Article Category: Ogólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Ogólne - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Kursy walut

Wybranie opcji wyświetla okno z kursami walutowymi umożliwiając wprowadzenie kursu dnia. Okno to można również wyświetlić z poziomu paska [Ogólne] w menu Nawigacji Comarch ERP Optima.

Istnieje możliwość automatycznego pobierania kursów walut. Podczas wykonania funkcji można pobrać średni kurs NBP, kurs sprzedaży oraz kupna walut obcych (NBP, NBPS, NBPK) oraz kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego). Import kursów walut NBP możliwy jest dla walut znajdujących się w tabeli A.

Uwaga
Automatyczny import kursów walut jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu kursów walut pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń – narzędzie pomocne do wyliczania kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy.

Kalkulator wynagrodzeń nie jest powiązany z wyliczaniem wypłat. Jest dostępny niezależnie od posiadanych modułów w menu Ogólne lub w menu Płace i Kadry z poziomu: listy pracowników, formularza pracownika, listy wypłat pracowników i formularza wypłaty.

Na formularzu kalkulatora należy wskazać, czy wyliczana kwota dotyczy wypłaty dla pracownika etatowego, czy zleceniobiorcy oraz ustawić dodatkowe parametry takie jak:

Na formularzu kalkulatora należy wskazać:

 • Kwotę
 • Datę wypłaty
 • Wyliczenie kwoty brutto od podanej netto (domyślne)/ Wyliczenie kwoty netto od podanej brutto
 • Wynagrodzenie pracownika etatowego (domyślnie) / Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej

 

Kolejne parametry wyświetlane są zależne od tego, czy wybrano naliczenie wynagrodzenia pracownika etatowego czy wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej:

Po wybraniu  opcji ‘Wynagrodzenie pracownika etatowego dostępne parametry:

 • Składki emerytalno-rentowe:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FP :
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FGŚP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Koszty uzyskania przychodu (ze stosunku pracy):
  • podstawowe (domyślna)
  • podwyższone
  • brak
 • Koszty uzyskania 50% (prawa autorskie):
  • naliczać
  • nie naliczać (domyślna)
 • Ulga podatkowa:
  • pojedyncza (domyślna)
  • podwójna ( możliwość stosowania w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko)
  • brak
 • Procent podatku – pole typu ‘procent’ z domyślnie podstawianą wartością 17,00%

 

Po wybraniu  wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, dostępne są parametry:

 • Składki emerytalno-rentowe:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka chorobowa :
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka wypadkowa:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka zdrowotna:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Składka na FGŚP:
  • naliczać (domyślna)
  • nie naliczać
 • Koszty uzyskania – z domyślnie ustawiona wartością 20,00%
 • Procent podatku –z domyślnie ustawioną wartością 17,00%
 • Zwolnienie z PIT dla młodych:
  • nie (domyślne)
  • tak
 • Podatek zryczałtowany:
  • nie (domyślna)
  • tak

 

Na końcu znajdują się wspólne dla obu rozliczeń parametry dotyczące określenia procentu składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika i pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Uwaga
Dostosowanie kalkulatora do obsługi wyliczenia kwoty netto lub brutto wynagrodzenia dla osób zwolnionych z PIT ze względu na wiek zostanie zrealizowane w wersji 2020.0 w październiku. Aktualnie w kalkulatorze w przypadku ustawienia procentu zaliczki podatku na 0% kalkulator działa zgodnie z zasadą ograniczania składki zdrowotnej do zaliczki podatku.

Po ustawieniu powyższych parametrów oraz wpisaniu kwoty następuje automatyczne wyliczenie: kwoty brutto lub netto (w zależności od tego czy wyliczenie dotyczy kwoty netto czy brutto), składek ZUS pracownika, składki zdrowotnej, zaliczki podatku, składek ZUS finansowanych przez pracodawcę, składek na FP i FGŚP, składek podstawowych i dodatkowych pracownika i pracodawcy w ramach PPK oraz łącznego kosztu pracodawcy. Automatyczne przeliczenie kwot następuje również po każdej zmianie parametrów.

Przy wyliczaniu kwoty wynagrodzenia, stałe podatkowe i wartości zmiennych z Konfiguracji, np. procent składki wypadkowej, są uwzględniane w wysokości aktualnej na datę wypłaty uzupełnioną na formularzu kalkulatora wynagrodzeń. Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania <CTRL>+<C> -> <CTRL>+<V>.

Kalkulator wynagrodzeń
Pobieranie wskaźników

Z serwera Comarch użytkownik może zaimportować do swojej bazy konfiguracyjnej aktualne wartości wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych, których wysokość jest określona przepisami i publikowana w odpowiednich aktach prawnych.

Wartości wszystkich wskaźników na serwerze Comarch będą na bieżąco aktualizowane (przez dodawanie kolejnych zapisów historycznych).

Import dotyczy wskaźników wykorzystywanych do obliczeń w modułach:

 • Kasa / Bank,
 • Księgowość,
 • Płace i Kadry, 

Aby zaktualizować wskaźniki należy:

 1. wejść do menu Ogólne/ Pobieranie wskaźników,
 2. pojawi się okno Importu aktualnych wskaźników konfiguracyjnych,
 3. import aktualnych wskaźników z serwera Comarch zostanie wykonywany po kliknięciu ikony  w tym oknie.

Uwaga
W oknie importu wskaźników nie będą wyświetlane te wskaźniki, które w bazie Comarch ERP Optima są już zapisane z datą późniejszą

Uwaga
Import wskaźników z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

W przypadku kiedy Klient nie posiada aktualnej gwarancji bądź pracuje na wersji Demo w momencie wywołania importu wskaźników z serwera pojawi się komunikat: Wystąpił błąd: Usługa dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Okno składa się z 2 zakładek – [Import] oraz [Historia].

Na zakładce [Import] widoczne są dostępne do pobrania wskaźniki (w przypadku niezaznaczonego parametru Automatyczne pobieranie wskaźników).

Listę wskaźników można zawęzić do wskaźników typu: 

 • Wszystkie,
 • Księgowość,
 • Płace,
 • Kasa i Bank. 

Na drugiej zakładce [Historia] widoczna jest lista już pobranych z serwera Comarch wskaźników wraz z datą ich importu do programu.

Pełną listę wskaźników konfiguracyjnych możliwych do zaimportowania zawiera poniższa tabela:

Wskaźniki KonfiguracyjneKsięgowość
Ewidencja samochodowa - będą importowane aktualne wartości zmiennych odpowiadających poszczególnym stawkom przebiegu za km:
Powyżej 900 cm³
Do 900 cm³
Motocykle
Motorowery
Limity - będą importowane aktualne wartości limitów kwotowych dla poszczególnych rodzajów księgowości:
Limit dla pełnej księgowości
Limit – obowiązek VAT
Limit dla ryczałtu
Stałe podatkowe - będą importowane aktualne wskaźniki dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:
Progi podatkowe (tu tabelka z wartościami kolejnych progów, zamiast jednego pola)
Koszty uzyskania
Koszty uzyskania podwyższone o 25%
Ulga podatkowa (miesięczna)
Ulga podatkowa (roczna)
Procent zaliczki podatku dla umów zleceń
Stawki podatkowe - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące:
Podatku od osób prawnych
Podatku liniowego od osób fizycznych

Płace/Kadry
Składki ZUS - będą importowane aktualne wartości procentowe dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (za wyjątkiem stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego, które jest zróżnicowane i indywidualnie ustawiane dla poszczególnych firm):
Ubezpieczenie emerytalne,
Ubezpieczenie rentowe płatnik,
Ubezpieczenie rentowe ubezpieczony,
Ubezpieczenie chorobowe,
Ubezpieczenie zdrowotne (składka),
Ubezpieczenie zdrowotne (ogr. składki do wys. zaliczki podatku),
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Liczba dni w roku finansowanych przez pracodawcę,
Roczna podstawa składek emerytalno – rentowych,
Stałe podatkowe – te same wskaźniki, które występują w gałęzi Księgowość
(jest to ta sama gałąź, wyświetlana z dwóch poziomów):
Ryczałt poniżej kwoty (PIT-8A) – wskaźnik (kwota) dla umów cywilnoprawnych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem.
Wynagrodzenia - będą importowane aktualne wartości następujących wskaźników płacowych:
Najniższe wynagrodzenie (minimalna płaca)
Minimalna stawka godzinowa dla umów
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Dochód deklarowany (składki społeczne)
Dochód deklarowany (skł. zdrowotna)
Najniższa emerytura
Minimalne wynagrodzenie uczniów i roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku
Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku
Liczba dni chorobowego w roku finansowanych przez pracodawcę
Wskaźnik waloryzacji zasiłków chorobowych
Współczynnik ekwiwalentu
Zasiłki - zaimportowane zostaną aktualne wartości podstawy składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych:
Podstawa składek emerytalno-rentowych
Podstawa składki zdrowotnej
Świadczenie rodzicielskie.

Okno z listą wskaźników i ich aktualnymi wartościami z bazy konfiguracyjnej wyświetlane dostępne jest dla wszystkich Operatorów bez ograniczeń, tylko poprzez ustawienie blokady dostępu można zakazać praw do wykonania tej operacji. W Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy – dodano procedurę o nazwie Import wskaźników konfiguracyjnych z Internetu z jedną opcją możliwą do zablokowania: ‘Z – Zmiana’.

Podczas wykonywania importu w logu wyświetlana jest informacja o zaimportowanych wskaźnikach (nazwa wskaźnika).

W oknie paska skrótu w części [Ogólne] jest dostępna ikona Pobieranie wskaźników.