Article Category: Preliminarz płatności - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

MPP a zdarzenia związane z fakturą/dokumentem z rejestru VAT

Mechanizm podzielonej płatności dostępny jest na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrach bankowych i dotyczą kontrahentów lub urzędów.

Jeżeli płatność podlega mechanizmowi podzielonej płatności  to na zdarzeniu pojawiają się dodatkowe pola: Kwota podatku, NIP i Numer dokumentu. Na zdarzeniach, które nie mają zaznaczonego parametru Split payment pola są niewidoczne. Na zdarzeniach, które nie mają zaznaczonego parametru MPP – podzielona płatność pola są niewidoczne.

W przypadku dokumentów handlowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej, faktury finalnej i wystawionych do nich korekt) oraz dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT parametr MPP

 • na dokumenty handlowe, np. faktury zakupu i dokumenty w rejestrze VAT dziedziczony jest z karty kontrahenta (można go samodzielnie zaznaczyć/odznaczyć),
 • na płatności do tych dokumentów parametr dziedziczony jest z dokumentów źródłowych (z możliwością zmiany).

Wyjątek stanowią dokumenty wystawione w innej walucie. Jeśli na dokumencie walutowym parametr Płatność VAT w PLN jest:

 • zaznaczony – powstają dwa zdarzenia, pierwsze w walucie dokumentu (kwota netto) i parametr MPP – podzielona płatność nie jest zaznaczony oraz drugie zdarzenie w PLN (równowartość kwoty VAT) z zaznaczonym parametrem o podzielonej płatności.
 • niezaznaczony – powstaje płatność w walucie, parametr związany z podzieloną płatnością nie jest zaznaczony

Na płatnościach do dokumentu , który ma zaznaczony parametr MPP – podzielona płatność program automatycznie:

 • zaznacza MPP – podzielona płatność – parametr odczytany jest z nagłówka dokumentu źródłowego wystawionego dla kontrahenta / urządu,
 • uzupełnia Numer dokumentu – pobiera go z dokumentu, z którym związana jest płatność,
 • uzupełnia Numer NIP kontrahenta – numer NIP pobierany jest z dokumentu, z którym związana jest dana płatność (numer NIP wpisany na zakładce [2. Kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT]),
 • przenosi łączną kwotę VAT.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT oraz numeru dokumentu. Program kontroluje, aby kwota VAT na zdarzeniu:

 • nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana,
 • nie była wyższa niż kwota tej płatności

Uwaga
Pole z numerem NIP zawsze pobierane jest z dokumentu źródłowego i na płatności nie podlega edycji (nie można go zmienić). Zmiany należy dokonać na dokumencie źródłowym.
MPP a inne zdarzenia

Parametr MPP – podzielona płatność  widoczny jest również na innych płatnościach niż wyżej wymienione (np. płatnościach z BO, do dokumentów wprowadzonych do Ewidencji dodatkowej, ręcznie wprowadzonych do Preliminarza płatności) wprowadzonych na kontrahenta lub urząd, jednak domyślnie jest on zawsze niezaznaczony.

Po zaznaczeniu parametru w polu:

 • Numer dokumentu –podpowiadany jest Numer obcy ze zdarzenia,
 • NIP –podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,
 • Kwota podatku – domyślnie jest zero, należy ją wpisać samodzielnie. Kwota VAT nie może być większa niż kwota płatności

Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o stosowaniu podzielonej płatności .Kwota podatku jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach. 
MPP a zdarzenia powstałe do deklaracji

Od 1 listopada 2019 roku z rachunku VAT będzie można regulować płatności dotyczące:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych
 • składek ZUS.

W związku z tym, na płatnościach, które powstały do zaliczek/ deklaracji parametr MPP – podzielona płatność jest domyślnie zaznaczany. W polu Kwota podatku podpowiadana jest cała kwota płatności, jako numer dokumentu wprowadzony jest numer deklaracji, np. DEK/11/2019/VAT7 oraz uzupełniany jest numer NIP (dla podatku od osób fizycznych podpowiadany jest NIP wspólnika, dla pozostałych typów podatków NIP z Pieczątki firmy). Wszystkie te pola można modyfikować.

Uwaga
W przypadku płatności do urzędu skarbowego i ZUS nie ma konieczności zaznaczania parametru MPP – podzielona płatność, bank automatycznie dokona płatności z rachunku VAT.
Rozliczanie zdarzenia z kilkoma zapisami

W przypadku, gdy zdarzenie rozliczane jest z kilkoma zapisami kasowymi/bankowymi, istnieją dwa sposoby wskazania tych zapisów: 

 • Wprowadzanie kolejno rozliczanych zapisów – przy pomocy przycisku Dodaj należy otworzyć listę nierozliczonych zapisów, wybrać zapis, zatwierdzić. Kiedy zapis pojawi się na zakładce [Rozliczenia], należy ponownie otworzyć listę, wybrać kolejny zapis itd.
 • Wprowadzenie wszystkich rozliczanych zapisów równocześnie – po wciśnięciu przycisku Dodaj na wyświetlonej liście zapisów należy zaznaczyć wszystkie, z którymi rozliczane jest zdarzenie (zaznaczając pole widoczne obok zdarzenia). Po zatwierdzeniu, wszystkie zaznaczone zapisy pojawiają się na zakładce [Rozliczenia]. Zaznaczone zapisy są rozliczane ze zdarzeniem kolejno – jeśli program napotka zapis, który nie może być rozliczony ze zdarzeniem, wyświetla komunikat i kontynuuje rozliczanie z pozostałymi.

Podobna zasada rozliczania dotyczy kompensat.  
Formularz zdarzenia – edycja danych

Edycja danych na zdarzeniu dotycząca podmiotu, kwoty czy terminu płatności nie jest możliwa dla zdarzenia z nadanym stanem zrealizowano (niezależnie od sposobu nadania tego stanu).

Przypomnijmy, że stan zrealizowano można nadać zdarzeniu: 

 • „ręcznie” przez operatora, niezależnie od tego, czy dane zdarzenie jest już rozliczone. W takiej sytuacji odblokowanie zapisu następuje po zmianie stanu.
 • automatycznie po całkowitym rozliczeniu zdarzenia. W takiej sytuacji odblokowanie zdarzenia nastąpi po usunięciu wprowadzonego rozliczenia.

Na zdarzeniu zrealizowanym jedyną możliwością zmiany jest zmiana na zakładce [Rozliczenia] (dodawanie nowych lub usunięcie już wpisanych rozliczeń).

Edycja danych jest również ograniczona dla zdarzeń powiązanych z innym dokumentem wprowadzonym w systemie – wtedy nie ma możliwości zmiany informacji nt. kwoty czy kontrahenta. Tutaj ograniczenie nie jest w żaden sposób uzależnione od stanu dokumentu i wynika z faktu, że wszystkie informacje zostały określone wcześniej na powiązanym dokumencie.

Na zdarzeniach bankowych, które dotyczą kontrahenta lub urzędu i ich stan to Bufor lub Do realizacji mamy możliwość zmiany parametru MPP – podzielona płatność, numeru dokumentu  oraz kwoty podatku. Kwota podatkuna zdarzeniu nie może być:

 • większa od kwoty VAT z dokumentu źródłowego. W przypadku wielu płatności do jednego dokumentu program uwzględnia wszystkie płatności MPP dla danego dokumentu. Łączna kwota VAT z takich zdarzeń nie może przekroczyć kwoty VAT z dokumentu źródłowego.
 • większa od kwoty płatności – jeśli zdarzenie zostało wprowadzone ‘ręcznie’.

W polu z numerem dokumentu wstawiany jest numer dokumentu źródłowego. Pole to podlega edycji, co może być wykorzystane w przypadku realizowania płatności do zaliczek. W Ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis mówiący o tym, że w niektórych przypadkach w komunikacie przelewu wpisujemy słowo: zaliczka.

Na zdarzeniach wysłanych do banku lub zrealizowanych parametry związane z mechanizmem podzielonej płatnością są nieaktywne.
Synchronizacja kwoty płatności z sumą rozliczeń

Na zakładce [Rozliczenia] w dolnej części okna widoczny jest parametr Uzgodnij kwotę zapisu z wartością rozliczanych dokumentów. Służy on do synchronizacji kwoty zdarzenia z sumą dokumentów rozliczających to zdarzenie.

Domyślnie parametr jest aktywny na wszystkich nowo otwieranych zdarzeniach (do chwili wpisania kwoty zdarzenia). Po wpisaniu kwoty – parametr jest automatycznie wyłączany. Podobnie parametr nie jest aktywny podczas powtórnej edycji zdarzenia.

Jeśli parametr nie jest aktywny – rozliczanie dokumentu przebiega w ten sposób, że suma rozliczanych dokumentów musi być mniejsza lub równa kwocie do rozliczenia na zdarzeniu, przy czym kwota na zdarzeniu jest nadrzędna.

Jeśli parametr jest aktywny – rozliczanie dokumentu przebiega w ten sposób, że kwota zdarzenia jest przyrównywana do sumy rozliczanych zapisów. Wprowadzenie rozliczenia powoduje zmianę kwoty na zdarzeniu.

Uwaga
Podczas synchronizacji kwot lista proponowanych zapisów jest zawężana do zapisów w walucie zgodnej z walutą na zdarzeniu.

Uwaga
Parametr nie jest dostępny na zdarzeniach w Preliminarzu powiązanych z fakturą.

Kiedy można wykorzystać funkcję synchronizacji kwot?

Planowaliśmy zakup sprzętu biurowego za kwotę 1500 zł. Zdarzenie zostało wprowadzone w Preliminarzu płatności. Następnie okazało się, że faktura zakupu ma wartość 1550 zł. (mamy na jej podstawie wprowadzony zapis kasowy). W związku z tym podczas rozliczania zdarzenia włączamy synchronizację kwot. Teraz wskazanie odpowiedniego zapisu bankowego do rozliczenia powoduje zmianę kwoty zdarzenia z 1500 zł na 1550 zł.

Może zdarzyć się, że sprzęt został zakupiony na dwie różne faktury 1000 zł i 550 zł. Wtedy dodajemy do rozliczeń pierwszą fakturę – kwota zdarzenia zostaje zmieniona na 1000 zł. Po dodaniu kolejnej faktury na kwotę 550 zł – wartość zdarzenia zostaje zmieniona na 1550 zł.

Uwaga
Należy zwrócić uwagę, by parametr nie został zaznaczony podczas rozliczania zdarzenia, którego kwota nie powinna zostać zmieniona.
Na zdarzeniach związanych z dokumentami (np. z fakturami sprzedaży) synchronizacja kwot podczas rozliczania nie jest możliwa.