności zaliczanych do okresów nieskładkowych przypadających w podanym okresie. Na wydruku wykazywane są wprowadzone nieobecności, nie jest sprawdzane rozliczenie w wypłatach. Nieobecność musi przypadać w okresie, w którym pracownik ma ustalone prawo do emerytury lub renty.

Zmiany

 1. Oddelegowanie do pracy za granicą. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podstawy składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, którzy mają w danym miesiącu wypłacane wynagrodzenie za różne okresy. Podczas ustalania podstawy składek ZUS w wypłacie za okres oddelegowania, jeśli suma wypłaconego wynagrodzenie przekroczy przeciętne prognozowane wynagrodzenie, osiągnięte przez pracownika, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o diety należne do odliczenia, za dni pobytu za granicą, wynikające z wszystkich wypłaconych w tym miesiącu wypłat. Kwota będąca różnicą wynagrodzenia i diet będzie stanowić podstawę składek ZUS. Jeśli po odjęciu diet podstawa byłaby niższa niż przeciętne wynagrodzenie, za podstawę ZUS przyjmujemy kwotę przeciętnego wynagrodzenia. Po ustaleniu podstawy ZUS obowiązującej w danym miesiącu sprawdzane jest jaka podstawa ZUS została zapisana we wcześniejszych wypłatach. Różnica między ustaloną podstawą ZUS dla danego miesiąca i podstawą naliczoną w pozostałych wypłatach należących do tego samego miesiąca deklaracji będzie stanowić podstawę ZUS w bieżącej wypłacie. Podczas przeliczania podstawy ZUS i podatków za pomocą przycisku , podstawa składek ZUS jest wyliczana tak samo jak podczas naliczania wypłat. Jeśli podczas naliczania kolejnej wypłaty w danym miesiącu deklaracji, po ustaleniu podstawy składek ZUS dla danego miesiąca i uwzględnieniu podstaw zapisanych w naliczonych wcześniej wypłatach podstawa musiałaby być ujemna zostanie naliczona w kwocie zerowej. W takim przypadku należy wykonać ponowne przeliczenie podstawy składek w wypłacie walutowej naliczonej jako pierwsza (po jej cofnięciu do bufora).
  Przykład
  Pracownik oddelegowany ma naliczane w obrębie miesiąca dwie wypłaty za okres oddelegowania, np. w związku ze zmianą kraju oddelegowania. Pierwsza z nich została naliczona na kwotę niższą niż równowartość przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, a więc podstawa składek ZUS została wyliczona w wysokości równej kwocie wynagrodzenia (bez odliczenia diet). Kwota wypłacana w drugiej wypłacie spowodowała przekroczenie w skali miesiąca kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia osiągnięte przez pracownika wynagrodzenie zostanie pomniejszone o diety należne do odliczenia, za dni pobytu za granicą, wynikające z wszystkich wypłaconych w tym miesiącu wypłat. Kwota będąca różnicą sumy wynagrodzenia i diet będzie stanowić podstawę składek ZUS za dany miesiąc. Jeśli po odjęciu diet podstawa byłaby niższa niż prognozowane wynagrodzenie, za podstawę ZUS przyjmujemy kwotę prognozowanego wynagrodzenia. Po ustaleniu podstawy ZUS obowiązującej w danym miesiącu sprawdzane jest jaka podstawa ZUS została zapisana we wcześniejszych wypłatach. Różnica między ustaloną podstawą ZUS dla danego miesiąca i podstawą naliczoną w pozostałych wypłatach należących do tego samego miesiąca deklaracji będzie stanowić podstawę ZUS w bieżącej wypłacie.
 2. Zwolnienie z PIT dla młodych.

 • Wprowadzono zmiany związane z naliczaniem zwolnienia z PIT dla młodych. Zwolnienie z podatku zostanie zastosowane do wynagrodzenia wypłaconego do dnia ukończenia 26 lat. Poprzednio zaliczka podatku nie była naliczana od wynagrodzenia wypłaconego do końca miesiąca, w którym pracownik ukończył 26 lat. Przychód, od którego nie pobrano zaliczki podatku ze względu na zwolnienie nie jest uwzględniane do osiągniętego dochodu w danym roku, od którego zależy procent zaliczki podatku.
 • Na formularzu umowy cywilnoprawnej uwzględniono zmiany w wyliczaniu kwoty netto oraz kwoty brutto od podanej kwoty netto dla zleceniobiorców korzystających ze zwolnienia z podatku dla młodych. Jeśli data zawarcia umowy zlecenie przypada przed ukończeniem przez pracownika 26 lat i na formularzu danych kadrowych jest zaznaczony parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ kwoty będą wyliczane bez uwzględnienia zaliczki podatku.
 • Dostosowywano kalkulator wynagrodzeń do zmian związanych ze zwolnieniem z naliczania zaliczki podatku dla osób poniżej 26 r.ż. W oknie kalkulatora wynagrodzeń dodano parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ z dwiema możliwymi opcjami do wyboru: TAK/NIE. Ustawienie opcji TAK spowoduje wyliczenie kwoty netto lub kwoty brutto zgodnie z zasadami obowiązującymi pracowników zwolnionych z podatku ze względu na wiek.
 • W związku ze zwolnieniem z PIT dla młodych dostosowano wydruki ‘Listy płac’, ‘Kwitka wypłaty’ oraz ‘Przekroczenie progu podatkowego’.
 1. Pracownik młodociany:

 • W konfiguracji programu [Konfiguracja/Program/Płace/Wynagrodzenia] dodano nowy wskaźnik w sekcji ‘Minimalne wynagrodzenie’ Młodociany – przyuczenie.
 • W przypadku ustawienia na formularzu pracownika rodzaju zatrudnienia jako Młodociany-przyuczenie i zaznaczenia parametru ‘Najniższe wynagrodzenie’ kwota wynagrodzenia naliczana w wypłacie oraz wyświetlana w polu ‘Stawka’ będzie pobrana ze wskaźnika Młodociany-przyuczenie. Poprzednio wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego przyuczanego do zawodu była taka sama jak ucznia I roku i była naliczana zgodnie z wartością wskaźnika ‘Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku’.
 1. Kalkulator wynagrodzeń. W związku ze zmianami związanymi z obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17% obowiązującymi od 01.10.2019 r. zmodyfikowano wartość ‘Procentu podatku’ w kalkulatorze wynagrodzeń. Domyślnie będzie podpowiadana wartość 17%.
 2. Lista świąt. Dodano na listę świąt ruchome święta na lata 2020 -2022.
 3. Rejestrator Czasu Pracy. Jeżeli format importu RCP posiadał 50 znaków, wówczas nie było możliwości zaczytania takiego pliku do programu. Poprawiono.
 4. Wydruki

 • Świadectwo pracy. Dostosowano wydruk Świadectwa pracy do wzoru obowiązującego od 07.09.2019r. Uaktualniono treść pouczenia oraz umożliwiono wykazanie numeru NIP w danych firmy. Jeśli w danych firmy nie został podany numer NIP zostanie wykazany numer REGON.
 • Rachunek do umowy. Z wydruku usunięto sekcję zawierającą imiona rodziców.
 • Skierowanie na badania lekarskie. Uaktualniono podstawę prawną na wydruku skierowania na badania lekarskie.
 • Zaświadczenie o dochodach. W danych pracownika usunięto informację o dowodzie osobistym.

Poprawiono

 1. Liczba dni wynagrodzenia chorobowego. Wprowadzono zmiany w ustalaniu liczby dni, za które przysługuje pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby w przypadku, gdy był w tym samym roku zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej i miał zasiłek chorobowy lub został zatrudniony po przerwie i miał zwolnienie chorobowe wykraczające poza okres zatrudnienia. Podczas naliczania wypłaty dla pracownika etatowego, który ma zwolnienie chorobowe nie będą uwzględniane dni zwolnienia, które przypadały w okresie niezatrudnienia na etat. Poprzednio były brane pod uwagę co powodowało naliczenie wynagrodzenia za czas choroby za niepoprawną liczbę dni. Poprawiono,
 2. Umowy IFT-1/1R. Dla obcokrajowców, którzy mieli oskładkowaną umowę wykazywaną na IFT -1/1R niepoprawnie była naliczana zaliczka podatku, w przypadku, gdy z poziomu [Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry] był zaznaczony parametr 'Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z tą samą pozycją PIT’. Poprawiono.
 3. Zwolnienie z PIT dla młodych.

 • Zajęcie wynagrodzenia. Podczas wyliczania zajęcia wynagrodzenia, wartość kwoty wolnej, była naliczana bez uwzględnienia zwolnienia z podatku dla pracownika, który nie ukończył 26 roku życia. Poprawiono.
 1. Oddelegowanie do pracy za granicą.

 • W przypadku, gdy pracownik oddelegowany do pracy za granicę, miał w wypłacie naliczone wynagrodzenie, w takiej wartości, które pozwalało na odliczenie pełnej kwoty diet, ale w związku wykonaną aktualizacją danych kadrowych od wynagrodzenia za okres ustalony zgodnie z wykonanymi aktualizacjami było niższe niż przysługujące diety, podstawa składek ZUS była zawyżana. Poprawiono.
 • W sytuacji, gdy Użytkownik modyfikował kwotę wynagrodzenia za czas urlopu w zapisanej już wypłacie korygującej, a następnie dokonywał przeliczenia podstaw ZUS i podatku, to w takim przypadku błędnie była wyliczana kwota podstawy ZUS. Poprawiono.
 1. Algorytm 12. Podczas naliczania dodatku zdefiniowanego algorytmem 12 odwołującego się do stałej okresowej lub wzorca płacowego zwracającego ‘Zasadnicze nadmiarowo uwzględniana była wartość składnika ‘Przychód z tytułu PPK/E’. Poprawiono.
 2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W sytuacji, gdy zmodyfikowano datę zwolnienia pracownika, poprzez aktualizację zapisu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie był automatycznie naliczany w ostatniej wypłacie etatowej pracownika, jeżeli lista płac na której była naliczana wypłata miała ustawioną opcję ‘Mies. wstecz’. Poprawiono.
 3. Rejestrator Czasu Pracy. Jeżeli format importu RCP posiadał 50 znaków, wówczas nie było możliwości zaczytania takiego pliku do programu. Poprawiono.
 4. Wydruki:

 • Harmonogram spłaty. W przypadku, gdy dla danej pożyczki była wypłacona dopłata na wydruku ‘Harmonogram spłat’ lista spłat pożyczki generowana była podwójnie. Poprawiono.
 • Pracownicy z przychodami. Na wydruku 'Pracownicy z przychodami’ nie były uwzględniane osoby z umowami ze wskazaną w konfiguracji typu wypłaty pozycją na deklaracji PIT: 'PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło’. Poprawiono.
 • Dla pracownika, rozliczanego według zestawienia, na wydruku ‘Lista płac szczegółowa’ oraz ‘Kwitek wypłaty’, czas pracy sumowany był tylko ze strefy ‘czas pracy podstawowy’. Pozostałe strefy zaliczane do czasu pracy nie były uwzględniane w podsumowaniu. Poprawiono.Handel z magazynem

Handel

Nowości

Mechanizm podzielonej płatności

Na podstawie Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi będącymi podatnikami, dotyczących towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do wyżej wymienionej ustawy o VAT.

Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zastępuje on funkcjonujące dotychczas odwrotne obciążenie. Ma być stosowany obligatoryjnie dla faktur o jednorazowej wartości (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekraczającej 15 000 PLN – płatności do takich faktur muszą być dokonywane przelewem oraz wydruk faktury musi posiadać adnotację o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W programie Comarch ERP Optima mechanizm podzielonej płatności został zrealizowany zgodnie z poniższym opisem.

Towary podlegające MPP

Na pozycji cennikowej (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce [Ogólne] dodano parametr MPP – podzielona płatność.

Należy go zaznaczyć dla wszystkich towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności. Wykaz towarów objętych MPP znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podzielona płatność w VAT będzie obejmowała między innymi towary i usługi z załącznika nr 11, 13 i 14. Po zmianie wspomniane załączniki zostaną uchylone, a “stare” pozycje np. sprzedaż stali czy surowców wtórnych, a także usługi budowlane świadczone przez podwykonawców zostaną przeniesione do załącznika nr 15. Dodatkowo w nowym załączniku nr 15 zamieszczone zostały towary takie jak: węgiel i wyroby węglowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, części i akcesoria do motocykli, maszyny i urządzenia elektryczne.

W związku z tym, że mechanizm podzielonej płatności zastępuje odwrotne obciążenie, na wszystkich pozycjach cennikowych, które mają na swoich kartotekach ustawione odwrotne obciążenie na Tak bądź Powyżej limitu, po aktualizacji do wersji 2020.0.1, parametr MPP – podzielona płatność zostanie zaznaczony automatycznie.

Na liście zasobów i w cenniku dodano operację seryjną – Zmiana parametrów karty, dzięki której ten parametr można ustawić dla zaznaczonych towarów:

W arkuszu MS Excel zawierającym wyeksportowany cennik dodano kolumnę Podzielona płatność, wartość 1 oznacza dla towaru zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność (wartość 0 – parametr niezaznaczony). Podczas importu cennika z pliku MS Excel parametr jest ustawiany na dodawanych do bazy towarach zgodnie z informacją zawartą w arkuszu.

Kontrahenci

Ze względu na to, że mechanizm podzielonej płatności od 01.11.2019 r. zastępuje odwrotne obciążenie dla transakcji krajowych, na formularzu kontrahenta dla krajowych podmiotów gospodarczych, należy zmienić status kontrahenta z Podatnikiem jest nabywca na Krajowy (menu Ogólne/ Kontrahenci – karta kontrahenta, zakładka [Handlowe], pole Status). Zmianę tę można wykonać dla podmiotów zaznaczonych na liście poprzez Operacje seryjne/ Zmień status:

Aby znaleźć na liście kontrahentów ze statusem Podatnikiem jest nabywca, należy z dodatkowych kolumn dodać do widoku kolumnę Status.

Jeśli po wykonaniu zmiany statusu kontrahenta zajdzie jeszcze potrzeba wystawienia dla niego transakcji z odwrotnym obciążeniem, status Podatnikiem jest nabywca należy ustawić z poziomu dokumentu na zakładce [Kontrahent].

Mechanizm podzielonej płatności na dokumentach

 • Zastosowanie podzielonej płatności na fakturze oznacza, że kwota VAT zostanie automatycznie przelana przez bank na specjalny rachunek VAT.
 • Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych, Faktur Zakupu oraz korekt do tych dokumentów, na zakładce [Ogólne] dodano parametr MPP – podzielona płatność umożliwiający rozliczenie faktury za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.
  • Jeśli stosowane jest odwrotne obciążenie wg karty towaru (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru), parametr jest widoczny na fakturach, które mają wszystkie daty większe niż 10.2019 r.
  • Jeśli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr o stosowaniu odwrotnego obciążenia wg karty towaru, parametr będzie widoczny na fakturach bezpośrednio po aktualizacji do wersji 2020.0.1, należy jednak pamiętać, że do 31.10.2019 r. funkcjonuje mechanizm odwrotnego obciążenia.
 • Od 01.11.2019 r. towary na fakturze będą miały naliczony podatek VAT zgodnie ze stawką VAT ustaloną w pozycji cennikowej (do 31.10.2019 stosowane jest odwrotne obciążenie, towary podlegające temu mechanizmowi na fakturze mają stawkę VAT NP). Na fakturze widoczna jest informacja o łącznej wartości brutto towarów (z uwzględnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, które na swoich kartotekach mają zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności:

W łącznej wartości dokumentu podlegającej MPP nie są uwzględnianie pozycje ze stawką VAT NP. W przypadku dokumentów w walucie, wyświetlana jest wartość pozycji po przeliczeniu na walutę PLN.

 • Faktury, które podlegają mechanizmowi podzielonej płatności muszą mieć zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Płatności do takich dokumentów mają w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność oraz wyodrębnioną kwotę podatku VAT.

 • Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na dokumencie automatycznie po spełnieniu poniższych warunków:
  • na dokumencie wszystkie daty są większe niż 31.10.2019,
  • kontrahent jest podmiotem gospodarczym o statusie krajowy bądź podatnikiem jest nabywca,
  • wartość dokumentu przekracza 15 000 PLN,
  • przynajmniej jeden z towarów dodanych na dokument ma na kartotece zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność oraz przypisaną stawkę VAT różną od NP,
  • w przypadku dokumentów walutowych płatność VAT jest wykazana w PLN.

Do czasu zapisania dokumentu na stałe, Użytkownik może ręcznie zmieniać ustawienie parametru MPP.

Jeśli spełnione są powyższe warunki, ale Użytkownik odznaczył parametr MPP na dokumencie, to przy zapisie dokumentu wyświetlana jest informacja: Na dokumencie są towary, które na mocy ustawy o VAT powinny być rozliczone za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).

Po wybraniu Tak parametr MPP – podzielona płatność zostanie zaznaczony.

 • Nie ma możliwości seryjnego zatwierdzenia faktur, na których mimo spełnienia wszystkich warunków, nie zaznaczono parametru MPP – podzielona płatność. Takie dokumenty należy zatwierdzać pojedynczo z poziomu otwartego formularza.
 • W przypadku, kiedy na karcie kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Płatności] jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność (do wersji 2019.6.1 parametr nosił nazwę Split Payment) to po wybraniu tego kontrahenta na dokument, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany automatycznie – nie są sprawdzane powyższe warunki.
 • Ze względu na to, że należności za faktury, na których zastosowano mechanizm podzielonej płatności powinny być uiszczane na rachunek bankowy, jeśli na dokumencie wybrane są płatności powiązane z rejestrem kasowym bądź o typie gotówka, podczas zapisu dokumentu informujemy Użytkownika, że: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmienić płatność? (Tak/ Nie).

Dodatkowo w polu Razem zawierającym łączną wartość brutto dokumentu, wyświetlane jest ostrzeżenie na ten temat: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym.

Uwaga
Nie ma możliwości zaznaczenia parametru MPP – podzielona płatność na Fakturach Sprzedaży tworzonych do Paragonów.

 • Na wydrukach Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz korekt do tych dokumentów, dla których zastosowano MPP, widoczna jest adnotacja Mechanizm podzielonej płatności.
 • Parametr MPP – podzielona płatność nie jest automatycznie zaznaczany przez program na fakturach wystawianych na podmiot o typie Bank, Pracownik, Wspólnik.

Korekty

 • Korekty (ilości/ wartości/ stawki VAT/ kursu waluty), niezależnie od daty wystawienia, przejmują ustawienia dotyczące odwrotnego obciążenia/ mechanizmu podzielonej płatności z korygowanego dokumentu, tzn. jeśli na korygowanej fakturze wystawionej przed 01.11.2019 r. zastosowano dla towarów odwrotne obciążenie, to na korekcie, mimo, że zostanie ona wystawiona po 31.10.2019 r., również będzie zastosowane odwrotne obciążenie. Analogicznie, na korekcie dotyczącej dokumentu objętego mechanizmem podzielonej płatności, automatycznie zaznaczany jest parametr MPP – podzielona płatność i na wydruku widnieje adnotacja Mechanizm podzielonej płatności.

Użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany ustawienia parametru MPP – podzielona płatność na korekcie.

 • Na Korekcie Granicznej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy kontrahent wskazany na FZKG ma na karcie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, parametr MPP – podzielona płatność jest zawsze domyślnie niezaznaczony.
 • Korekta danychjeżeli Faktura Sprzedaży spełnia wszystkie wymogi do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i towary na FS mają naliczony podatek VAT, a mimo to została zatwierdzona na stałe bez zaznaczonego parametru MPP – podzielona płatność, do takiej FS można wystawić korektę danych, na której należy zaznaczyć parametr MPP – podzielona płatność, wówczas na korygowanej FS oraz na płatności w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności zostanie zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności, na wydruku będzie drukowana adnotacja Mechanizm podzielonej płatności. W przypadku wydruku Eko – korekta danych, aby na wydruku drukowana była adnotacja Mechanizm podzielonej płatności, w polu Korekta z tytułu należy wpisać Mechanizm podzielonej płatności.

Jeśli na korygowanej FS nie naliczono VAT, po korekcie danych, należy do FS wystawić korektę stawki VAT i zaznaczyć na niej MPP – podzielona płatność.

Faktury zaliczkowe i finalne Faktury Sprzedaży do Faktur Pro Forma

Jeżeli na Fakturze Pro Forma znajduje się przynajmniej jedna pozycja, która na kartotece ma zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność i wartość FPF wynosi powyżej 15 000 PLN brutto, to Faktury Zaliczkowe i finalne Faktury Sprzedaży tworzone na podstawie FPF bez względu na ich wartość, będą miały automatycznie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność.

Dokumenty w walutach obcych

Mechanizmowi podzielonej płatności podlegają wyłącznie faktury wystawione w walucie obcej dla krajowych podmiotów gospodarczych, na których płatność VAT naliczana jest w PLN (na formularzu faktury, na zakładce [Płatności] musi być zaznaczony parametr VAT w PLN). W tym celu należy zaznaczyć w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ ParametryPłatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.

Uwaga
Na Fakturach Zaliczkowych wystawionych w walucie obcej, z uwagi na brak możliwości naliczania podatku VAT w PLN, nie ma możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Dokumenty wystawiane w okresie przejściowym (przełom października i listopada 2019 r.)

 • Dokumenty w buforze, kopiowanie dokumentów:

Dla dokumentów, na których można zastosować mechanizm podzielonej płatności (FS, FZAL, FZ) będących w buforze, na których zastosowano odwrotne obciążenie, po zmianie dat na późniejsze niż 31.10.2019 r., przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).

 • Po wybraniu Tak status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy, do towarów zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej) oraz:
  • jeśli wartość brutto dokumentu przekracza 15000 PLN i na towarze jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, to na dokumencie zostanie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Parametr MPP nie zostanie zaznaczony na dokumencie, jeśli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.
 • Po wybraniu Nie, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.

Dla dokumentów magazynowych, Zamówień u Dostawcy, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktur Pro Forma będących w buforze na których zastosowano odwrotne obciążenie, po zmianie dat na późniejsze niż 31.10.2019 r., przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy chcesz naliczyć VAT dla pozycji? Po wybraniu Tak status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy oraz do towarów zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej).

Analogiczne komunikaty są wyświetlane dla dokumentów kopiowanych z datą późniejszą niż 31.10.2019 r. na podstawie dokumentów, dla których zastosowano odwrotne obciążenie.

 • Przekształcenia dokumentów:

W przypadku przekształcania dokumentów magazynowych: Wydań Zewnętrznych, Przyjęć Zewnętrznych oraz dokumentów Faktur Pro Forma, Rezerwacji Odbiorcy, Zamówień u Dostawcy, na których zastosowano mechanizm odwrotnego obciążenia, do dokumentów handlowych (Faktur Sprzedaży/ Zakupu), w sytuacji, kiedy na fakturach wszystkie daty są późniejsze niż 31.10.2019 r, program wyświetla komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).

 • Po wybraniu Tak status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy, do pozycji doliczany jest podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej) oraz na dokumencie jest zaznaczany parametr MPP w sytuacji, kiedy wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN oraz na towarze jest zaznaczony parametr MPP.

Parametr MPP nie zostanie zaznaczony na dokumencie, jeśli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.

 • Po wybraniu Nie, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.

 

Dokumenty wystawione przed aktualizacją do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima

 • Na dokumentach wystawionych dla kontrahenta o statusie podatnikiem jest nabywca z datami większymi niż 31.10.2019 r. oraz na dokumentach powstałych z przekształceń takich dokumentów, po konwersji bazy danych do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima, przy zapisie dokumentu wyświetlany jest komunikat: Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? (Tak/ Nie).
 • Po wybraniu Tak status kontrahenta na dokumencie zostanie zmieniony na krajowy, do towarów zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie ze stawką VAT ustaloną na kartotece towarowej) oraz:
  • jeśli wartość brutto dokumentu przekracza 15 000 PLN i na towarze jest zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność, to na dokumencie zostanie zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność. Parametr MPP nie zostanie zaznaczony na dokumencie, jeśli stawka VAT na kartotece towarowej to NP.
 • Po wybraniu Nie, na fakturze zostanie zastosowane odwrotne obciążenie.
 • Na dokumentach wystawionych dla kontrahenta o statusie innym niż podatnikiem jest nabywca z datami większymi niż 31.10.2019 r. oraz na dokumentach powstałych z przekształceń takich dokumentów, po konwersji bazy danych do wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima, parametr MPP – podzielona płatność należy zaznaczyć ręcznie.
 • Dokumenty, których płatności przed konwersją bazy miały zaznaczony parametr Split Payment (obecnie Mechanizm podzielonej płatności) – menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności, po konwersji będą miały zaznaczony parametr MPP.

 

Fakturowanie Zleceń Serwisowych

Na Zleceniach Serwisowych wystawionych dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest Nabywca, Podatnik VAT czynny, które mają być fakturowane z datą późniejszą niż 31.10.2019 r., dla części podlegających odwrotnemu obciążeniu należy ustawić stawkę podatku VAT – aby na WZ i powiązanej FS automatycznie został naliczony podatek VAT (w przeciwnym wypadku Wydanie Zewnętrzne do takiego zlecenia będzie podlegało mechanizmowi odwrotnego obciążenia, natomiast na powiązanej FS Użytkownik będzie mógł zastosować MPP).

Parametr MPP – podzielona płatność zostanie zaznaczony na utworzonej do zlecenia fakturze, jeśli towar ma zaznaczony na kartotece parametr MPP – podzielona płatność i wartość brutto FS przekracza 15 000 PLN.

Współpraca z InPost

W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima dodaliśmy możliwość nadawania przesyłek za pośrednictwem InPost. Dostępne usługi to Paczkomaty InPost oraz dla zamówień realizowanych za pośrednictwem serwisu Allegro: Allegro Paczkomaty 24/7 InPost, Allegro Kurier24 InPost oraz Allegro MiniKurier24 InPost.

InPost Paczkomaty
Konfiguracja

W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima wprowadziliśmy integrację z Paczkomatami InPost.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty należy podać dane dostępowe otrzymane od InPost. Dodatkowo można zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe.

Konfiguracja Paczkomatów InPost – zakładka [Ogólne]
Na pierwszej zakładce należy podać Organization ID oraz Access Token otrzymane od InPost (wymagane jest posiadanie konta w usłudze Manager Paczek z uzupełnionymi danymi teleadresowymi).

Poprzez przycisk Paczkomat InPost można wskazać preferowany Paczkomat, z którego chcemy nadawać przesyłki. Domyślny Paczkomat nadawczy można również przypisać dla danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wskazać na zleceniu) – menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego.

Dane wprowadzone w polu Konto bankowe będą wykorzystywane przy zlecaniu przesyłek za pobraniem. Pole jest obowiązkowe, jeśli w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji]/ Usługi dodatkowe zaznaczono Ustawiaj domyślnie pobranie.

Zakładka [Szablon spedycji]:

Konfiguracja Paczkomatów InPost – zakładka [Szablon spedycji]
Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek.

Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki.

Domyślna definicja paczki:

 • Użytkownik może określić sposób nadania paczki, który będzie się domyślnie ustawiał na tworzonych zleceniach. Do wyboru mamy:
  • Nadam paczkę w Paczkomacie,
  • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost,
  • Nadam paczkę w POP (Punkcie Obsługi Paczek) – Mapa i wyszukiwarka Paczkomatów i Punktów Obsługi Paczek są dostępne na stronie Znajdź Paczkomat.
  • Jako domyślny rozmiar nadawanych paczek ustawiony jest rozmiar A (8 x 38 x 64 cm). Użytkownik może zmienić na B (19 x 38 x 64 cm)/ C (41 x 38 x 64 cm).

Z poziomu tworzonych zleceń można zmieniać zarówno sposób nadania, jak i rozmiar paczek.

W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić co ma być drukowane na etykiecie paczki jako kod referencyjny. Do wyboru mamy:

 • Numer (FS/ PA/ WZ/ RO) – do którego utworzone ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – będzie drukowany zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FS/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.

W sekcji Usługi dodatkowe można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:

 • Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
  • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie FS, PA, RO będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie. Na Zleceniu nadania przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
   • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
   • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FS, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
   • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
  • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 5 000,00 PLN).
 • Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:
  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
  • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie 20 000,00 PLN).

Zakładka [Parametry wydruku]:

Konfiguracja Paczkomatów InPost – zakładka [Parametry wydruku]
InPost udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta).

W zależności od wybranego formatu dostępne są następujące rozszerzenia drukowanych plików:

 • PDF dla formatu A4,
 • PDF, ZPL lub EPL/EPL2 dla formatu A6 (etykieta).

 

Nadawanie paczek

W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  dostępna jest lista nadawanych paczek.

Lista przesyłek – InPost Paczkomaty

Lista zawiera kolumny:

Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania paczki, nadany zgodnie ze stosowanym schematem numeracji wybranym w konfiguracji paczek.

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost.

Status – status dokumentu Zlecenia nadania paczki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.

Kod odbiorcy – kod odbiorcy, do którego adresowana jest paczka.

Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy paczki.

Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.

E-Mail – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.

Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.

Status przesyłki – status przesyłki pobierany z InPost.

Nr Listu Przewozowego – numer wysłanej przesyłki,

Błąd walidacji – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,

Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podane na zleceniu.

Rodzaj przesyłki – informacja o tym, że paczka jest nadawana do Paczkomatu.

Sposób nadania – wybrany na zleceniu,

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień.

W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według statusu Zlecenia (Wysłane/ Niewysłane/ Wszystkie) oraz statusu przesyłki nadawanego przez InPost.

Dodatkowo na liście paczek, dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia, dostępne są przyciski:

 Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania – (dotyczy zleceń niezatwierdzonych – w kolorze zielonym na liście, które mają być nadane w Paczkomacie lub POP). Wybranie tej opcji skutkuje zatwierdzeniem zleceń na stałe i ich nadaniem.

 Drukuj protokół odbioru – seryjny wydruk potwierdzenia nadania paczek. Dotyczy zleceń, na których jako sposób nadania wybrano odbiór paczek przez kuriera InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek. W zależności od ustawień (menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego w lokalizacji wskazanej w menu System/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki.

 Drukuj list przewozowy – seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. LP można wygenerować wyłącznie dla przesyłek opłaconych. W przypadku przesyłek, które nie są opłacane automatycznie, należy dokonać opłaty w Managerze Paczek. W zależności od ustawień (menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego we wskazanej w menu System/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki lokalizacji.

Zamawianie kuriera InPost

Funkcja jest dostępna na górnej wstążce programu z poziomu listy zleceń – , umożliwia zamówienie kuriera po odbiór paczek . Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek.

Tworzenie Zlecenia nadania przesyłki z poziomu dokumentów

Nadanie paczek jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz w przypadku modułów Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego. Opcja generowania ZNP jest dostępna na górnej wstążce programu . Utworzone w ten sposób ZNP jest  powiązane z dokumentem, na podstawie którego zostało wygenerowane. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy Użytkownik może utworzyć wiele zleceń.

Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce [Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych.

Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.

Tworzenie Zlecenia nadania przesyłki do zamówień z Comarch e-Sklep

Jeśli w Comarch e-Sklep do zamówienia utworzono paczkę InPost, po imporcie Rezerwacji Odbiorcy do Comarch ERP Optima, przy próbie utworzenia do niego (bądź do dokumentów PA/FS/ WZ powstałych z takiego RO) Zlecenia nadania paczki, wyświetlany jest odpowiedni komunikat: Do tego zamówienia utworzono już paczkę w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nadać przesyłkę? (Tak/ Nie).

Na ZNP tworzonym do RO, które zostało zaimportowane z Comarch e-Sklep (bądź na ZNP tworzonym do dokumentów powiązanych z takim RO – PA/ FS/ WZ) jako Paczkomat Odbiorcy ustawiany jest Paczkomat z RO (wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia w sklepie internetowym).

Formularz nadania paczki

Formularz nadania paczki InPost – zakładka [Ogólne]
Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zatwierdzenie przesyłki i przekazanie jej do nadania . Przycisk jest aktywny po uzupełnieniu na formularzu zlecenia wszystkich wymaganych danych.

Uwaga
Usługa InPost nie pozwala na anulowanie zlecenia przekazanego do nadania.

Dokument – numer dokumentu ZNP (domyślnie podpowiada się schemat numeracji wybrany w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty – zakładka [Szablon spedycji]),

Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,

Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokumencie. Adres ten jest drukowany na liście przewozowym jako dane Nadawcy, w sytuacji kiedy na zleceniu jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Dla zleceń nadawanych w POP bądź w Paczkomacie na liście przewozowym jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.

Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.

Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo można wskazać osobę kontaktową będącą odbiorcą paczki. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta (formularz kontrahenta/ zakładka [Dodatkowe]/ Przedstawiciele). Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres e-mail i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki. Na etykiecie paczki w sekcji Odbiorca drukowany jest adres e-mail i telefon wskazany na zleceniu w sekcji Odbiorca.

Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z formularza Odbiorcy zlecenia.

Zakładka [Paczki i usługi]:

Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Paczkomaty – zakładka [Paczki i usługi]
Na danym zleceniu można nadać tylko jedną paczkę, domyślnie ustawiany jest rozmiar określony na zakładce [Szablon spedycji] w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty. Użytkownik może zmienić rozmiar paczki z poziomu zlecenia. Do wyboru dostępne są rozmiary:

 • A (8 x 38 x 64 cm),
 • B (19 x 38 x 64 cm),
 • C (41 x 38 x 64 cm).

Na zleceniu można podać:

 • Referencje drukowane na liście przewozowym w polu Kod referencyjny. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można ustawić, aby jako referencje program domyślnie podpowiadał numer dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO), z którego utworzono ZNP bądź Nr powiązanego z tym dokumentem zamówienia (RO).
 • Kwotę pobrania – w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna pobrania to 5 000,00 PLN.
 • Wartość ubezpieczenia przesyłki – w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna ubezpieczenia to 20 000 PLN.

Następnie należy podać Paczkomat, do którego ma trafić przesyłka. Można to zrobić poprzez wpisane kodu Paczkomatu bądź poprzez wybór z listy dostępny po naciśnięciu przycisku Paczkomat InPost.

Jako sposób nadania paczki dostępne są trzy opcje:

 • Nadam przesyłkę w Paczkomacie – po wybraniu tej opcji należy wskazać Paczkomat nadawczy, z którego zostanie nadana paczka. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Paczkomaty można wskazać preferowany Paczkomat nadawczy, który będzie się podpowiadał domyślnie na zleceniu. Preferowany Paczkomat nadawczy można przypisać do danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wybrać na zleceniu) – menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego.
 • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost – z poziomu listy zleceń na górnej wstążce programu dostępna jest funkcja umożliwiająca zamówienie kuriera po odbiór paczek . Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek.
 • Nadam przesyłkę w POP – przesyłki należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Obsługi Paczek.

Zakładka [InPost Paczkomaty]:

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [InPost Paczkomaty]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane z InPost. Jeśli numer paczki nie zostanie wygenerowany w momencie wysłania zlecenia, to zostanie on pobrany podczas wydruku Listu Przewozowego/ Protokołu Odbioru.

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost.

podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru – opcja dostępna wyłącznie dla zleceń, na których jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.

 – podgląd/wydruk Listu Przewozowego – LP można wygenerować wyłącznie dla opłaconej przesyłki. W przypadku przesyłek, które nie są opłacane automatycznie, należy dokonać opłaty w Managerze Paczek.

Status – status poprawności przesłania zlecenia do InPost.

Zwrócone błędy – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.

Zakładka [Dokumenty]:

W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie.

Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

Allegro InPost

W ramach współpracy InPost z serwisem Allegro dostępne są następujące metody dostawy:

 • Allegro Paczkomaty24/7 InPost,
 • Allegro Kurier24 InPost,
 • Allegro miniKurier24 InPost.

W wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima umożliwiliśmy nadawanie powyższych przesyłek dla zamówień realizowanych za pośrednictwem Allegro.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro należy podać dane dostępowe otrzymane od InPost oraz dane konta Allegro. Dodatkowo można zdefiniować domyślne parametry przesyłek oraz określić usługi dodatkowe.

Zakładka [Ogólne]:

Konfiguracja Allegro InPost – zakładka [Ogólne]
Na pierwszej zakładce należy podać Organization ID oraz Access Token otrzymane od InPost (wymagane jest posiadanie konta w usłudze Manager Paczek z uzupełnionymi danymi teleadresowymi).

W tabeli Konto Allegro można dodać wiele kont podając ich Login i ID (z serwisu Allegro). Jeśli jedno z kont zostanie wskazane jako domyślne, będzie ono automatycznie ustawiane na tworzonym Zleceniu nadania przesyłki.

Poprzez przycisk Paczkomat InPost można wskazać preferowany Paczkomat, z którego chcemy nadawać przesyłki. Domyślny Paczkomat nadawczy można wskazać również dla danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wskazać na zleceniu) – menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego.

Dane wprowadzone w polu Konto bankowe będą wykorzystywane przy zlecaniu przesyłek za pobraniem. Pole jest obowiązkowe, jeśli w konfiguracji na zakładce [Szablon spedycji]/ Usługi dodatkowe zaznaczono Ustawiaj domyślnie pobranie.

Zakładka [Szablon spedycji]:

Konfiguracja InPost Allegro – zakładka [Szablon spedycji]
Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek.

Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki.

Domyślna przesyłka – w tym miejscu można wskazać rodzaj przesyłki, który będzie się domyślnie podpowiadał na tworzonym Zleceniu nadania paczki. Do wyboru mamy:

 • Paczkomaty 24/7,
 • miniKurier24,
 • Kurier24 – dla tej opcji należy wybrać rozmiar paczki C (41 x 38 x 64 cm).

Domyślna definicja paczki:

 • Użytkownik może określić sposób nadania paczki, który będzie się domyślnie ustawiał na tworzonych zleceniach. Do wyboru mamy:
 • Nadam paczkę w Paczkomacie,
 • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost,
 • Nadam paczkę w POP (Punkcie Obsługi Paczek) – Mapa i wyszukiwarka Paczkomatów i Punktów Obsługi Paczek są dostępne na stronie Znajdź Paczkomat.
 • Jako domyślny rozmiar nadawanych paczek ustawiony jest rozmiar A (8 x 38 x 64 cm). Użytkownik może zmienić na B (19 x 38 x 64 cm)/ C (41 x 38 x 64 cm).

Z poziomu tworzonych zleceń można zmieniać zarówno sposób nadania, jak i rozmiar paczek.

W sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić co ma być drukowane na etykiecie paczki jako kod referencyjny. Do wyboru mamy:

 • Numer (FS/ PA/ WZ/ RO) – do którego utworzone ZNP,
 • Nr powiązanego zamówienia (RO) – będzie drukowany zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FS/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
 • ID transakcji Allegro.

W sekcji Usługi dodatkowe można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:

 • Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu tego parametru, na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki:
 • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Jeśli forma płatności na dokumencie FS, PA, RO będzie taka sama, jak formy tu zaznaczone, to na ZNP będzie ustawione pobranie. Na Zleceniu nadania przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
  • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
  • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FS, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
  • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
 • Kwota pobrania:
  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
  • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie można podać 5 000,00 PLN).
 • Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie:
 • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
 • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki (maksymalnie 20 000,00 PLN).

Zakładka [Parametry wydruku]:

InPost udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta).

W zależności od wybranego formatu dostępne są następujące rozszerzenia drukowanych plików:

 • PDF dla formatu A4,
 • PDF, ZPL lub EPL/EPL2 dla formatu A6 (etykieta).

 

Nadawanie paczek

W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  dostępna jest lista nadawanych paczek.

Lista przesyłek – InPost Allegro

Lista zawiera kolumny:

Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania paczki, nadany zgodnie ze stosowanym schematem numeracji wybranym w konfiguracji paczek.

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost.

Status – status dokumentu Zlecenia nadania paczki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.

Kod odbiorcy – kod odbiorcy, do którego adresowana jest paczka.

Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy paczki.

Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.

E-Mail – adres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.

Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.

Status przesyłki – status przesyłki pobierany z InPost.

Nr Listu Przewozowego – numer wysłanej przesyłki.

Błąd walidacji – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.

Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podane na zleceniu.

ID transakcji – identyfikator transakcji z Allegro.

Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy z Allegro.

Sposób nadania – wybrany na zleceniu.

Rodzaj przesyłki – określony na zleceniu (Paczkomaty 24/ miniKurier24, Kurier24).

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień.

W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według statusu Zlecenia (Wysłane/ Niewysłane/ Wszystkie) oraz statusu przesyłki nadawanego przez InPost.

Dodatkowo na liście paczek, dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia, dostępne są przyciski:

Zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania – (dotyczy zleceń niezatwierdzonych – w kolorze zielonym na liście, które mają być nadane w Paczkomacie lub POP). Wybranie tej opcji skutkuje zatwierdzeniem zleceń na stałe i ich nadaniem.

 Drukuj protokół odbioru – seryjny wydruk potwierdzenia nadania paczek. Dotyczy zleceń, na których jako sposób nadania wybrano odbiór paczek przez kuriera InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek. W zależności od ustawień (menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego w lokalizacji wskazanej w menu System/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki.

 Drukuj list przewozowy – seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. LP można wygenerować wyłącznie dla przesyłek opłaconych. . W zależności od ustawień (menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki) wydruk może być wysyłany bezpośrednio na drukarkę domyślną lub do pliku zapisywanego we wskazanej w menu System/ Stanowisko/ Ogólne/ Przesyłki lokalizacji.

Zamawianie kuriera InPost

Funkcja jest dostępna na górnej wstążce programu z poziomu listy zleceń – , umożliwia zamówienie kuriera po odbiór paczek . Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek.

Tworzenie Zlecenia nadania przesyłki z poziomu dokumentów

Nadanie paczek jest możliwe również z listy oraz formularza dokumentu Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz w przypadku modułów Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus z listy oraz formularza dokumentu Rezerwacji Odbiorcy i Wydania Zewnętrznego. Opcja generowania ZNP jest dostępna na górnej wstążce programu . Utworzone w ten sposób ZNP jest  powiązane z dokumentem, na podstawie którego zostało wygenerowane. Dane odbiorcy z dokumentu handlowego zostaną przeniesione do pól związanych z odbiorcą na zleceniu. Do jednej Faktury Sprzedaży/ Paragonu/ Wydania Zewnętrznego/ Rezerwacji Odbiorcy Użytkownik może utworzyć wiele zleceń.

Powiązanie między dokumentami będzie widoczne na zakładce [Dokumenty]. Z tego poziomu będzie możliwy pogląd dokumentów skojarzonych.

Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki, przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.

Zamówienia z Allegro przy współpracy z Comarch e-Sklep

Zamówienia złożone na Allegro mogą zostać przesłane do Comarch ERP Optima za pośrednictwem Comarch e-Sklep. W przypadku przekształcenia takiego zamówienia w Comarch ERP Optima do Zlecenia nadania paczki:

 • przenoszone jest ID sprzedawcy Allegro i ID transakcji,
 • jako Paczkomat Odbiorcy ustawiany jest Paczkomat z RO (wybrany przez Klienta w Allegro).
 • ustawiany jest rodzaj paczki wybrany przez kupującego w Allegro (Paczkomaty24/7/ miniKurier24/ Kurier24).

Jeśli w Comarch e-Sklep do zamówienia utworzono już paczkę InPost, po imporcie Rezerwacji Odbiorcy do Comarch ERP Optima, przy próbie utworzenia do niego Zlecenia nadania paczki, wyświetlany jest odpowiedni komunikat: Do tego zamówienia utworzono już paczkę w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nadać przesyłkę? (Tak/ Nie).

Formularz nadania paczki

Formularz nadania paczki InPost Allegro – zakładka [Ogólne]
Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zatwierdzenie przesyłki i przekazanie jej do nadania . Przycisk jest aktywny po uzupełnieniu na formularzu zlecenia wszystkich wymaganych danych.

Uwaga
Usługa InPost nie pozwala na anulowanie zlecenia przekazanego do nadania.

Na zakładce [Ogólne] znajdują się następujące pola:

Dokument – numer dokumentu ZNP (domyślnie podpowiada się schemat numeracji wybrany w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro – zakładka [Szablon spedycji]),

Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,

Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokumencie. Adres ten jest drukowany na liście przewozowym jako dane Nadawcy, w sytuacji kiedy na zleceniu jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Dla zleceń nadawanych w POP bądź w Paczkomacie na liście przewozowym jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.

Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.

Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo można wskazać osobę kontaktową będącą odbiorcą paczki. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta (formularz kontrahenta/ zakładka [Dodatkowe]/ Przedstawiciele). Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres e-mail i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokumencie Zlecenia nadania przesyłki. Na etykiecie paczki w sekcji Odbiorca drukowany jest adres e-mail i telefon wskazany na zleceniu w sekcji Odbiorca.

Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z formularza Odbiorcy zlecenia.

Zakładka [Paczki i usługi]:

Formularz Zlecenia nadania paczki InPost Allegro – zakładka [Paczki i usługi]
Na danym zleceniu można nadać tylko jedną paczkę, domyślnie ustawiany jest rozmiar określony na zakładce [Szablon spedycji] w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro. Użytkownik może zmienić rozmiar paczki z poziomu zlecenia. Do wyboru dostępne są rozmiary:

 • A (8 x 38 x 64 cm),
 • B (19 x 38 x 64 cm),
 • C (41 x 38 x 64 cm) – dla opcji Kurier24 dostępny jest wyłącznie rozmiar C.

Uwaga
W przypadku ręcznego tworzenia przesyłek InPost Allegro wymagane jest podanie danych z aukcji: adres e-mail powiązany z aukcją, nr telefonu kupującego, id sprzedawcy i transakcji.

Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy Allegro. Dla zamówień Allegro realizowanych z wykorzystaniem Comarch e-Sklep, ID sprzedawcy jest przenoszone na ZNP z zaimportowanego zamówienia. Na zleceniu tworzonym ręcznie będzie automatycznie ustawiany Sprzedawca wskazany w konfiguracji jako domyślny (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro).

ID transakcji – dla zamówień Allegro realizowanych z wykorzystaniem Comarch e-Sklep, ID transakcji jest przenoszone na ZNP z zaimportowanego zamówienia. Na zleceniach tworzonych ręcznie, identyfikator transakcji należy uzupełnić samodzielnie.

Na zleceniu można podać:

 • Referencje drukowane na liście przewozowym w polu Kod referencyjny. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można ustawić, aby jako referencje program domyślnie podpowiadał Identyfikator transakcji Allegro, numer dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO), z którego utworzono ZNP bądź Nr powiązanego z tym dokumentem zamówienia (RO).
 • Kwotę pobrania – w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna pobrania to 5 000,00 PLN.
 • Wartość ubezpieczenia przesyłki – w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna ubezpieczenia to 20 000 PLN.

Następnie należy wybrać sposób dostarczenia paczki: Paczkomaty24/7/ miniKurier24/ Kurier24. W przypadku odbioru w Paczkomacie, należy podać Paczkomat, do którego ma trafić przesyłka. Można to zrobić poprzez wpisane kodu Paczkomatu bądź poprzez wybór z listy dostępny po naciśnięciu przycisku Paczkomat InPost.

Jako sposób nadania paczki dostępne są trzy opcje:

 • Nadam przesyłkę w Paczkomacie – po wybraniu tej opcji należy wskazać Paczkomat nadawczy, z którego zostanie nadana paczka. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ InPost Allegro można wskazać preferowany Paczkomat nadawczy, który będzie się podpowiadał domyślnie na zleceniu. Preferowany Paczkomat nadawczy można przypisać do danego adresu nadawczego (który Użytkownik może wybrać na zleceniu) – menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. W pierwszej kolejności na Zleceniu nadania przesyłki podpowiada się Paczkomat z adresu nadawczego.
 • Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost – z poziomu listy zleceń na górnej wstążce programu dostępna jest funkcja umożliwiająca zamówienie kuriera po odbiór paczek Zamów kuriera InPost. Po jej wywołaniu następuje przekierowanie na stronę https://manager.paczkomaty.pl, skąd należy zamówić kuriera po odbiór przesyłek.
 • Nadam przesyłkę w POP – przesyłki należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Obsługi Przesyłek.

Zakładka [InPost Paczkomaty]:

Formularz Zlecenia nadania przesyłki – zakładka [InPost Allegro]
Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane z InPost. Jeśli numer paczki nie zostanie wygenerowany w momencie wysłania zlecenia, to zostanie on pobrany podczas wydruku Listu Przewozowego/ Protokołu Odbioru.

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do InPost.

 – podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru – opcja dostępna wyłącznie dla zleceń, na których jako sposób nadania wybrano Utworzę zlecenie odbioru w Managerze Paczek – przesyłkę odbierze kurier InPost. Jako Nadawca drukowane są dane właściciela konta z Menagera Paczek.

– podgląd/wydruk Listu Przewozowego – LP można wygenerować wyłącznie dla opłaconej przesyłki. W przypadku przesyłek, które nie są opłacane automatycznie, należy dokonać opłaty w Managerze Paczek.

Status – status poprawności przesłania zlecenia do InPost.

Zwrócone błędy – informacja o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.

Zakładka [Dokumenty]:

W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie.

Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

Pozostałe nowości

 1. Biała księga – weryfikacja numerów rachunków bankowych. W związku z wprowadzeniem w programie Comarch ERP Optima funkcjonalności weryfikacji numerów rachunków bankowych, opisanej szczegółowo w części Ogólne i Kasa/Bank, w module Comarch ERP Optima Handel w przypadku:

  • Faktur Zakupu,
  • Korekt do Faktur Zakupu,
  • Korekt do Faktur Sprzedaży

umożliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:

  • łączna kwota brutto dokumentu jest większa niż 15 000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie,
  • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
  • NIP płatnika jest polskim numerem NIP.
 1. Współpraca z kasami fiskalnymi. Umożliwiono współpracę z kasą fiskalną Elzab Sigma.
 2. Deklaracja AKC-WW. Na płatności do deklaracji AKC-WW (menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności) jest domyślnie zaznaczany parametr MPP – podzielona płatność, w polu Kwota podatku podpowiadana jest cała kwota płatności.

Zmiany

 1. Wydruk dokumentu zastępującego zgłoszenie SENT został dostosowany do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.
 2. Towary nieaktywne. Operacja seryjna Ustaw kartę nieaktywną została przeniesiona z Funkcji dodatkowych do operacji seryjnych Zmiana parametrów karty. Opcja jest dostępna w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby.
 3. Rabat Stała cena. Podczas udzielania rabatu Stała cena w oknie wyboru towarów pamiętana jest ostatnio zaznaczona grupa towarowa.
 4. Pozycja cennika, zakładka [Dodatkowe]. Zmieniono nazwę pola z Waga w kg na Masa w kg.
 5. Współpraca z drukarkami fiskalnymi. Zmieniono konfigurację w zakresie wyboru sterowników dla drukarek Innova (Profit, Market, DF-1FV). W programie dostępne będą dwa sterowniki: Innova – dla drukarek z nowszą homologacją oraz Innova – starsze modele – dla drukarek ze starszą homologacją.

Poprawiono

 1. Atrybuty, kopiowanie dokumentów. Poprawione przenoszenie atrybutów pozycji na dokumenty powstałe przez seryjne kopiowanie.
 2. Ostatnia ceny sprzedaży. Z poziomu dokumentu Rezerwacja Odbiorcy, Faktura Pro Forma, dla pozycji dokumentu, na górnej wstążce programu dostępna jest opcja Ostatnia cena umożliwiająca podgląd ostatnich pięciu cen sprzedaży dla kontrahenta wybranego na dokumencie.
 3. Formularz kontrahenta. Poprawiono widoczność pola Domyślny kod transakcji przy maksymalnym zwężeniu rozmiaru okna Formularza kontrahenta.
 4. Lista zasobów. Zoptymalizowano proces otwierania listy zasobów w przypadku dużej ilości towarów i grup towarowych.
 5. DPD. W sytuacji kiedy z serwisu firmy kurierskiej nie można pobrać Listu Przewozowego, generowany jest komunikat Serwer kuriera nie zwrócił wydruku.
 6. Wydruk Spis z natury z podziałem na dostawy. Na wydruku uwzględniane są Przesunięcia Międzymagazynowe tworzone na podstawie Wewnętrznych Rezerwacji.
 7. Wydruk FPF w walucie. Poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego na wydruku Faktura Pro Forma w walucie (GenRap).

Współpraca z Comarch EDI

Nowości

 1. Mechanizm podzielonej płatności. Przy eksporcie i imporcie faktur przenoszona jest informacja o mechanizmie podzielonej płatności.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Planowany termin dostawy zamówienia. W przypadku, gdy klient podczas składania zamówienia po stronie Comarch e-Sklep uzupełni Planowany termin dostawy, zostanie on pobrany podczas synchronizacji na zakładkę e-Sklep dokumentu RO w Comarch ERP Optima.
 2. ID oraz Login Sprzedawcy Allegro. Podczas wczytywania zamówień ze sklepu internetowego, pochodzących z serwisu Allegro, na zakładkę e-Sklep dokumentu RO pobierane są dane: ID Sprzedawcy (użytkownika Allegro) oraz Login Sprzedawcy. Dane są widoczne w sekcji Powiązane aukcje jako kolumny domyślnie ukryte.
 1. Wysyłka URL z karty towarowej. Adres URL dla karty towarowej (zakładka Dodatkowe) jest wysyłany do e-Sklep w trakcie synchronizacji.
 2. Kod paczki InPost dla zamówienia. W przypadku gdy dla zamówienia utworzono paczkę InPost w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, na dokument Rezerwacji Odbiorcy (zakładka e-Sklep) do Comarch ERP Optima pobierany jest kod paczki. Dodatkowo przy próbie przekształcenia takiego zamówienia do Zlecenia Nadania Przesyłki pojawi się komunikat ostrzegawczy:
  „Do tego zamówienia utworzono już paczkę w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nadać przesyłkę?”

Poprawiono

 1. Wysyłka numeru listu przewozowego z powiązanych dokumentów. Poprawiono wysyłanie do e-Sklep numeru listu przewozowego uzupełnionego na ostatnim dokumencie powiązanym z zamówieniem pochodzącym z e-Sklep.

Współpraca z wszystko.pl

Poprawiono

 1. Wszystko.pl – numer listu przewozowego. Dla zamówień pochodzących z wszystko.pl, które są pośrednio powiązane z więcej niż jednym Zleceniem Nadania Paczki np. poprzez Fakturę, podczas synchronizacji wysyłane są informacje tylko z pierwszego powiązanego dokumentu ZNP (wg. daty).

Współpraca z Comarch ERP XL

 1. Hasło operatora. Dostosowano program do obsługi haseł operatorów wysłanych w nowym formacie z Comarch ERP XL.

Detal

Nowości

 1. Drukowanie Paragonów na drukarce fiskalnej. Umożliwiono współpracę z drukarką Elzab Mera Online.

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Nowości

 1. Mechanizm podzielonej płatności. Rozszerzono współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Informacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na dokumencie wystawionym na urządzeniu mobilnym będzie wysyłana do Comarch ERP Optima.

Uwaga
Opisana funkcja będzie dostępna we współpracy z wersją 2019.5.0 Comarch Mobile Sprzedaż

 
Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36. W związku z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, zmieniono sposób liczenia zaliczek na PIT-36 w okresie przejściowym od września do grudnia 2019 roku:

 • Zaliczki/ korekty zaliczek za miesiąc wrzesień, październik, listopad oraz grudzień 2019 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 17,75%, z uwzględnieniem kwoty wolnej w wysokości 548,30 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • Zaliczki za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 18% i ulga podatkowa: 556,02 zł.
 • Korekty zaliczek za rok 2019 liczone po 30 września 2019 r. liczone są wg stawki 17,75% i kwoty wolnej 548,30 (niezależnie od ustawień w Konfiguracji).
 • Zaliczki za rok 2020 i kolejne lata liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 525,12 zł.

Kwota podatku wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglana matematycznie.

Uwaga
W przypadku gdy istnieje potrzeba zmiany progów podatkowych i wyliczenia ich według indywidualnej skali to mając moduł Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus należy odznaczyć na karcie właściciela parametr Standardowe progi i wprowadzić indywidualne progi dla podatnika. W przypadku gdy użytkownik nie posiada modułu Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus to wyliczony podatek należy ręcznie uzupełnić na formularzu zaliczki w poz. 45 Podatek od podstawy z poz. 44 obliczony wg skali.

Więcej na temat nowości związanych z obniżeniem progu podatkowego można znaleźć w części Płace/Kadry.

 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7K. Zawiadomienie VAT-ZD. W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K umożliwiono generowanie miesięcznych załączników VAT-ZD, a w związku z tym zapisów korekcyjnych do poszczególnych miesięcy, w terminie wynikającym z 89a oraz 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Od wersji programu 2020.0.1 niezależnie od ustawionego w Konfiguracji okresu składania deklaracji VAT-7, zawiadomienie VAT-ZD (zarówno o typie Sprzedaż, jak i Zakup) dodawane jest za okres miesięczny. Zapisy korekcyjne dotyczące poszczególnych faktur generowane są w miesiącu ich ujęcia w zawiadomieniu VAT-ZD i w tym samym miesiącu są uwzględniane w pliku JPK_VAT.

Przykład

Korekta podatku należnego
Data wystawienia dokumentu: 20.08.2019 r.
Termin płatności: 27.08.2019 r.
Miesiąc uwzględnienia w VAT-ZD i w pliku JPK_VAT: listopad 2019 r.
Data rozliczenia: 27.12.2019 r.
Miesiąc uwzględnienia w VAT-ZD na plus i w pliku JPK_VAT: grudzień 2019 r.

Korekta zawiadomienia VAT-ZD tworzona jest zgodnie z okresem pierwotnego załącznika VAT-ZD. W sytuacji, gdy zawiadomienie VAT-ZD zostało dodane za okres kwartału to korekta VAT-ZD tworzona jest również kwartalnie. Jeżeli we wcześniejszym okresie nie dodano załącznika VAT-ZD to zostanie on wygenerowany za okres miesiąca.

W przypadku zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż dodanego za przynajmniej jeden miesiąc danego kwartału, gdzie wykazywane są faktury niezapłacone i wygenerowano do niego zapisy korekcyjne do rejestru VAT, po przeliczeniu deklaracji VAT-7K w sekcji G Informacja o załącznikach w poz. Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD) zaznaczana jest opcja Tak.

Uwaga
W przypadku, gdy deklaracja VAT-7K składana jest na formularzu obowiązującym za okres do II kwartału 2018 r., do którego generowane są miesięczne zawiadomienia VAT-ZD, pozycję dotyczącą liczby załączników VAT-ZD (np. VAT-7K(11) – poz. 69) należy zweryfikować i dostosować samodzielnie.

Dla zawiadomień VAT-ZD o typie Sprzedaż wygenerowanych za poszczególne miesiące danego kwartału w kolumnie e-Deklaracje widnieje status analogiczny do statusu deklaracji VAT-7K dodanej za ten kwartał.

 1. Księgowość kontowa. Rozrachunki. W przypadku, gdy termin rozrachunku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to ilość dni zwłoki oraz odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym. Zmiany uwzględnione zostały z poziomu:

 • Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki:
  • zakładka [Niezrachowane] w kolumnach: Po terminie, Odsetki oraz Przeterminowane,
  • zakładka [Rozrachowane] w kolumnie Zwłoka.
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Ponaglenia zapłaty:
  • w kolumnie Odsetki,
  • w oknie Wsadowe generowanie dokumentów ponagleń zapłaty w polu Dla należności przeterminowanych powyżej,
  • na formularzu ponaglenia zapłaty w kolumnie Zwłoka oraz
 • Księgowość/ Rozrachunki/ Noty odsetkowe:
  • w kolumnie Odsetki,
  • na formularzu noty odsetkowej w kolumnach: Od, Zwłoka oraz Odsetki

Przykład
Data rozrachunku: 09.11.2019 r. (sobota).
Zapłata: 13.11.2019 r.
Ilość dni zwłoki: 1 – ponieważ pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie (09.11.2019 r.) i dniach ustawowo wolnych od pracy (niedziela – 10.11.2019 r. oraz Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2019 r.) to wtorek (12.11.2019 r.).

 1. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. W przypadku, gdy termin płatności dokumentu wprowadzonego do rejestru VAT przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu na zawiadomienie VAT-ZD brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.

Przykład

Termin płatności: 01.06.2019 r. (sobota).
Uzględnienie w VAT-ZD: wrzesień 2019 r. – 90 dni liczone jest od 03.06.2019 r. (poniedziałek).

 1. Rejestry VAT. Mechanizm podzielonej płatności. Na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy stosować mechanizm podzielonej płatności. Jeżeli użytkownik chce wykonywać przelewy za pomocą mechanizmu podzielonej płatności to powinien zaznaczyć na dokumentach parametr MPP- podzielona płatność. W związku z tym na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży (nie wewnętrznym i nie przeniesionym z modułu Handel) dodano parametr MPP – podzielona płatność. Parametr jest możliwy do zaznaczenia jeżeli na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie Podmiot gospodarczy lub na dokumencie wybrano urząd.

Parametr MPP na dokumencie w rejestrze VAT

Jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność to parametr MPP – podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany na dokumencie w rejestrze VAT i jest możliwy do odznaczenia przez użytkownika. Jeżeli na karcie kontrahenta nie zaznaczono parametru MPP – podzielona płatność to parametr MPP – podzielona płatność jest odznaczony na dokumencie rejestrze VAT i jest możliwy do zaznaczenia przez użytkownika pod warunkiem, iż na dokumencie wybrano kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym.

Istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru MPP – podzielona płatność na dokumencie zaksięgowanym.

Istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru na dokumencie wyeksportowanym pod warunkiem, że na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

W przypadku dokumentu walutowego parametr MPP – podzielona płatność jest możliwy do zaznaczenia jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN.

Zaznaczenie na dokumencie w rejestrze VAT parametru MPP – podzielona płatność powoduje zaznaczenie parametru MPP – podzielona płatność na płatności powstałej w rejestrze o typie Konto bankowe, a tym samym przelew zostanie wykonany mechanizmem podzielonej płatności – kwota netto na rachunek kontrahenta i kwota VAT na odrębny rachunek VAT.

W przypadku dokumentów zaimportowanych do rejestru VAT z pliku VAT_R lub JPK_VAT, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na dokumencie w zależności od ustawienia parametru MPP – podzielona płatność na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie. Zaznaczenie na zaimportowanym dokumencie parametru MPP – podzielona płatność powoduje zaznaczenie na płatności powstałej w rejestrze o typie Konto bankowe parametru MPP – podzielona płatność.

W przypadku dokumentów zaimportowanych za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej, parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na dokumencie na podstawie ustawień w pliku. Parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczony/odznaczony na płatności również na podstawie ustawień w pliku.

W związku z tym, że mechanizm podzielonej płatności dotyczy rozliczania transakcji za pomocą przelewów, jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność i wskazano formę płatności związaną z rejestrem o typie innym niż Konto bankowe, pojawia się ostrzeżenie: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Dla takich dokumentów wymagane jest rozliczenie przelewem. Zmień formę płatności. Dodatkowo podczas zapisywania takiego dokumentu pojawia się komunikat: Dokument został zakwalifikowany do rozliczenia mechanizmem podzielonej płatności. Na dokumencie wybrana forma płatności nie jest skojarzona z rejestrem bankowym. Czy chcesz zmienić płatność? Zaakceptowanie komunikatu pozwala na edycję dokumentu. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT z poziomu zakładki [Rejestr VAT] dodano domyślnie ukrytą kolumnę MPP. Jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność to w kolumnie pojawia się wartość Tak, jeżeli parametr jest odznaczony to widnieje opcja Nie.

Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Zmień parametr MPP:

Parametry seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność

Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru. Automatycznie zaznaczany jest również parametr MPP – podzielona płatność. Po naciśnięciu przycisku  parametr MPP – podzielona płatność jest zaznaczany na wskazanych dokumentach. Jeżeli opcja MPP – podzielona płatność zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, że stan płatności związanej z dokumentem jest różny od Wysłano oraz Zrealizowano.

Nie ma możliwości seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność na dokumentach, na których wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wspólnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Podczas próby zmiany ustawienia parametru na takich dokumentach pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Dokument został wystawiony na podmiot inny niż kontrahent będący podmiotem gospodarczym lub urząd. Zmiana nie jest również możliwa na dokumentach wewnętrznych (pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem wewnętrznym) oraz na fakturach przeniesionych z modułu Handel (pojawia się komunikat: Błąd zmiany parametru MPP – Dokument nr [Numer dokumentu]. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel).

 1. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wykaz podatników VAT, tzw. Biała księga. W związku z wprowadzeniem w programie Comarch ERP Optima funkcjonalności weryfikacji numerów rachunków bankowych, opisanej szczegółowo w części Ogólne i Kasa/Bank, w przypadku:

 • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
 • korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży,
 • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
 • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów.

umożliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:

 • łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15 000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
 • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
 • NIP płatnika jest polskim numerem NIP.

W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu oraz dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu. W przypadku korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży oraz korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domyślny na karcie płatnika wybranego na dokumencie. Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wyświetlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatników VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/ na dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów lub po zmianie płatnika na korekcie dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/ na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów weryfikacja następuje ponownie i wyświetlany jest stosowny komunikat. Ponowna weryfikacja ma również miejsce w przypadku zmiany płatnika na fakturach przeniesionych do rejestru VAT z modułu Handel.

Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wyświetlana tylko na dokumentach podlegających edycji.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży oraz w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano operację seryjną Zweryfikuj numery rachunków. Operacja seryjna sprawdza płatności powiązane z danym dokumentem (również dla faktur pochodzących z modułu Handel), a nie weryfikuje numeru rachunku bankowego na dokumencie. Poszczególne płatności mogą być na kwoty mniejsze niż 15 000 PLN, ale dokument źródłowy musi być na łączną kwotę brutto większą niż 15 000 PLN. W pierwszej kolejności następuje sprawdzenie, czy płatność jest związana z rejestrem o typie Konto bankowe, a następnie czy uzupełniono numer rachunku bankowego.

Jeżeli numer rachunku bankowego na płatności znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów to pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Weryfikacja na dzień [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] widnieje w Wykazie podatników VAT. Jeżeli numer rachunku bankowego nie znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów to pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Weryfikacja na dzień [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] nie widnieje w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli dokument nie podlega weryfikacji, tj.:

 • płatność jest na podmiot inny niż kontrahent i/lub:
 • łączna kwota dokumentu jest <= 15 000 PLN i/lub
 • płatność ma typ Przychód

to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Dokument nie spełnia warunków do weryfikacji. 

W przypadku, gdy na karcie płatnika nie uzupełniono numeru rachunku bankowego to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Na płatności nie wskazano numeru rachunku bankowego.

W przypadku, gdy uzupełniony na karcie płatnika numer NIP nie jest polskim numerem NIP to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Na płatności jest niepolski NIP.

W przypadku, gdy na karcie płatnika nie uzupełniono numeru NIP to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – błąd weryfikacji numeru rachunku [Numer rachunku]: pusty numer NIP.

Weryfikacja rachunków bankowych odbywa się na dzień bieżący (dotyczy zarówno dokumentu, jak i operacji seryjnej). Wyjątkiem jest sytuacja gdy operacja seryjna weryfikuje płatności o stanie Wysłano/Zrealizowano. W takim przypadku pojawia się komunikat o weryfikacji na dzień kiedy ta płatność była faktycznie weryfikowana/nastąpił przelew.

Każda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Jeśli w danym dniu numer rachunku był już zweryfikowany to dodając kolejny dokument spełniający warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.

 1. Rejestry VAT. Podczas generowania pojedynczego dokumentu wewnętrznego zakupu/sprzedaży oraz generowania rozliczenia marży do pola Numer dokumentu automatycznie przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego.
 2. Rejestry VAT. Umożliwiono wskazanie, do jakiego rejestru VAT zakupu/sprzedaży mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR. Dokumenty zostaną dodane do rejestru wybranego na liście dokumentów w polu Rejestr.

Wskazanie rejestru dla OCR

Nie jest możliwe dodanie dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR jeżeli w polu Rejestr wybrano opcję – wszystkie-. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć przetwarzania dokumentów. Nie ustawiono bieżącego rejestru, do którego mają zostać dodane. Proszę wskazać na oknie rejestru VAT konkretny rejestr.

Podczas pierwszego uruchomienia usługi Comarch OCR w wersji programu 2020.0.1 pojawia się komunikat: Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów/sprzedaży w polu Rejestr. Czy kontynuować? Zaznaczenie opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym rozpoznawaniu faktur komunikat nie pojawi się dla danego operatora.

 1. Biuro rachunkowe. W programie Comarch ERP Optima w wersji w chmurze umożliwiono automatyczne uruchamianie aplikacji RCP.

Zmiany

 1. Księgowość. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe wprowadzono procentową wartość pierwszego progu podatkowego oraz kwoty ulg podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.:

 • Pierwszy próg podatkowy: 17%.
 • Ulga podatkowa (miesięczna): 43,76 zł.
 • Ulga podatkowa (roczna): 525,12 zł.
 1. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.:

 • Limit – pełna księgowość: 8 746 800 zł.
 • Limit – ryczałt: 1 093 350 zł.
 1. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Zwolnienie dla młodych. Kwota do zapłaty do US nie zostanie wyliczona jeżeli data wypłaty wynagrodzenia przypada przed dniem ukończenia przez podatnika 26 roku życia. W miesiącu, w którym data wypłaty przypada w dniu ukończenia lub po dniu ukończenia przez podatnika 26 roku życia, kwota do zapłaty do US jest już liczona według standardowych zasad.
 2. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Przywrócono możliwość sumowania według kont syntetycznych. Tylko w przypadku wyboru opcji Agreguj tylko zaznaczone sumowanie odbywa się po kontach analitycznych.
 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Umożliwiono wyliczenie zaliczki za miesiąc/kwartał w sytuacji gdy na formularzu okresu obrachunkowego w polu Data otwarcia wskazano dzień inny niż pierwszy dzień danego miesiąca oraz w Kwotach indywidualnych wspólnika na formularzu udziału wskazano ten sam dzień danego miesiąca.
 4. Księgowość kontowa. Ponaglenie zapłaty. Na formularzu ponaglenia zapłaty dodano domyślnie ukrytą kolumnę Od.
 5. Rejestry VAT. Na formularzu dokumentu w panelu ze skanem istnieje możliwość wyświetlania dokumentów z rozszerzeniem .jpeg.
 6. Rejestry VAT. W menu Rejestry VAT/ zakładka [Rejestry VAT] oraz [Wg atrybutów] pojawia się informacja: Kliknij OCR aby automatycznie dodać zapis w rejestrze VAT ze skanu lub zdjęcia faktury. Po zamknięciu okna za pomocą X, informacja nie pojawi się ponownie dla danego operatora.
 7. Rejestry VAT. W wersji stacjonarnej programu zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w przypadku, gdy konieczne jest ponowne zainstalowanie dodatku OCR na: Aby skorzystać z usługi Comarch OCR odinstaluj dotychczasową wersję i zainstaluj na nowo za pomocą aktualnego instalatora.
 8. Rejestry VAT. Podczas kopiowania dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR nie jest kopiowany atrybut NUMER_STRONY.
 9. Rejestry VAT. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się podczas próby dodania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR do rejestru VAT sprzedaży: Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów w polu Rejestr. Czy kontynuować?
 10. Rejestry VAT. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w sytuacji gdy na płatności do dokumentu zaznaczono parametr MPP – podzielona płatność i jej stan to Wysłano oraz Zrealizowano, a następuje próba zmiany na dokumencie numeru dokumentu lub numeru NIP: Parametry dotyczące MPP nie mogą być zmieniane dla płatności wysłanych do banku lub zrealizowanych. Zmień stan płatności w preliminarzu na 'do realizacji’.
 11. Ewidencja dodatkowa. Jeżeli na formularzu rejestru kasowego zaznaczono parametr Nieaktywny to podczas dodawania dokumentu w ewidencji dodatkowej w polu Forma płatności domyślnie ustawiana jest pierwsza dostępna na liście forma płatności.
 12. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Dokumenty niezaksięgowane, Podatki do zapłaty, Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane, Wprowadzone dokumenty, Zapisy w dzienniku dodano informację na temat stanu księgowego, kwoty podatku do zapłaty, statusu i wprowadzenia deklaracji PPK.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Plan kont. W specyficznych sytuacjach podczas kopiowania planu kont z poprzedniego okresu pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie tej operacji. Działanie poprawiono.
 2. Księgowość kontowa. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Na deklaracji rocznej uwzględniane były tylko przychody i koszty z miesiąca grudnia. Działanie poprawiono.
 3. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość wyliczenia zaliczki w sytuacji gdy w zestawieniu systemowym o symbolu PIT-36 dodano pozycje na następnym poziomie.
 4. Księgowość kontowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość wyliczenia zaliczki za miesiące następujące po miesiącu, dla którego na formularzu okresu obrachunkowego w polu Data otwarcia wskazano inny niż pierwszy dzień danego miesiąca.
 5. Księga Podatkowa. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Przywrócono możliwość uwzględnienia przychodów i kosztów pobieranych z bazy podłączonej do bazy głównej.
 6. Księga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Jeżeli na formularzu Kwot indywidualnych wspólnika zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej i dodano kwoty tylko za ostatnie miesiące poszczególnych kwartałów to zapisy wprowadzone do KPiR do bazy podłączonej do bazy głównej z datą: 31.05, 31.07, 31.08 nie były uwzględniane na zaliczce. Działanie poprawiono.
 7. Księga Podatkowa. Zaliczka na PIT-36 oraz PIT-36L. Kwota spisu z natury była uwzględniana w nieprawidłowej wysokości w przypadku gdy dokonano zmiany udziałów wspólnika oraz nie dodano kolejnego spisu. Działanie poprawiono.
 8. Ewidencja ryczałtowa. Przyspieszono liczenie zaliczek na PIT-28.
 9. Rejestry VAT. Na liście dokumentów w rejestrze VAT poprawiono filtrowanie w kolumnie S.
 10. Rejestry VAT. Umożliwiono przenoszenie paragonów z menu Handel do rejestru VAT w sytuacji, gdy na karcie kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY! wskazano walutę inną niż PLN.
 11. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 56 Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym oraz 62 Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.
 12. Środki trwałe. Jeżeli z poziomu Księgowość/ Dokumenty środków trwałych po otwarciu okna w filtrze pod listą zaznaczona była opcja niematerialne i prawne to w polu Grupa widoczne były grupy środków trwałych. Działanie poprawiono.
 13. Praca rozproszona. W specyficznych przypadkach podczas importu raportów kasowych/bankowych pojawiały się niewłaściwe komunikaty. Działanie programu poprawiono.Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

 1. Weryfikacja numerów rachunków bankowych. Umożliwiono automatyczne sprawdzenie czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja numeru rachunku jest wykonywana z poziomu formularzy:

  • faktury zakupu,
  • korekty faktury sprzedaży,
  • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
  • korekty dokumentu w rejestrze sprzedaży VAT,
  • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
  • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów,
  • podczas eksportu płatności do banku.

Dostępna jest również seryjna weryfikacja z poziomu list:

  • płatności w preliminarzu,
  • kontrahentów,
  • rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów.

Jeżeli numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatników VAT, użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat, natomiast nie jest blokowana możliwość zapisania dokumentu czy wysłania przelewu.

Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:

 • łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15.000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
 • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
 • NIP płatnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domyślny płatnik na dokumencie) jest polskim numerem NIP.

Weryfikowane są polskie numery rachunków bankowych w formacie IBAN – zawierające przedrostek „PL” oraz bez tego przedrostka.

Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Dzięki temu użytkownik ma potwierdzenie, że dany numer rachunku został w określonym dniu zweryfikowany.

Na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dodane zostały 2 nowe kolumny:

 • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
 • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).

Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste.

Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:

 • Data sprawdzenia – uzupełniana datą sprawdzenia,
 • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
 • W Wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
 • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.

Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia.

Podczas kopiowania karty kontrahenta przenoszone są wszystkie dane kontrahenta, łącznie z numerami rachunków bankowych. Na nową kartę nie jest jednak przenoszona historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście rachunków bankowych kontrahenta znajdą się wszystkie rachunki, zarówno te zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie w Wykazie podatników VAT. Do listy rachunków bankowych kontrahenta automatycznie dopisywane są również nowe rachunki, które zostały wprowadzone bezpośrednio na płatności dotyczącej tego kontrahenta. Wyjątkiem jest karta kontrahenta o kodzie !NIEOKREŚLONY! – nie są na nią automatycznie dodawane numery rachunków bankowych.

Na liście kontrahentów dostępna jest operacja seryjna Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe. Funkcja działa zarówno dla podświetlonego kontrahenta, jak i dla zaznaczonych na liście. Dla każdego kontrahenta wykonywane jest najpierw sprawdzenie statusu VAT. Jeżeli kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, wówczas wykonywane jest sprawdzenie każdego rachunku bankowego znajdującego się na jego karcie. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje dotyczące weryfikacji statusu podatnika VAT i numeru rachunków bankowych, jak również ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego.

Weryfikacja numerów rachunków bankowych z poziomu dokumentów i ich list opisane jest szczegółowo w części Handel oraz Księgowość.

Historia weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahenta przenoszona jest za pomocą pracy rozproszonej podczas przenoszenia kontrahentów.

Funkcjonalność weryfikacji numerów rachunków bankowych dostępna dla programów na gwarancji i wymaga dostępu do Internetu.

 1. Comarch MyPoint. W menu Ogólne w sekcji Comarch ERP dodana została ikona Comarch MyPoint . Jest to aplikacja umożliwiająca analizę pracy operatorów Comarch ERP Optima. Udostępnia raporty dotyczące m.in. ilości dokumentów dodanych/zmodyfikowanych przez wskazanych operatorów w zadanym okresie czasu. Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji ma miejsce instalacja aplikacji, po czym następuje wyświetlenie strony logowania w domyślnej przeglądarce internetowej. Kolejne wywoływanie Comarch MyPoint z menu Ogólne powoduje od razu otwieranie strony aplikacji.

Po zainstalowaniu Comarch MyPoint w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry w polu Link do Comarch MyPoint uzupełniany jest adres strony www uruchamiającej tę aplikację. Aplikacja dostępna jest w wersji stacjonarnej programu.

Instrukcja korzystania z aplikacji Comarch MyPoint znajduje się tutaj. 

Zmiany

 1. Hasła operatorów. Umożliwiono stosowanie w programie dłuższych haseł operatorów, zwiększając ich długość z 8 do maksymalnie 30 znaków. Po zaktualizowaniu programu dotychczasowe hasła operatorów nie są zmieniane, natomiast użytkownik ma możliwość ich modyfikacji i zastosowania dłuższego hasła.
 2. Lista operatorów. Na liście operatorów w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy dodana została standardowo widoczna kolumna Data zmiany hasła. Jeżeli hasło wpisywane podczas logowania do programu nie było dla danego operatora zmieniane, kolumna ta dla określonego operatora jest pusta.
 3. Podpisywanie plików JPK. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji dotyczącym podpisów, zmieniono występujące w programie dla plików JPK określenie „profil zaufany ePUAP/eGO”, zastępując go określeniem „podpis zaufany”.
 4. Pliki JPK_FA. W przypadku kiedy dane do pliku JPK_FA pobierane są z rejestru VAT i na dokumencie w walucie obcej zaznaczony jest parametr Inny kurs do księgowania, wówczas do pliku JPK_FA pobierane są kwoty wg kursu do VAT.
 5. Karta kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] zmieniono nazwę parametru Split payment na MPP – podzielona płatność.
 6. Lista kontrahentów. Na liście kontrahentów została dodana kolumna Status. Kolumna jest domyślnie ukryta, ale można ją dodać na listę poprzez funkcję Wybór kolumn.
 7. Na pozycji cennika na zakładce [Ogólne] dodany został parametr MPP – podzielona płatność dotyczący stosowania mechanizmu podzielonej płatności na podstawie ustawy o VAT. Na oknie Cennik w Operacjach seryjnych dodana została operacja Zmiana parametrów karty umożliwiająca ustawienie karty jako nieaktywnej oraz ustawienie parametru MPP – podzielona płatność. Szczegóły w części handlowej ulotki.
 8. Kopia bezpieczeństwa. Funkcja Kopia bezpieczeństwa w menu Narzędzia została udostępniona również dla operatorów nie posiadających uprawnień administratora programu.
 9. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy uzupełnione zostaną pola Miasto, Poczta bądź Gmina (ręcznie bądź poprzez zaczytanie danych z bazy REGON), wartości te zostaną dodane do słownika miejscowości w programie.
 10. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. W przypadku nieuzupełnienia numeru NIP, mechanizm sprawdzania występowania podobnych kontrahentów bierze pod uwagę trzy pierwsze człony nazwy kontrahenta (pomijając człony 1-znakowe) oraz nazwę ulicy wraz z numerem domu i lokalu.
 11. Definicje dokumentów. Umożliwiono stosowanie nazw definicji dokumentów zawierających do 256 znaków.
 12. O programie. W związku z wprowadzeniem usługi Upgrade Premium, na oknie Pomoc/ O programie przycisk Upgrade Premium (dostępny w przypadku stacjonarnej wersji programu) powoduje wyświetlenie strony internetowej informującej o zasadach funkcjonowania tej usługi. W przypadku Optimy w Chmurze widoczny jest przycisk Regulamin wsparcia telefonicznego kierujący użytkownika do odpowiedniego dokumentu.

Poprawiono

 1. Filtrowanie kolumn. Na oknach Łatwa sprzedaż oraz Łatwe zakupy kolumna Kod ma ustawiony domyślny tryb filtrowania Zawiera.
 2. Filtrowanie kolumn – Konfiguracja wydruków. W Konfiguracji wydruków na zakładce [Zmienne dynamiczne] filtrowanie dostępne było jedynie poprzez opcje Jest równe oraz Nie jest równe. Działanie poprawiono dodając pozostałe opcje filtrowania.
 3. Lista zasobów. Przyspieszono czas otwierania okna Lista zasobów w przypadku występowania dużej ilości towarów i grup towarowych.
 4. OCR – wskazywanie dokumentów z dysku. W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze umożliwiono zapamiętywanie domyślnego typu plików wskazywanych do rozpoznawania w OCR.
 5. Po zmianie hasła użytkownika CDNOperator podczas wykonywania wydruku w sporadycznych przypadkach pojawiał się komunikat: Login failed for user CDNOperator. Działanie poprawiono.
 6. Eksport definicji wydruków. W przypadku pracy terminalowej, podczas eksportu do pliku na lokalnym dysku definicji wydruku zawierającej grafikę, pojawiał się komunikat o braku dostępu do pliku. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Nowości

 1. Wykaz podatników VAT. Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny, jednolity Wykaz podatników VAT. Wykaz ten zawiera podmioty, które zostały zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalające na weryfikację podatnika, w tym listę zgłoszonych przez niego rachunków bankowych. Do 31 grudnia 2019 roku korzystanie z tego Wykazu jest dobrowolne. Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego o wartości przekraczającej 15 000 zł powinna być dokonana na rachunek, który jest zamieszczony w Wykazie podatników VAT. Dzięki temu płatność będzie bezpieczna a płatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji finansowych.

W programie Comarch ERP Optima wprowadziliśmy możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahenta. Weryfikacja odbywa się w Preliminarzu płatności przy eksporcie przelewów. Można też dla zaznaczonych zdarzeń seryjnie zweryfikować poprawność numerów rachunków bankowych.

Weryfikacja przy eksporcie przelewów

W Preliminarzu płatności weryfikacja odbywa się automatycznie w momencie eksportu przelewów do banku. Jeśli w wyniku weryfikacji otrzymamy informację, że zlecenie dotyczy niepoprawnego numeru rachunku pojawi się odpowiedni komunikat  a proces eksportu przelewów zostanie zatrzymany. Wygląd komunikatu zależy od wybranego formatu eksportu, pierwszy komunikat dotyczy formatów zapisujących dane do pliku xml oraz webservice. Drugi może pojawić się przy eksporcie płatności formatem generującym plik ‘płaski’ np. Elixir-0.

Eksport przelewów do pliku xml – walidacja rachunku bankowego

Eksport przelewów do pliku płaskiego – weryfikacja rachunku bankowego

Od decyzji Użytkownika zależy czy wszystkie zaznaczone przelewy zostaną wysłane.

Seryjna weryfikacja wskazanych płatności.

Dla zdarzeń zapisanych w Preliminarzu płatności wprowadziliśmy możliwość seryjnego sprawdzenia rachunków bankowych. Służy do tego funkcja: Zweryfikuj numer rachunku. W logu z przebiegu tej operacji pojawiają się informacje o weryfikacji numeru rachunków bankowych oraz ewentualne komunikaty dotyczące problemów z połączeniem się z serwerem Ministerstwa Finansów czy brakiem połączenia sieciowego.

Uwaga
W module Kasa/Bank weryfikacja rachunku bankowego wykonywana jest zawsze wg daty bieżącej. Nie mają znaczenia daty dokumentów.

Wynik weryfikacji zapisywany jest na karcie kontrahenta dla każdego rachunku bankowego oddzielnie (data weryfikacji, numer NIP, wynik, Identyfikator wyszukiwania). Zapis wykonywany jest bez względu na wynik weryfikacji. Zapisujemy zarówno pozytywny jak i negatywny wynik weryfikacji.W przypadku weryfikacji zdarzenia na którym wpisano rachunek bankowy, którego nie ma na karcie kontrahenta to rachunek ten zostanie dodany do listy rachunków bankowych tego kontrahenta.W momencie weryfikacji w pierwszej kolejności sprawdzamy czy rachunek został już zweryfikowany (istnieje wpis na karcie kontrahenta), jeśli nie to uruchamiamy wyszukiwanie w Wykazie podatników VAT.

Zmiany

 1. Metoda podzielonej płatności. Na formularzach i listach została zmieniona nazwa parametru ze Split payment (SP) na Metoda podzielonej płatności (MPP – podzielona płatność). Zmiana dotyczy list, formularzy i funkcji w operacjach seryjnych. Główne zasady działania parametru pozostają bez zmian.

Zmienił się sposób dziedziczenia parametru informującego o podzielonej płatności.

Parametr MPP – podział płatności, dziedziczony jest:

 • z formularza kontrahenta na dokument handlowy/dokument w rejestrze VAT (parametr można modyfikować),
 • z formularza dokumentu handlowego/dokumentu w rejestrze VAT na płatności związane z tym dokumentem źródłowym.

Na formularzu płatności objętej mechanizmem podzielonej płatności i związanej z dokumentem źródłowym w sekcji dotyczącej MPP mamy 3 pola: numer dokumentu, kwotę podatku i numer NIP. W aktualnej wersji umożliwiliśmy zmianę numeru dokumentu, co może być wykorzystywane w przypadku realizowania płatności do zaliczek. W Ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis mówiący o tym, że w niektórych przypadkach w komunikacie przelewu wpisujemy słowo: zaliczka. 

Uwaga
W kolejnej wersji programu będzie można wysyłać zbiorcze przelewy MPP (jeden przelew jako zapłata za kilka faktur objętych metodą podzielonej płatności).

 

Uwaga
Od 1.11.2019 roku z rachunku VAT będzie można regulować płatności dotyczące:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych,
 • składek ZUS.

W przypadku tych płatności nie ma konieczności zaznaczania parametru MPP – podzielona płatność, to bank automatycznie dokona płatności z rachunku VAT. 

 1. Termin płatności przypadający w dzień wolny/świąteczny a odsetki. Zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę to powinien on zostać przesunięty na następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W programie termin płatności na dokumencie/płatności nie zmienia się. Zmianie uległ mechanizm wyliczania ilości dni po terminie płatności i odsetek za zwłokę. W sytuacji, gdy termin płatności/rozrachunku przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolnym od pracy przy wyliczeniu odsetek przyjmujemy najbliższy mu kolejny dzień roboczy. Zmiana ta wprowadzona została dla:

 • dokumentu noty odsetkowej – kolumna Zwłoka,
 • dokumentu ponaglenia zapłaty – kolumna Zwłoka,
 • preliminarza płatności – kolumna Po terminie oraz oznaczenie ! dokumentów przeterminowanych,
 • listy rozliczeń podmiotu – dokumenty nierozliczone, kolumna Po terminie,
 • listy rozliczeń podmiotu – dokumenty rozliczone, kolumna Zwłoka,
 • listy dokumentów nierozliczonych, zakładka Na Dzień, kolumna Po terminie. W przypadku zaznaczenia parametru Korekta do VAT przy ustalaniu dokumentów, którym minęło 90 dni płatności uwzględniana jest kolumna Po terminie do VAT.
 • listy dokumentów rozliczonych – dokument rozliczenia – pole Zwłoka,
 • Informacje bieżące: Dok. przychodowe przeterminowane do VAT, Dok. rozchodowe przeterminowane do VAT.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone na wydrukach, na których wykazywana jest ilość dni zwłoki.

Poprawiono

 1. Nazwa firmy a Webservice. W przypadku, gdy w pieczątce firmy znajdują się znaki: ‘, „” (apostrof, cudzysłów) nie można było wykonać eksportu przelewów za pomocą usługi Webservice. Działanie poprawiono.
 2. Brak dostępu do rejestru kasowego\bankowego a lista dłużników\wierzycieli. W sytuacji, gdy operator nie ma dostępu do danego rejestru kasowego\bankowego (na formularzu rejestru zaznaczono wszystkie zakazy) to na liście kontrahentów po zaznaczeniu parametru Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami w kwotach płatności wierzycieli/dłużników nie są uwzględniane dane z tego rejestru.Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.0.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista, Windows 8 oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2020.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 28.10.2019. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2020.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2020.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7.
W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2020.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.3.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.3 lub wyższaZalecana 2019.6
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.1.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2019.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.0
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2
Comarch ERP Altum2019.5.1Zalecana 2019.0.1
Comarch IBARDNajnowsza

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Nowości

Wzorzec faktur cyklicznych

Na wzorcu faktury cyklicznej umożliwiono:

 • wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta -dzięki temu możliwe jest ustawienie różnych warunków handlowych w skali roku, takich jak okres obowiązywania umowy, indywidualna cena i ilość dla tego samego kontrahenta;
 • wskazanie odbiorcy- co pozwala na cykliczne fakturowanie całych sieci handlowych, dla których nabywcą jest ten sam kontrahent a odbiorcą konkretny sklep;
 • dodawanie atrybutu dokumentu;
 • wskazanie jednostek pomocniczych i magazynu dla pozycji faktury.
Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Podmioty

Na wzorcu faktur cyklicznych na zakładce Podmioty dodano boczne zakładki rozdzielające Grupy kontrahentów i Podmioty. Przy ponownym wejściu na formularz domyślnie wyświetlana jest zakładka, którą operator wybrał jako ostatnią.

W dolnej części okna dodano parametr Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy, który jest domyślnie zaznaczony. Przy dodawaniu tego samego podmiotu na formularz, wyświetli się pytanie:

„[KOD_PODMIOTU] – [Nazwa podmiotu] znajduje się już na formularzu. Aby dodać ten podmiot ponownie, należy wyłączyć parametr „Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy” na formularzu wzorca. Czy wyłączyć parametr?”

Tak – parametr zostanie wyłączony a powtarzający się kontrahenci dodani na wzorzec

Nie – parametr pozostaje włączony a zduplikowany kontrahent pominięty

Po odznaczeniu tego parametru można ponownie dodać tą samą grupę kontrahentów lub tego samego kontrahenta, oraz wskazać dla niego odbiorców.

Dodawanie Nabywcy na wzorzec faktury cyklicznej i przypisanie do niego Odbiorcy, działa w taki sam sposób jak na formularzu faktury sprzedaży:

 • Jeżeli zostanie wybrany kontrahent, który na karcie ma przypisanego domyślnego odbiorcę, wtedy na wzorzec automatycznie przenoszone są dane tego odbiorcy;
 • Jeżeli kontrahent na karcie ma przypisanych odbiorców, ale żaden nie jest ustawiony jako domyślny, wtedy na wzorcu kontrahent ustawiony jest zarówno jako nabywca i odbiorca.
 • Jeżeli nabywcą jest bank, pracownik, wspólnik lub urząd, wtedy podmiot wyświetlany jest jako nabywca i odbiorca.

Dane odbiorcy przypisanego do kontrahenta wyświetlane są w kolumnach Nazwa odbiorcyKod odbiorcy.

Na zakładce Podmioty w menu dostępnym obok przycisku plusa  dodano możliwość wybierania Odbiorców. Kontrahenci zaznaczeni na liście zostaną dodani na wzorzec jako odbiorcy. Jako nabywca ustawi się:

 • nabywca, do którego zaznaczony kontrahent jest przypisany jako odbiorca
 • jeśli kontrahent jest przypisany do więcej niż jednego nabywcy, na wzorcu ustawi się pierwszy nabywca w kolejności alfabetycznej
 • jeżeli kontrahent nie jest przypisany nigdzie jako odbiorca, to jego dane będą ustawione również jako dane nabywcy.

Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Podmioty, dodanie Odbiorcy

Jeżeli na formularzu dodano kilkukrotnie tą samą grupę kontrahentów lub podmiot, to włączenie parametru Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy, nie będzie możliwe. Należy najpierw usunąć z wzorca powtarzające się podmioty. W celu sprawdzenia zduplikowanych nabywców, użytkownik może wykonać sortowanie po kolumnie z kodem nabywcy, klikając w nagłówek kolumny.

Po dodaniu kontrahenta na wzorzec, aby zmienić dla niego odbiorcę należy wybrać , a następnie w sekcji Odbiorca wskazać Kontrahenta, Bank, Pracownika, Wspólnika, Urząd lub Odbiorcę

Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie

Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Pozycje faktury

Dla pozycji dodawanych do faktur cyklicznych umożliwiono wskazanie jednostki dodatkowej przypisanej do karty towaru/usługi. Taka możliwość jest dostępna również na zakładce ilości indywidualne w kolumnie Jm, dzięki czemu dla każdego kontrahenta można wskazać dowolną jednostkę przypisaną do karty towaru/usługi.

Dodano pole z możliwością wskazania magazynu dla pozycji dokumentu, w którym domyślnie podpowiada się magazyn ustawiony na zakładce Nagłówek faktury.

Pozycja faktury cyklicznej

Uwaga
Pole magazyn na pozycji faktury cyklicznej jest aktywne tylko w przypadku pracy z modułem Handel Plus.

Zakładki Ilości indywidualne i Ceny indywidualne zostały podzielone na dwie boczne zakładki Grupy kontrahentówPodmioty. Domyślnie jest ustawiona Grupa kontrahentów, natomiast przy następnym otwarciu, formularz zapamiętuje zakładkę, którą operator wybrał ostatnio. Dodano kolumny Nazwa odbiorcy i Kod odbiorcy, oraz Obowiązuje od/do, te kolumny są domyślnie ukryte. Na zakładce Ilości indywidualne w kolumnie Jm istnieje możliwość wskazania jednostki pomocniczej przypisanej na karcie towaru/usługi. Natomiast na zakładce Ceny indywidualne kolumna Jm jest nieedytowalna i prezentuje jednostki jakie zostały przypisane kontrahentowi w Ilościach indywidualnych. Stała cena zawsze odnosi się do jednostki przypisanej kontrahentowi w ilościach indywidualnych lub do stałej ilości. W przypadku ustawienia jednostki pomocniczej program nie przelicza ceny wg ustawień na karcie cennika.

Pozycja faktury cyklicznej – Ilości indywidualne

Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Atrybuty

Na wzorcu faktury cyklicznej dodano zakładkę Atrybuty. Na zakładce Atrybuty dostępny jest parametr Dodaj na fakturę atrybuty z karty kontrahenta (domyślnie zaznaczony). Atrybuty z tej zakładki przenoszone są na wszystkie faktury z wzorca. Domyślnie dodawane są również atrybuty z karty kontrahenta, które mają zaznaczony parametr przenoś na transakcje. Za pomocą parametru Dodaj na fakturę atrybuty z karty kontrahenta można wyłączyć dodawanie domyślnych atrybutów kontrahenta.

Na liście widoczne są kolumny:

Kod – kod atrybutu

Wartość – wartość atrybutu w formacie tekst, liczba, lista lub data. Pole edytowalne.

Na liście dostępne są przyciski:

Dodaj – dodanie atrybutów poprzez edycję bezpośrednio na liście. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego wiersza dla atrybutu, gdzie możemy wprowadzić kod atrybutu lub za pomocą przycisku , otworzyć listę atrybutów. Jeśli podamy nieistniejący kod atrybutu lub naciśniemy , otworzy się lista atrybutów zdefiniowana w menu Ogólne/Atrybuty na zakładce Dokumentu (z pominięciem atrybutów o formacie binaria).

 Otwórz – umożliwia edycję na liście dla wartości z kolumny Kod lub Wartość atrybutu

 Usuń – usuwa atrybut z listy

Wzorzec faktury cyklicznej – zakładka Atrybuty

Eksport/ import danych do arkusza MS Excel
Eksport

Umożliwiono eksport danych do arkusza MS Excel z zakładki Podmioty oraz z listy wzorców faktur cyklicznych (pod prawym przyciskiem myszy). Eksportowane są dane indywidualne dla wszystkich towarów i podmiotów wskazanych na wzorcu.

Eksport możliwy jest również z pozycji faktury z zakładki Ogólne, po wcześniejszym zaznaczeniu ceny lub ilości indywidualnej. W tym przypadku eksportowane są dane indywidualne dotyczące tylko jednej pozycji wybranej na oknie.

Do eksportu zostały dodane kolumny:

Kod odbiorcy, Typ odbiorcy – kod i typ odbiorcy. Pole nie będzie wypełniane, jeśli w kolumnie Typ jest G (grupa kontrahenta)

Obowiązuje od, Obowiązuje do – okres obowiązywania wzorca. Wymagany w arkuszu format daty to RRRR-MM-DD.

Kod towaru – kod eksportowanego towaru

Jm – indywidualna jednostka miary.

Import

Sposób importu z arkusza MS Excel na wzorzec faktury cyklicznej zależy od parametru Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy. Jeżeli parametr jest:

 • niezaznaczony, to import dostępny jest tylko z poziomu zakładki Żeby był możliwy w arkuszu MS Excel musi znajdować się kolumna z kodem towaru. Aby zaimportować kilkukrotnie kontrahenta niezbędne jest dodanie kolumny Lp. w arkuszu MS Excel. W przypadku braku kolumny każde kolejne wystąpienie tego kontrahenta w arkuszu będzie nadpisywać jego dane indywidualne na wzorcu.
 • zaznaczony, to import dostępny jest zarówno z zakładki Podmioty (jeżeli jest kolumna z kodem towaru), jak również z poziomu pozycji faktury, pod warunkiem że zaznaczona jest cena i/lub ilość indywidualna. W tym przypadku możliwe jest zaimportowanie towarów wraz z ilościami/cenami indywidualnymi dla podmiotów oraz aktualizacjach tych danych.

Podczas importu z poziomu pozycji faktury cyklicznej, program weryfikuje czy w arkuszu danych jest kolumna z kodem towaru:

 • jeżeli jest, to importowane są tylko te pozycje, których kod w arkuszu jest taki sam jak kod towaru wybranego na formularzu. Pozostałe pozycje są pomijane.
 • jeżeli kolumny nie ma w arkuszu, to zaimportowane zostaną wszystkie wiersze z arkusza.

Na zakładce Podmioty można seryjnie zaimportować kontrahentów oraz pozycje, wraz z ilościami i cenami indywidualnymi. Jeżeli w arkuszu przy towarze nie są podane ilości i/lub ceny indywidualne, lub wartości są zerowe, to taka pozycja zaimportuje się z ustawieniami stała ilość/cena.

Wysyłka faktur mailem na adres odbiorcy.

W związku z możliwością dodania Odbiorcy na wzorzec faktury cyklicznej, udostępniono przykładowe funkcje GetSQL, które pobierają adres odbiorcy na szablon wiadomości e-mail, poniższe funkcje można wstawić na szablonie w polach Do, DW lub UDW, instrukcja dotycząca użycia funkcji GetSQL w szablonie wiadomości znajduje się tutaj.

 • mail odbiorcy z FA z zakładki kontrahent

{GetSQL('SELECT TrN_OdbEmail FROM cdn.TraNag
WHERE TrN_TrNID = ' & {eID},'f')}

 • mail odbiorcy z FA z karty kontrahenta

{GetSQL('SELECT Knt_Email FROM cdn.TraNag
JOIN cdn.Kontrahenci ON Knt_KntId = TrN_OdbID
WHERE TrN_TrNID = ' & {eID},'f')}

 • mail do wszystkich przedstawicieli nabywcy

{GetSQL('SELECT STUFF((SELECT CASE ISNULL(KnO_Email,'''') WHEN '''' THEN '''' ELSE '', '' + KnO_Email END
FROM CDN.KntOsoby WHERE KnO_KntId = ' & {ePodmiotID} &
' FOR XML PATH('''')),1,1,'''')','f')}

 • mail do wszystkich przedstawicieli odbiorcy

{GetSQL('SELECT STUFF((SELECT CASE ISNULL(KnO_Email,'''') WHEN '''' THEN '''' ELSE '', '' + KnO_Email END
FROM cdn.TraNag
JOIN cdn.Kontrahenci ON Knt_KntId = TrN_OdbID
JOIN CDN.KntOsoby ON KnO_KntId = Knt_KntId
WHERE TrN_TrNID = ' & {eID} & ' FOR XML PATH('''')),1,1,'''')','f')}

 • mail do pierwszego przedstawiciela nabywcy z wypełnionym adresem email

{GetSQL('SELECT TOP 1 KnO_Email
FROM CDN.KntOsoby WHERE
KnO_KntId = ' & {ePodmiotID} & ' AND ISNULL(KnO_Email,'''') NOT IN ('''')','f')}

 • mail do pierwszego przedstawiciela odbiorcy z wypełnionym adresem email

{GetSQL('SELECT TOP 1 KnO_Email FROM cdn.TraNag
JOIN cdn.Kontrahenci ON Knt_KntId = TrN_OdbID
JOIN CDN.KntOsoby ON KnO_KntId = Knt_KntId
WHERE TrN_TrNID = ' & {eID} & ' AND ISNULL(KnO_Email,'''') NOT IN ('''')','f')}

 

Pozostałe nowości

 1.  W historii zmian wprowadzono rejestrowanie aktywacji/dezaktywacji dla skrzynki mailowej. Zmiany zapisywane są w bazie konfiguracyjnej w zakładce Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm.

Poprawiono

 1. Poprawiono automatyczne odświeżanie terminarza po wykonaniu funkcji dodatkowej.
 2. Poprawiono działanie programu podczas dodawania lub edytowania zlecenia serwisowego w terminarzu, przy ustawieniu widoku tygodniowego z grupowaniu po dacie.
 3. Dla wzorca faktur cyklicznych, na którym znajduje się duża ilość towarów/ usług poprawiono wydajność towaru podczas dodawania kolejnych pozycji
 4. Poprawiono wysyłanie/zapisywanie odpowiedzi na maila z załącznikiem, w przypadku gdy skrzynka mailowa synchronizowana jest po IMAP i pobierane są tylko nagłówki wiadomości.
 5. W momencie wywoływania wiadomości SMS z poziomu formularza dokumentu, w zakładce dokumenty poprawiono automatyczne powiązanie między dokumentem źródłowym a wiadomością.

CRM PLUS

Zmiany

 1. Ze względu na zmianę mechanizmu wyliczania ilości dni po terminie płatności (w związku z wyliczaniem odsetek) oraz zmianą prezentowania ilości dni w kolumnie Po terminie – dostępnej w Preliminarzu płatności, dla Windykacji należności dodana została nowa kolumna Windykacja – po terminie. Ilość dni prezentowana w tej kolumnie nie pomija świąt i dni wolnych od pracy. Na podstawie tego terminu generowane są zdarzenia w Automatycznej windykacji.

Obieg dokumentów

Poprawiono

 1. Archiwum plików – zapisz plik na dysku. Poprawiono działanie opcji zapisz na dysku, dostępnej z poziomu formularza dokumentu OBD w obszarze Archiwum plików.

Serwis

Poprawiono

 1. Zakładka Części na Zleceniu Serwisowym – kolumna Do pobrania. Prawidłowo działa wyświetlanie danych w kolumnie Do pobrana.Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są dostępne tutaj.