Article Category: Podatki - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Podatki - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Podatki

W związku z niejednoznacznością przepisów podatkowych w latach 1999 – 2000 wprowadzona została opcja Koszty uzyskania liczone od wartości brutto umowy pomniejszonej o składki ZUS.

Standardowo inicjuje się ona wartością:

  • do końca 2000 roku – domyślnie niezaznaczona,
  • od 2001 roku – domyślnie zaznaczona. Ustawienie nie powinno być modyfikowane, gdyż w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703 i Nr 70, poz. 816) wprowadzone zastały między innymi następujące zmiany:
  • 22, ust. 9, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  • „[..] z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – 50%, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”
  • w pkt 4 (dotyczy umów zleceń) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód”.

Podstawa prawna: Dz.U. Z 2000 r. Nr 104, poz. 1104.

Wynagrodzenia płatnika podatku

Procent wynagrodzenia należnego płatnikowi od naliczonego podatku – parametr odpowiada za pomniejszanie kwoty podatku przekazywanego na podstawie PIT-4R i PIT-8AR do urzędu skarbowego. Jest to wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Domyślnie pole to przyjmuje wartość 0,30%. w przypadku rezygnacji z tego wynagrodzenia należy wpisać w polu 0,00. Po zapisaniu  w polu z datą zostanie zapisana data modyfikacji tego parametru.