Article Category: Płace i kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Płace i kadry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Charakterystyka Modułu Płace i Kadry

Przeznaczenie programu

Moduł Płace i Kadry systemu Comarch ERP Optima to nowoczesny program realizujący wszystkie niezbędne funkcje kadrowo – płacowe w małych i średnich firmach (zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców), jak również w dużych przedsiębiorstwach, o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz złożonym sposobie naliczania wynagrodzeń (moduł Płace i Kadry Plus).

Powstał on na bazie wieloletnich doświadczeń Comarch nabytych we wdrażaniu programów rodziny Comarch Klasyka, Comarch Klasyka Plus. Sprawdzone w Comarch Klasyka rozwiązania oparto o najnowszą technologię. W efekcie powstał przyjazny użytkownikowi program na miarę XXI wieku.

Program obejmuje obsługę działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności program może być wzbogacony o dodatkowe funkcje skonfigurowane przez użytkownika. System został zaprojektowany tak, aby jego działanie można było dostosować do zmieniających się przepisów.

Menu moduły Płace i Kadry składa się z 6 grup:

Kadry – zawierają dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny i przysługujących im zasiłkach, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, dodatki, akordy, zawarte umowy cywilnoprawne, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, składek pracownika i pracodawcy w ramach PPK  oraz dane podatkowe: progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Wszelkie zapamiętywane w danych kadrowych pracownika zmiany tworzą historię jego etatu. Grupę tworzą dwa przyciski: Kadry oraz Nowy pracownik.

Wypłaty – grupę tworzą dwa przyciski: Listy płac oraz Wypłaty pracowników. Listy płac służą definiowaniu dokumentów typu listy płac, pozwalają na ustalenie: okresu – za jaki naliczane będą wypłaty, daty wypłaty oraz miesiąca deklaracji. Wypłaty pracowników wykorzystują odpowiednie informacje zawarte w części kadrowej systemu. Naliczanie wypłat pracowników nie wymaga od użytkownika szczególnej wiedzy informatycznej, a jedynie wiedzy specjalistycznej. W programie dostępne są standardowe algorytmy pozwalające na łatwą konfigurację systemu wynagrodzeń.

Deklaracje – grupę tworzą przyciski: Pliki KEDU, Deklaracje ZUS rozliczeniowe, Deklaracje roczne IWA, Deklaracje roczne ZSWA, Zaliczki na PIT-4R, Podatek na PIT-8AR, Deklaracje PIT pracowników oraz Deklaracje PFRON oraz Deklaracje PPK.

Słowniki – są to modyfikowane przez użytkownika słownikowe listy stanowisk i funkcji, kody zawodów i in.

Strukturastruktura organizacyjna, dostępna w wersji Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus pozwala na zorganizowanie kadr tj. założeniu wydziałów, lokalizacji, projektów.

PKZPkasy zapomogowo – pożyczkowe, funkcjonalność dostępna w wersji Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Charakterystyczne dla dużych jednostek budżetowych i zakładów sprywatyzowanych.

Moduł Płace i Kadry w systemie Comarch ERP Optima

Moduł Płace i Kadry jest częścią składową systemu Comarch ERP Optima. Współpracuje on przede wszystkim z modułami:

KASA/BANK – gdzie są ujmowane wszelkie zagadnienia związane z przepływem środków pieniężnych w firmie. Moduł KASA/BANK musi „wiedzieć” o każdym zdarzeniu finansowym (np. wypłata), które ma miejsce w przedsiębiorstwie. Tylko wtedy jest w stanie zarządzać finansami i generować kompletny obraz finansowy firmy (stan przeszły, bieżący i prognozy). Do Preliminarza płatności trafiają przyszłe płatności. Na poziomie tego modułu użytkownik dokonuje rozliczeń i drukuje przelewy bankowe.

Książka Przychodów i Rozchodów – gdzie księgowane są listy płac wskazane przez użytkownika.

Księga Handlowa – gdzie, zgodnie z ustalonymi schematami księgowymi księgowane są wskazane listy płac.
Informacje bieżące

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące]. Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

W module Płace i Kadry (Plus, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum) – można wyświetlać następujące informacje:

Zaliczka na PIT-4R do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca, jeśli brak zatwierdzonej zaliczki na PIT-4R (deklaracji pomocniczej) za poprzedni miesiąc. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji PIT-4R i naliczyć deklaracje.

Podatek na PIT-8AR do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca, jeśli brak zatwierdzonej deklaracji pomocniczej PIT-8A za poprzedni miesiąc. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji pomocniczych PIT-8A i naliczyć deklarację pomocniczą do PIT-8AR.

Deklaracja DRA do realizacji – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji DRA i naliczyć deklaracje.

Termin składania deklaracji ZUS należy ustawić w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zobowiązania wobec ZUS/PFRON).

Deklaracja PFRON do realizacji – informacja o konieczności przygotowania deklaracji do – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji PFRON i naliczyć deklaracje.

Lista umów nierozliczonych – lista umów cywilnoprawnych zakończonych (wpisana data zakończenia umowy), ale nierozliczonych. Aby umowa pokazała się na liście muszą być jednocześnie spełnione trzy warunki:  

 • od daty zakończenia zapisanej w umowie do daty bieżącej upłynęło, co najmniej o 10 dni,
 • data zakończenia umowy jest wcześniejsza niż 1-szy dzień bieżącego miesiąca,
 • umowa nie jest w całości rozliczona.

Wygasające umowy o pracę – wyświetlana lista pracowników, dla których data rozwiązania umowy o pracę zawiera się w okresie 5 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘5 dni przed i 5 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 10.01.2021 r. będą wyświetlone osoby, dla których umowa o pracę wygasa w okresie 6-14.01.2021 r. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika i przedłużyć umowę.

Pracownicy do badania – wyświetlana lista pracowników, dla których data ważności badań okresowych zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘30 dni przed i 30 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 30.01.2021r. będą wyświetlone osoby, dla których ważność badań okresowych wygasa w okresie 1.01.-28.02.2021. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika. Datę wygaśnięcia ważności badań lekarskich należy wprowadzić na zakładce [7 PPK/Dodatkowe].

Wygasające uprawnienia pracownika – informacja ta pojawia się, jeśli Użytkownik na liście słownikowej uprawnień (kwalifikacji) pracownika zaznaczy parametr Przypomnienie o terminie ważności oraz wpisze datę ważności uprawnienia.

Informacje o kwalifikacjach danego pracownika należy wprowadzić na formularzu pracownika po rozwinięciu  menu dostępnych opcji obok przycisku Dodatkowe dane kadrowe i wybraniu zakładki [Kwalifikacje].

W raporcie wyświetlana jest lista pracowników, dla których data ważności uprawnienia zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘30 dni przed i 30 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 30.01.2021 r. będą wyświetlone osoby, dla których ważność uprawnień wygasa w okresie 1.01.-28.02.2021. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika.

Liczba zatrudnionych na dzień (Comarch HRM) – analiza przedstawia liczbę zatrudnionych  na etat, liczbę osób z umowami cywilno-prawnymi, liczbę osób niebędących pracownikami, mających ustawiony dostęp do aplikacji Comarch HRM oraz łączną wartość ustaloną na dany dzień. Wartość w kolumnie Umowy jest wyświetlana w zależności od ustawienia parametru w System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Comarch HRM Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch HRM.

Pracownik zatrudniony na kilku etatach jednocześnie (wieloetatowiec) wliczany jest zgodnie z ilością posiadanych etatów (sumowany jest etat główny i etaty dodatkowe).

Do liczby zatrudnionych pracowników etatowych wlicza się pracowników archiwalnych, u których nie odnotowano daty zwolnienia.

Uwaga

 • Aby zmienić domyślne terminy należy z poziomu Konfiguracji programu/Informacje/Informacje bieżące za pomocą przycisku lupy edytować konkretną analizę, odznaczyć parametr termin domyślny i za pomocą przycisku Termin wskazać standardowy termin lub dodać własny czasowy termin (z odpowiednio zdefiniowanym zakresem dat np.: 14 dni przed i 14 dni po dla analizy Wygasające umowy o pracę).
 • W analizach Lista umów nierozliczonych, Pracownicy do badania, Wygasające umowy o pracę, Wygasające uprawnienia pracownika nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznym aktualnym na datę bieżącą ustawioną w programie mają przypisany wydział, do którego zalogowany operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych.Synchronizacja modułu Płace i Kadry z systemem Comarch ERP XL

Konfiguracja w programie Comarch ERP Optima

W konfiguracji programu Comarch ERP Optima otwieramy gałąź FIRMA\PŁACE\PARAMETRY WSPÓŁPRACY z CDNXL. Znajdują się tu kontrolki do wpisania parametrów połączenia ze zdalnym serwerem Comarch ERP XL (docelowym).

Aby synchronizacja zaczęła działać musimy zaznaczyć parametr Współpraca z systemem CDN XL. Następnie w pola wpisujemy kolejno nazwę serwera zdalnego (docelowego, na którym pracuje Comarch ERP XL) oraz nazwę bazy danych Comarch ERP XL, do której będziemy się łączyć i zatwierdzamy konfigurację.

Jak to działa?

Program Comarch ERP Optima komunikując się z systemem Comarch ERP XL musi wykonać następujące czynności:

 • Utworzyć połączenie ze zdalnym serwerem (docelowym, na którym pracuje Comarch ERP XL);
 • Wywołać funkcje synchronizujące.

Uwaga
Jeżeli programy Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL pracują na tym samym serwerze bazy danych nie potrzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Uwaga
Jeżeli programy Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL pracują na różnych serwerach baz danych istnieje konieczność skonfigurowania serwera źródłowego (Comarch ERP Optima) wskazując serwer zdalny (docelowy Comarch ERP XL) oraz dodatkowo zsynchronizować użytkowników obydwu serwerów – patrz treść poniżej.

Uwaga
Serwerem docelowym, na którym zainstalowany będzie system Comarch ERP XL nie może być wersja Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE).

Konfiguracja serwera źródłowego (Comarch ERP Optima)

Jeżeli bazy danych Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL znajdują się na różnych serwerach, konieczne jest skonfigurowanie serwera źródłowego (bazy Comarch ERP Optima) dodając serwer zdalny, czyli wskazując serwer, na którym pracuje baza Comarch ERP XL. w tym celu należy:

 1. Otworzyć program SQL Server Enterprise Manager;
 2. Rozwinąć gałąź przedstawiającą interesujący nas serwer źródłowy, czyli ten, na którym pracuj e program Comarch ERP Optima;
 3. Rozwinąć gałąź Security a potem Linked Servers;
 4. Z górnego menu Akcja wybrać New Linked Serwer;
 5. W okienku, które się pojawi w pole Linked Serwer wpisać nazwę serwera, do którego chcemy się podłączyć, czyli do serwera docelowego, na którym postawiona jest baza Comarch ERP XL;


 • Z pola Server type wybrać opcję SQL Serwer

 • Zatwierdzić nowy serwer klawiszem Ok.

Konfiguracja Użytkowników

Do pełnej współpracy baz danych Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL potrzebujemy jeszcze zsynchronizowania Użytkowników obydwu serwerów. 

Na docelowym serwerze (Comarch ERP XL) należy wykonać kilka czynności:

 • Dodać użytkownika serwera bazy danych
 • Nadać mu uprawnienia na wykonywanie procedur składowanych

AktualizujDzial
AktualizujDzial2
AktualizujFrsIdPracownika
AktualizujIDDzialu
AktualizujIDPracownika
AktualizujIDProjektu
AktualizujLokalizacje
AktualizujPracownika
AktualizujProjekt
AktualizujProjekt2
DodajDzial
DodajProjekt
PobierzKonfiguracjeXl
PobierzMax
PobierzMaxProj
ZnajdzDzial2
ZnajdzDzial3
ZnajdzDzialPracownika
ZnajdzLokalizacje
ZnajdzOjcaDzialu
ZnajdzOjcaProjektu
ZnajdzPracownika
ZnajdzPracownika2
ZnajdzPracownikaPoID
ZnajdzProjekt2
ZnajdzProjekt3

Kiedy wykonamy powyższe punkty, musimy jeszcze raz:

 • Otworzyć program SQL Server Enterprise Manager
 • Rozwinąć gałąź przedstawiającą interesujący nas serwer źródłowy, czyli ten, na którym pracuje program Comarch ERP Optima
 • Rozwinąć gałąż Security a potem Linked Servers
 • Z górnego menu Akcja wybieramy Properties (Właściwości)
 • Następnie wybieramy interesujący nas serwer i klikamy w menu AKCJA/Właściwości.
 • Wchodzimy na drugą zakładkę Security gdzie zobaczymy listę zlinkowanych użytkowników

 • W pole Local Login wpisujemy użytkownika CDNOperator (można go również wybrać z listy)
 • W pole Remote User podajemy wcześniej utworzonego użytkownika, posiadającego uprawnienia do wykonywania procedur składowanych podanych w tabeli
 • Zatwierdzamy ustawienia klawiszem Ok.

Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, czyli jeżeli dane się zgadzają oraz nie pominięto żadnego kroku, program Comarch ERP Optima powinien bez problemów współpracować z programem Comarch ERP XL.
Współpraca modułu Płace i Kadry z Comarch HRM

Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch HRM umożliwia zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy, zgłaszanie i zatwierdzanie urlopów, delegacji oraz dostęp do kwalifikacji, umów cywilnoprawnych czy wydruków.

Dla Użytkowników posiadających lokalną instalację Comarch HRM wprowadziliśmy dwa modele pracy z aplikacją Comarch ERP HRM. W pierwszym modelu Comarch  HRM może być zainstalowany na lokalnym komputerze użytkownika i wówczas wymiana danych odbywa się w czasie rzeczywistym oraz drugi model, w którym aplikacja Comarch HRM zainstalowana jest na serwerach Comarch. Wymiana danych następuje w momencie synchronizacji (np. co 15 min). Przyjęto zasadę, że dane wprowadzone w Comarch ERP Optima są ważniejsze niż dane wprowadzone w Comarch HRM. Ma to znaczenie w sytuacji wystąpienia konfliktów. W przypadku wybrania drugiego modelu pracy należy złożyć zamówienie na uruchomienie usługi. Sposób zamawiania HRM w modelu usługowym został opisany w podręczniku Ogólne i Konfiguracja.

Struktura podległościowa

Funkcjonalność ułatwia zarządzanie dostępem do danych pracowników w aplikacji Comarch ERP HRM. Jest dostępna w module Płace i Kadry Plus, jak i Płace i Kadry, w grupie Struktura organizacyjna  . Użytkownik ręcznie tworzy strukturę podległościową. Centra można dodawać za pomocą dwóch opcji: dodaj centrum na niższym poziomie oraz dodaj centrum na tym samym poziomie. Do każdego centrum można przypisać kierownika i zastępcę i oraz wskazać okres, w jakim pełnią te funkcje. Kierownika lub zastępcę można wybrać z listy pracowników i właścicieli. Przy wprowadzaniu kierowników i zastępców program kontroluje daty sprawowania danej funkcji. Osoba będąca kierownikiem/zastępcą w danym centrum nie może być w zachodzącym na siebie okresie wpisana drugi raz jako kierownik/zastępca w tym samym centrum.

Przypisanie pracownika jako kierownika powoduje, że przy logowaniu do aplikacji Comarch ERP HRM ma dostęp do danych pracowników, tak jakby został wskazany z poziomu tej aplikacji jako kierownik dla danej grupy pracowników.

Formularz danych centrum podległościowego

Na formularzu danych kadrowych pracownika w polu Centrum, można wskazać centrum, do którego jest przypisany pracownik. Istnieje również możliwość seryjnego przypisania/zmiany centrum dla zaznaczonych pracowników poprzez operacje seryjne w module Płace i Kadry Plus. Na liście pracowników dodano nową kolumnę Centrum podległ., która jest domyślnie ukryta.

Pod listą pracowników umożliwiono filtrowanie pracowników według centrum podległościowego oraz kierowników/ zastępców. Wskazanie nazwiska kierownika/zastępcy i ustawienie dodatkowo parametru Tylko bezpośredni podwładni, pozwala na wyświetlenie tylko bezpośrednich podwładnych lub łącznie z pracownikami centrów będących w strukturze poniżej centrum, dla którego dany pracownik jest kierownikiem/zastępcą, na dzień zgodny z datą aktualności.

 

Filtrowanie na liście pracowników

Dostęp do aplikacji Comarch HRM

Domyślnie dostęp aplikacji Comarch  HRM mają pracownicy zatrudnieni na etat oraz zleceniobiorcy (jeśli w konfiguracji jest zaznaczony parametr Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch HRM). Dodatkowo Użytkownik może ustawić dostęp do aplikacji Comarch HRM osobom pracującym w ramach samozatrudnienia oraz wydłużyć okres dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych, co oznacza, że z aplikacji będą mogły korzystać osoby, które nie są zatrudnione na etat, ani nie posiadają trwającej umowy cywilnoprawnej. Dodatkowy dostęp dla danych osób ustawia się za pomocą przycisku znajdującego się na formularzu pracownika.

Na formularzu dane dotyczące aplikacji Cormach HRM po zaznaczeniu parametru Dostęp do aplikacji poza okresem zatrudnienia należy podać okres od-do, w jakim dana osoba będzie mogła korzystać z aplikacji. W części Dane dostępowe/kontaktowe można wprowadzić dane kontaktowe pracownika tj. numer telefonu, adres e-mail oraz numer pokoju, które będą  przenoszone do aplikacji Comarch HRM.

Uwaga
Od wersji 2020.6 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Podczas zapisywania formularza ‘Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM’ sprawdzana jest unikalność wprowadzonego adresu e-mail pracownika. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym adresie formularz nie zostanie zapisany

Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM

W Informacjach bieżących w analizie Liczba zatrudnionych na dzień (Comarch HRM)  wyświetlana jest informacja o liczbie pracowników zatrudnionych na etat, osobach pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób, które mają ustawiony dodatkowy dostęp do aplikacji na dany dzień. Wartość w kolumnie Umowy jest wyświetlana w zależności od ustawienia parametru w System/Konfiguracja/Firma/Płace/e‑Pracownik Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch ERP e-Pracownik.
Współpraca z systemem Comarch ERP XL

W przypadku, gdy moduł kadrowo – płacowy ma współpracować z programem Comarch ERP XL w wersji niższej niż 2017.0 z pozycji Konfiguracji/ Płace/ Parametry współpracy z  XL użytkownik powinien zaznaczyć parametr Współpraca z systemem Comarch ERP XL. Współpraca z systemem Comarch ERP XL polega na synchronizacji danych kadrowych i możliwości księgowania wypłat do Comarch ERP XL. Po zaznaczeniu parametru należy uzupełnić informacje:

 • Serwer bazy danych systemu XL – nazwa serwera bazy danych systemu Comarch ERP XL,
 • Baza danych systemu XL – nazwa bazy danych, w której zapisywane będą informacje z modułu Comarch ERP Optima.

Uwaga
Należy pamiętać o tym, że nazwa bazy danych powinna rozpoczynać się od wyrażenia ERPXL_nazwa bazy

W sytuacji, gdy moduł Płace i Kadry Comarch ERP Optima współpracuje z systemem Comarch ERP XL zmienia się wygląd konfiguracji programu. Zmienne konfiguracyjne dotyczą tylko tego modułu.

Uwaga
Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL w wersji 2017.0 lub wyższej, wszystkie parametry dotyczące synchronizacji baz ustawiane są w module Administrator Comarch ERP XL (w Comarch ERP Optima są jedynie widoczne, nie są edytowalne).

Rys 35. Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry współpracy z XL

Zalecaną metodą współpracy z Comarch ERP XL jest synchronizacja dwukierunkowa, która w znacznie większym stopniu zapewnia spójność danych w obu bazach. Jeśli z poziomu programu Comarch ERP XL jest prawidłowo ustawiona współpraca z modułem płacowym, czyli jest stosowana dwukierunkowa synchronizacja danych, dane między bazami są synchronizowane automatycznie podczas wykonywania dodawania/ zmiany/ usuwania danych podlegających synchronizacji. W związku z tym domyślnie jest zablokowana możliwość przenoszenia danych pomiędzy bazami z poziomu Comarch ERP Optima – opcje Import danych z systemu Comarch ERP XLEksport danych do systemu Comarch ERP XL w menu Narzędzia/Importy, a także import danych z Comarch ERP XL na liście pracowników i pozostałych listach podlegających synchronizacji są niedostępne.

 

 

 
Współpraca modułu Płace i Kadry z modułem w wersji Plus

Zasady, których należy przestrzegać, przy pracy na tej samej bazie danych korzystając na różnych stanowiskach z modułów: Płace i Kadry (PK) i Płace oraz Płace i Kadry Plus (PKP):

 • W Konfiguracji firmy/ Płace/ Typy wypłat utworzono typy wypłat za pomocą algorytmu 11 i/lub 12. Wypłaty, w których mogą wystąpić tak zdefiniowane dodatki muszą być wyliczane na stanowisku PKP (w PK nie są obsługiwane te dwa algorytmy płacowe);
 • Pracownicy mają przypięte na Liście dodatków dodatki, które w definicji typu wypłaty (w konfiguracji) mają ustawiony Okres wypłaty dłuższy niż 1 miesiąc (np. co 3 miesiące, co 12 miesięcy). Dodatki dla tych pracowników wyliczą się automatycznie w wypłatach z częstotliwością zgodną z okresem wypłaty ustawionym w konfiguracji, jeśli wypłaty będą wyliczane na stanowisku PKP (w PK wszystkie dodatki przypisane do pracownika proponują się do wypłaty co miesiąc i Operator sam decyduje, w którym miesiącu zapisać je w wypłacie);
 • W Konfiguracji firmy/ Płace/ Kalendarze w definicji kalendarza ustawiono okres rozliczeniowy dla nadgodzin dłuższy niż 1 miesiąc (np. co 4 miesiące). Wypłaty etatowe dla osób, które mają przypisane kalendarze z takim sposobem rozliczania nadgodzin, należy obliczać na stanowisku PKP (w PK nadgodziny są zawsze liczone w 1‑miesięcznym cyklu rozliczeniowym);
 • Opis analityczny pracownika. W module PKP podczas wpisywania nowego pracownika jest dla niego automatycznie dodawany domyślny opis analityczny, przyporządkowany do pracownika opis jest domyślnie kopiowany do nowego zapisu historycznego (przy aktualizacji danych), jest też kopiowany do dopisywanych pracownikowi w kadrach dodatków, akordów i umów (w module PK opis analityczny nie jest dodawany ani kopiowany);
 • W Konfiguracji firmy/ Płace/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczne generowanie opisu analitycznego w wypłacie. Opis analityczny zgodnie z opisem wynikającym z danych kadrowych, wygeneruje się w wypłatach pod warunkiem, jeśli są naliczane w module PKP (w module PK opis analityczny w wypłacie nie jest generowany);
 • W schemacie numeracji listy płac jako jeden z członów numeracji występuje wydział. Numer pełny naliczanej wypłaty zawiera symbol wydziału, jeśli jest liczona w module PKP (moduł PK nie obsługuje struktury wydziałowej);
 • Odnotowanie na formularzu danych kadrowych pracownika ‘oddelegowania’, nie spowoduje właściwego naliczenia wynagrodzenia na liście płac w module PK (funkcjonalność ‘oddelegowanie’ jest dostępna w module PKP);
 • Zaznaczenie na zakładce [Etat], na formularzu danych kadrowych pracownika flagi Pracownik tymczasowy w module PKP, nie spowoduje poprawnego naliczenia wynagrodzenia, na liście płac w module PK;
 • Zajęcia komornicze dodane w module PKP nie będą automatycznie naliczane w wypłatach w module PK i nie wygenerują się płatności dla komornika;
 • Blokady dostępu do wydziałów. Blokowanie dostępu Operatora do wybranych wydziałów jest możliwe tylko w module PKP (moduł PK nie obsługuje struktury wydziałowej, a więc również blokad opartych na wydziałach);
 • Zapisanie więcej niż jednego wejścia w ciągu dniaKalendarzu obecności pracownika – np. wpisanie nadgodzin jako drugie wejście, albo odnotowanie dodatkowej przerwy w pracy. Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy wyliczane jest z uwzględnieniem wszystkich wejść tylko w module PKP (w module PK nie można wpisać więcej niż jednego wejścia w ciągu dnia i wynagrodzenie powyżej/poniżej normy jest liczone z uwzględnieniem czasu pracy w zapisanego tylko pierwszym wejściu).
Comarch HRM w modelu usługowym

Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej może współpracować z aplikacją Comarch HRM w modelu usługowym dostępną w chmurze Comarch.

Szczegółowe informacje na temat współpracy z aplikacją w modelu usługowym znajdują się w dokumencie.