Article Category: Spis z natury - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Spis z natury - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Spis z natury

Program Comarch ERP Optima pozwala na wprowadzenie do programu spisów z natury, które podatnik jest obowiązany zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia Książki przychodów i rozchodów sporządzać przed zaprowadzeniem księgi i na koniec każdego roku podatkowego, w razie zmiany wspólników lub likwidacji działalności. Urząd Skarbowy może również nakazać wykonanie spisu z natury w trakcie trwania roku podatkowego. Zgodnie z Rozporządzeniem program pozwala na wprowadzenie wartości spisu z natury do Księgi przychodów i rozchodów.

Uwaga
Do rozliczenia rocznego pod uwagę brany jest pierwszy i ostatni spis z natury. Jeżeli w firmie w ciągu roku było więcej niż 2 spisy z natury to Użytkownik powinien wprowadzić te spisy bezpośrednio w koszty/przychody do Książki przychodów i rozchodów zamiast księgować je z poziomu Księgowość/ Spis z natury.

Lista spisów z natury otwierana jest z menu Księgowość/ Spis z natury. Na liście tej użytkownik ma możliwość wprowadzenia i przeglądu poszczególnych remanentów dokonywanych w obrębie danego roku podatkowego. Można tutaj również dokonać przeksięgowania Spisu z natury do Zapisów księgowych.

Z poziomu listy oraz z poziomu otwartego formularza dokumentu, na pasku menu dostępna jest ikona  odwołująca się do zapisu księgowego w KPiR powstałego do danego dokumentu – dla otwartego formularza dostępna tylko wtedy gdy dokument został zaksięgowany. Odwołanie do zapisu księgowego dostępne jest również poprzez skrót klawiaturowy <CTRL>+<F6>.

Na liście znajdują się następujące informacje: Numer, Data wykonania spisu, Wartość spisu, Opis, Zaksięgowano w bieżącym miesiącu, Zaksięgowano w kolejnym okresie oraz w przypadku firmy wielozakładowej domyślnie ukryta kolumna Zakład.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Rok    – służy do zawężania listy spisów z natury wyłącznie do remanentów przeprowadzonych w danym roku.

 Dodaj – przycisk ten służy do dodania nowego spisu z natury. Procedura dodawania nowego spisu może być również uruchomiona klawiszem <INSERT>.

Lista spisów z natury

 Eksport do bilansu otwarcia – przycisk pozwala wyeksportować przeniesiony do zapisów księgi podatkowej spis z natury do bilansu otwarcia dostępnego w menu Handel podmenu Magazyn/ Inne/ Bilans otwarcia.

 Księguj – użytkownik ma możliwość zaksięgowania jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego ostatniego spisu z natury dodanego z datą grudniową. Każdy inny spis z natury księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym. W przypadku firmy wielozakładowej do KPiR księgowane są spisy w ramach danego zakładu.

Współpraca z modułem Handel

Eksport BOM do spisu z natury w KP

Jeżeli Użytkownik posiada moduł Handel i wprowadził Bilans Otwarcia Magazynu w menu Handel podmenu Magazyn/ Inne/ Bilans otwarcia, może przenieść ten dokument do Księgi Podatkowej jako Spis z natury. Eksport jest możliwy po wciśnięciu przycisku . Automatycznie w module KP (Księgowość/ Spis z natury) powstaje dokument Spis z natury z identycznymi pozycjami oraz wartościami.

Dodatkowe informacje na temat zasady eksportu dokumentów BOM do modułu KP znajdują się w podręczniku do modułu Handel.

Eksport BZM do spisu z natury w KP

Do modułu Księga Podatkowa może być przenoszony również Bilans Zamknięcia Magazynu (BZM) wprowadzony w menu Handel podmenu Magazyn/ Inne/ Bilans otwarcia. Przeniesienie jest możliwe po zaznaczeniu dokumentu BZM na liście i wciśnięciu przycisku – na jego podstawie zostanie utworzony spis z natury w menu Księgowość/ Spis z natury.

Eksport Spisu z natury do BOM

Jeśli w chwili rozpoczęcia pracy z programem użytkownik uzupełnił spis z natury w module Księga Podatkowa, to może na jego podstawie utworzyć Bilans Otwarcia Magazynu w module Handel.

Na liście wprowadzonych spisów (Księgowość/ Spis z natury) znajduje się przycisk Eksport do bilansu otwarcia , który umożliwia eksport spisu z natury do Magazynu. Działa tylko dla dokumentów, które mają niezaznaczony parametr Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji. Podczas eksportu nie uwzględniane są korekty podatku dochodowego, eksport odbywa się w wartości spisu.

Podczas eksportu należy określić:

Magazyn – do którego trafią towary. Magazyn taki zostanie zadeklarowany na powstającym dokumencie BOM, a po zatwierdzeniu takiego dokumentu, towary zostaną wprowadzone do wybranego magazynu.

Bufor – powstający dokument BOM może zostać zapisany na trwałe (parametr odznaczony) lub do bufora (parametr zaznaczony). Dokument w buforze może być jeszcze zmieniony z poziomu listy Bilans Otwarcia w module Magazyn.

Eksport następuje po wciśnięciu przycisku . Wyeksportować można tylko spis z natury, który został już zaksięgowany.

Uwaga
Podczas przenoszenia BOM/BZM z poziomu modułu Handel cena wyliczana jest jako iloraz wartości oraz ilości.

Spis z natury, a korekta podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami par.29 ust.4a-4c, przed 1 stycznia 2016 r. wartość spis z natury należy pomniejszyć o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów, bądź zwiększył przychody. Korektę uwzględniamy jeżeli zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów/ zwiększenie przychodów związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych tym spisem. Pomniejszenie dokonuje się o tę część kwoty, która przypada na te w/w towary objęte tym spisem.

Korekty nie dokonuje się jeśli przed sporządzeniem spisu z natury podatnik dokonał zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Zakładka korekty podatku dochodowego

Na spisie z natury po włączeniu parametru Uwzględniaj korekty podatku dochodowego pojawia się druga zakładka [Korekty podatku dochodowego], na której możliwe jest dodanie dokumentów korekt wprowadzonych w ramach danego roku kalendarzowego oraz bez wskazania dokumentu, czyli ręczne zapisy korekt.

Spis z natury z uwzględnieniem korekty podatku dochodowego

Spis z natury – zakładka Korekty podatku dochodowego

Na zakładce [Korekty podatku dochodowego] lista zawiera kolumnę Numer dokumentu, Data (księgowania), Koszty, Przychody. W kolumnie Koszty jest na plus lub minus wartość korekty kosztów, a w kolumnie Przychód wartość na plus zwiększenia przychodów.

Uwaga
Suma kosztów i przychodów wpływa na wyliczenie wartości spisu z natury i ta kwota jest księgowana do KPiR.

Na liście są ikony: plus, lupka, kosz.

 – dodanie nowej pozycji. Z rozwijanego menu dostępnych opcji  są dwie możliwości Korekty KPiR oraz Bez wskazania dokumentu (czyli zapis ręczny). W kolumnie KosztyPrzychody wprowadzono możliwość zmiany wartości na pozycjach dodanych ręcznie, bez wskazania dokumentu oraz tych wybranych z KPiR.

Po wyborze opcji Korekty KPiR powstaje okno odwołujące do zapisów KPiR. Lista jest zawężona tylko do zapisów KPiR, które mają zaznaczony parametr Korekta podatku dochodowego. Kolor poszczególnych zapisów jest taki sam jak w Księdze – bufor na zielono, zatwierdzone na czarno. Zapisy skreślone nie są pokazywane.

Lista zawężana jest do zapisów z danego roku kalendarzowego. Podpowiada się rok z daty, na którą wykonujemy spis z natury. Można na niej lupką podejrzeć zapis źródłowy oraz zaznaczyć kilka korekt i jednocześnie przenieść na zakładkę [Korekty podatku dochodowego].

 – podgląd pozycji – odwołanie do dokumentu źródłowego, bez możliwości wprowadzania zmian. W przypadku braku dokumentu źródłowego edytuje podświetloną pozycję,

 – usunięcie pozycji.

Uwaga
Na liście dokumenty wybierane opcją Korekty KPiR wykazywane są w kolorze zielonym, jeżeli są w buforze lub czarnym, jeżeli są na czysto w księdze. Natomiast wybrane opcją Bez wskazania dokumentów zawsze w kolorze czarnym.

Uwaga
Na liście dokumenty wybierane opcją Korekty KPiR wykazywane są w kolorze zielonym, jeżeli są w buforze lub czarnym, jeżeli są na czysto w księdze. Natomiast wybrane opcją Bez wskazania dokumentów zawsze w kolorze czarnym.
Spis z natury – scenariusze

Jak dodać nowy spis z natury z pozycjami?

Aby dodać nowy spis z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu głównego: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Określić rok spisu z natury, a następnie kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 3. Wypełnić kolejno dane spisu z natury, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że wartość spisu pojawi się dopiero w momencie dodania poszczególnych pozycji spisu.
 4. Uzupełnić poszczególne pozycje spisu z natury.
 5. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak dodać nowy spis z natury zbiorczą kwotą?

Aby dodać nowy spis z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu głównego: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Określić rok spisu z natury, a następnie kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 3. Wypełnić kolejno dane spisu z natury, zaznaczyć parametr Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji i w polu Wartość wprowadzić zbiorczą kwotę spisu z natury.
 4. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak usunąć spis z natury?

Aby usunąć spis z natury, należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Odszukać dany spis i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń  lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.

Uwaga
Nie ma możliwości usunięcia z ewidencji spisu z natury, który został zaksięgowany do Księgi podatkowej. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i kasowanie zostanie anulowane. Jeżeli dany spis musi zostać usunięty należy go w pierwszej kolejności skreślić z zapisów Księgi podatkowej.

Jak zmienić dane ogólne spisu z natury?

Aby zmienić dane ogólne spisu z natury, takie jak numer, data czy opis, należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Odszukać spis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 4. Program wyświetli formularz spisu, na którym można dokonać zmiany numeru spisu, daty spisu, kategorii (dokonywanie innych zmian na formularzu spisu np. zmiany pozycji czy renumeracji pozycji) zostało opisane w kolejnych podpunktach).
 5. Po dokonaniu zmian należy je zapisać, klikając na karcie środka trwałego przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub klawisz <ESC>.

Jak dodać nową pozycję do spisu z natury?

Aby dodać nową pozycję spisu z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu głównego: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Kliknąć przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Wprowadzić informacje o nowej pozycji.
 5. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>.

Jak usunąć wybraną pozycję spisu z natury?

Aby usunąć wybraną pozycję spisu z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Odszukać dany element spisu i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 4. Kliknąć przycisk Usuń lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 5. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.

Jak zmienić wybraną pozycję spisu z natury?

Aby zmienić pozycję spisu z natury należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Kliknąć przycisk Zmień lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Odszukać pozycję spisu na liście i ustawić na niej kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 4. Kliknąć przycisk Zmień  (edycja poprzez formularz pozycji) lub wcisnąć klawisz <ENTER> (edycja na liście).
 5. Zmodyfikować element spisu.
 6. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub klawisz <ESC>.

Jak przenumerować pozycje spisu z natury?

Aby przenumerować pozycje spisu z natury, należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Nacisnąć przycisk Renumeracja lub klawisz <F8> lub nacisnąć przycisk  obok ikony Renumeracji aby wybrać rodzaj renumeracji: wg Lp. czy wg nazwy.

Jak zaksięgować spis z natury do Księgi podatkowej?

Aby zaksięgować spis z natury do zapisów Księgi podatkowej należy:

 1. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu głównego: Księgowość/ Spis z natury.
 2. Ustawić kursor na spisie, który ma zostać zaksięgowany (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Nacisnąć przycisk Księguj  , program wyświetli komunikat: Czy chcesz wykonać zaksięgowanie zaznaczonych pozycji do Księgi Podatkowej? Potwierdzenie pytania powoduje wygenerowanie dokumentu księgowego, przy czym wartość spisu z natury zostanie zaksięgowana do kolumny 15 księgi. W momencie księgowania dokumenty zmieniają kolor wyróżnienia z czarnego na niebieski. Użytkownik ma możliwość zaksięgowania jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego ostatniego spisu z natury dodanego z datą  grudniową. Remanent z miesiąca innego niż grudzień księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym.
 4. Po przeniesieniu spisu z natury do bufora Zapisów księgowych możemy odnaleźć na formularzu spisu z natury odwołanie do konkretnego Zapisu w Księdze przychodów i rozchodów (numer, pod jakim został zapis zaksięgowany, datę operacji), istnieje również możliwość podglądnięcia konkretnego zapisu w księdze przez naciśnięcie przycisku .

Uwaga
Spis z natury księgowany jest z datą przeprowadzenia spisu lub z datą bieżącą, zależnie od ustawienia parametru Księgowanie dokumentów z datą wprowadzonego w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry. Spis z natury księgowany jest do bufora lub bezpośrednio do księgi, zależnie od ustawienia parametru Księgowanie ewidencji przez bufor wprowadzonego w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy dla danego operatora.

Jak zaimportować spis z natury z programu Firma++?

Aby zaimportować spis z natury z programu FPP należy:

 1. Wyeksportować w programie FPP cennik w postać pliku tekstowego.
 2. Otworzyć listę spisów z natury wybierając z menu: Księgowość/ Spis z natury.
 3. Określić rok spisu z natury a następnie kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>.
 4. Wypełnić kolejno dane spisu z natury, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że wartość spisu pojawi się dopiero w momencie dodania poszczególnych pozycji spisu (w momencie wprowadzania wartość jest równa zero).
 5. Nacisnąć przycisk Import z pliku COMMA , odnaleźć właściwy plik tekstowy i otworzyć go.
 6. Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>.Formularz spisu z natury

Formularz nagłówka spisu z natury zawiera ogólne dane spisu, takie jak Numer, Data wykonania, Uwagi:

Spis z natury numernumer kolejny spisu z natury w danym roku. Numer spisu z natury łamany jest przez rok.

Z dnia – dzień wykonania spisu z natury.

Kategoria – opis spisu z natury. Opis może zostać wprowadzony z listy pomocniczej kategorii, poprzez wpisanie kodu kategorii lub wybór z listy pomocniczej, otwieranej przyciskiem . Jeżeli opis nie został wybrany z listy kategorii, wówczas można uzupełnić go bezpośrednio na formularzu spisu z natury.

Wartość – wartość spisu z natury obliczana na podstawie sumy poszczególnych pozycji spisu z natury, o ile nie został zaznaczony parametr Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji. Gdy parametr jest zaznaczony pole Wartość jest aktywne do ręcznego uzupełnienia (przyciski dotyczące listy pozycji są wtedy nieaktywne).

Tabela poniżej pola Wartość zawiera listę wszystkich pozycji danego remanentu. Pozycje można dodawać bezpośrednio na liście (ikona plusa lub klawisz <INSERT>) oraz przez formularz (opcja dostępna do wyboru pod przyciskiem strzałki obok plusa lub poprzez kombinację klawiszy <SHIFT>+<INSERT>). Aktywne są również przyciski umożliwiające podgląd/edycję oraz usuwanie poszczególnych pozycji spisu z natury.

Jeśli wprowadzono już pozycje to naciśnięcie parametru Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji spowoduje pokazanie się komunikatu Dokument posiada pozycje. Czy usunąć dotychczas wprowadzone pozycje na dokumencie?.

Dodatkowo w przypadku, kiedy dany spis z natury został przeniesiony do Zapisów księgowych, znajduje się tutaj numer dokumentu księgowego oraz data zaksięgowania. Użytkownik ma możliwość podglądnięcia danego zapisu księgowego przez naciśnięcie przycisku .

Uwzględniaj korekty podatku dochodowego – zaznaczenie parametru powoduje pojawienie się drugiej zakładki [Korekty podatku dochodowego], na której umożliwione jest dodanie dokumentów korekt wprowadzonych w ramach danego roku kalendarzowego oraz bez wskazania dokumentu, czyli ręczne zapisy korekt.

Wartość z uwzględnieniem korekt – pole z kwotą uwzględniające wartości zmniejszające spis z natury, z drugiej zakładki Korekty podatku dochodowego .

Zakład – pole jest widoczne jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa. Podczas dodawania nowego formularza podpowiada się zakład domyślny. Do KPiR księgowane są spisy w ramach danego zakładu.

Zapis księgowy w bieżącym okresie – naciśnięcie ikony  obok daty powoduje przeniesienie do zapisu księgowego w bieżącym roku podatkowym.

Zapis księgowy w kolejnym okresie – naciśnięcie ikony  obok daty powoduje przeniesienie do zapisu księgowego w kolejnym roku podatkowym.

Jeżeli spis z natury został zaksięgowany tylko raz to na formularzu spisu widoczna jest informacja dotycząca zapisu księgowego w bieżącym okresie.

Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Handel Parametry zaznaczono parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku to na formularzu spisu z natury pozycje wyświetlane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pod warunkiem, że na wybranym towarze są zaznaczone cztery miejsca po przecinku lub dodając pozycję wpisano tylko nazwę towaru i z ręki uzupełniono cenę z czterema miejscami po przecinku.

Formularz spisu z natury

 Renumeracja – po naciśnięciu przycisku na arkuszu spisu z natury zapisy są automatycznie przenumerowywane. Z funkcji tej należy skorzystać, jeżeli mamy zaburzoną kolejność zapisów na spisie z natury (na wskutek np. usuwania pozycji ze spisu). Renumerację można wykonać wg Lp lub wg nazwy, należy zdecydować po naciśnięciu przycisku . Oznacza to, że jeżeli wybrano opcję wg Lp., wówczas renumeracja zachowa dotychczasową kolejność zapisów i jedynie zapełni luki w numeracji i usunie ewentualne powielone numery. Jeżeli wybrano opcję wg nazwy, wówczas renumeracja uporządkuje arkusz spisu z natury alfabetycznie wg nazw towarów i nada poszczególnym pozycjom kolejne numery. Renumerację można uruchomić również klawiszem <F8>.

 Import z pliku COMMA – funkcja ta pozwala na zaimportowanie spisu z natury z pliku COMMA utworzonego przez program Firma++ (plik CENNIK.CDN).

Uwaga
Podczas importu z pliku COMMA cena wyliczana jest jako iloraz wartości oraz ilości.

Uwagi – pole na dodatkowe informacje.

Wprowadził, zmodyfikował – kod operatora, który zapis wprowadził i zmodyfikował oraz daty tych operacji.
Formularz pozycji spisu z natury

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Lp. – liczba porządkowa pozycji na arkuszu spisu z natury.

Towar – kod towaru, który może zostać wprowadzony z listy pomocniczej cennika, pole nieobowiązkowe.

Nazwa – nazwa towaru, którą można uzupełnić ręcznie, pole wymagane.

Ilość – ilość towaru wyrażona w jednostkach miary stwierdzona w czasie spisu z natury.

Jednostka miary – jednostka miary, wybierana z rozwijanej listy pomocniczej (ang. drop-down). Listę jednostek miar można uzupełnić w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Jednostki miary.

Cena cena jednostkowa towaru, wg której towar został wyceniony w trakcie remanentu.

Wartość – wartość całkowita towaru, wynikająca z pomnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową.

Dodanie nowej pozycji spisu z natury

Przy wprowadzaniu ilości, ceny i wartości poszczególnych elementów zastosowano mechanizm, który pozwala na wyliczenie np. pola wartość w przypadku, gdy znamy cenę i ilość danego składnika remanentu lub na wyliczenie ceny, gdy znamy łączną wartość i ilość.

Wybór sposobu liczenia ilości, ceny i wartości

W takim przypadku należy zaznaczyć pole, które ma być wyliczone i wprowadzić pozostałe informacje do odpowiednich pól. W zależności od wybranej opcji, program będzie wyliczał pola Ilość, CenaWartość wg następującej zasady: 

 • Jeżeli wybrano opcję Ilość, wówczas program obliczy Ilość = Wartość / Cena, przy czym wynik zaokrągli do 4 miejsc po przecinku.
 • Jeżeli wybrano opcję Cena, wówczas program obliczy Cena = Wartość / Ilość, przy czym wynik zaokrągli do 1 grosza lub czterech miejsc po przecinku (przy zaznaczonym parametrze Ceny z czterema miejscami po przecinku).
 • Jeżeli wybrano opcję Wartość, wówczas program obliczy Wartość = Ilość * Cena, przy czym wynik zaokrągli do 1 grosza lub czterech miejsc po przecinku (przy zaznaczonym parametrze Ceny z czterema miejscami po przecinku).

Uwaga
Ze względu na zaokrąglanie wyniku obliczeń (odpowiednio ceny i wartości do 1 grosza lub czterech miejsc po przecinku a ilości do 4 miejsc po przecinku) każdy z tych algorytmów może w pewnych przypadkach dać inny wynik.

Uwaga
Podczas edycji pozycji spisu na liście (nie poprzez formularz) blokowane są pola ustawione na formularzu jako wyliczane (ilość, cena lub wartość).

Cena nabycia – jeżeli w trakcie spisu z natury towar został wyceniony wg cen innych niż cena nabycia (uległ przecenie np. na wskutek zestarzenia), w polu tym należy wpisać rzeczywistą cenę nabycia towaru.

Uwagi – dodatkowe uwagi odnoszące się do danej pozycji spisu.

Wprowadził, zmodyfikował – kod operatora, który wprowadził oraz zmodyfikował daną pozycję, jak również daty tych operacji.

Uwaga

Jeśli zaksięgujemy spis z natury, którego wartość jest równa „0”, to w KPiR na liście zapisów księgowych, w kolumnie Kolumna pojawi się znaczek gwiazdki „*”.

Wykonując wydruk dwustronny KPiR, jeśli do KPiR jest zaksięgowany spis z natury w wartości zerowej, to na wydruku tym wartość ta (0,00) będzie drukować się w Kolumnie 15.