Article Category: Typy wypłat - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Typy wypłat - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Definiowanie umowy cywilnoprawnej

 1. Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat przyciskiem  otwieramy formularz nowego typu wypłat,
 2. podajemy nazwę i akronim dodawanej umowy cywilnoprawnej. Nazwa musi się różnić od nazw istniejących już w programie umów,
 3. w polu Rodzaj wybieramy Umowa,
 4. wybieramy jeden z dostępnych algorytmów: 1, 4, 6, 12 lub 14 (algorytm 12 dostępny tylko w module Płace i Kadry Plus),
 5. na zakładce [Podatki/Nieobecności] wybieramy właściwą deklarację i pozycję, określamy w jaki sposób ma być naliczana zaliczka podatku (czy % czy wg progów), określamy sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów,
 6. określamy, czy składki ZUS mają być naliczane,
 7. na zakładce [Podatki/Nieobecności], jeśli jest taka konieczność ustawiamy, czy umowa ma być uwzględniania w podstawie do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 8. na zakładce [Szczegółowe] decydujemy o pozostałych parametrach, z uwzględnieniem pól: wliczany do GUS, pozycja na ERP-7,
 9. tak zdefiniowaną umowę zapisujemy,
 10. przechodzimy do kadr na listę pracowników lub wyświetlamy okno wypłat pracowników. Jeśli dane kadrowe osoby są wprowadzone to zaznaczamy wybraną osobę, naciskamy ikonę  Lista umów pracownika,
 11. po wyświetleniu okna Lista umów cywilnoprawnych ikoną  lub <INS> dodajemy nową umowę. Uzupełniamy kolejno pola, w polu rodzaj umowy należy odszukać umowę uprzednio zdefiniowaną,
 12. na zakładce [Ubezpieczenie] – jeśli osoba z tytułu tej umowy podlega składkom, wypełniamy kod tytułu ubezpieczeń i zaznaczamy właściwe pola,
 13. zapisujemy formularz umowy,
 14. następnie na listach płac definiujemy listę płac o rodzaju Umowa, zapisujemy,
 15. w oknie wypłaty pracowników <CTRL>+<L> wybieramy pod przyciskiem Lista płac zdefiniowaną umowę i ikoną  naliczamy wypłatę.Definiujemy premię procentową

Cel ćwiczenia: Modyfikacja istniejącego elementu wynagrodzenia.

 • W konfiguracji (Firma/ Płace/ Typy wypłat) otwieramy ikona lupy formularz definicji wypłaty o nazwie Premia procentowa.
 • Na zakładce Ogólne:
  • Algorytm 2 – procent wynagrodzenia
  • Procent – wpisujemy 10,00%
  • Zasadnicze – zmieniamy na zasadnicze nominalne (stawka wpisana w Kadrach)
  • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia (kwoty dodatku) zaznaczamy w przypadku urlopu i nieobecności płatnej oraz zwolnienia lekarskiego, pozostawiając proporcjonalne pomniejszenie za zwolnienie lekarskie. Nie wypełniamy pól „składnik związany” ani „Tylko za okres zwolnienia”.
 • Zakładka Podatki/Nieobecności:
  • Pozycja na deklaracji PIT: pozostawiamy jako PIT-4.1a czyli Wynagrodzenia ze stosunku pracy…
  • Zaliczka podatku będziemy naliczać wg progów (zgodnie z obowiązującą skalą podatkową)
  • Koszty uzyskania przychodu standardowe – co oznacza, że od tego elementu wypłaty potencjalnie mogą być odliczone koszty, gdyby wypłata nastąpiła na osobnej liście płac wypłacanej w pierwszej kolejności.
  • Pozycja na deklaracji ZUS (RSA) nie dotyczy – premia nie jest świadczeniem ani przerwą w opłacaniu składek
  • Od dodatku będziemy naliczać zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne
  • Okres wypłaty, czyli częstotliwość, z jaką będzie wypłacany dodatek ustawiamy: co 1 miesiąc
  • Do podstawy zasiłków chorobowych kwotę wypłacanego dodatku będziemy Dopełniać wg dni, dodatek jest zależny od czasu pracy, jego kwota jest pomniejszana za czas zwolnienia lekarskiego.
  • Do podstawy wynagrodzenia za urlop kwotę wypłacanego dodatku będziemy wliczać po przeliczeniu wg aktualnej stawki zaszeregowania, co oznacza że kwota wypłaconego składnika będzie przeliczana w przypadku zmiany stawki nominalnej pracownika w okresie wykorzystywania urlopu.
  • Do podstawy ekwiwalentu za urlop będziemy wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu dodatku, czyli oprócz przeliczania na nową wartość będzie on dopełniany o ewentualne nieobecności pracownika.
 • Zakładka Szczegółowe:
  • Pozostawiamy zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł,
  • Dodatek będzie przyrównywany do najniższego wynagrodzenia
  • Wpływa na kwotę do wypłaty
  • Nie będzie uwzględniany przy liczeniu dopłat za nadgodziny
 • Zapisujemy zmiany w formularzu Premii procentowej.
Pożyczka ZFŚS z harmonogramem spłat

Uwaga
Dostępność w wersji Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus.

 1. W Konfiguracji/ Firma/ Płace/ Typy wypłat, dodajemy  nowy typ wypłaty – np. Pożyczka ZFŚS (nazwa i skrót). W polu Rodzaj wybieramy Pożyczka. Na zakładce [Szczegółowe] w polu PKZP wybieramy Pożyczka. Zapisujemy definicję . W ten sposób powstała definicja pożyczki nieopodatkowanej, nieoskładkowanej.
 2. Z menu głównego Płace i Kadry wybieramy opcję Kasy zapomogowo – pożyczkowe.
 3. Wyświetlamy Lista – Wszyscy. Ustawiamy kursor na danym nazwisku i naciskamy Lista pożyczek PKZP .
 4. Ikoną dodajemy pracownikowi pożyczkę.
 5. Na Formularzu pożyczki wybieramy Typ pożyczki – Pożyczka ZFŚS, wpisujemy datę przyznania (podpowiada się data bieżąca programu) i kwotę. Pozostałe pola nie są wymagane.
 6. Jeśli chcemy zdefiniować Harmonogram spłat  do tej pożyczki naciskamy , a następnie .
 7. Wypełniamy Formularz harmonogramu spłaty pożyczki i naciskamy . Szczegóły dotyczące wypełniania Harmonogramu znajdują się Harmonogram spłat
 8. Po obliczeniu harmonogramu sprawdzamy zakładkę Harmonogram, czy zgadza się z naszymi założeniami i zatwierdzamy .Definiujemy potrącenie netto

Cel ćwiczenia: Dodanie nowego elementu wypłaty typu potrącenie.

 Wskaźniki:

 • W konfiguracji (Firma/ Płace/ Wskaźniki) ustawiamy miesiąc styczeń bieżącego roku (aby dopisywany wskaźnik miał datę obowiązywania od dnia 1 stycznia b.r.)
 • Dodajemy nową stałą okresową o nazwie Składka PZU z wartością 35.00.

Typy wypłat:

 • W konfiguracji (Firma/ Płace/ Typy wypłat) dodajemy nowy Formularz definicji wypłaty.
 • Na zakładce Ogólne:
  • Podajemy nazwę: Składka PZU oraz skrót: Skł.PZU
  • Wybieramy Algorytm 1 – kwota
  • Jako Stałą okresową wybieramy wskaźnik firmy Składka PZU
  • Zaznaczamy parametr „Potrącenie”
  • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia za czas nieobecności – jest wyłączone
 • Zakładka Podatki/Nieobecności:
  • Po zaznaczeniu opcji „Potrącenie” wszystkie pozycji naliczania zostały ustawione w trybie „Nie dotyczy/ Nie naliczać/ Nie wliczać”
  • Okres wypłaty potrącenia: co 1 miesiąc
 • Zakładka Szczegółowe:
  • Pozostawiamy zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł,
  • Potrącenie nie będzie przyrównywane do najniższego wynagrodzenia
  • Wpływa na kwotę do wypłaty
  • Nie będzie uwzględniane przy liczeniu dopłat za nadgodziny
 • Akceptujemy formularz – na liście typów wypłat jest widoczna zdefiniowana przez nas Składka PZU.