Article Category: Nowości i zmiany w wersji 2021.0.1 - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Nowości i zmiany w wersji 2021.0.1 - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-8(11), VAT‑9M(10) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od października 2020 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.

Dodano możliwość eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera deklaracji VAT-9M(10).

Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-8/ VAT-9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-8 w wersji 11, VAT-9M w wersji 10.

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8 w wersji 11, VAT-9M w wersji 10 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż październik 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od października 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-8 w wersji 10, VAT-9M w wersji 9 okresu rozliczeniowego późniejszego niż wrzesień 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres do września 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

2. Rejestry VAT. Przenoszenie kodów JPK_V7 z formularza kategorii. Na dokumentach w rejestrze VAT zakupu dodano możliwość przeniesienia z formularza kategorii typu dokumentu i procedur dotyczących zakupu oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza. Na dokumentach w rejestrze VAT sprzedaży dodano możliwość przeniesienia z formularza kategorii typu dokumentu i procedur dotyczących sprzedaży oraz kodów towarowych.

Zmiana na formularzu kategorii

Na formularzu kategorii dodano sekcję Kody JPK_V7. Na kategoriach o typie Koszty istnieje możliwość wskazania typu dokumentu i procedur dotyczących zakupu, dowolnych kodów towarowych oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza. Na kategoriach o typie Przychody istnieje możliwość wskazania typu dokumentu i procedur dotyczących sprzedaży oraz dowolnych kodów towarowych. Możliwe jest dodanie więcej niż jednego kodu towarowego i więcej niż jednej procedury oraz tylko jednego typu dokumentu.

Kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii ogólnej nie są przenoszone na formularz dodanej do niej kategorii szczegółowej. Jeżeli użytkownik chce, aby kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii ogólnej zostały przeniesione na wszystkie dodane do niej kategorie szczegółowe, może skorzystać w menu kontekstowym z operacji seryjnej Kopiuj kody JPK_V7 na podkategorie. Opcja ta dostępna jest tylko dla kategorii ogólnych.

Podczas kopiowania kategorii, kody JPK_V7 przenoszone są na formularz nowo utworzonej kategorii. Kody JPK_V7 są również przenoszone podczas importu kategorii z innej bazy danych oraz podczas importu kategorii za pomocą pracy rozproszonej.

Z poziomu listy kategorii dodano kolumnę Kody JPK_V7, w której wyświetlane są kody JPK_V7 wybrane na formularzu kategorii.

Uwaga
W związku z wprowadzeniem funkcji przenoszenia kodów JPK_V7 z formularza kategorii na dokument w rejestrze VAT zalecamy wybór jednego miejsca uzupełniania domyślnych kodów JPK_V7 – albo kartę kontrahenta albo formularz kategorii.

Wskazanie na karcie kontrahenta domyślnej kategorii sprzedaży/ zakupu z uzupełnionymi kodami JPK_V7 nie powoduje dodania kodów JPK_V7 na jego karcie na zakładce [JPK].

Jeżeli na karcie kontrahenta uzupełniono kody JPK_7 to po wskazaniu na jego formularzu kategorii z uzupełnionymi kodami JPK_V7 pojawia ostrzeżenie: Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora.

Jeżeli na karcie kontrahenta wybrano kategorię z uzupełnionymi kodami JPK_7 to podczas dodawania na jego formularzu kodów JPK_V7 pojawia ostrzeżenie: Dodajesz kod(y) na zakładkę JPK, a kontrahent ma już uzupełnioną kategorię domyślną z kodami JPK. 

Zmiana na dokumencie w rejestrze VAT

Na formularz dokumentu w rejestrze VAT na zakładkę [JPK] do sekcji Kody JPK_V7 automatycznie przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2). Jeżeli na dokumencie dodano wcześniej dany kod JPK_V7 to nie jest on dublowany.

Uwaga
Na dokument w rejestrze VAT zakupu nie są przenoszone kody towarowe GTU uzupełnione na formularzu kategorii.

Jeżeli na formularzu kontrahenta uzupełniono kody JPK_V7 oraz wskazano domyślną kategorię sprzedaży/ zakupu z uzupełnionymi kodami JPK_V7 to po wyborze takiego kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT przenoszone są kody JPK_V7 z karty kontrahenta i formularza kategorii (kody nie są dublowane). Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące sprzedaży oraz kody towarowe.

Zmiana kategorii na dokumencie (zarówno z poziomu formularza, jak i za pomocą operacji seryjnej Zmień kategorię) powoduje usunięcie kodów JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii. Kody JPK_V7 dodane ręcznie, przeniesione z karty kontrahenta oraz dodane automatycznie w sekcji Kody JPK_V7 nie są usuwane przy zmianie kategorii. Wyjątkiem jest kod dotyczący typu dokumentu – jeżeli na kategorii uzupełniono taki kod to po jej wskazaniu wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko typ dokumentu uzupełniony na kategorii.

Usunięcie z dokumentu pozycji w której wskazano kategorię z uzupełnionymi kodami JPK_V7 powoduje usunięcie tych kodów JPK_V7 z formularza dokumentu za wyjątkiem przypadku, w którym ta kategoria jest wskazana w nagłówku dokumentu lub w innej pozycji dokumentu lub kod jest wybrany na innej kategorii, która pozostaje na dokumencie.

Podczas przenoszenia Faktur Sprzedaży i Faktur Zakupu z modułu Handel, uzupełnione na nich kody JPK_V7 są przenoszone na formularz dokumentu w rejestrze VAT. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na Fakturze. Zmiana kategorii na przeniesionym dokumencie powoduje dopisanie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii.

Podczas tworzenia dokumentów wewnętrznych do Faktur Zakupu przeniesionych z modułu Handel, na dokumenty wewnętrzne przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na dokumencie pierwotnym. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na dokumencie.

W przypadku dokumentu przetworzonego za pomocą usługi Comarch OCR, jeżeli rozpoznany kontrahent ma uzupełnioną kategorię domyślną to na dokument przenoszone są kody JPK_V7 z karty kontrahenta oraz z formularza kategorii (za wyjątkiem kodów towarowych GTU w przypadku rejestru VAT zakupu).

3. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. VAT_R.txt. Dodano możliwość przenoszenia kodów JPK_V7 wybranych na dokumentach (zarówno w rejestrze VAT, jak i w module Handel) za pomocą pliku VAT_R.txt.

W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT zakupu importowane są procedury i typy dokumentów dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Nie są natomiast importowane kody towarowe GTU. W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT sprzedaży importowane są procedury i typy dokumentów dotyczące sprzedaży oraz dowolne kody towarowe.

4. Rejestry VAT sprzedaży. Przenoszenie zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży. W momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży z datą sprzedaży od 1 października 2020 r., przenoszona jest Faktura z typem dokumentu FP oraz automatycznie tworzony jest dodatkowy dokument techniczny z typem dokumentu RO. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny.

Dokumenty techniczne z typem dokumentu RO są uwzględniane przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, w związku z czym są wyświetlane na zakładce [Do VAT/JPK_V7].

Dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży nie podlegają księgowaniu. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową to na dokumencie technicznym jako kolumna do księgowania ustawiana jest opcja Nie księgować. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową to podczas próby księgowania dokumentu technicznego pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7.

Po usunięciu z rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży automatycznie usuwany jest powstały do niej dokument techniczny. Podczas próby usunięcia tylko dokumentu technicznego pojawia się komunikat: Dokument techniczny został utworzony w celu prawidłowego rozliczenia JPK_V7 i jest powiązany z Fakturą sprzedaży [Numer dokumentu]. Czy na pewno chcesz usunąć zaznaczoną pozycję? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięciu dokumentu technicznego. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem dokumentu technicznego.

Uwaga

Jeżeli w wersji wcześniejszej niż Comarch ERP Optima 2021 wystawiona została faktura fiskalna, ma ona kod RO  i faktura ta:

1. nie została jeszcze przeniesiona do rejestru VAT – na fakturze należy zmienić kod z RO na FP, a następnie przenieść ją do Rejestru VAT.  W Rejestrze VAT pojawi się faktura z kodem FP i dokument z kodem RO oraz opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7

2. została przeniesiona do rejestru VAT w wersji wcześniejszej niż 2021 – są dwa rozwiązania:

 • należy usunąć fakturę z Rejestru VAT, w Handlu na liście faktur zmienić kod z RO na FP. Następnie należy przenieść ponownie fakturę do Rejestru VAT. W Rejestrze VAT pojawi się faktura z kodem FP oraz dokument z kodem RO i opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7
 • w Rejestrze VAT na fakturze należy zmienić kod z RO na FP oraz dodać ręcznie zbiorczy zapis z kodem RO.

 

3. została przeniesiona do rejestru VAT w wersji 2021 – są dwa rozwiązania:

 • w rejestrze VAT sprzedaży na fakturze należy zmienić kod z RO na FP. Zapis techniczny z kodem RO pozostaje bez zmian
 • należy usunąć fakturę z rejestru VAT (zostanie usunięta faktura wraz z zapisem technicznym). W Handlu na fakturze należy zmienić kod z RO na FP  i przenieść ją ponownie do rejestru VAT.

 

Usuwanie i dodawanie kodu można wykonać dla zaznaczonych dokumentów z wykorzystaniem operacji seryjnej.

Podczas eksportu za pomocą pracy rozproszonej dokumentów z poziomu rejestrów VAT, przenoszone są również dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży. Podczas importu za pomocą pracy rozproszonej dokumentów wyeksportowanych z poziomu modułu Handel, do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży z przypisanym kodem FP w rejestrze VAT sprzedaży tworzone są automatycznie zapisy techniczne.

Dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży wraz z Paragonami przeniesionymi do rejestru VAT pojedynczo oraz dokumentami dodanymi do rejestru VAT sprzedaży z kodem RO, przenoszone są do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesiąca.

Uwaga
Użytkownicy ewidencjonujący zafiskalizowane Faktury Sprzedaży z pominięciem modułu Handel powinni od 1 października 2020 r. do rejestru VAT sprzedaży wprowadzać dwa dokumenty, odpowiednio z typem dokumentu FP oraz RO, jeśli nie jest on uwzględniany w ręcznym raporcie fiskalnym. Zalecamy na jednym z nich zaznaczyć parametr Dok. wewnętrzny.

5. Rejestry VAT. Zakup VAT marża. Dodano znacznik technicznyZakupVAT_Marza, możliwy do wyboru na karcie kontrahenta, kategorii, towarze, Fakturze Zakupu, dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz w oknie operacji seryjnych: Dodaj kody JPK_V7, Usuń kody JPK_V7.

Dokument posiadający kod ZakupVAT_Marza zostanie uwzględniony w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zgodnie z okresem rozliczenia w VAT wraz z informacjami: numer dokumentu, dane kontrahenta i jego numer NIP oraz kwota brutto prezentowana w tagu ZakupVAT_Marza.

W momencie naliczenia pliku JPK_V7M/JPK_V7K nie jest już tworzony automatyczny zapis techniczny z tagiem ZakupVAT_Marza na kwotę wynikająca z różnicy pomiędzy dokumentem pierwotnym sprzedaży w stawce NP i kodem JPK_V7 MR_T lub MR_UZ a dokumentem wewnętrznym powstałym z rozliczenia VAT Marża.

Dokumenty z rejestru VAT zakupu z kodem ZakupVAT_Marza nie są uwzględniane przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, w związku z czym nie są wyświetlane na zakładce [Do VAT/JPK_V7] ani na wydruku Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na JPK_V7(21).

Dokumenty z rejestru VAT zakupu z kodem ZakupVAT_Marza nie są uwzględniane na formularzu VAT-ZD.

Podczas próby dodania na dokumencie uwzględnionym na zawiadomieniu VAT-ZD znacznika technicznego ZakupVAT_Marza pojawia się komunikat: Wybierasz kod transakcji dotyczący nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną VAT marża a dokument został uwzględniony w uldze na złe długi (VAT-ZD). Czy jesteś pewien, że chcesz dodać taki kod? Zaakceptowanie komunikatu powoduje dodanie kodu. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem tego kodu na dokumencie.

6. Księgowość kontowa. Wzorcowe schematy księgowe. Umożliwiono dodanie wzorcowych schematów księgowych, za pomocą których użytkownik ma możliwość księgowania podstawowych, uniwersalnych operacji gospodarczych, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie.

W oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy, w oknie Dla jakiej działalności mamy utworzyć plan kont? dodano domyślnie zaznaczony parametr Utwórz wzorcowe schematy księgowe. Schematy tworzone są niezależnie od wybranego typu działalności oraz zespołu kont (4, 5).

Utworzenie wzorcowych schematów księgowych jest również możliwe z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań, po naciśnięciu przycisku  Dodaj wzorcowe schematy księgowe. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna zawierającego parametr Gdy dodawany schemat już istnieje w bazie docelowej wraz z możliwością wyboru opcji:

 • Pomiń – wybór opcji powoduje, że jeżeli w firmie istnieje już schemat o takim samym symbolu, to wzorcowy schemat nie zostanie dodany,
 • Dopisz opcja umożliwia utworzenie wzorcowych schematów pomimo istnienia w firmie schematu o tym samym symbolu. Wzorcowy schemat dodawany jest w takim przypadku z symbolem zawierającym numer po nazwie (przykładowo: ZAKUP-PŁATNOŚCI_1).

 

Wzorcowe schematy księgowe tworzone są dla następujących typów dokumentów:

 • Amortyzacja środków trwałych,
 • Deklaracje/JPK,
 • Dokumenty kompensat,
 • Ewidencja kosztów,
 • Ewidencja przychodów,
 • Faktury sprzedaży,
 • Faktury zakupu,
 • Likwidacja środków trwałych,
 • Lista płac
 • Paragony,
 • Raporty kasa/bank,
 • Rejestr sprzedaży VAT,
 • Rejestr zakupów VAT,
 • Rozliczenia,
 • Różnice kursowe,
 • Różnice kursowe MW,
 • Ulepszenie środków trwałych,
 • Wydania zewnętrzne.

 

Na formularzu wzorcowego schematu księgowego zaznaczony jest parametr Księgowanie przez bufor oraz Pobierz datę księgowania z Konfiguracji.

Utworzenie wzorcowych schematów księgowych powoduje dodanie (o ile nie zostały wcześniej dodane) w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Dzienniki dzienników o symbolach: SPRZEDAŻ, ZAKUP, INNE, BANK, KASA, PK.

Utworzenie wzorcowych schematów księgowych powoduje dodanie (o ile nie zostały wcześniej dodane) w Ogóle/ Kategorie kategorii o symbolach: AMORTYZACJA, KUP, NKUP, KOSZTY INNE, KOSZTY 75%, ZALICZKI.

W przypadku utworzenia wzorcowych schematów księgowych po zaznaczeniu w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy parametru Utwórz wzorcowe schematy księgowe, dodawane są (o ile nie zostały wcześniej dodane) w Konfiguracji Firmy/ Środki trwałe/ Grupy środków trwałych oraz Grupy wartości niematerialnych i prawnych grupy o symbolach:

 • W przypadku środków trwałych: BUDYNKI I LOKALE, ŚRODKI TRANSPORTU, URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY,
 • w przypadku WNiP: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

 

Na formularzu grupy ŚT/ WNiP dodano pola Konto – segment Wn oraz Konto – segment Ma. Utworzenie wzorcowych schematów po zaznaczeniu w oknie Kreatora konfiguracji parametrów firmy parametru Utwórz wzorcowe schematy księgowe powoduje dopisanie domyślnych kont księgowych na formularzach wyżej wymienionych grup.

W schematach księgowych służących do księgowania dokumentów środków trwałych w polu Konto dodano nowe makra:

 • @KontoWnGrupy – odwołuje się do konta uzupełnionego na formularzu grupy w polu Konto – segment Wn,
 • @KontoMaGrupy – odwołuje się do konta uzupełnionego na formularzu grupy w polu Konto – segment Ma.

 

W polu Warunek (w pozycji schematu księgowego) dodano makro @RoznaBilansowaKosztowa, pozwalające na uzależnienie księgowania od tego, czy na karcie ŚT/ WNiP zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa.

7. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Struktura wiekowa. Z poziomu zakładki [Nierozrachowane] dodano wydruk Struktura wiekowa/ Wzór standard. Przed wykonaniem wydruku pojawia się okno, w którym użytkownik ma możliwość wskazania zakresu kont, daty wykonania analizy, stron konta oraz przedziałów czasowych. Domyślnie zaznaczony jest parametr Uwzględniać zapisy w buforze.

Ustalenie wartości parametrów wydruku Struktura wiekowa

W przypadku modułu Księga Handlowa Plus istnieje możliwość wybrania waluty.

Jeżeli na liście rozrachunków wskazano Konto/ Konto rozrachowujące to przenoszone są one do pola Od konta/ Do konta.

Istnieje możliwość wskazania maksymalnie 5 przedziałów. Jeżeli użytkownik chce zmniejszyć liczbę przedziałów to powinien określić liczbę dni w przedziale jako: 0 (taki przedział nie jest brany pod uwagę w analizie).

8. Rejestry VAT. Dokumenty wewnętrzne. Wprowadzono możliwość seryjnego tworzenia pojedynczych dokumentów wewnętrznych do zaznaczonych faktur.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu na przycisku  dodano opcję seryjne generowanie dokumentów wewnętrznych sprzedaży. Po jej wybraniu pojawia się okno:

Okno generowania dokumentu wewnętrznego sprzedaży

W polu Data wystawienia wg domyślnie zaznaczona jest opcja Dokumentu źródłowego. Na formularz dokumentu wewnętrznego sprzedaży do pola Data sprzedaży przenoszona jest data zakupu z dokumentu źródłowego. Na formularz dokumentu wewnętrznego zakupu daty przenoszone są z dokumentu źródłowego. Użytkownik ma możliwość zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia i wskazaniu konkretnej daty (domyślnie podpowiada się data bieżąca). Wybrana data jest ustawiana również w polu Data wpływu na dokumencie wewnętrznym zakupu. Data zakupu pobierana jest z dokumentu źródłowego. Data obowiązku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane są automatycznie.

W polu Stawka VAT na dokumentach wewnętrznych domyślnie wskazana jest stawka 23.00%. Po zmianie stawki, jest ona zapamiętywana podczas kolejnego seryjnego tworzenia dokumentów wewnętrznych.

W nowych bazach w polu Rejestr sprzedaży/ Rejestr zakupu domyślnie podpowiada się pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dokumentów wewnętrznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dokumentów wewnętrznych.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży na przycisku  dodano opcję seryjne generowanie dokumentów wewnętrznych zakupu. Po jej wybraniu pojawia się okno:

Okno generowania dokumentu wewnętrznego zakupu’

W polu Data wystawienia wg domyślnie zaznaczona jest opcja Dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Na formularz dokumentu wewnętrznego zakupu do pola Data wystawienia, Data wpływu przenoszona jest data wystawienia z dokumentu wewnętrznego sprzedaży, a do pola Data zakupu przenoszona jest data sprzedaży. Użytkownik ma możliwość zmiany daty wystawienia po wybraniu opcji Dnia i wskazaniu konkretnej daty (domyślnie podpowiada się data bieżąca). Wybrana data jest ustawiana również w polu Data wpływu. Data zakupu pobierana jest z dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Data obowiązku podatkowego i data prawa do odliczenia wyliczane są automatycznie.

W nowych bazach w polu Rejestr zakupu domyślnie podpowiada się pierwszy rejestr z listy. W przypadku jego zmiany podczas kolejnego tworzenia dokumentów wewnętrznych ustawiany jest nowo wybrany rejestr. W bazach zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu widnieje rejestr wybrany podczas poprzedniego tworzenia dokumentów wewnętrznych.

Numery dokumentów wewnętrznych pobierane są z dokumentów źródłowych.

Dokument wewnętrzy nie zostanie utworzony jeżeli:

 • na dokumencie w rejestrze VAT zakupu zaznaczono parametr wewnętrzny,
 • w rejestrze VAT sprzedaży wskazno fakturę zwykłą (nie wewnętrzną),
 • w rejestrze VAT zaznaczono fakturę, do której utworzono już wcześniej dokument wewnętrzny,
 • w rejestrze VAT wybrano dokument przeniesiony z modułu Handel lub zaimportowany za pomocą pracy rozproszonej, a w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry opcja Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT jest odznaczona,
 • w rejestrze VAT sprzedaży zaznaczono dokument będący rozliczeniem marży.

Istnieje możliwość seryjnego tworzenia pojedynczych dokumentów wewnętrznych do dokumentów zaksięgowanych.

9. Rejestry VAT. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku :

 • dodano nową operację seryjną Zmień warunki płatności, uwzględniającą dotychczasową operację seryjną Zmień parametr MPP,
 • w grupie JPK dodano nową operację seryjną Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii,
 • wyodrębniono nową grupę Podmiot do której przeniesiono dotychczasowe operacje seryjne: Zmień status podmiotu, Zweryfikuj status VAT, Zweryfikuj status VIES, Zweryfikuj numery rachunków i dodano nowe operacje seryjne: Zmień podmiot / płatnika, Aktualizuj dane podmiotu,
 • rozbudowano operację seryjną Zmień kategorię o możliwość aktualizacji stawki VAT.

 

Zmień warunki płatności

Funkcja Zmień warunki płatności umożliwia seryjną zmianę terminu płatności, formy płatności, ustawienia parametru Mechanizm podzielonej płatności oraz statusu płatności na Nie podlega na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnej zmiany warunków płatności na dokumencie w rejestrze VAT

Po zaznaczeniu parametru Zmień formę płatności istnieje możliwość wyboru formy płatności jaka ma zostać ustawiona na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Domyślnie ustawiana jest opcja przelew. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT to po wyborze formy płatności o typie gotówka w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczający płatność do dokumentu. Zapis jest tworzony jeżeli raport kasowy za ten okres nie został zamknięty. Jeżeli za ten okres raport nie został jeszcze utworzony to podczas seryjnej zmiany warunków płatności pojawia się komunikat: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do którego trafi zapis rozliczający dokument.

Po zaznaczeniu parametru Zmień formę płatności aktywna staje się opcja Aktualizuj termin płatności, po zaznaczeniu której termin płatności pobierany jest z karty kontrahenta, a w przypadku braku jego zaznaczenia na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy płatności w Konfiguracji. Termin płatności wyliczany jest jako data wystawienia plus ilość dni z karty kontrahenta/ formy płatności.

Zaznaczenie parametru Zmień termin płatności powoduje wyszarzanie opcji Aktualizuj termin płatności i ustawienie opcji o ilość dni z wartością 0 dni. Użytkownik ma możliwość wpisania maksymalnie 999 dni. Termin płatności wyliczany jest jako data wystawienia plus ilość wskazanych dni. Po zaznaczeniu opcji na dzień istnieje możliwość wskazania konkretnej daty.

Seryjna zmiana formy/ terminu płatności nie jest możliwa w przypadku:

 • dokumentu rozliczonego,
 • dokumentu, do którego utworzono dokumenty wewnętrzne,
 • dokumentu, do którego została wystawiona faktura VAT marża,
 • dokumentu posiadającego więcej niż jedną płatność (w tym dokumentu z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN),
 • dokumentu z płatnością o stanie innym niż Do realizacji,
 • dokumentu wewnętrznego,
 • dokumentu uwzględnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu zaksięgowanego lub dokumentu z uzupełnioną predekretacją (w przypadku Księgowości kontowej).

 

W przypadku dokumentów przeniesionych z modułu Handel zmiana formy/ terminu płatności dokonywana jest tylko na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, nie wpływa natomiast na płatność w Preliminarzu płatności.

Po zaznaczeniu parametru Zmień ustawienie parametru automatycznie zaznaczany jest również parametr MPP – podzielona płatność. Jeżeli opcja MPP – podzielona płatność zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, że stan płatności związanej z dokumentem jest różny od Wysłano oraz Zrealizowano.

Nie ma możliwości seryjnej zmiany parametru MPP – podzielona płatność na dokumentach, na których wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wspólnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Zmiana nie jest również możliwa na dokumentach wewnętrznych oraz na fakturach przeniesionych z modułu Handel.

Po zaznaczeniu parametru Ustaw status płatności na Nie podlega płatności w Preliminarzu płatności otrzymują status Nie podlega.

Uwaga
Funkcja Zmień status płatności na Nie podlega dedykowana jest w szczególności użytkownikom, którzy od 1 października 2020 r. ręcznie wprowadzają do rejestru VAT raporty fiskalne z typem dokumentu RO i dodatkowo Faktury do Paragonów z typem dokumentu FP, aby w Preliminarzu płatności nie dublowały się płatności.
Dodatkowo w przypadku modułu Księga Podatkowa dla takich Faktur należy skorzystać z operacji seryjnej Ustaw kolumnę KPIR, wskazując opcję Nie księgować.

Seryjna zmiana statusu na Nie podlega nie jest możliwa w przypadku:

 • dokumentu rozliczonego całkowicie lub częściowo,
 • dokumentu uwzględnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu przeniesionego z modułu Handel.

 

Zmień podmiot / płatnika

Funkcja Zmień podmiot / płatnika umożliwia seryjną zmianę podmiotu/ płatnika na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnego ustawienia podmiotu / płatnika

Po zaznaczeniu parametru Zmień podmiot automatycznie zaznaczana jest opcja Zmień płatnika oraz w przypadku rejestru VAT zakupu – Zaktualizuj nr rachunku bankowego. Wybór podmiotu powoduje wskazanie w oknie operacji seryjnych tego samego płatnika. Zmiana płatnika w oknie operacji seryjnych nie powoduje aktualizacji podmiotu.

Podczas seryjnej zmiany podmiotu następuje aktualizacja ustawienia parametru MPP – podzielona płatność na dokumencie.

Zmiana podmiotu na dokumencie powoduje usunięcie kodów JPK_V7 przypisanych do kontrahenta wybranego pierwotnie i przeniesienie kodów JPK_V7 z karty nowo wybranego kontrahenta (za wyjątkiem kodów towarowych GTU w rejestrze VAT zakupu).

Zaznaczenie parametru Zaktualizuj nr rachunku bankowego powoduje aktualizację numeru rachunku bankowego na dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz na płatności w Preliminarzu płatności.

Zmiana płatnika na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży powoduje aktualizację numeru rachunku bankowego na płatności w Preliminarzu płatności.

Seryjna zmiana podmiotu nie jest możliwa w przypadku:

 • dokumentu, do którego utworzono dokumenty wewnętrzne,
 • dokumentu, do którego została wystawiona faktura VAT marża,
 • dokumentu uwzględnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,
 • dokumentu z płatnością o stanie Wysłane lub Zrealizowane – jeżeli zmiana podmiotu powoduje zmianę ustawienia parametru MPP – podzielona płatność,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu zaksięgowanego lub dokumentu z uzupełnioną predekretacją (w przypadku Księgowości kontowej),
 • jeżeli na formularzu operatora dodano blokadę Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana).

 

Seryjna zmiana płatnika nie jest możliwa w przypadku:

 • dokumentu rozliczonego całkowicie lub częściowo,
 • dokumentu z płatnością o stanie Wysłane lub Zrealizowane,
 • dokumentu, do którego utworzono dokumenty wewnętrzne,
 • dokumentu, do którego została wystawiona faktura VAT marża,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu zaksięgowanego lub dokumentu z uzupełnioną predekretacją (w przypadku Księgowości kontowej),
 • jeżeli na formularzu operatora dodano blokadę Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana).

 

W przypadku dokumentów przeniesionych z modułu Handel zmiana płatnika dokonywana jest tylko na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, nie wpływa natomiast na płatność w Preliminarzu płatności.

Aktualizuj dane podmiotu

Funkcja Aktualizuj dane podmiotu umożliwia seryjną zmianę nazwy, danych adresowych oraz numeru NIP/PESEL na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnej aktualizacji danych podmiotu

W oknie parametrów seryjnej aktualizacji danych podmiotu domyślnie zaznaczony jest parametr Aktualizuj nazwę i dane adresowe. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Aktualizuj numer identyfikacyjny NIP/PESEL. Seryjna aktualizacja danych podmiotu powoduje przeniesienie na dokument danych uzupełnionych aktualnie na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie.

Seryjna aktualizacja danych podmiotu możliwa jest dla każdego dokumentu, w tym zaksięgowanego, z uzupełnioną predekretacją (w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową), dokumentu, do którego wygenerowano dokumenty wewnętrzne, dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych). Wyjątkiem jest zmiana NIP na dokumencie z płatnością o stanie Wysłane lub Zrealizowane przy zaznaczonym parametrze MPP- podzielona płatność. Seryjna aktualizacja nie jest również możliwa jeżeli na formularzu operatora dodano blokadę Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana).

W przypadku dokumentów pierwotnych do których utworzone zostały dokumenty wewnętrzne (np. transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub rozliczenie VAT marża), zmiana danych powoduje aktualizację danych podmiotu na dokumentach wewnętrznych. Automatyczna zmiana danych nie jest wykonywana dla zbiorczego dokumentu wewnętrznego lub jeśli zmiana danych następuje z poziomu dokumentu wewnętrznego (np. transakcja WNT i zmieniany jest numer NIP lub adres na dokumencie wewnętrznym sprzedaży).

Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii

Funkcja Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii umożliwia przeniesienie kodów JPK_V7 z formularza kategorii wybranej na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2). W przypadku rejestru VAT zakup dodawane są procedury i typ dokumentu dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. W przypadku rejestru VAT sprzedaży dodawane są procedury i typ dokumentu dotyczące sprzedaży oraz kody towarowe. Jeżeli na dokumencie wybrana jest kategoria na formularzu której uzupełniono kod dotyczący typu dokumentu, a na dokumencie w sekcji Kody JPK_V7 dodano wcześniej kod dotyczący typu dokumentu to po wykonaniu seryjnej aktualizacji kodów JPK_V7 wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i przenoszony jest typ dokumentu z kategorii.

Funkcja Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii jest dedykowana dla dokumentów zaimportowanych za pomocą pracy rozproszonej lub z pliku VAT_R.txt.

Kod IMP przenoszony jest z formularza kategorii jeżeli na dokumencie wybrano rodzaj transakcji Import oraz dodano przynajmniej jedną pozycję z rodzajem Towary.

Zmień kategorię

Operacja seryjna Zmień kategorię została rozbudowana o możliwość aktualizacji stawki VAT na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnej zmiany kategorii

Po zaznaczeniu parametru Zmień kategorię pozycji użytkownik ma możliwość zaznaczenia domyślnie odznaczonej opcji Aktualizuj stawkę VAT (w przypadku rejestru VAT zakupu) lub Aktualizuj stawkę VAT i Uwz. w proporcji (w przypadku rejestru VAT sprzedaży). Zaznaczenie opcji i naciśnięcie przycisku  powoduje zmianę kategorii i zmianę stawki VAT w przypadku, gdy stawka na kategorii jest inna niż stawka na dokumencie. Zmiana stawki nie powoduje przeliczenia kwot na dokumencie. Może to być w szczególności przydatne dla dokumentów zaimportowanych, np. z pliku JPK_V7, gdzie nie ma stawek VAT dla zakupu. W sytuacji gdy na kategorii nie uzupełniono stawki VAT to na dokumencie zmieniana jest tylko kategoria, bez zmiany stawki VAT. W przypadku gdy zostanie wybrana ta sama kategoria, ale stawka na kategorii jest różna od stawki na dokumencie to na dokument przenoszona jest stawka uzupełniona na kategorii.

W przypadku rejestru VAT sprzedaży aktualizacja stawki VAT powoduje aktualizację wartości w kolumnie Uwz. w proporcji:

 • Tylko w mianowniku – w przypadku zmiany stawki na ZW,
 • Nie uwzględniać – w przypadku zmiany stawki na NP,
 • Uwzględniać – w przypadku zmiany na stawki opodatkowane.

 

10. Rejestry VAT. Zmiana kategorii pozycji przy zmianie kategorii nagłówka. Podczas edycji formularza dokumentu w rejestrze VAT, po zmianie kategorii w nagłówku dokumentu pojawia komunikat: Czy chcesz ustawić tą samą kategorię na pozycji dokumentu? Jeśli wybierzesz 'Tak’ zaktualizowane zostaną również: opis, rodzaj, odliczenia (w przypadku rejestru VAT zakupu), kolumna do księgowania (w przypadku Księgi podatkowej lub Ewidencji ryczałtowej) i kody JPK_V7. Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmianę kategorii w każdej pozycji dokumentu oraz aktualizację: opisu, rodzaju, odliczeń (dla rejestru VAT zakupu) oraz w przypadku Księgi podatkowej/ Ewidencji ryczałtowej – kolumny do księgowania w KPiR/ ryczałcie. Wybór opcji Nie powoduje zmianę kategorii tylko w nagłówku dokumentu.

Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnej zmianie kategorii w nagłówku dokumentu komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora.

11. Ewidencja dodatkowa. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów w menu kontekstowym oraz na przycisku dodano nową operację seryjną Zmień warunki płatności. Funkcja umożliwia seryjną zmianę formy płatności oraz terminu płatności na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach.

Parametry seryjnej zmiany warunków płatności na dokumencie w ewidencji dodatkowej

Po zaznaczeniu parametru Zmień formę płatności istnieje możliwość wyboru formy płatności jaka ma zostać ustawiona na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Domyślnie ustawiana jest opcja przelew. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT to po wyborze formy płatności o typie gotówka w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczający płatność do dokumentu. Zapis jest tworzony jeżeli raport kasowy za ten okres nie został zamknięty. Jeżeli za ten okres raport nie został jeszcze utworzony to podczas seryjnej zmiany warunków płatności pojawia się komunikat: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport? Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do którego trafi zapis rozliczający dokument.

Po zaznaczeniu parametru Zmień formę płatności aktywna staje się opcja Aktualizuj termin płatności, po zaznaczeniu której termin płatności pobierany jest z karty kontrahenta, a w przypadku braku jego zaznaczenia na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy płatności w Konfiguracji. Termin płatności wyliczany jest jako data wystawienia plus ilość dni z karty kontrahenta/ formy płatności.

Zaznaczenie parametru Zmień termin płatności powoduje wyszarzanie opcji Aktualizuj termin płatności i ustawienie opcji o ilość dni z wartością 0 dni. Użytkownik ma możliwość wpisania maksymalnie 999 dni. Termin płatności wyliczany jest jako data wystawienia plus ilość wskazanych dni. Po zaznaczeniu opcji na dzień istnieje możliwość wskazania konkretnej daty.

Seryjna zmiana formy/ terminu płatności nie jest możliwa w przypadku:

 • dokumentu bez zaznaczonego parametru Generowanie płatności,
 • dokumentu rozliczonego,
 • dokumentu posiadającego więcej niż jedną płatność,
 • dokumentu z płatnością o stanie innym niż Do realizacji,
 • dokumentu z płatnością o statusie Nie podlega,
 • dokumentu uwzględnionego w korekcie podatku dochodowego,
 • dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych,
 • dokumentu zaksięgowanego lub dokumentu z uzupełnioną predekretacją (w przypadku Księgowości kontowej),
 • Jeżeli na formularzu operatora dodano blokadę Parametry seryjnej zmiany warunków płatności.

 

12. Rejestry VAT. Kontrola duplikacji. Rozbudowano mechanizm kontroli duplikacji dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży o możliwość wyłączenia z kontroli dokumentów wewnętrznych. W związku z tym w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu dodano domyślnie zaznaczoną opcję dok. wewnętrzne w rej. VAT. Po odznaczeniu tej opcji, podczas kontroli duplikacji dokumentów w rejestrze VAT, nie są brane pod uwagę dokumenty na formularzu których zaznaczono parametr Dok. wewnętrzny.

Możliwość wyłączenia dokumentów wewnętrznych z kontroli duplikacji jest również dostępna na liście dokumentów w rejestrze VAT. Po naciśnięciu w pasku głównym w programie przycisku  użytkownik ma możliwość odznaczenia domyślnie zaznaczonej opcji opcję Uwzgl. dok. wewnętrzne.

13. Rejestry VAT. Dodano możliwość przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta. Funkcja jest dostępna dla Biur Rachunkowych pobierających moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus. Faktury mogą być przenoszone automatycznie po zaznaczeniu parametru w Konfiguracji lub po wskazaniu przez użytkownika odpowiedniej opcji na liście Faktur Sprzedaży.

Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe)

Aby skorzystać z nowej funkcji, Biuro Rachunkowe w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry musi mieć wskazaną Bazę firmową Biura rachunkowego. W firmie Biura Rachunkowego na kartach kontrahentów na zakładce [Księgowe] jest wtedy widoczne pole Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe), gdzie należy wskazać firmy poszczególnych Klientów.

Podczas aktualizacji firmy Biura Rachunkowego do wersji 2021.0.1 następuje wskazanie na kartach kontrahentów firm poszczególnych Klientów na podstawie numeru NIP (NIP z karty kontrahenta w firmie Biura Rachunkowego jest porównywany z numerem NIP z Pieczątki firmy Klienta). W przypadku kontrahentów scalonych podpinany jest kontrahent główny. Firma nie zostanie wskazana jeżeli w firmie Biura Rachunkowego istnieje więcej niż jedna aktywna karta Klienta lub istnieje więcej niż jedna firma (baza) dla danego numeru NIP Klienta.

Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry wskazano Bazę firmową Biura rachunkowego, w oknie kreatora konfiguracji parametrów firmy pojawiającego się podczas pierwszego logowania do nowej firmy dodanej przez Biuro Rachunkowe, w oknie Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy dodano domyślnie zaznaczony parametr Dodaj kontrahenta lub powiąż z już istniejącym w bazie firmowej Biura Rachunkowego. Spowoduje on utworzenie w firmie Biura Rachunkowego karty kontrahenta z danymi uzupełnionymi w kreatorze z kodem będącym numerem NIP oraz ze wskazaną firmą Klienta. Przy zakładaniu karty Klienta jego status określany jest na podstawie kodu kraju uzupełnionego w kreatorze:

 • kod PL lub braku kodu – ustawiany jest status Krajowy,
 • kod UE – ustawiany jest status Wewnątrzunijny,
 • kod spoza UE – ustawiany jest status Pozaunijny.

 

Jeżeli w firmie Biura karta kontrahenta z takim numerem NIP została dodana wcześniej to na tej karcie w polu Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe) zostanie wskazana nowo utworzona firma kontrahenta.

W przypadku gdy kontrahenci o tym samym numerze NIP zostali scaleni w firmie Biura Rachunkowego, w momencie tworzenia firmy Klienta dla tego numeru NIP, firma podpina się na kontrahenta głównego.

W nowo utworzonej firmie Klienta zostanie z kolei dodana karta kontrahenta z danymi Biura Rachunkowego pobranymi z pieczątki firmy Biura Rachunkowego z oznaczeniem podmiot gospodarczy. Dzięki temu Biuro Rachunkowe nie musi zakładać w firmie Klienta swojej karty kontrahenta. Przy zakładaniu karty Biura Rachunkowego następuje sprawdzenie statusu VAT.

Zmiana w Konfiguracji

W związku z nową funkcjonalnością w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry dodano parametry:

 • Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta – w polu tym istnieje możliwość wpisania symbolu rejestru VAT zakupu, do którego w firmie Klienta przeniesione zostaną faktury wystawione za usługi księgowe. Domyślnie widnieje symbol ZAKUP. Jeżeli użytkownik pozostawi to pole puste to faktury przeniesione zostaną w firmie Klienta do rejestru o symbolu ZAKUP.
 • Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne przenoszenie faktur po ich zatwierdzeniu do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta o symbolu wpisanym w polu Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Jeżeli w firmie Klienta rejestr o takim symbolu nie istnieje, jest on automatycznie dodawany.

Zmiana na liście Faktur Sprzedaży w firmie Biura Rachunkowego

W firmie Biura Rachunkowego w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy na liście Faktur Sprzedaży dodano opcję Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta to po jej wyborze pojawia się komunikat: Czy chcesz aby kolejne faktury za usługi biura w momencie ich zatwierdzenia były automatycznie przenoszone do rejestrów VAT Klienta? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Kolejne faktury będą już przenoszone automatycznie do firmy Klienta. Wybór opcji Nie skutkuje koniecznością ręcznego przenoszenia faktur. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym wyborze tej opcji na liście Faktur Sprzedaży lub podczas zatwierdzania faktury komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora.

Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta to po wyborze na liście Faktur Sprzedaży w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzedaży parametru Bufor pojawia się komunikat: Czy chcesz aby faktury za usługi księgowe przenosiły się automatycznie do rejestrów VAT Klientów? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Kolejne faktury będą już przenoszone automatycznie do firmy Klienta. Wybór opcji Nie skutkuje koniecznością ręcznego przenoszenia faktur. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy kolejnym zatwierdzaniu faktury lub wyborze na liście Faktur Sprzedaży opcji Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora.

Istnieje możliwość przeniesienia Faktur Sprzedaży oraz ich korekt (za wyjątkiem korekty danych). Nie są przenoszone Faktury anulowane. Faktury walutowe przenoszone są z typem kursu i notowaniem z
Faktury Sprzedaży.

Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta to po wyborze na liście Faktur Sprzedaży w menu kontekstowym opcji Zatwierdź dokumenty lub po odznaczeniu na Fakturze Sprzedaży parametru Bufor faktury za usługi księgowe przenoszone są automatycznie do firmy Klienta do rejestru VAT zakupu.

Jeżeli w firmie Biura Rachunkowego na karcie kontrahenta na zakładce [Księgowe] nie wskazano firmy Klienta to podczas próby przeniesienia faktury wystawionej dla takiego kontrahenta pojawia się komunikat: Błąd przenoszenia dokumentu nr [numer faktury]. Kontrahent [akronim kontrahenta] nie ma podpiętej firmy, do której mają zostać przeniesione faktury.

Aby Faktury zostały przeniesione, firma Klienta musi być zaktualizowana do najnowszej wersji, aktywna oraz operator nie może mieć do niej blokady.

Podczas przenoszenia Faktury następuje sprawdzenie numeru NIP kontrahenta wybranego na fakturze z numerem NIP uzupełnionym w Pieczątce firmy Klienta, do której ma zostać przeniesiona Faktura. W przypadku różnicy pojawia się komunikat: Błąd przenoszenia dokumentu nr [numer faktury]. Numer NIP w firmie klienta niezgodny z NIP-em na fakturze.

Faktura nie zostanie przeniesiona do firmy Klienta, jeżeli w Konfiguracji Biura Rachunkowego wskazano rejestr, który w firmie Klienta jest nieaktywny.

Faktura przeniesiona do firmy Klienta otrzymuje w firmie Biura Rachunkowego status Wyeksportowana. Próba ponownego przeniesienia takiej Faktury skutkuje komunikatem: Dokument został już wyeksportowany.

Operator może anulować Fakturę przeniesioną do firmy Klienta jeżeli na jego formularzu zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

Zmiana w rejestrze VAT w firmie Klienta

Faktury Sprzedaży wystawione przez Biuro Rachunkowe za usługi księgowe przenoszone są do firmy Klienta wskazanej w firmie Biura Rachunkowego na karcie kontrahenta na zakładce [Księgowe] w polu Baza danych kontrahenta (moduł Biuro Rachunkowe) do rejestru VAT zakupu.

W firmie Klienta na przeniesionym dokumencie automatycznie dodawany jest atrybut FAKTURA ZA USŁUGI BR z wartością Tak.

Jeżeli w firmie Klienta istnieje jedna aktywna karta kontrahenta dotycząca Biura Rachunkowego (porównywany jest numer NIP z pieczątki w firmie Biura Rachunkowego z numerem NIP na karcie kontrahenta w firmie Klienta) to na przeniesionej fakturze jest on podstawiany. Jeżeli w firmie Klienta istnieje więcej niż jedna aktywna karta kontrahenta dotycząca Biura Rachunkowego lub nie ma takiej karty to na dokumencie podstawiany jest kontrahent Nieokreślony. W przypadku kontrahentów scalonych podpinany jest kontrahent główny.

Jeżeli w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotyczącej Biura Rachunkowego określono domyślną kategorię zakupu to po przeniesieniu Faktury ta kategoria pobierana jest do nagłówka i pozycji tego dokumentu wraz ustawionym na niej opisem, rodzajem, odliczeniami oraz w przypadku Księgi podatkowej kolumny do księgowania w KPiR. Jeżeli na karcie kontrahenta nie wskazano domyślnej kategorii dla zakupu to na formularzu przeniesionego dokumentu rodzaj ustawiany jest jako Usługa oraz w przypadku Księgi podatkowej kolumna do księgowania 13.Inne.

Jeżeli w firmie Klienta nie ma formy płatności wybranej na Fakturze, forma płatności przenoszona jest z karty kontrahenta dotyczącej Biura Rachunkowego. W przypadku formy płatności o typie gotówka nie jest tworzony zapis kasowy rozliczający fakturę.

Jeżeli w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotyczącej Biura Rachunkowego określono domyślne kody JPK_V7 to są one przenoszone na przeniesioną Fakturę za wyjątkiem kodów towarowych GTU. Nie są natomiast przenoszone kody uzupełnione na Fakturze Sprzedaży w firmie Biura Rachunkowego.

Podczas próby usunięcia przeniesionej faktury pojawia się komunikat: Faktura za usługi księgowe została wystawiona i przesłana przez Biuro rachunkowe. Czy na pewno chcesz ją usunąć?

14. Księgowość. Właściciele. Na formularzu wspólnika dodano możliwość wskazania współwłaściciela. Funkcja jest dostępna jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako rodzaj księgowość wskazano Księgę podatkową lub Księgowość kontową.

Na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] (w przypadku modułu Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus) lub [Szczegółowe] (w przypadku uproszczonych wynagrodzeń) dodano pole Rozliczenie roczne z małżonkiem, gdzie użytkownik ma możliwość wskazania małżonka z listy wspólników. Jeżeli dany wspólnik zostanie wskazany w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem to na jego karcie pole to jest niewidoczne. Właściciel z wybranym współwłaścicielem nie może zostać wskazany na karcie innego wspólnika jako współwłaściciel. Nie ma możliwości usunięcia karty wspólnika wybranego w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem.

Możliwość wspólnego rozliczenia deklaracji rocznej PIT-36 będzie dostępna po raz pierwszy na formularzu służącym do rozliczenia za rok 2020, który udostępniony zostanie w kolejnych wersjach programu.

15. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-8(11) wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje oraz odbioru UPO.

16. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-9M(10) wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

Zmiany

1. Księgowość kontowa. Przyspieszono księgowanie dokumentów za pomocą schematów księgowych.

2. Rejestry VAT sprzedaży. JPK_V7. Paragony przeniesione do rejestru VAT pojedynczo, dokumenty dodane do rejestru VAT sprzedaży z kodem RO oraz dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży przenoszone są do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesiąca. Paragony przeniesione do rejestru VAT zbiorczo przenoszone są do pliku JPK_V7 pojedynczo. W związku z tym w pliku JPK_7 w danym miesiącu może być kilka zapisów dla raportów okresowych.

3. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. W przypadku dokumentów w rejestrze VAT zakupu wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących zakupu. Nie są natomiast dostępne kody towarowe GTU. Zmiana dotyczy formularza dokumentu oraz operacji seryjnych: Dodaj kody JPK_V7, Usuń kody JPK_V7. Kody towarowe GTU nie są również przenoszone z karty kontrahenta oraz z formularza kategorii (w tym dla dokumentów rozpoznanych za pomocą usługi Comarch OCR).

4. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Zablokowano możliwość wyboru na dokumencie więcej niż jednego kodu dotyczącego typu dokumentu. Podczas próby dodania na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/ sprzedaży więcej niż jednego kodu dotyczącego typu dokumentu pojawia się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kodów dla typów dokumentów. Wybierz jeden kod opisujący typ dokumentu. Jeżeli na dokumencie dodano we wcześniejszej wersji programu jeden lub więcej typów dokumentu to po dodaniu kolejnego typu dokumentu wcześniejsze typy są usuwane i pozostaje tylko jeden typ dokumentu. Jeżeli w wyniku modyfikacji dokumentu dodany zostanie automatycznie typ dokumentu to dodane wcześniej typy dokumentu są również usuwane. Jeżeli podczas wykonywania operacji seryjnej Dodaj kody JPK_V7 wskazano kod dotyczący typu dokumentu to wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko jeden typ dokumentu.

Jeżeli w bazie istnieją już dokumenty zawierające jednocześnie więcej niż jeden kod dotyczący typu dokumentu, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia się komunikat uniemożliwiający utworzenie pliku: Plik JPK_V7 nie może być naliczony. Istnieją transakcje zawierające więcej niż jeden typ dokumentu na zakładce Kody JPK_V7. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawia się Lista dokumentów z więcej niż jednym typem dokumentu JPK_V7. Użytkownik powinien na każdym z tych dokumentów pozostawić tylko jeden kod dotyczący typu dokumentu.

5. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokumentów wewnętrznych dla transakcji krajowych, na dokumentach wewnętrznych nie jest dodawany typ dokumentu WEW.

6. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Podczas generowania z poziomu rejestru VAT sprzedaży zbiorczego dokumentu wewnętrznego zakupu dla transakcji krajowych, w przypadku uzupełnienia na przynajmniej jednym z dokumentów wewnętrznych sprzedaży typu dokumentu WEW, na dokument wewnętrzny zakupu dodawany jest typ dokumentu WEW.

7. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokumentów wewnętrznych dla transakcji importowych, w przypadku kontrahentów powiązanych na dokumentach wewnętrznych sprzedaży dodawany jest typ dokumentu TP, natomiast nie jest dodawany typ dokumentu IMP.

8. Rejestry VAT sprzedaży. Kody JPK_V7. Na dokumencie wewnętrznym rozliczenia marży nie jest dodawany typ dokumentu JPK_V7 – WEW.

9. Rejestry VAT sprzedaży. Dodając dokument rozliczenia marży ujemnej, wyliczana jest zerowa kwota VAT (dla każdej stawki). Taki dokument nie jest uwzględniany przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, w związku z czym nie jest wyświetlany na zakładce [Do VAT/JPK_V7]. Kwota VAT jest natomiast wyliczana w przypadku dokumentu rozliczenia marży ujemnej, dodanego do korekty Faktury VAT marża ( w kwocie ujemnej).

10. Rejestry VAT sprzedaży. Kody JPK_V7. Jeżeli w nagłówku dokumentu dodanego w rejestrze VAT sprzedaży wybrano kategorię na formularzu której zaznaczono parametr Detal to na dokument automatycznie dodawany jest typ dokumentu RO.

11. Rejestry VAT sprzedaży. Kody JPK_V7. Jeżeli w Konfiguracji ustawiono metodę kasową lub na dokumencie zaznaczono parametr Metoda kasowa to po dodaniu na dokumencie kodu FP (bezpośrednio na dokumencie lub za pomocą operacji seryjnej) lub po przeniesieniu z menu Handel faktury zafiskalizowanej z kodem FP, na dokumencie data rozliczenia w VAT ustawia jest zgodnie z datą wystawienia.

12. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. Podczas próby zapisania dokumentu w rejestrze VAT zakupu z rodzajem transakcji Import oraz rodzajem Usługi (bez pozycji z rodzajem Towary) pojawia się komunikat: Zapisujesz dokument z kodem IMP. Kod ten powinien być stosowany do importu towarów. Na dokumencie nie ma pozycji z rodzajem towar. Czy chcesz aby program usunął kod IMP? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie z dokumentu kodu IMP. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem kodu IMP na dokumencie. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora.

13. Rejestry VAT zakupu. Kody JPK_V7. Na zapisy korekcyjne dotyczące ulgi na złe długi (VAT-ZD) nie są przenoszone kody JPK_V7 uzupełnione na dokumencie pierwotnym.

14. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Kod IMP nadawany jest za pomocą operacji seryjnej Dodaj kody JPK_V7 jeżeli na dokumencie wybrano rodzaj transakcji Import oraz dodano przynajmniej jedną pozycję z rodzajem Towary.

15. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. OCR. Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu z karty kontrahenta przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzedaży z karty kontrahenta przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące sprzedaży oraz kody towarowe.

16. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Na wydruku Rejestr VAT/ Wydruk pełny – wszystkie stawki, dostępnym na liście dokumentów w rejestrze VAT na zakładce [Rejestr VAT] oraz [Do VAT/JPK_V7], dodano możliwość uwzględniania kodów JPK_V7 wybranych na poszczególnych dokumentach. Kody JPK_V7 są drukowane po zaznaczeniu w oknie pojawiającym się przed wykonaniem wydruku parametru Drukuj kody JPK_V7.

17. Rejestry VAT. Filtr. Po wyborze filtrów Zapisy zakwalifikowane/ niezakwalifikowane do VAT wyświetlane są wszystkie dokumenty zakwalifikowane do JPK_V7, zarówno te wykazane w części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej, w tym Faktury wystawione do Paragonów (z kodem FP) oraz dokumenty zakupowe z kodem ZakupVAT_Marza.

18. Księgowość. Limity. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.:

 • Limit – pełna księgowość: 9 030 600 zł.

 

19. Księgowość kontowa. Plan kont. Przyspieszono kopiowanie planu kont z poprzedniego okresu.

20. Księgowość kontowa. Noty odsetkowe. Podczas seryjnego generowania not odsetkowych, forma płatności i termin płatności na formularze poszczególnych not pobierane są z karty kontrahenta, a w przypadku braku zaznaczenie terminu płatności na karcie kontrahenta – termin wskazany na formularzu formy płatności w Konfiguracji.

21. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. VAT-ZD. Płatności z tym samym terminem płatności wykazywane są na formularzu VAT-ZD w oddzielnych pozycjach.

22. Rejestry VAT. Z poziomu formularza dokumentu, do którego utworzono dokument wewnętrzny oraz dokumentu, do którego została wystawiona faktura VAT marża, dodano możliwość importu danych z GUS, weryfikacji statusu VAT kontrahenta, sprawdzenia w bazie VIES oraz zmiany danych podmiotu.

23. Rejestry VAT. Z poziomu formularza zaksięgowanego dokumentu oraz dokumentu z uzupełnioną predekretacją dodano możliwość zmiany danych podmiotu (nazwa, adres, NIP) oraz możliwość importu danych z GUS.

24. Rejestry VAT. Zablokowano możliwość dodania znaków specjalnych w nazwach rejestrów VAT.

25. Rejestry VAT. Dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7 ukryto opcję Brak. Dla nowych operatorów dla parametru domyślnie ustawiana jest opcja Blokada. W bazach w których przed aktualizacją do wersji 2021.0.1 wskazana była opcja Brak, po aktualizacji do wersji 2021.0.1 widnieje opcja Ostrzeżenie.

26. Rejestry VAT. OCR. Podczas próby pierwszego dodania dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR po aktualizacji programu do wersji 2020.0.1 następuje weryfikacja, czy w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych dokumentów wybrano opcję Blokuj. W przypadku opcji Brak lub Ostrzegaj pojawia się komunikat: Aktualne ustawienia firmy pozwalają dublować karty kontrahentów. Czy chcesz zmienić te ustawienia i zablokować dodawanie kontrahenta gdy podany kontrahent już istnieje? wraz z możliwością wskazania opcji:

 • Tak, w tej firmie – powoduje zaznaczenie opcji Blokuj w tej firmie,
 • We wszystkich firmach – powoduje zaznaczenie opcji Blokuj we wszystkich firmach,
 • Nie – opcja Blokuj nie jest zaznaczana, co może powodować dublowanie kart kontrahentów.

 

Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora.

27. Rejestry VAT. OCR Na liście kontrahentów pojawiającej się podczas dodawania dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR, w sytuacji gdy w bazie danych istnieje więcej niż jedna karta kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na fakturze, nie są wyświetlani kontrahenci nieaktywni.

28. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starej wersji formularza deklaracji VAT-9M(6). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

29. Księgowość kontowa. Po przejściu kreatora konfiguracji parametrów firmy, jeżeli użytkownik nie skorzysta z opcji kopiowania ustawień z innej bazy, dodawane są dzienniki o symbolach: RK, KOMP, PK. Na formularzu założonego okresu obrachunkowego w polu Dziennik RK domyślnie ustawiany jest dziennik o symbolu RK, a w polu Dziennik KOMP domyślnie ustawiany jest dziennik o symbolu KOMP.

30. Środki trwałe. W nowych bazach dodawane są grupy środków trwałych: BUDYNKI I LOKALE, ŚRODKI TRANSPORTU, URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY oraz grupa wartości niematerialnych i prawnych: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Po przejściu kreatora konfiguracji parametrów firmy i wyborze rodzaju księgowości Księgowość kontowa, na formularzach grup automatycznie uzupełniane są domyślne konta księgowe z wzorcowego planu kont.

31. Środki trwałe. W przypadku dodania, modyfikacji bądź usunięcia formularza grupy ŚT/WNiP w Historii zmian uzupełniany jest Typ słownika/dokumentu wartością Grupa środków trwałych/ Grupa WNiP.

Poprawiono

1. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Poprawiono kwalifikowanie faktur walutowych z oznaczeniem Płatność VAT w PLN w uldze na złe długi w podatku dochodowym. Faktury Sprzedaży oraz Faktury Zakupu z odliczeniami Tak lub Warunkowo wykazywane są tylko w płatności odpowiadającej kwocie netto.

2. Księgowość kontowa. Podczas księgowania dużej ilości dokumentów program zawieszał się po anulowaniu przez użytkownika procesu księgowania. Działanie poprawiono.

3. Księgowość kontowa. Dzienniki. Usunięto komunikat: Element nie spełnia warunków filtra! Nie będzie widoczny na bieżącej liście, pojawiający się po dokonaniu modyfikacji zapisu księgowego z poziomu zakładki [Konto], w przypadku, gdy zapis nadal pozostaje na liście.

4. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Zablokowano możliwość rozrachowania dekretów w przypadku zalogowania się do programu w trybie tylko do odczytu.

5. Księga Podatkowa. Poprawiono wyświetlanie pozycji na wydruku Wydruk jednostronny narastająco.

6. Rejestry VAT zakupu. Podczas dodawania dokumentu z formą płatności przelew na formularzu dokumentu nie było widoczne pole Nr rach. bankowego. Działanie poprawiono.

7. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie Kwota na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7, gdy na formularzu jest widoczna kwota do zwrotu na rachunek bankowy.

8. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. W przypadku gdy w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Ustawiaj stan wszystkich płatności na „Nie podlega” i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w tym miesiącu/ kwartale na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7 wartości w kolumnie Kwota się zerowały. Działanie poprawiono.

9. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7. W przypadku gdy na formularzu Urzędu Skarbowego zaznaczono parametr Nie rozliczaj płatności i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w specyficznych przypadkach płatność do korekty tworzona była na całą kwotę z korekty. Działanie poprawiono. Użytkownik powinien zweryfikować płatności wygenerowane do korekt deklaracji VAT-7. Jeżeli pomiędzy płatnością a korektą deklaracji VAT-7 występuje różnica to należy odblokować i ponownie zablokować korektę deklaracji VAT-7.

10. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-UE. Usunięto kod kraju GR dla Grecji.

11. Rejestry VAT. Deklaracje VAT-UE. Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UE dla pozycji o zerowych wartościach.

12. Rejestry VAT. W specyficznych przypadkach przy próbie podglądu dokumentu dodanego za pomocą usługi Comarch OCR pojawiał się komunikat: Nie można odnaleźć właściwości. Działanie poprawiono.

13. Rejestry VAT. Po rozpoznaniu dokumentu przez usługę Comarch OCR i przypisaniu go do istniejącego kontrahenta, jeżeli na karcie tego kontrahenta dodane były już numery rachunków bankowych to były one usuwane. Działanie poprawiono

14. Środki trwałe. W specyficznych sytuacjach podczas próby wykonania wydruku Według atrybutów/ Wzór standard pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. Działanie poprawiono

15. Praca rozproszona. Poprawiono kopiowanie zaimportowanych dokumentów w rejestrze VAT w zakresie płatności i rachunku bankowego.
Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja/Program/Płace/ Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.09.2020r.

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5024,48 zł.
 • Minimalna stawka uczniów I roku: 251,22 zł.
 • Minimalna stawka uczniów II roku: 301,47 zł.
 • Minimalna stawka uczniów III roku: 351,71 zł.
 • Młodociany – przyuczenie: 200,98 zł.

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.10.2020r.

 • Wskaźnik waloryzacji: 96,7 %.

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.01.2021 r.

 • Najniższe wynagrodzenie dla etatu: 2800 zł.
 • Minimalna stawka godzinowa dla umów: 18,30 zł.

 

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 711).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 758).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020, poz. 1596).

2. Kontrola limitu urlopu ojcowskiego. Wprowadzono kontrolę urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dni wykorzystanego urlopu oraz wiek dziecka. Podczas wprowadzania nieobecności Urlop ojcowski na formularzu nieobecności wyświetlana jest informacja o wykorzystanej do tej pory liczbie dni urlopu ojcowskiego łącznie z wprowadzaną nieobecnością, na dane dziecko (jeśli w bieżącej nieobecności zostało wskazane dziecko w polu Opieka nad lub w ciągu 2 lat (jeśli w bieżącej nieobecności nie zostało wybrane dziecko niezależnie czy w poprzednich nieobecnościach).

W trakcie zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski, która powodowałaby przekroczenie limitu 14 dni pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością wyboru czy nieobecność ma być zapisana pomimo przekroczenia limitu czy Użytkownik chce ją edytować i zmienić okres.

Dodatkowo w przypadku, gdy na formularzu nieobecności Urlop ojcowski zostanie wybrane dziecko podczas zapisu formularza program weryfikuje, czy dziecko nie ukończyło 2 lat i pracownik ma jeszcze prawo do urlopu. Sprawdzane jest czy na ‘datę do’ nieobecności ukończyło już 2 rok życia. Gdy wiek dziecka przekroczy 2 lata  pojawi się komunikat o przekroczeniu wieku.

3. Formularz nieobecności. Na formularzu nieobecności Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy zostało dodane pole Opieka nad, w którym umożliwiono wskazanie dziecka, na które został udzielony dany urlop. Na rozwijanej liście wykazywane są dzieci wprowadzone na Listę członków rodziny z kodem stopnia pokrewieństwa 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka. Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach. Dane dziecka wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy.

4. Historia zatrudnienia. Umożliwiono odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy. Na formularzu historii zatrudnienia dodano zakładkę [3.Okresy niewliczane do stażu pracy], na której Użytkownik może wskazać okresy przerw w zatrudnieniu, które przypadały w okresie zatrudnienia w innej firmie np. urlopy bezpłatne. Podczas wprowadzania należy podać rodzaj okresu niewliczanego do stażu oraz jego okres. Rodzaje okresów są zapisywane jako słownik ‘Rodzaj okresów niewliczanych do stażu pracy’. Jest on dostępny także z poziomu Płace i kadry >Słowniki. Słownik można importować z innej bazy danych. Wprowadzenie okresu niewliczanego do stażu pracy powoduje automatyczne pomniejszenie stażu pracy w tej danej firmie. Skorygowany staż pracy zostanie wyświetlony na zakładce [1.Ogólne] w polu Staż pracy.

5. Zakazy na wydziałach – wydruki. Wprowadzono obsługę zakazów na wydrukach płacowych i kadrowych dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach oraz wydrukach list płac i kwitkach wypłat GenRap:

 • Na wydrukach list płac (GenRap) oraz kwitkach wypłat (GenRap) nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznych aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego zalogowany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub podglądu wypłat.
 • Na wydruków seryjnych kadrowych (aneks do umowy, umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz wydruku lista pracowników (GenRap) oraz lista zapisów historycznych (GenRap) nie będą drukowani pracownicy z wydziału, do którego Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych.
 • Na wydrukach seryjnych płacowych dostępnych z listy pracowników w kadrach nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznych aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego zalogowany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub podglądu wypłat.
 • Na wydrukach lista umów cywilnoprawnych oraz lista umów cywilnoprawnych bez wypłat dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach nie będą uwzględniani pracownicy, którzy w zapisie aktualnym na datę serwerową mają ustawiony wydział, do którego dany Operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych i/lub wypłat.
 • Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu listy pracowników w kadrach (karta zasiłkowa (wiele plików e-mail), lista wypłaconych dodatków za okres, ZUS IMIR (wiele plików e-mail), podstawa składek ZUS dla umów cywilnoprawnych, pracownicy z 50% kosztami uzyskania w wypłatach, pracownicy z przychodami, pracownicy z wypłatami za okres, pracownicy z wypłatami wg deklaracji, raport niespłaconych pożyczek, raport zajęć wynagrodzenia, raport zaliczek netto, raport zaliczek brutto, przekroczenie progu podatkowego, przekroczenie rocznej podstawy emer-rent, zaliczka podatku na PIT-4 wg progów) nie będą drukowani pracownicy z wydziału, do którego Operator ma zakaz do podglądu wypłat.

 

6. Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Wprowadzono wykazywanie wszystkich składników wynagrodzenia, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w przypadku generowania zaświadczenia dla pracownika zwolnionego, gdy zasiłek przysługuje za okres po ustaniu zatrudnienia. Podczas generowania druku Z-3 jeśli w oknie z parametrami w polu 'Zaświadczenie dla nieobecności w dniu’ zostanie podana data nieobecności, która jest późniejsza niż data zwolnienia pracownika wprowadzona w ostatnim zapisie historycznym, w sekcji Informacje o składnikach wynagrodzenia zostaną dodatkowo wykazane elementy wynagrodzenia, które w konfiguracji mają ustawiony sposób wliczania do podstawy chorobowej jako 'nie wliczać’ i sposób naliczania składek ZUS jako 'naliczać’. W przypadku składników miesięcznych zostaną wykazane w kwocie wypłaconej w kolumnie premie i inne składniki uwzgl.w kwocie faktycznej. Dodatki okresowe w zależności od tego za jaki okres przysługują zostaną uwzględnione w tabelach Składniki za okresy kwartalne, roczne lub za inne okresy.

Zmiany

1. Naliczanie składki na FEP. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podstawy składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze tylko przez część miesiąca. Podstawa składki naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których istniał obowiązek naliczania obciążeń na FEP za pracownika. Podczas wyliczania liczby dni wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze brane są pod uwagę daty od-do ustawione przy polu Kod FEP na formularzu danych pracownika na zakładce [Ubezpieczenie c.d.] (wcześniej daty miały jedynie charakter informacyjny i nie wpływały na wyliczenia). Ustalona liczba dni ograniczona jest do okresu obowiązywania zapisu historycznego w którym wprowadzony jest kod FEP oraz okresu zatrudnienia (jeśli z zapisu historycznego wynika, że pracownik rozpoczął/zakończył zatrudnienie w tym miesiącu).  Podstawa wymiaru składki na FEP ustalana jest proporcjonalnie również w stosunku do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w odniesieniu do wypłacanych składników wynagrodzenia przysługujących za okres dłuższy niż miesiąc. Jeśli pracownik w wypłacie ma naliczone elementy za różne okresy (za różne miesiące w przypadku elementów wypłacanych za okres miesiąca lub za różne okresy, w przypadku dodatków okresowych) podstawa FEP zostanie ustalona oddzielnie dla każdego okresu. Jeśli pracownik był zatrudniony tylko przez część miesiąca podczas wyliczania podstawy FEP podstawa składki emerytalnej będzie dzielona przez liczbę dni kalendarzowych zawężoną do okresu zatrudnienia. Podczas wyliczania podstawy FEP podstawa składki emerytalnej z wszystkich elementów wynagrodzenia naliczonych w wypłacie za dany okres (za dany miesiąc lub za okres dla elementów okresowych) będzie dzielona przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który przysługują elementy i mnożona przez liczbę dni wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze ustaloną na podstawie danych u pracownika.

2. Deklaracja PFRON Na formularzu deklaracji PFRON usunięto parametr ‘Uwzględniać w kosztach pracy FP w wysokości’. Do kosztów płacy zostanie wliczona składka na Fundusz Pracy w pełnej wyliczonej kwocie w wypłacie.

3. Formularz danych kadrowych. Na liście słownikowej dla pola Stan cywilny dodano pustą pozycję, która umożliwia usunięcie informacji o stanie cywilnym pracownika, gdy została już wcześniej wprowadzona.

4. Import e-Zwolnień. Zablokowano import z PUE e-zwolnień ze statusem ‘Anulowane’. W logu podczas importu pojawi się komunikat: Błąd importowania nieobecności: e-Zaświadczenie ma status Anulowane. Nieobecność nie została zaimportowana.

5. Nieobecność Urlop opiekuńczy. Zmieniono sposób wykazywania informacji o nieobecnościach Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan), Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan), Urlop opiekuńczy kp 188 , Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz na wydrukach Karta pracy oraz Czas pracy (GenRap). W sekcji z nieobecnościami dodano nową pozycję Urlop opiekuńczy, w której znajduje się informacji o liczbie dni kalendarzowych i pracy wymienionych powyżej nieobecności. Do tej pory urlop opiekuńczy w sekcji z nieobecnościami traktowany był jako Urlop okolicznościowy. W związku z tą zmianą w konfiguracji na liście Opisy nieobecności do kart pracy dostępnej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Płace/Opisy nieobecności do kart pracy dodano nową pozycję Urlop opiekuńczy. W definicji standardowych nieobecności Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan), Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan), Urlop opiekuńczy kp 188, Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz zmieniono ustawienie w polu Opis na wydruku Karty pracy na Urlop opiekuńczy.

6. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(9), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10).

7. Typy wypłat. Na liście typów wypłat dostępnej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/ Płace/Typy wypłat dodano parametr Pokazuj tylko aktywne typy wypłatumożliwiający wyfiltrowanie aktywnych typów wypłat.

8. Historia zatrudnienia. Zmieniono nazwę zakładki [Nieobecności] na [Urlop wypoczynkowy].

9. Wydruk umowa o pracę/aneks do umowy. Na wydruku umowy o pracę oraz aneksie dodano opis 'brutto’ przy kwocie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkach, które mają określoną wartość.

10. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Dostosowano wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z‑3 dla pracowników oddelegowanych. Jeśli pracownik przez cały miesiąc był oddelegowany do pracy za granicę na wydruku, w tabeli Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne zostanie uwzględniona w kolumnie 8. premie i inne składniki uwzgl.w kwocie faktycznej podstawa składki chorobowej z wypłaty naliczonej na liście płac dla pracowników oddelegowanych. W przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca pracował w Polsce, a przez część był oddelegowany przychód uzyskany u płatnika składek zarówno za czas pracy w kraju, jak i za granicą zostanie uwzględniony w kolumnie 8 bez uzupełniania. Z wypłaty za czas oddelegowania zostanie wykazana podstawa składki chorobowej, natomiast z wypłaty za okres pracy w Polsce kwota elementów, które w konfiguracji mają ustawione wliczanie do podstawy zasiłku chorobowego (niezależnie od wybranej metody wliczania).

11. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch HRM w modelu usługowym. W związku z podziałem aplikacji Comarch HRM na moduły zmieniono sposób zamówienia usługi w modelu usługowym. Po zakończeniu okresu testowego, gdy Klient decyduje się na zakup aplikacji, w konfiguracji firmy w gałęzi Comarch HRM po zaznaczeniu opcji Zamów z obowiązkiem zapłaty należy wskazać zamawiane moduły, a następnie potwierdzić zamówienie.

12. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch TNA. Na formularzu pracownika na zakładce [7.PPK/Dodatkowe] dodano nową sekcję Współpraca z Comarch TNA, w której dostępne są parametry Pozwalaj na synchronizacje do Comarch TNA oraz Pozwalaj na logowanie do Comarch TNA pozwalające na określenie czy dany pracownik ma być dostępny w aplikacji Comarch TNA i czy może się do niej logować. Parametry domyślnie są zaznaczone. Można je ustawić seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą Seryjnej zmiany wartości pola.

Poprawiono

1. Deklaracje ZUS RCA/ ZUS RZA. Podczas generowania zerowej deklaracji ZUS RCA/ZUS RZA dla nowo zatrudnionego pracownika lub zleceniobiorcy, za miesiące, w których nie było wypłat, informacje dotyczące kodu ubezpieczenia oraz zatrudnienia (w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) były pobierane z pierwszego zapisu historycznego, a powinny z zapisu obowiązującego w miesiącu, za który naliczano deklaracje. Działanie poprawiono.

2. Naliczanie wynagrodzenia:

 • Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy pracownik pracował w kilku strefach w miesiącu.
 • Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy dla pracownika zatrudnionego na stawce godzinowej w przypadku, gdy w trakcie miesiąca miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy lub zmianę kalendarza i jest w nim inna norma dla danego miesiąca.

 

3. Korekta wypłaty. Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy w trakcie miesiąca pracownik miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy.

4. Naliczanie zaliczki podatku:

 • Gdy naliczano seryjnie wypłaty dla pracowników z kodem tytułu ubezpieczenia: 0124, 0125, 0126, przy sprawdzaniu przekroczenia progu podatkowego program niepotrzebnie w kwocie dochodu uwzględniał składki społeczne pracownika i za wcześnie naliczany był podatek w wysokości 32%. Działanie poprawiono.
 • Podczas seryjnego naliczania w danym miesiącu deklaracji drugiej wypłaty etatowej, w której wypłacany był jedynie dodatek i w pierwszej z nich został przekroczony próg podatkowy niepoprawnie naliczała się zaliczka podatku i dodatkowo na zakładce [Podatki] wyświetlał się błędny procent podatku. Działanie poprawiono.

 

5. Naliczanie składki zdrowotnej. Jeśli pracownik, który przez część miesiąca pracował w Polsce, a przez część był oddelegowany, po naliczeniu wypłat etatowych miał dodatkowo wypłacany na liście płac o rodzaju Inne dodatek nieopodatkowany i nieozusowany niepotrzebnie naliczała się składka zdrowotna (przy braku podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego). Działanie poprawiono.

6. Naliczanie składki na FGŚP. Po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń pracownika, który był wcześniej zgłoszony z kodem 2241, w wypłacie naliczonej z kodem 3000, nadmiarowo naliczała się składka na FGŚP. Działanie poprawiono.

7. Podstawa chorobowego.

 • Program niepoprawnie dopełniał wynagrodzenie z bieżącego miesiąca w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca, gdy pracownik w okresie, gdy obowiązywał nowy wymiar etatu miał wprowadzony urlop oraz naliczany dodatek wliczany do podstawy chorobowego metodą 'dopełniać wg dni’ lub 'dopełniać wg godzin’. Działanie poprawiono.
 • W przypadku naliczenia podstawy zasiłku z bieżącego miesiąca, dodatek zdefiniowany jako nieozusowany, ale wliczany do podstawy zasiłków chorobowych był uwzględniany w podstawy w kwocie pomniejszonej o 13,71%. Działanie poprawiono.
 • W przypadku, gdy pracownik miał odnotowane zwolnienie chorobowe w okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od poprzedniej nieobecności i między nieobecnościami nastąpiła dwa razy zmiana wymiaru etatu, w tym druga przypadała w trakcie zwolnienia chorobowego, podstawa zasiłku dla tej nieobecności przed zmianą etatu była przepisywana z poprzedniej nieobecności, a powinna być ustalona na nowo. Działanie poprawiono.

 

8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W przypadku, gdy w ostatnim miesiącu zatrudnienia pracownik miał odnotowany urlop i zmieniono jego wymiar etatu ekwiwalent naliczał się za niepoprawną ilość godzin. Działanie poprawiono.

9. Pożyczka PKZP. W niektórych przypadkach gdy udzielono pożyczki uzupełniającej do pożyczki PKZP, w kolejnej wypłacie etatowej naliczała się dwa razy spłata raty kapitałowej. Działanie poprawiono.

10. Opis analityczny. Dla elementu 'Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego’ nie generował się opis analityczny. Działanie poprawiono.

11. Limity urlopu wypoczynkowego:

 • W przypadku, gdy pracownik miał co najmniej dwa zapisy historyczne bez informacji o zatrudnieniu niepoprawnie wyliczał się limit urlopu za pierwszy rok zatrudnienia. Pracownik był traktowany jakby miał staż pracy co najmniej 10 lat i limit naliczał się z 26 dni. Działanie poprawiono.
 • Zmieniono sposób naliczania limitu urlopowego w sytuacji, gdy pracownik w trakcie roku nabył prawo do wyższego wymiaru urlopu i zmieniał wymiar etatu. Do tej pory przeliczany według wyższego wymiaru był jedynie limit za okres, w trakcie którego nastąpiło osiągnięcie 10 lat stażu. Po zmianie według wyższego wymiaru zostanie przeliczony limit za cały rok lub okres bieżącego zatrudnienia, jeśli pracownik pracował tylko przez część roku.
 • W przypadku, gdy pracownik w bieżącym roku miał odnotowanych kilka zmian wymiaru etatu, podczas naliczania limitu za poprzednie lata dodawał się także limit za rok bieżący. Dodatkowo przeliczenie limitu za bieżący rok powodowało zawieszanie się programu oraz naliczenie wielu pozycji limitu. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik miał niepoprawne daty w zapisach historycznych, podczas dodawania limitu następowało zawieszenie programu i naliczenie wielu nadmiarowych pozycji limitu. Działanie poprawiono.
 • Jeśli pracownik miał odnotowaną aktualizację danych kadrowych na kolejny rok, która wpływała na przeliczenie limitu nieobecności (np. przedłużenie umowy), po wejściu do limitów za bieżący rok i wyjściu przez zapis dyskietką pojawiały się nadmiarowe pozycje limitu. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy w pracownik w ciągu roku zyskał prawo do wyższego wymiaru i miał co najmniej dwa razy zmieniany wymiar etatu. W limitach po zmianie etatu niepoprawnie wyliczała się liczba dni urlopu proporcjonalnego oraz nie była wykazywana liczba dni urlopu z przeniesienia.
 • Niepoprawnie naliczał się limit urlopu w przypadku aktualizacji danych pracownika związanych ze zmianą wymiaru etatu/normy dobowej do urlopu z datą 2 stycznia. Działanie poprawiono.
 • Niepoprawnie naliczał się limit urlopu, gdy pracownik miał odnotowaną zmianę wymiaru etatu po jednym dniu pracy. Działanie poprawiono.
 • Limit urlopu był niepoprawnie naliczany jeśli pracownik miał zmianę wymiaru etatu na jeden dzień. Działanie poprawiono.
 • W niektórych przypadkach program niepoprawnie przeliczał godziny (minuty) na dni wykorzystanego oraz pozostałego urlopu. Po zmianie w polach, w których liczba godzin urlopu jest przeliczana na dni zastosowane jest zaokrąglenie matematyczne do 4 miejsc po przecinku. Działanie poprawiono.
 • Poprawiono przeliczanie godzin (minut) na dni w limicie urlopu w przypadku, gdy pracownik ma normę dobową dla urlopu 7:35.
 • W przypadku, gdy pracownik w ostatnim miesiącu zatrudnienia miał zmieniony wymiar etatu, dni za które naliczono w wypłacie Ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie były wykazywane w limicie urlopu w kolumnie Wypłacony ekwiwalent. Działanie poprawiono.

 

12. Seryjne przeliczanie limitów nieobecności. W przypadku, gdy pracownik miał odnotowane trzy aktualizacje danych związane ze zmianą wymiaru etatu i na formularzu limitu urlopu miał wprowadzoną korektę pomniejszającą limit w momencie seryjnego przeliczania limitu w ostatniej pozycji parametr Korekta pomniejszająca odznaczał się. Działanie poprawiono.

13. Kalendarz Nie(obecności). W przypadku, gdy pracownik rozliczany według obecności na kalendarzu Nie(obecności) w tym samym dniu miał odnotowaną nieobecność na część dnia i czas przepracowany, niepoprawnie był wykazywany czas pracy w dniach i godzinach. Działanie poprawiono.

14. Formularz nieobecności. Na formularzu nieobecności Zwolnienie chorobowe wykazywana była zaniżona Liczba dni chorobowego w obrębie okresu zasiłkowego w przypadku, gdy pracownik miał naliczony w wypłacie Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy zaliczany do innego okresu zasiłkowego. Działanie poprawiono.

15. Import planu pracy z arkusza Excel. Gdy na dzień zaplanowany jako Wolny importowano typ dnia Praca w polu Rodzaj dnia wolnego nie było usuwane oznaczenie. Działanie poprawiono.

16. Import e-Zwolnień. Nie można było zaimportować e-zwolnienia w przypadku, gdy w pliku w nazwie przychodni był więcej niż 1 przecinek. Podczas importu takiego pliku pojawiał się komunikat o nieprawidłowym formacie. Działanie poprawiono.

17. Eksport do pliku Z-12. Dodatki, które w konfiguracji na zakładce [Szczegółowe] w polu Wliczać do GUS miały ustawioną opcję:

 • ‘dodatki za pracę zmianową’ i 'premie regulaminowe’ po zaimportowaniu do programu Z-12 GUS nie były wykazywane w polu C9. Działanie poprawiono.
 • ’premie regulaminowe’ i 'premie i nagrody uznaniowe’ po zaimportowaniu do programu Z-12 GUS nie były wykazywane w polu D11. Działanie poprawiono

 

18. Wydruk Kwitek wypłaty. W przypadku, gdy pracownik przekroczył próg podatkowy i miał naliczoną wypłatę na liście płac o rodzaju Inne na wydrukach płacowych wykazywany był procent podatku jako 17% zamiast 32 %. Działanie poprawiono.

19. Wydruk Kwitek wypłaty (jeden plik-wydruk). U pracowników przebywających cały miesiąc na urlopie wychowawczym nadmiarowo była wykazywana podstawa składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.

20. Wydruk Zestawienie list płac. W podsumowaniu zestawienia w pozycji Zasiłki ZUS Opodatkowane nadmiarowo był wykazywany 'Przychód z tytułu PPK’. Działanie poprawiono.

21. Wydruk listy płac. Na ostatniej stronie wydruku generowała się pusta tabela. Działanie poprawiono.

22. Wydruk ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Na wydruku powiększono margines górny.

23. Wydruk Deklaracja rezygnacji z PPK. Zaktualizowano numer Dziennika Ustaw w przypisie.
Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. Rachunki bankowe kontrahentów. Wprowadzona została funkcjonalność automatycznego pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy). W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dodany został parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli jest on zaznaczony (domyślne ustawienie), wówczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (bądź edycji istniejącego) po wpisaniu numeru NIP następuje pobranie listy rachunków bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatników VAT. Jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie: Liczba rachunków bankowych kontrahenta w Wykazie podatników VAT wynosi X. Czy pobrać wszystkie? Po wybraniu opcji Tak następuje pobranie listy rachunków kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje że rachunki bankowe kontrahenta nie zostaną pobrane. Dla każdego pobranego rachunku pojawia się informacja że na dzień bieżący występuje on w Wykazie podatników VAT. Pierwszy z zaimportowanych rachunków jest oznaczany jako Domyślny. W przypadku edycji numeru NIP istniejącego kontrahenta, jeżeli na jego karcie były już wprowadzone numery rachunków bankowych, zostaną one przed automatycznym importem usunięte.

Możliwe jest również zaimportowanie rachunków bankowych kontrahenta na żądanie użytkownika. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] dostępny jest przycisk  Import rachunków kontrahenta. Po jego kliknięciu wykonywany jest import rachunków z Wykazu podatników VAT na podstawie numeru NIP kontrahenta. Podobnie jak w przypadku importu wykonywanego automatycznie, jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie czy pobrać wszystkie. Jeżeli na karcie kontrahenta były już wprowadzone numery rachunków bankowych, podczas importu nie są one usuwane ani nadpisywane.

Przy wprowadzaniu na formularzu kontrahenta nowego numeru rachunku następuje jego automatyczna weryfikacja. Dotyczy to kontrahentów krajowych, mających jako kod kraju przed numerem NIP wybrane PL bądź pusty przedrostek. Nie są weryfikowane numery rachunków bankowych kontrahentów bez uzupełnionego numeru NIP. W tabelce Historia weryfikacji rachunku bankowego pojawia się wpis na datę bieżącą z wynikiem weryfikacji.

Informacje o dodaniu i weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów (zarówno tych zaczytywanych automatycznie jak i dodawanych ręcznie przez użytkownika) zapisywane są również w logu Historia zmian.

2. Opis analityczny. W zakładce Narzędzia/Importy/ Z innej bazy danych, umożliwiono import wymiarów opisu analitycznego.

3. Kopiowanie ustawień z innej firmy. Podczas zakładania nowej firmy umożliwiono przeniesienie części danych słownikowych oraz ustawień parametrów konfiguracji z istniejącej do nowo zakładanej firmy. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy:

 • w kroku Jak będziesz używał tego programu wybrana została opcja Standardowo
 • w kroku Które obszary programu chcesz skonfigurować wybrano Kadry i płace i/lub Księgowość

pojawia się opcja importu danych z innej firmy. Funkcja nie jest dostępna jeżeli wskazano że program ma być modułem płacowym dla Comarch XL bądź Comarch Altum lub modułem handlowym dla Comarch XL. W obecnej wersji nie są kopiowane ustawienia dotyczące modułów handlowych, dlatego też opcja importu danych będzie ukryta jeżeli wskazano że skonfigurowany w bazie Comarch ERP Optima ma być wyłącznie obszar sprzedaży. Możliwość skopiowania danych z innej bazy nie pojawi się również wtedy, kiedy zakładana będzie pierwsza firma w programie.

Po uzupełnieniu podstawowych danych firmy w kreatorze pojawia się krok Czy chcesz kopiować ustawienia konfiguracji i dane z innej bazy? Dostępne są 2 odpowiedzi:

 • Nie chcę kopiować ustawień (po wybraniu tej opcji następuje przejście do kolejnych kroków kreatora, gdzie uzupełniane są wszystkie dostępne parametry)
 • Tak, chcę skopiować ustawienia z bazy

Po wybraniu drugiej opcji pojawia się możliwość wskazania bazy firmowej, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Na liście widoczne są bazy aktywne, do których dany operator nie ma ustawionego zakazu i do których już się zalogowano (uzupełniono Kreator konfiguracji parametrów firmy). Poniżej znajduje się lista parametrów podzielona na 4 grupy:

 • Parametry konfiguracyjne firmy
  • Wszystkie parametry konfiguracji firmy z gałęzi Kasa/Bank, Ogólne, Płace oraz Środki trwałe
  • Parametry konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość z wyjątkiem rodzaju księgowości oraz parametru Firma wielozakładowa
  • Ustawienia konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość/ Księgowość kontowa z wyjątkiem okresów obrachunkowych
  • Ustawienia z konfiguracji firmy z gałęzi Księgowość/ Okresy obrachunkowe. Parametry kopiowane są z ostatniego okresu obrachunkowego, który znajduje się w bazie źródłowej. Dane które nie są przenoszone, ponieważ są definiowane w kreatorze bazy danych to: data otwarcia okresu obrachunkowego, jego długość oraz parametr Zaliczki uproszczone na CIT.
 • Wspólne
  • Definicje atrybutów
  • Definicje dokumentów
  • Serie dokumentów
  • Formy płatności
  • Grupy kontrahentów
  • Kategorie
  • Miejscowości
  • Obieg dokumentów – statusy dokumentów (jeśli pobrano moduł Obieg Dokumentów)
  • Katalogi dokumentów (jeśli pobrano moduł Obieg Dokumentów)
 • Księgowość (grupa widoczna jeżeli wskazano że skonfigurowany ma być obszar księgowości)
  • Grupy kont
  • Grupy środków trwałych i w.n.p
  • Kręgi kosztów
  • Księgowania okresowe
  • Nazwy dzienników (w przypadku zaznaczenia, przenoszone są wyłącznie dzienniki ze wskazanej bazy, nie są tworzone standardowe nazwy dzienników)
  • Nazwy rejestrów VAT
  • Nazwy rejestrów Ewidencji dodatkowej
  • Plan kont (bez kont słownikowych)
  • Wymiary opisu analitycznego
  • Schematy księgowe
  • Zestawienia księgowe
  • Zestawienia księgowe systemowe (PIT, CIT)
 • Kadry i płace (grupa widoczna jeżeli wskazano że skonfigurowany ma być obszar kadr i płac)
  • Kody zawodu
  • Przyczyny zwolnienia
  • Definicje stref
  • Serie kalendarzy
  • Kalendarze
  • Wzorce płacowe
  • Typy wypłat
  • Limity nieobecności
  • Typy nieobecności
  • Wskaźniki
  • Rodzaje dni wolnych

Domyślnie wszystkie grupy są zaznaczone, ale możliwe jest odznaczenie wybranych grup bądź pozycji w ramach tych grup. Wówczas zostaną one pominięte podczas kopiowania z innej firmy.

Ustawienia dotyczące wybranej bazy wzorcowej oraz zaznaczeń w ramach grup parametrów zapamiętywane są dla operatora – tak, aby przy tworzeniu kolejnej firmy proponowane były te same ustawienia co dla poprzedniej.

Jeżeli zaznaczono grupę Księgowość, w kroku kreatora W jaki sposób prowadzisz księgowość domyślnie zaznaczony jest rodzaj księgowości, który ustawiony był we wskazanej bazie wzorcowej. Jeżeli w bazie wzorcowej wybrana była księgowość kontowa, natomiast podczas logowania nie pobrano modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus, wówczas w kreatorze domyślnie zaznaczone będzie opcja Księga podatkowa. Jeżeli w kreatorze wybrana jest opcja Księgowość kontowa, wówczas pomijane są kroki dotyczące planu kont i zestawień księgowych (są one kopiowane ze wskazanej bazy wzorcowej).

4. Sztuczna inteligencja i robotyzacja. W programie Comarch ERP Optima wprowadzone zostały dwa nowe moduły Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja. Zawierają one dostępne w programie funkcje automatyzujące pracę oraz występujące w nim elementy sztucznej inteligencji.

Nowe moduły nie są widoczne w Menadżerze Kluczy. Użytkownik korzysta z funkcji AI i RPA (są zawsze zaznaczone na oknie Rejestracja w programie) na podstawie wcześniej zakupionych modułów:

Po zalogowaniu do programu widoczna jest nowa pozycja w menu: Sztuczna inteligencja. Dostępne w niej są 2 pozycje:

Sztuczna inteligencja AI oraz  Robotyzacja RPA.

Moduł Sztuczna inteligencja AI (ang. Artificial Intelligence) zawiera funkcje, które wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji automatyzują pracę w programie. Po wybraniu tej funkcji otwierane jest okno zawierające informacje o Comarch OCR. Można na nim zweryfikować czy usługa jest aktywna oraz po kliknięciu na znajdujący się tutaj link przejść do strony www opisującej szczegółowo ten produkt oraz informującej o sposobie jego zamówienia.

Moduł Robotyzacja RPA (ang. Robotic Process Automation) zawiera dostępne w programie funkcje automatyczne ułatwiające pracę poprzez wykonywanie powtarzalnych czynności. Często działają one w tle i są domyślnie włączone. Są to następujące funkcje:

 • Pobieranie kursów walut z NBP
 • Pobieranie wskaźników
 • Weryfikowanie statusu w VAT kontrahenta
 • Weryfikowanie rachunków bankowych kontrahentów
 • Pobieranie danych kontrahentów przez integrację z GUS
 • Wymiana danych z bankami za pośrednictwem Internetu
 • IWD – wymiana danych z biurem lub oddziałem
 • Windykacja należności
 • Faktury cykliczne
 • Wysyłka faktur e-mailem
 • Przypomnienia dla pracowników/operatorów i klientów
 • Kopie bezpieczeństwa do IBARD

Na liście funkcji w module Robotyzacja można zapoznać się z ich krótkim opisem, zweryfikować czy określona funkcja jest aktywna oraz po kliknięciu na dostępny przy każdej funkcji link przejść do strony www opisującej szczegółowo tę funkcjonalność w programie:

 

Zmiany

1. Pliki JPK_V7 – wymagane moduły. Umożliwiono sporządzenie i wysyłkę plików JPK_V7 w przypadku posiadania modułów handlowych (Faktury, Handel lub Handel Plus), bez konieczności posiadania modułów księgowych.

2. Kategorie – kody JPK_V7. Na formularzu kategorii dodano sekcję Kody JPK_V7, w której użytkownik ma możliwość dodania kodów towarowych, procedur oraz typów dokumentów. Zostaną one przeniesione na dokument w Rejestrze VAT jeżeli zostanie na nim wybrana kategoria z przypisanym kodem. Na liście kategorii dodana została domyślnie widoczna kolumna Kody JPK_V7 wyświetlająca przypisane do danej kategorii kody. Szczegółowy opis znajduje się w części księgowej ulotki.

3. Przypisywanie kategorii do kontrahenta. W związku z funkcjonalnością przypisania kodów JPK_V7 do kategorii, podczas wskazywania domyślnej kategorii sprzedaży bądź zakupu dla kontrahenta mogą pojawiać się następujące komunikaty.

Jeżeli kontrahent na zakładce [JPK] ma już przypisany przynajmniej jeden domyślny kod, podczas ustawiania dla tego kontrahenta domyślnej kategorii sprzedaży/zakupu, jeżeli ta kategoria również ma przypisane kody JPK_V7, pojawia się komunikat: Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK.

Jeżeli natomiast kontrahent ma już wskazaną domyślną kategorię sprzedaży/zakupu, do której przypisany jest co najmniej jeden kod JPK_V7, podczas dodawania na karcie kontrahenta na zakładce [JPK] domyślnego kodu pojawia się informacja: Dodajesz kod(y) na zakładkę JPK, a kontrahent ma już uzupełnioną kategorię domyślną z kodami JPK.

Powyższe komunikaty mają charakter informacyjny i nie blokują operacji wykonywanych przez użytkownika.

4. JPK_V7 – dokumenty z wieloma kodami. Uniemożliwiono wybór na dokumencie więcej niż jednego kodu JPK określającego typ dokumentu. Podczas próby dodania jednocześnie więcej niż jednego takiego kodu pojawia się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kodów dla typów dokumentów. Wybierz jeden kod opisujący typ dokumentu. Należy w takiej sytuacji wskazać tylko jeden z nich. Jeżeli na dokumencie wskazany jest już kod JPK z typem dokumentu, po dodaniu innego kodu dotyczącego typu dokumentu, poprzedni kod jest nadpisywany (usuwany). Jeżeli w bazie istnieją już dokumenty zawierające jednocześnie więcej niż jeden kod wskazujący na typ dokumentu, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia się komunikat: Plik JPK_V7 nie może być naliczony. Istnieją transakcje zawierające więcej niż jeden typ dokumentu na zakładce Kody JPK_V7. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawia się Lista dokumentów z więcej niż jednym typem dokumentu JPK_V7:

Wyświetlaną na nim listę dokumentów można zapisać do pliku tekstowego klikając ikonę  Zapisz do pliku. Kliknięcie na  Zamknij okno powoduje zamknięcie listy i powrót na okno generowania plików JPK_V7.

Dokumenty z więcej niż jednym kodem określającym typ dokumentu mogą występować jeżeli zostały dodane we wcześniejszej wersji programu niż 2021.0.1. Mogły również zostać zaimportowane z pliku VAT_R lub za pomocą pracy rozproszonej (w szczególności jeżeli pliki te pochodziły z programów innych producentów). Podczas kopiowania dokumentu z więcej niż jednym kodem JPK_V7 wskazującym na typ dokumentu, program nie wyświetla ostrzeżenia pozwalając na zapisanie dokumentu. Informacja o konieczności poprawy wyżej wymienionych dokumentów pojawia się podczas przeliczania pliku JPK_V7.

5. JPK_V7 – znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. W celu wykazywania w pliku JPK_V7 pełnych danych dotyczących nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży (m.in. numeru dokumentu czy danych kontrahenta), na liście dostępnych kodów JPK_V7 dodany został znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Znacznik może zostać wybrany ręcznie na Fakturze Zakupu i dokumencie w Rejestrze VAT zakupu. Może zostać również przypisany do pozycji cennika, kontrahenta czy kategorii, skąd zostanie przeniesiony na dokument zakupowy. Znacznik ten służy wyłącznie wykazaniu w części ewidencyjnej pliku zapisu dotyczącego zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży. Jego wybranie na Fakturze Zakupu w module Handel nie spowoduje, że taka faktura będzie Fakturą VAT Marża.

Wspomniany dokument w Rejestrze VAT zakupu powinien mieć zaznaczony parametr Rozliczać w VAT i  wskazany odpowiedni okres, pozycję ze stawką NP z uzupełnioną kwotą brutto dotyczącą zakupu oraz powinien posiadać znacznik ZakupVAT_Marza. Wówczas w pliku JPK_V7 taki dokument wykazywany jest w części ewidencyjnej po stronie zakupu.  Znajdują się na nim dane kontrahenta z dokumentu, wraz z jego numerem NIP, numer dokumentu oraz kwota brutto oznaczona jako ZakupVAT_Marza. Taki dokument nie jest uwzględniany przy wyliczaniu kwot na części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

W związku z powyższym, w przypadku dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży z uzupełnionym kodem MR_UZ lub MR_T, w pliku JPK_V7 nie jest już tworzony osobny dokument techniczny dla zakupu. Taki dokument ze znacznikiem ZakupVAT_Marza powinien zostać wprowadzony w Rejestrze VAT zakupu przez użytkownika.

W przypadku metody kasowej nie ma znaczenia fakt rozliczenia wprowadzonego w Rejestrze VAT zakupu dokumentu ze znacznikiem ZakupVAT_Marza. Jeżeli parametr Rozliczać w VAT jest zaznaczony, dokument taki jest wykazywany w pliku JPK_V7 wg domyślnej daty obowiązku podatkowego jak przy metodzie zwykłej.

W przypadku sprzedaży opodatkowanej na zasadach marży, w pliku JPK_V7 wykazywane są dokumenty zwykłe z Rejestru VAT sprzedaży ze stawką NP i uzupełnionym kodem MR_UZ lub MR_T bez względu na to, czy istnieje powiązany z nimi dokument wewnętrzny sprzedaży rozliczenia marży.

Dokumenty ze znacznikiem technicznym ZakupVAT_Marza mogą być importowane z pliku VAT_R oraz za pomocą pracy rozproszonej.

6. Kody JPK_V7. Lista dostępnych kodów jakie mogą zostać przypisane do dokumentu bądź elementu słownika została uzależniona od ich typu:

 • do kontrahenta mogą zostać przypisane kody towarowe, wszystkie procedury oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,
 • do pozycji cennika mogą zostać przypisane kody towarowe, wszystkie procedury oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,
 • do kategorii o typie: Przychody mogą zostać przypisane kody towarowe, procedury dla sprzedaży oraz typy dokumentów: RO, WEW i FP,
 • do kategorii o typie: Koszty mogą zostać przypisane kody towarowe, procedury dla zakupu, typy dokumentów: WEW, VAT_RR i MK oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza,
 • do Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży mogą zostać przypisane kody towarowe, procedury dla sprzedaży oraz typy dokumentów: RO, WEW i FP,
 • do Faktury Zakupu oraz dokumentu w Rejestrze VAT zakupu mogą zostać przypisane procedury dla zakupu, typy dokumentów: WEW, VAT_RR i MK oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza.

 

7. JPK_V7 – paragony. Zmieniono sposób wykazywania w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 paragonów oraz raportów fiskalnych, czyli dokumentów z kodem RO. Jeżeli były dodawane w module Handel i przenoszone w ramach jednej bazy zbiorczo do Rejestrów VAT (w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie był zaznaczony parametr Przenoszenie pojedynczych paragonów do rejestru VAT), wówczas w pliku JPK_V7 każdy z takich zbiorczych dokumentów z kodem RO znajdujący się w Rejestrze VAT wykazywany jest jako osobna pozycja. Jeżeli natomiast podczas przenoszenia paragonów z modułu Handel do Rejestrów VAT wspomniany parametr o pojedynczym przenoszeniu paragonów był zaznaczony bądź dokumenty do Rejestrów VAT dodawane były ręcznie, importowane pracą rozproszoną lub z pliku VAT_R, w pliku JPK_V7 wykazywane są jako jedna sumaryczna pozycja oznaczona numerem dokumentu: Detal – dokument zbiorczy sprzedaży oraz z kontrahentem: Raport okresowy sprzedaży zafiskalizowanej.

8. JPK_V7 – faktury fiskalne. Faktury fiskalne nie mające powiązania z Paragonem posiadają oznaczenie FP. Aby zostały uwzględnione również w raporcie fiskalnym, podczas przenoszenia faktury fiskalnej z modułu Handel do Rejestru VAT lub importu za pomocą pracy rozproszonej tworzony jest dokument techniczny z takimi samymi danymi, ale z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 i kodem RO. Dokument ten służy do wyliczenia kwot na części deklaracyjnej pliku. Dokumentu technicznego nie można zaksięgować i nie generuje on płatności. Faktura fiskalna z kodem FP uwzględniana jest w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Na dokumentach które zostały już przeniesione do Rejestru VAT należy zmienić kod z RO na FP oraz dodać ręcznie, zbiorczy zapis z kodem RO na łączną kwotę przeniesionych dokumentów. Innym rozwiązanie jest usunięcie dokumentów z Rejestru VAT, usunięcie kodu RO i dodanie kodu FP na zafiskalizowanych fakturach w zakładce Handel (można to wykonać za pomocą operacji seryjnej) a następnie ponowne przeniesienie dokumentów do Rejestru VAT.

9. JPK_V7 – kwota do zwrotu. W części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w polu 60 Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych można wpisać maksymalnie wartość z pola 54 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy.

10. JPK_V7 – współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży. Podczas generowania pliku JPK_V7 umożliwiono określenie wartości współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11. Kontrahenci – kolumna Kody JPK_V7. Na liście kontrahentów dodana została domyślnie widoczna kolumna Kody JPK_V7 wyświetlająca przypisane do danego kontrahenta domyślne kody.

12. Pliki JPK_V7. Na oknie Pliki JPK_V7 z ulgą na złe długi udostępniono link do biuletynu OPT088 – Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja pliku, jak również link do stron Ministerstwa Finansów opisujących plik JPK_V7.

13. JPK_KR – rodzaj dowodu. W przypadku dokumentów dodawanych do rejestrów VAT ręcznie bądź importowanych z plików i wykazywanych po ich zaksięgowaniu w pliku JPK_KR, zmieniono oznaczenie w polu RodzajDowodu. Zależy ono od kodów JPK_V7 wybranych na dokumencie.

W przypadku Rejestru VAT sprzedaży dokument w pliku JPK_KR uzyskuje oznaczenie:

 • Raport fiskalny – jeżeli znajduje się na nim kod RO ,
 • Dokument wewnętrzny sprzedaży – jeżeli znajduje się na nim kod WEW,
 • Faktura sprzedaży – jeżeli znajduje się na nim kod FP lub dokument nie posiada kodu.

W przypadku Rejestru VAT zakupu dokument w pliku JPK_KR uzyskuje oznaczenie:

 • Dokument wewnętrzny zakupu – jeżeli znajduje się na nim kod WEW,
 • Faktura zakupu – jeżeli znajduje się na nim kod VAT_RR, MK lub dokument nie posiada kodu.

 

14. JPK – Konfiguracja. W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK usunięty został osobny adres usługi Web Service JPK w przypadku podpisu niekwalifikowanego. Od 01.10.2020 pliki JPK bez względu na sposób ich podpisywania wysyłane są na jeden adres, określony w polu Adres usługi Web Service JPK.

15. Współbieżność i wydajność. Wprowadzono współbieżność (zrównoleglenie wykonywanych operacji) dla księgowania do księgowości kontowej oraz seryjnego naliczania wypłat, co przełożyło się na znaczne zwiększenie wydajności tych operacji. Zmiany w naliczaniu wypłat są uzależnione od ustawienia parametru Współbieżne naliczanie wypłat dostępnego w System/Konfiguracja/Stanowisko/Płace/Parametry. Gdy parametr jest zaznaczony wypłaty naliczane są współbieżnie (równolegle), jeśli nie, to tak jak dotychczas szeregowo. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

16. Do zrobienia (Checklista). Udostępniono funkcję Do zrobienia, umożliwiającą tworzenie zadań dla operatorów w poszczególnych firmach, dla wszystkich Użytkowników programu, bez względu na posiadane przez nich moduły.

W związku z tym lista szablonów zadań w Konfiguracji Programu została przeniesiona z gałęzi Konfiguracja/ Program/ CRM/ Do zrobienia – szablony do Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Do zrobienia – szablony.

Podczas pierwszego logowania operatora na listę zadań dodawane jest automatycznie zadanie powitalne o treści: Zapoznaj się z funkcją checklisty. Zobacz jak usprawnić sobie pracę wykorzystując nową zakładkę Do zrobienia. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule pomocy: Do zrobienia (Checklista). Zadanie tworzone jest tylko w bazie, do której dany operator zalogował się po raz pierwszy w nowej wersji programu.

Więcej informacji na temat funkcji Do zrobienia można znaleźć na stronie pomocy: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2021/index.php/kategorie/do-zrobienia-checklista/

17. Pokaż panel zadań do zrobienia. W menu Widok dodany został przycisk Pokaż panel zadań do zrobienia. Domyślnie przycisk jest włączony. Jego wyłączenie powoduje ukrycie zakładki Do zrobienia dla operatora.

18. Lista rachunków bankowych kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] w tabeli z listą rachunków bankowych kontrahenta dodana została kolumna służąca do zaznaczenia rachunku na liście. Umożliwia to jednoczesne usunięcie większej ilości rachunków bankowych z karty kontrahenta.

19. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. Usprawniono mechanizm weryfikacji nazw kontrahentów podczas kontroli ich duplikacji. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrana jest opcja Blokuj, program pozwala na zapisanie karty kontrahenta jeżeli istnieje inny o podobnej nazwie, ale innych danych adresowych i innym numerze NIP.

20. Kody krajów. Na liście kodów krajów przy numerze NIP dodany został kod EC dla Ekwadoru.

21. Nazwa firmy. Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umożliwiono wpisanie w polu Nazwa firmy do 120 znaków. Umożliwiono również wprowadzenie dłuższych nazw dla już istniejących firm w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych.

22. Awarie serwisów zewnętrznych – informacje. W sytuacji gdy nie działa serwis zewnętrzny z którego Comarch ERP Optima próbuje pobrać dane (np. wystąpiła jego awaria albo prowadzone są prace serwisowe), przy próbie pobrania danych wyświetlany jest odpowiedni komunikat, np.: Sprawdź połączenie z internetem i działanie usługi u operatora zewnętrznego GUS (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx ). Dotyczy to pobierania danych z baz GUS, VIES i Wykazu podatników VAT.

23. Zapisywanie wydruków na IBARD. Jeżeli w Konfiguracji wydruków dla określonego wydruku ustawiono zapisywanie kopii elektronicznej wydruku w IBARD, a nie ustawiono w Konfiguracji Programu katalogu IBARD do przechowywania kopii elektronicznych wydruków, podczas wydruku pojawia się komunikat: Wydruk nie zostanie wykonany. Nie uzupełniono w konfiguracji programu folderu na przechowywanie kopii elektronicznej w IBARD. Czy chcesz uzupełnić teraz? Po kliknięciu opcji Tak otwierana jest Konfiguracja Programu/ Obieg dokumentów/ Parametry gdzie użytkownik może wskazać odpowiedni folder.

24. Funkcje dodatkowe. Umożliwiono uruchomienie funkcji dodatkowych działających po zapisie formularza w przypadku kopiowania dokumentów.

25. Internetowa Wymiana Dokumentów. Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów przy bazie firmowej w kolumnie Wymieniam dane wybrana zostanie opcja z Klientem, wówczas po zapisaniu zmian dla tej bazy Klienta w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona ustawiana jest opcja księgowość, a w polu Identyfikator księgowości wpisywane jest: KSIEG.

26. Praca rozproszona. W Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona zmieniono nazwę parametru Przenoszenie dokumentów OBD powiązanych z eksportowanymi dokumentami na Eksport i import dokumentów wraz z załącznikami.

27. Optima w Chmurze – eksport plików. W przypadku eksportu wydruków do pliku oraz danych do MS Excel, jeżeli w menu Widok dla parametru Otwieranie wyeksportowanych plików wybrana jest opcja Pytaj, wówczas po wykonaniu eksportu w Optimie w Chmurze pojawia się pytanie z komunikatem: Czy otworzyć wyeksportowany plik? Po wybraniu opcji Tak otwierana jest zawartość wyeksportowanego pliku.

28. Comarch e-Sale. W menu System/ Włącz nowe funkcje dodany został produkt Comarch e-Sale – aplikacja w Chmurze Comarch, za pośrednictwem której możliwe jest wystawianie ofert na serwisie aukcyjnym np. Allegro, eBay.

Poprawiono

1. Do zrobienia – odtwarzanie baz z kopii. Po odtworzeniu baz konfiguracyjnej i firmowej (firmowych) z kopii bezpieczeństwa z poziomu programu Comarch ERP Optima, wprowadzone dla poszczególnych firm zadania zwykłe i cykliczne są widoczne po zalogowaniu do programu.

2. Wysyłka plików JPK_VAT. Podczas wysyłania plików JPK_VAT, jeżeli wcześniej przechodzono pomiędzy różnymi firmami w Comarch ERP Optima, mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

3. JPK_KR – podgląd w MS Excel. W wygenerowanym w MS Excel podglądzie pliku JPK_KR wartości na zakładce [Agregaty] były zawyżane (w wysyłanym pliku JPK_KR w XML wartości były poprawne). Działanie poprawiono.

4. Edycja na liście. Podczas edycji pozycji na listach w programie początek wartości w kolumnach mógł być ukrywany na czas edycji. Działanie poprawiono.

5. Blokady dostępu. Poprawiono działanie blokady Utworzenie nowej bazy danych. Jeżeli na karcie operatora dla tej blokady zaznaczona jest opcja Zmiana, taki operator nie może utworzyć nowej bazy firmowej.

6. Usunięta baza firmowa. Jeżeli baza firmowa została usunięta z serwera baz danych a nadal występowała na liście firm w Comarch ERP Optima, przy próbie modyfikacji danych operatora mógł pojawiać się komunikat: Nieprawidłowa nazwa obiektu „CDN_(…).cdn.CrmUczestnicy”. Działanie poprawiono.

7. Kopiowanie kontrahenta. Podczas kopiowania w bazie Biura Rachunkowego kontrahenta z przypisanym opiekunem dla księgowości oraz kadr i płac mógł pojawiać się komunikat: Jeden opiekun musi być domyślny. Działanie poprawiono.

8. Lista kontrahentów, kolumny Zobowiązania i Należności. W kolumnach Zobowiązania, Należności nie są wykazywane kwoty płatności z rejestrów do których zalogowany Użytkownik ma zakaz.

9. Formularz pracownika. Operator pobierający licencję tylko na moduł Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus po wejściu na formularz pracownika z poziomu zakładki Ogólne > Pracownicy nie miał możliwości edytowania przypisanego banku oraz numeru rachunku bankowego. Działanie poprawiono.

 

Kasa/Bank

Nowości

1. Delegacje i załączniki. Na formularzu delegacji dodaliśmy zakładkę [Dokumenty] z sekcją Biblioteka dokumentów. Wyświetlane tam dokumenty mogą zawierać załączniki np. skany, pliki pdf czy zdjęcia faktur, biletów, opłat autostradowych czy innych dokumentów związanych z delegacją. Dokumenty te mogą być dodane przez pracowników w aplikacji Comarch HRM lub bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima. Dokumenty dodane z poziomu Comarch ERP Optima możemy udostępnić w aplikacji Comarch HRM. Udostępniamy tylko te pliki, które zostały zapisane w bazie danych. Na listę dokumenty dodajemy za pomocą przeciągania pliku (metoda drag&drop) lub z wykorzystaniem przycisku . Możemy dodać nowy dokument lub wybrać istniejący dokument z listy w Bibliotece dokumentów. Dokumenty mogą być dodawane/usuwane przez Użytkowników, którzy posiadają moduł Obieg dokumentów. Pozostali Użytkownicy mają możliwość podglądu znajdujących się na tej zakładce dokumentów.

Zmiany

1. Lista zapisów kasowych/bankowych – zmiana wyglądu okna. Powiększono minimalną wielkość okna zawierającego listę zapisów kasowych/bankowych oraz poprawiono ergonomię w sekcji Filtr.

2. Formularz banku i formaty eksportu. W sytuacji, gdy na formularzu banku w polu Format eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów dedykowanych dla usługi Webservice ukrywane są pola określające: Format eksportu dla przelewów do US i Format eksportu dla przelewów do ZUS. W pozostałych przypadkach pola te są aktywne.

3. Eksport przelewów MPP. Przy eksporcie do banku przelewu, który ma być realizowany z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) numer rachunku kontrahenta nie jest sprawdzany w Wykazie podatników VAT. W przypadku dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek spoza Wykazu podatników VAT nie wystąpią negatywne konsekwencje w zakresie CIT i PIT w kwestii solidarnej odpowiedzialności w VAT.

4. mBank Webservice a data księgowania. W przypadku importu wyciągów bankowych z mBanku za pomocą usługi Webservice zapisy importowane są wg daty księgowania. Poprzednio import odbywał się wg daty operacji.

5. Format przelewów. Wprowadzono oznaczenie określające czy dany format elektronicznej wymiany danych z bankiem jest wykorzystany do eksportu przelewów, importu wyciągów bankowych czy do eksportu i importu. Na formularzu banku w polach określających formaty eksportu przelewów oraz na oknie Eksport przelewów do pliku wyświetlane są tylko te formaty, które mają zaznaczony parametr Format do eksportu przelewów. Na formularzu banku w polu Format importu wyciągów bankowych oraz na oknie Import przelewów na liście pojawiają się formaty z zaznaczonym parametrem Format do importu wyciągów bankowych. W bazach konwertowanych formaty zdefiniowane przez Użytkownika mają zaznaczone obie opcje. Nie można zapisać formatu na którym nie określono do czego będzie on wykorzystywany.

Poprawiono

1. ING WebService i autoryzacja przelewów. W przypadku autoryzowania przelewów podpisem kwalifikowanym Graphite pojawiał się komunikat: Przelew nie został wyeksportowany z powodu błędów: Żądany kontener kluczy nie istnieje na karcie inteligentnej. Działanie poprawiono

2. ING WebService i pieczątka firmy. Podczas eksportu przelewów do banku usuwany jest znak &.

3. Karta kontrahenta i aktualizacja rachunku bankowego. W niektórych przypadkach na zaimportowanym zapisie przy zmianie kontrahenta z !Nieokreślonego! na innego wybranego z listy pojawiał się komunikat: Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem. Działanie poprawiono.

4. Przelew SEPA przenoszony do innego rejestru. Próba przeniesienia do innego rejestru zdarzenia oznaczonego jako przelew SEPA kończyła się niepowodzeniem. Pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

5. Dokumenty nierozliczone i konfiguracja wydruków. Usunięto problem z uruchomieniem Konfiguracji wydruków wywołanej z poziomu Dokumentów nierozliczonych z zakładki [Ogólne].
Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Kody JPK_V7 na wydruku Faktury Sprzedaży. Dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz dla korekt tych dokumentów dodano wydruk EKO o nazwie Z kodami JPK_V7. Na wydruku tym widoczna jest sekcja: Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży. Kody JPK_V7 są pobierane na wydruk z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty/ JPK]. Wydruk jest też dostępny jako seryjny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.

2. Kolumna Kod JPK_V7 na liście towarów. Na Liście Zasobów (Magazyn/Zasoby) oraz w Cenniku (Ogólne/Cennik) dodano kolumnę Kod JPK_V7, w której wyświetlany jest kod JPK_V7 dodany na formularzu towaru na zakładce [Dodatkowe] w sekcji JPK. Kolumna jest domyślnie widoczna.

3. Kolumna Kody JPK_V7 na listach dokumentów. Na liście Paragonów, Faktur Sprzedaży, Faktur Zakupu, Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu dodano kolumnę Kody JPK_V7, w której wyświetlane są kody JPK_V7 widoczne na formularzu dokumentu na zakładce [Atrybuty/ JPK] w obszarze Kody JPK_V7. Jeśli kodów jest kilka, wówczas kolejne kody wyświetlane są po średniku. Kolumna jest domyślnie widoczna.

Zmiany

1. Informacja o stanie towaru na magazynie. Zmieniono nazwę kolumny Stan min na Stan zasobów. Kolumna znajduje się na formularzu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego.

2. Import cennika – kody EAN. Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN jest zaznaczony parametr Walidacja poprawności kodu EAN, podczas importu cennika z pliku XML/ MS Excel sprawdzana jest poprawność kodu EAN. W przypadku, kiedy kod EAN jest niepoprawny – kartoteka cennikowa nie zostanie zaimportowana.

3. Numer rejestrowy BDO. Na wydrukach dokumentów w Generatorze Raportów dla sekcji Numer rejestrowy dodano dopisek BDO.

4. Akcyza na wyroby węglowe. Zmieniono nazwę parametru Akcyza na wyroby węglowe na Obrót wyrobami węglowymi. Parametr znajduje się w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe.

5. Komunikat. Dla komunikatu pojawiającego się po zmianie magazynu w nagłówku dokumentu: Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach? dodano parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej. Po jego zaznaczeniu komunikat nie będzie się pojawiał.

6. JPK_V7 – procedura IMP. Podczas próby zapisania dokumentu Faktury Zakupu lub Faktury Wewnętrznej Zakupu dla kontrahenta o statusie Pozaunijny/ Pozaunijny (zwroty VAT), z pozycjami o typie Usługa (bez pozycji o typie Towar) pojawi się komunikat: Zapisujesz dokument z kodem IMP. Kod ten powinien być stosowany do importu towarów. Na dokumencie nie ma pozycji z rodzajem towar. Czy chcesz, aby program usunął kod IMP? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie z dokumentu kodu IMP. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem kodu IMP na dokumencie. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora.

7. JPK_V7 – kody towarowe na dokumentach zakupowych. Na dokumentach Faktury Zakupu, Faktury Wewnętrznej Zakupu oraz dokumentach korygujących do Faktury Zakupu nie będzie możliwości wskazania kodu JPK_V7 o rodzaju Kod towarowy. Nie będą też przenoszone automatycznie kody towarowe przypisane na formularzu kontrahenta oraz na formularzach towarów dodanych na dokument.

8. JPK_V7 na zafiskalizowanej fakturze. Faktura Sprzedaży oraz Faktura Zaliczkowa, do której wykonano wydruk fiskalny otrzymuje kod FP. Kod ten nie jest przenoszony na korektę utworzoną do zafiskalizowanej faktury.

9. JPK_V7 na Fakturze Sprzedaży przekształconej z Paragonu. Po przekształceniu z Paragonu, Faktura Sprzedaży nie otrzymuje automatycznego kodu JPK_V7 – RO, tylko FP.

Uwaga
Na dokumentach które zostały już przeniesione do Rejestru VAT należy zmienić kod z RO na FP oraz dodać ręcznie, zbiorczy zapis z kodem RO na łączną kwotę przeniesionych dokumentów. Innym rozwiązaniem jest usunięcie dokumentów z Rejestru VAT, usunięcie kodu RO i dodanie kodu FP na zafiskalizowanych fakturach w zakładce Handel (można to wykonać za pomocą operacji seryjnej) a następnie ponowne przeniesienie dokumentów do Rejestru VAT.

10. JPK_V7 na dokumentach wewnętrznych. Procedura WEW dodawana jest automatycznie tylko na dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS) tworzony z poziomu menu Handel/ Inne (Handel)/ Dokumenty wewnętrzne Sprzedaży. Nie jest dodawana na FWS powstałą z przekształcenia Faktury Zakupu (FZ). Na FWS powstałe z przekształcenia FZ nie są też przenoszone kody JPK_V7 z FZ. Kody z FZ są przenoszone tylko na Fakturę Wewnętrzną Zakupu.

11. Zmiana nazwy sterowników dla terminali płatniczych. W konfiguracji dostępne są modele sterowników:

 • Polcard – wszystkie modele (domyślny) – stosowany dla większości dostępnych terminali
 • Polcard – Verifone VX 520 – stosowany dla starszych wersji terminali.

 

Sterownik dla modelu Polcard – wszystkie modele (domyślny) jest po konwersji ustawiany jako domyślny.

Poprawiono

1. Optymalizacja działania listy rabatów – zakładka [Stała cena]. Przyspieszono czas otwierania menu Ogólne/ Rabaty/ Stała cena oraz usuwania rabatów znajdujących się w tej zakładce.

2. Optymalizacja. Faktura Sprzedaży z Rezerwacji Odbiorcy. Zoptymalizowano czas tworzenia Faktury Sprzedaży z Rezerwacji Odbiorcy w sytuacji, kiedy RO zawiera kilkaset pozycji. Dotyczy dokumentów wystawionych w walucie PLN oraz w walutach obcych.

3. Faktura Sprzedaży w walucie obcej – wartość pozycji w PLN. Poprawiono wyliczanie wartości pozycji w PLN na Fakturze Sprzedaży w walucie obcej wystawionej do Wydania Zewnętrznego powstałego z Rezerwacji Odbiorcy.

4. Zmiana kategorii pozycji na RW, PW. Przywrócono możliwość zmiany kategorii pozycji na zatwierdzonym oraz wyeksportowanym Rozchodzie Wewnętrznym oraz Przyjęciu Wewnętrznym.

5. Import dokumentów z pliku XML. Poprawiono import dokumentów z pliku XML w sytuacji, kiedy w pliku znajduje się kontrahent będący osobą fizyczną z pozaunijnym prefiksem NIP.

6. Import cennika z pliku MS Excel – ceny zakupu. Podczas importu cennika z pliku MS Excel, w sytuacji, kiedy w polu Aktualizowane ceny nie zaznaczono żadnego rodzaju ceny, dla istniejących karotek towarowych aktualizowane były ceny zakupy. Działanie programu poprawiono.

7. Wydanie towaru przy kontroli rezerwacji. Poprawiono kontrolę wydania towaru zarezerwowanego poprzez Wydanie Zewnętrzne powiązane z Fakturą Sprzedaży przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie, gdy występują rezerwacje w menu System/Konfiguracja/Magazyn/Parametry.

8. Łatwe zakupy/ Łatwa Sprzedaż. Podsumowanie kolumny Wartość PLN. Poprawiono wyświetlanie sumy dla kolumny Wartość PLN na listach Łatwe zakupy oraz Łatwa sprzedaż (menu Handel/ Inne).

9. Import dokumentów – katalog dla plików XML. Poprawiono podpowiadanie ścieżki ustalonej w menu System/Stanowisko/Handel/Parametry dla importu dokumentów dla funkcji importu dokumentów z pliku XML.

10. Deklaracja Intrastat. Poprawiono wysyłkę deklaracji Intrastat na PUESC.

11. Deklaracja AKC-WW, UPO. Poprawiono pobieranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) dla deklaracji AKC-WW.

12. Seryjna zmiana kodów JPK_V7 dla Faktury Sprzedaży. Poprawiono seryjne dodawanie/ usuwanie kodów JPK_V7 dla wyeksportowanych Faktur Sprzedaży.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany

1. Koszt przesyłki na zamówieniu. Dla zamówień importowanych z Comarch e-Sklep pozycja kosztu przesyłki umieszczana jest jako ostatnia na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy.

2. Synchronizacja. Zoptymalizowano synchronizację między Comarch ERP Optima a Comarch e-Sklep.

Współpraca z Comarch e-Sale

Zmiany

1. Comarch e-Sale. Współpraca z oddziałem Comarch e-Sale możliwa jest na dotychczasowych formularzach e-Sklep. Dostosowano nazewnictwo na formularzach do nowej funkcji.

Współpraca z Comarch ERP XL

Poprawiono

1. Zapis pliku wymiany. Poprawiono zapis pliku wymiany do wskazanego katalogu, w przypadku gdy synchronizacja odbywa się automatycznie.

Handel Plus

Nowości

1. Handel Plus w kompletacji

W wersji 2021.0.1 umożliwiliśmy wskazanie na recepturze konkretnych partii rozchodowanych składników, z których budowany jest towar złożony oraz ocechowanie produkowanego towaru złożonego.

Dokument PWP – lista pozycji towarów złożonych

Na dokumencie PWP, na zakładce [Ogólne] dodaliśmy nowy przycisk  Wprowadź partie dostaw :

Formularz dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]

Po kliknięciu przycisku Wprowadź partie dostaw, pojawi się okno partii towaru, na którym możemy ocechować produkowany towar:

PWP – okno partii towaru

Po zapisie okna partii towaru, aktualizowana jest ilość towaru złożonego zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu pozycji towaru złożonego pojawi się dodatkowa zakładka [Zasoby], na której można zobaczyć ocechowane partie kompletowanego towaru.

Zatwierdzenie dokumentu PWP spowoduje przyjęcie na magazyn towaru złożonego w podziale na odpowiednio ocechowane partie dostaw.

Formularz pozycji dokumentu PWP

Ten sam przycisk  Wprowadź partie dostaw umieszczony jest na formularzu pozycji dokumentu, na wszystkich zakładkach oprócz zakładki [Receptura]. Działanie przycisku jest analogiczne jak na formularzu PWP – pozwala na ocechowanie partii dostaw towaru złożonego.

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Ogólne]

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka Receptura

Na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura] dodaliśmy przycisk  Wskaż partie dostaw. Jest on widoczny, jeśli na formularzu dokumentu PWP wybrano opcję Pobierz.

Formularz pozycji dokumentu PWP – zakładka [Receptura]

Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna wyboru partii towaru dla składnika receptury, na którym ustawiony jest kursor.

Okno wyboru partii towaru dla składnika receptury

Na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury możemy wskazać, które dostawy mają zostać rozchodowane w celu produkcji towaru złożonego. Nad listą dostaw znajdują się pomocnicze pola:

 • Ilość składnika na recepturze – ilość, jaką określono na formularzu pozycji produktu złożonego, na zakładce [Receptura]
 • Wybrana ilość składnika na zasobach – ilość wskazana w oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Jeśli jest różna od ilości składnika na recepturze, wówczas pole wyświetlane jest na czerwono.

 

Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie innej ilości składnika na oknie wyboru partii, wówczas (jeśli wprowadzona ilość jest większa od zera) w momencie zapisu okna pojawi się komunikat:

Wybrana ilość jest różna od ilości na recepturze. Czy zmienić ilość składnika na recepturze?

Wybór opcji TAK skutkuje aktualizacją ilości składnika na recepturze zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii.

Po wskazaniu konkretnych rozchodowanych partii dostaw dla składnika, aktualizowana jest wartość w kolumnie Wartość zakupu na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura]. Wartość zakupu składnika wyliczana jest na podstawie wartości zakupu wskazanych dostaw.

Uwaga
Jeśli po wskazaniu partii dostaw dla składnika zmienimy ilość produkowanego towaru złożonego, wówczas ilość składników na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] zostanie automatycznie przeliczona, ale nie jest przeliczana ilość na oknie partii dostaw. Należy ponownie je otworzyć i wskazać właściwe dostawy. O niezgodności będzie informowała ikona  wykrzyknika  w kolumnie Czy wskazano cechę.

Uwaga
Do momentu zapisu na stałe, możliwa jest zmiana opcji Pobierz na Rezerwuj na formularzu PWP. Zmiana taka powoduje usunięcie wskazania partii dostaw dla składników. Jeśli opcja Pobierz zostanie ponownie zaznaczona, będzie można wskazać partie dostaw.

Zmiana magazynu na PWP

Zmiana magazynu na formularzu dokumentu PWP na zakładce [Ogólne] spowoduje zmianę magazynu, na który mają być przyjęte towary złożone. Nie ma wpływu na magazyn, z którego pobierane są składniki.

Magazyn dla składników receptury ustalamy na formularzu pozycji dokumentu PWP, na zakładce [Receptura]. Jeśli po wskazaniu rozchodowanych partii składnika receptury zmienimy magazyn dla tego składnika, wówczas wskazane wcześniej partie zostaną usunięte i należy je ponownie wskazać dla wybranego magazynu.

Obowiązkowość określania partii dostaw

Podczas zatwierdzania dokumentu PWP sprawdzane jest ustawienie parametrów w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry:

 • Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla towaru złożonego określono partie dostawy na oknie partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek z towarów złożonych spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw na PWP, przy próbie zapisu pojawi się komunikat:

Aby zapisać dokument dla towaru KOD [nazwa] wprowadź partie dostawy.

 • Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych – jeśli ten parametr jest zaznaczony, przy zapisie weryfikowane jest, czy dla składników receptury określono partie dostawy na oknie wyboru partii towaru. Weryfikacja dotyczy wszystkich towarów, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy. Jeśli dla któregokolwiek ze składników receptury spełniających ten warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie zapisu dokumentu PWP pojawi się komunikat:

Aby zapisać dokument dla pozycji KOD_TOWARU_ZŁOŻONEGO [nazwa towaru złożonego] wskaż partie dostaw składnika KOD_SKŁADNIKA [nazwa składnika] .

Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu PWP. Powyższe warunki nie są weryfikowane przy zapisie dokumentu do bufora.

Automatyczne podnoszenie okna partii towaru

Funkcja dotyczy tylko towarów, które na formularzu, na zakładce [Atrybuty] mają dodany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.

 • Towar złożony

W przypadku, gdy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wybrano Dodawanie pozycji na dokumencie przez: podniesienie formularza, podniesienie formularza – szybka obsługa albo edycja na liście i równocześnie w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych, wówczas wystawiając dokument PWP, po zapisie formularza pozycji (lub zatwierdzeniu wyboru przyciskiem <Enter> w przypadku edycji na liście), program automatycznie podniesie okno partii towaru w celu ocechowania partii kompletowanego towaru złożonego.

Jest to działanie analogiczne do tego, które funkcjonuje na dokumencie PZ.

 • Składniki receptury

Jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych, wówczas, jeśli na dokumencie PWP z opcją Pobierz, na formularzu pozycji dokumentu, na zakładce [Receptura] dodamy nowy składnik receptury, program automatycznie podniesie okno wyboru partii towaru, na którym należy wskazać partie rozchodowanego składnika.

Rozchód Wewnętrzny Składników

Po zapisie dokumentu PWP na stałe lub do bufora z opcją Pobierz, tworzony jest dokument RWS (Rozchód Wewnętrzny Składników), na który przenoszone są informacje o dostawach wskazanych na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Są one widoczne na formularzu pozycji dokumentu RWS, na zakładce [Zasoby]:

Dokument RWS – formularz pozycji dokumentu – zakładka [Zasoby]

Nie ma możliwości edycji wskazanych dostaw na dokumencie RWS. Rozchodowane partie dostaw dla składników towaru złożonego można wskazywać tylko z poziomu dokumentu PWP.

Korekty dokumentu PWP

Na formularzu korekty PWP dodano przycisk  – Zwróć partie dostaw, który powoduje podniesienie okna partii towaru dla korekty.

Okno partii towaru dla korekty PWP

Jeśli na dokumencie PWP ocechowano towar złożony na oknie partii towaru, wówczas na korekcie, zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru. Analogicznie, jeśli na dokumencie PWP nie ocechowano towaru złożonego na oknie partii towaru, wówczas zmiana ilości możliwa jest tylko poprzez edycję pozycji dokumentu. Przy próbie podniesienia okna partii towaru pojawi się komunikat:

Nie można ustawiać dostaw dla wybranej pozycji.

Taka sama zasada dotyczy edycji korygowanej ilości dla składników receptury.

Na korekcie PWP nie ma możliwości zmiany cech towaru złożonego, nie można też dodawać nowych partii towaru złożonego. Program proponuje zwrot całkowity ilości, natomiast Użytkownik ma możliwość zmiany korygowanej ilości.

Jeśli korygujemy całą ilość, wówczas blokowana jest zmiana składników receptury. Nie ma możliwości zmiany ilości ani edycji partii towaru dla składników receptury. Korekta składników receptury jest odblokowywana, jeśli:

 • dokonujemy zwrotu częściowego ilości towaru złożonego

Możliwe jest wówczas usuwanie składników receptury lub zmiana ich ilości. Jeśli na dokumencie PWP wskazano rozchodowane dostawy składnika na oknie partii towaru, wówczas korekta ilości składnika możliwa jest tylko poprzez okno partii towaru (okno wyboru partii podniesie się automatycznie przy próbie edycji ilości takiego składnika).

Korekta PWP – okno wyboru partii dla korygowanego składnika receptury

Uwaga
Po zmianie ilości zwracanego towaru złożonego, ilości składników na recepturze korygowane są automatycznie, natomiast ilości na oknie wyboru partii składnika korygowane są automatycznie tylko jeśli w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. W przeciwnym wypadku należy dokonać ponownego wskazania zwracanych partii składników.

 • w zwracanej ilości dla towaru złożonego wprowadzimy zero lub usuniemy wszystkie pozycje z okna partii towaru złożonego

Oprócz usuwania składników i zmiany ich ilości, możliwe jest też dodawanie nowych składników receptury. Dla tych nowo dodanych składników można wskazać rozchodowywane partie składników poprzez podniesienie okna wyboru partii przyciskiem  – Zwróć partie dostaw – działanie analogiczne jak dla składników receptury na dokumencie PWP:

Korekta PWP – okno wyboru partii dla nowo dodanego składnika receptury

Dokument różnicowy tworzony przy zapisie PWP

Jeśli w Konfiguracji/ Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr: Kontrola ilości składników na elemencie PWP – (dla rezerwacji), wówczas przy zapisie dokumentu PWP do bufora z zaznaczonym parametrem Rezerwuj wyświetla się komunikat:

Brak składników nie pozwala na wyprodukowanie żądanej ilości. Czy zapisać dokument PWP ze zmniejszoną ilością?

Po twierdzącej odpowiedzi wyświetla się kolejne pytanie:

Czy wygenerować PWP różnicowe?

Po kolejnej twierdzącej odpowiedzi tworzy się dokument PWP na różnicę wynikającą z braku składników. Jeśli towar złożony został ocechowany na PWP, wówczas cecha jest przenoszona na utworzony różnicowy dokument PWP.

Wydruki PWP i RWS

Z poziomu formularza PWP dostępny jest nowy wydruk o nazwie Formularz -> Dostawy, na którym dla poszczególnych towarów złożonych drukowane są informacje o partiach dostawy i cechach.

Z poziomu formularza RWS dostępny jest nowy wydruk o nazwie Formularz RWS -> Pobrane dostawy. Po jego uruchomieniu pojawia się pytanie/parametr Czy drukować cechy dla dostaw. Od wyboru Użytkownika zależy czy dla poszczególnych składników receptury drukowane będą tylko pobrane dostawy, czy również ich cechy.

Zestawienia dla dostaw

Na zestawieniach dla dostaw, dostępnych w menu Handel/ Inne (Handel)/ Zestawienie wg dostaw, na zakładce [Zasoby na dokumentach], dodano w sekcji Przychód możliwość wskazania dokumentu PWP, a w sekcji Rozchód – RWS.

Na zakładce [Zasoby na magazynie] w sekcji Przychód dodano rodzaj dokumentu PWP.

Odpowiednio wyświetlane są partie dostaw dla tych dokumentów na zestawieniach. Są również widoczne na wydrukach dla zestawień.

2. Kolumna Czy wskazano cechę na dokumentach rozchodowych

Na formularzach dokumentów rozchodowych w module Handel Plus dodana została nowa kolumna Czy wskazano cechę. Pozwoli ona w łatwy sposób zweryfikować, czy dla towaru dodanego na dokument zostały wskazane rozchodowywane partie dostaw. Kolumna jest domyślnie widoczna na dokumentach:

 • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
 • Rozchód Wewnętrzny (RW)
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
 • Faktura Sprzedaży z pobraniem (FS) – w menu System/ Konfiguracja/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu – opcja Pobranie
 • Paragon z pobraniem (PA) – j.w.
 • Przyjęcie Wewnętrzne Produktu (PWP) z pobraniem – formularz pozycji dokumentu, zakładka [Receptura]
 • Korekta dokumentu PWP – w szczególnym przypadku, jeśli dla towaru złożonego wprowadzimy ilość zerową, wówczas możliwe jest dodawanie nowych składników receptury i ich cechowanie.

 

Uwaga
Kolumna jest widoczna tylko dla dokumentów, które nie są zatwierdzone.

Kolumna przyjmuje wartości:

 •     – wartość pusta – pozycja nie posiada cech – dotyczy usług oraz towarów, które nie mają przypisanych atrybutów z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].
 • – pozycja posiada cechy, ale nie zostały one wskazane – dotyczy towarów, które mają przypisany co najmniej jeden atrybut z parametrem Przenosić na dostawy na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty].
 • – cechy poprawnie wskazane
 • – niezgodność ilości towaru z ilością, dla której wskazano cechy – może wystąpić po zmianie magazynu, daty dokumentu, jednostki miary, ilości towaru złożonego na PWP, jeśli ilość na pozycji dokumentu (lub recepturze) jest inna niż dostępna ilość towaru wskazana na oknie partii towaru.

 

3. Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych

W wersji 2021 Comarch ERP Optima wprowadzona została możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii dostaw na dokumentach rozchodowych, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO).

Automatyczne przypisywanie cech możliwe jest na wszystkich dokumentach rozchodowych, gdzie mamy możliwość wskazania cechy. Dzięki funkcjonalności, na dokumentach, dla których nie wskazano rozchodowanych partii dostaw, będą widoczne cechy dostawy, która została rozchodowana automatycznie. Cechy te widoczne będą również na wydrukach.

Konfiguracja

W menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry dodany został parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw. Po jego zaznaczeniu aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania rozchodowanych partii dostaw na dokumentach rozchodowych, na których możliwe jest wskazanie cechy, czyli:

 • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
 • Rozchód Wewnętrzny (RW)
 • Przesunięcie międzymagazynowe (MM)
 • Faktura Sprzedaży z pobraniem (FS) – w menu System/ Konfiguracja/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu – opcja Pobranie
 • Paragon z pobraniem (PA) – j.w.
 • Przyjęcie Wewnętrzne Produktu (PWP) z pobraniem – formularz pozycji dokumentu, zakładka [Receptura]
 • Korekta dokumentu PWP – w szczególnym przypadku, jeśli dla towaru złożonego wprowadzimy ilość zerową, wówczas możliwe jest dodawanie nowych składników receptury i ich cechowanie.

Uwaga
Parametr dostępny jest tylko jeśli wybrano metodę wyceny magazynu FIFO lub LIFO. Nie jest dostępny dla AVCO. Widoczny jest tylko po zalogowaniu do modułu Handel Plus.

Dokumenty rozchodowe

Po zaznaczeniu parametru Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, jeśli na formularzu dokumentu rozchodowego, dla pozycji dokumentu wprowadzimy rozchodowaną ilość, wówczas na oknie wyboru partii zostaną automatycznie wskazane rozchodowane dostawy, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO).

Automatyczne wskazanie można zmienić, edytując wskazane dostawy na oknie wyboru partii towaru.

Uwaga
Automatyczny wybór ocechowanych dostaw działa tylko dla towarów, które mają na formularzu, na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem Przenosić na dostawy.

 • Zmiana magazynu

Po zmianie magazynu w nagłówku dokumentu, zmieniany jest on na wszystkich pozycjach dokumentu. Zarówno tych, które podlegają automatycznemu cechowaniu, jak też tych, którym wskazano dostawy na oknie wyboru partii towaru.

Dla Faktur oraz Paragonów z pobraniem, przy próbie zmiany magazynu pojawi się komunikat:

Wybrany magazyn Magazyn główny zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?

Po zmianie magazynu wszystkie wskazane wcześniej partie dostaw są usuwane, a następnie ustawiane na nowo zgodnie z metodą wyceny magazynu. Dla towarów, które nie podlegają automatycznemu cechowaniu dostawy są zerowane i można je ustawić ponownie z poziomu okna wyboru partii towaru.

 • Zmiana daty rozchodowania towaru

Jeśli zmianie ulegnie data sprzedaży na FS i PA z pobraniem, data wydania na WZ, data wystawienia na RW/ MM, lub data rozchodu składników na PWP, wówczas dostawy wskazane na oknie wyboru partii dla towarów zostaną usunięte i wskazane ponownie zgodnie z automatycznym cechowaniem.

 • Kontrola ilości dla wydawanych towarów

Mechanizm automatycznego wyboru ocechowanych dostaw wprowadza dodatkową kontrolę ilości rozchodowanego towaru. Jeśli Użytkownik wprowadzi dla pozycji dokumentu ilość większą niż dostępna na magazynie, wówczas pojawi się komunikat:

Na magazynie dostępnych jest X szt towaru.

Następnie ilość zostanie skorygowana do tej podanej w komunikacie.

Jeśli na magazynie dostępna jest ilość towaru mniejsza niż 1, wówczas po dodaniu tego towaru na dokument nastąpi automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru i ilość dla pozycji dokumentu zostanie skorygowana zgodnie z ilością wskazaną na oknie wyboru partii towaru. Komunikat w tym przypadku nie pojawi się.

 • Kontrola ilości przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje

Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje oraz Kontrola ilości na dok. rozchodowych: W edycji przed zapisem, wówczas kontrola ilości dotyczy ilości dostępnej (czyli ilości pomniejszonej o rezerwacje). Nie będzie możliwości wprowadzenia na pozycji dokumentu ani na oknie wyboru partii towaru ilości większej niż ilość na magazynie pomniejszona o rezerwacje.

Kontrola ilości dostępnej działa w oparciu o stan towaru dla daty wystawienia dokumentu i nie obejmuje kontroli rezerwacji wystawionych z datą późniejszą niż data dokumentu.

 • Zmiana jednostki miary

Jeśli włączony jest parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, wówczas po zmianie jednostki miary na pozycji dokumentu, odpowiednio przeliczane są ilości na wskazanych dostawach zgodnie z przelicznikiem jednostki.

 • Usunięcie wskazanej partii towaru

Jeśli dla pozycji dokumentu, na oknie wyboru partii usuniemy wskazaną automatycznie partię towaru i nie wskażemy żadnej innej, wówczas program ponownie wskaże automatycznie partię towaru, zgodnie z metodą wyceny magazynu.

Przekształcenia dokumentów

Jeśli przekształcimy dokument Wydania Zewnętrznego do dokumentu handlowego (Faktury Sprzedaży lub Paragonu), a następnie na dokumencie handlowym dodamy towar, który podlega automatycznemu cechowaniu, wówczas towar ten zostanie ocechowany. Automatycznie pobrane partie dostaw będą widoczne po zapisaniu dokumentów na stałe, zarówno na dokumentach handlowych, jak i magazynowych.

Dokumenty w buforze bez wskazania partii dostaw

Dla dokumentów zapisanych do bufora, które nie mają wskazanych partii dostaw, po włączeniu parametru Automatyczny wybór ocechowanych dostaw, dostawy zostaną ustawione w momencie zatwierdzenia dokumentu lub podczas edycji dokumentu.

Wyjątek stanowią dokumenty Przyjęcia Wewnętrznego Produktu – w tym przypadku funkcja będzie działać tylko dla dokumentów, które zostały wystawione co najmniej w wersji 2021.0.1 z zaznaczonym parametrem Automatyczny wybór ocechowanych dostaw.

Zmiany

1. Zmiana magazynu na dokumentach z ocechowanymi pozycjami. Jeśli na dokumencie WZ, RW, FS lub PA z pobraniem wskazane były partie dostawy na pozycjach, wówczas, jeśli zmienimy magazyn w nagłówku dokumentu lub na elemencie, pojawi się komunikat: Dla pozycji z dokumentu, dla których zostały wybrane dostawy, magazyn nie może zostać zmieniony. Czy usunąć wybrane dostawy i zmienić magazyn? Jeśli wybierzemy TAK, wówczas wskazanie dostaw zostanie usunięte, a magazyn zmieniony. Komunikat pojawia się tylko jeśli nie jest włączony parametr Automatyczny wybór ocechowanych dostaw w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry.

2. Nazwy parametrów określających obowiązkowość określenia partii towaru. W menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, zmieniono nazwy parametrów:

 • Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy na Obowiązek wyboru partii na dokumentach rozchodowych
 • Obowiązkowe cechy na przychodach na Obowiązek wprowadzenia partii na dokumentach przychodowych.

 

3. LIFO. Kolejność wyświetlanych dostaw na oknie wyboru partii towaru. Dla metody wyceny magazynu LIFO, w oknie wyboru partii towaru na dokumentach rozchodowych, dostawy wyświetlane są w kolejności rozchodowania automatycznego, czyli od najnowszej dostawy na górze listy.

4. Kompletacja. RWS – ikona kosza. Ikona kosza na formularzu dokumentu RWS została ukryta ze względu na to, że nie ma możliwości usuwania pozycji na tym dokumencie.

5. Kompletacja. PWP – Bufor. Jeśli na dokumencie PWP zaznaczono opcję Bufor oraz Pobierz, wówczas odznaczenie i zaznaczenie ponowne opcji Bufor nie powoduje zmiany opcji Pobierz na Rezerwuj.

Poprawiono

1. Optymalizacja. Przyspieszono tworzenie i zapis dokumentów, na których dodano towary z dużą ilością partii dostaw.

Detal

Zmiany

1. Zmiana nazwy sterowników dla terminali płatniczych. W konfiguracji dostępne są modele sterowników:

 • Polcard – wszystkie modele (domyślny) – stosowany dla większości dostępnych terminali
 • Polcard – Verifone VX 520 – stosowany dla starszych wersji terminali.

 

Sterownik dla modelu Polcard – wszystkie modele (domyślny) jest po konwersji ustawiany jako domyślny.
Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2021.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji Comarch ERP Optima 2019.5.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2021.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7.
W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.0.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2020.7.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2020Zalecana 2020.4
Comarch e-Sale2020.4
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2021.0.1
Comarch Mobile Zarządzanie2019.5.3
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2019.5.3
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2020.0 MSSQL lub wyższa
Comarch ERP Altum2019.5.2
Comarch IBARDNajnowsza

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Nowości

1. Automatyczna wysyłka faktur o danej godzinie.

Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM lub CRM Plus. Zadanie wysyłki faktur można zaplanować na określoną godzinę danego dnia lub kilka razy dziennie w określonych odstępach czasu.

Uwaga
Faktura sprzedaży która została wysłana z programu przy użyciu zewnętrznego klienta pocztowego i spełnia warunki automatycznej wysyłki, zostanie ponownie wysłana przez Automat wysyłki faktur.

Uwaga
Automat wysyła faktury sprzedaży i faktury finalne. Natomiast faktury zaliczkowe, VAT marża, korekty i dokumenty pierwotne nie są wysyłane automatycznie.

 Konfiguracja Automatycznej wysyłki faktur

Ustawienia dotyczące Automatycznej wysyłki Faktur znajdują się w Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Automat wysyłki faktur.

Przed uruchomieniem automatycznej wysyłki faktur pocztą e-mail należy skonfigurować konto e-mail w Konfiguracji Programu/CRM/ Konta e-mail oraz w przypadku programu w wersji stacjonarnej usługę Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych z poziomu Konfiguracji Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry. Opis konfiguracji usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych znajduje się tutaj.

Konfiguracja automatycznej wysyłki faktur

Automat włączamy poprzez zaznaczenie parametru Automatyczne wysyłanie faktur pocztą e-mail, a następnie konfigurujemy pozostałe ustawienia:

Operator – operator, w imieniu którego automatyczne będą generowane wiadomości mailowe z wydrukami faktur.

Hasło – należy podać hasło operatora do Comarch ERP Optima (jeśli zostało ustalone).

Konto e-mail – należy wskazać konto e-mail, z którego mają być generowane automatyczne wiadomości e-mail. Na liście wyboru wyświetlane są wszystkie aktywne konta e-mail zdefiniowane w menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail, do których ma dostęp operator wskazany powyżej.

Szablon e-mail – należy wybrać szablon e-mail z listy szablonów mailowych zdefiniowanych dla formularza Faktury sprzedaży, domyślnie ustawiony jest predefiniowany szablon Faktura dla klienta.

Realizacja wysyłki e-mail:

 • wyślij natychmiast – e-mail jest wysyłany od razu do adresata (wiadomość trafia automatycznie do skrzynki nadawczej).
 • pozostaw w folderze Robocze – e-mail jest zapisywany w folderze kopie robocze. Operator może go wysłać poprzez skrzynkę pocztową z poziomu CRM/Skrzynka pocztowa.

 

Wysyłaj dokumenty :

 • tylko zatwierdzone – wiadomości mailowe będą generowane tylko dla faktur zatwierdzonych,
 • wszystkie – wiadomości mailowe będą generowane zarówno dla faktur zatwierdzonych jak również dla tych w buforze.

 

Wysyłaj wg. daty – parametr wskazuje wg. której daty na dokumencie mają być wysyłane dokumenty, dostępne opcje: sprzedaży, wystawienia.

Od daty – w tym polu ustawiamy  datę od której dokumenty mają być wysyłane, w momencie zaznaczenia parametru Automatyczne wysyłanie faktur pocztą e-mail domyślnie ustawia się data bieżąca.

Załączniki do wiadomości:

 • Wydruk faktury w walucie PLN – w tym miejscu wybieramy wzorzec wydruku dla faktur sprzedaży w PLN, z rozwijanej listy można wybrać standardowe wydruki, wydruki użytkownika oraz opcję nie wysyłaj załącznika.
 • Wydruk faktury w walucie obcej – w tym miejscu wybieramy wzorzec wydruku dla faktur sprzedaży w walucie obcej, z rozwijanej listy można wybrać standardowe wydruki, wydruki użytkownika oraz opcję  nie wysyłaj załącznika.

 

W przypadku wybrania opcji nie wysyłaj załącznika, wysyłane maile będą zawierać wyłącznie informację zawarte w szablonie wiadomości.

Harmonogram:

 • Uruchom wysyłkę o godzinie – godzina o której codziennie automat będzie wysyłał faktury do klientów.
 • Powtarzaj wysyłkę co – interwał co jaki czas ma być uruchamiane zadanie. Dostępne opcje 30min, 1 godz., 2 godz., 4 godz.
 • Do godziny – godzina graniczna, po której w danym dniu nie jest powtarzane zadanie.

 

Przycisk  wywołuje listę logów z operacji wykonywanych przez Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych z włączonym filtrowaniem Automatycznej wysyłki faktur.

Karta kontrahenta

Aby faktury dla danego kontrahenta były wysyłane drogą elektroniczną należy na karcie kontrahenta w zakładce Zgody, zaznaczyć parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną.

Podczas automatycznej wysyłki faktur, program sprawdza czy kontrahent wybrany na dokumencie jako Nabywca ma na swojej karcie zaznaczoną zgodę na wysyłkę.

Parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur drogą elektroniczną na karcie Kontrahenta

Na liście kontrahentów  pod ikoną  dostępna jest operacja seryjna Zaznacz/ odznacz parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur. Funkcja działa dla zaznaczonych na liście kontrahentów i pozwala seryjnie zaznaczyć lub odznaczyć parametr na karcie kontrahenta.

Automatyczna wysyłka faktur – operacja seryjna

Powiadomienia dotyczące automatycznej wysyłki faktur

W przypadku gdy w programie skonfigurowany jest Automat wysyłki faktur, i jednocześnie wysyłamy ręcznie faktury do danego kontrahenta, który na karcie ma odznaczony parametr Zgoda na Automatyczne wysyłanie faktur drogą elektroniczną, to przy 3-ciej takiej wysyłce pojawia się komunikat:

Faktury mogą być wysyłane automatycznie do kontrahentów.
Czy chcesz zaznaczyć parametr „Zgoda na automatyczne wysyłanie faktur drogą elektroniczną” na karcie tego kontrahenta?

Po wybraniu opcji TAK, na karcie kontrahenta automatycznie zaznaczy się parametr dotyczący zgodny na automatyczne wysyłanie faktur droga mailową. I od tej pory dla tego kontrahenta wysyłka będzie realizowana automatem.

Szablon wiadomości email dla automatycznej wysyłki faktur

Z poziomu Formularza faktury sprzedaży dostępny jest predefiniowany szablon wiadomości e-mail Faktura dla klienta. W szablonie wykorzystane są makra: {eNumer} – Numer dokumentu, {eTermin} – Termin płatności i {eDoZaplaty} – kwota dokumentu.

Standardowo szablon jest nieedytowalny, natomiast można go skopiować za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL+INS> i zmodyfikować jako szablon użytkownika.

Podczas wysyłania wiadomości, jeżeli na szablonie uzupełnione są pola DO, DW, UDW wówczas adres DO, DW, UDW z szablonu zostanie wczytany na formularz wiadomości. W przypadku gdy pola DO, DW, UDW nie są uzupełnione  to adres e-mail automatycznie pobierany jest z karty podmiotu. Daje to możliwość personalizowania szablonów i umieszczania w treści maila makr.

Więcej informacji na temat konfiguracji szablonów e-mail w programie znajduje się tutaj.

Predefiniowany szablon e-mail – Faktura dla klienta

Zmiany

1. Szablon wiadomości mailowej. Zwiększono ilość możliwych do wpisania znaków w polu nazwa szablonu.

2. Makro {eNazwa}. Zmieniono działanie makra {eNazwa} w szablonie wiadomości e-mail dla Oferty Handlowej. Makro zwraca wartość z pola Nazwa z formularza oferty handlowej.

 

Obieg dokumentów

Nowości

1. Zapis załączników dla delegacji na dokumencie w Bibliotece Dokumentów. Za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów możliwy jest zapis załączników dla delegacji tworzonych w menu Kasa/Bank/ Delegacje lub wczytywanych z programu Comarch HRM. Funkcja została szczegółowo opisana tutaj.

Serwis

Zmiany

1. Sumowanie kolumn na zakładce Czynności i Części. Umożliwiono wykonanie operacji sumowania, wyliczania wartości maksimum, minimum i średniej dla kolumn: Cena netto, Cena brutto, Pobrano, Wydano, Zwrot w wierszu sum i w wierszu sum dla grup.

Poprawiono

1. Konfiguracja wydruków formularza Zlecenia serwisowego. W konfiguracji wydruków formularza Zlecenia serwisowego dostępna jest zakładka Opis pod którą mogą być podpięte wydruki.

2. Sumowanie kolumn na zakładce Czynności. Prawidłowo działa operacja sumowania, wyliczania wartości maksimum, minimum i średniej dla kolumn: Czas trwania, Ilość zarówno w wierszu sum jak i w wiersz sum dla grup.
Comarch ERP Optima Analizy BI

Nowości i zmiany w Comarch ERP Optima Analizy BI dostępne są tutaj.