Czas pracy

Informacje znajdujące się w tej części związane są z funkcją Rejestrator czasu pracy, z której można skorzystać użytkując moduł Biuro Rachunkowe

W tym miejscu zapisywane są kolejne sesje użytkownika, podczas pracy z programem Comarch ERP Optima, ewidencjonowane przez Rejestrator czasu pracy. W oknie widoczne są informację o pracy poszczególnych operatorów w zadanym przedziale czasowym

Parametr Ukryj zapisy z czasem pracy poniżej 1 minuty jest domyślnie zawsze zaznaczony. Parametr jest aktywny dla każdego operatora. Jeśli parametr jest zaznaczony to wszystkie wpisy, które mają tę samą datę i godzinę są ukryte. Odznaczenie parametru powoduje, że wyświetlane są wpisy z tą samą datą i godziną rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy – czyli np. wszystkie przelogowania między bazami (jeśli nastąpiły w okresie krótszym niż 1 minuta) lub operacje seryjne z BR.

Lista sesji składa się z następujących kolumn:

 • Firma – informacja o firmie, która jest obsługiwana przez użytkownika,
 • Rozpoczęcie, zakończenie – informacja o dacie i godzinie pracy użytkownika,
 • Typ – określa sposób w jaki był rejestrowany czasu pracy w danej sesji:
 • A – oznacza, automatyczne rejestrowanie czasu pracy,
 • R – oznacza, że czas pracy został zarejestrowany ręcznie

Na liście dostępne są następujące przyciski:

 – umożliwia dodanie nowej sesji,

– służy do podglądu i edycji czasu pracy,

– pozwala na usunięcie wcześniej zarejestrowanego czasu pracy.

Dodawanie, modyfikacja czasu pracy odbywa się poprzez uzupełnienie formularza zatytułowanego Czas pracy. Formularz ten zawiera następujące pola:

Operator – pole nie podlegające edycji,

Firma – można wpisać firmę z ręki lub klikając w przycisk Firma wybrać z listy,

Kategoria – jest to pole wymagane, ale nie uzupełniane z automatu, by użytkownik świadomie przy uzupełnianiu ręcznym sesji wybrał z listy odpowiednią kategorię,

Rozpoczęcie – dwie kontrolki: data i godzina,

Zakończenie – dwie kontrolki: data i godzina, przy czym data i godzina zakończenia musi być starsza niż Rozpoczęcia,

Ręczna – check zaznaczony – sesja ręczna, brak checka – sesja automatyczna.

Dostępne są również przyciski: Zachowaj zmiany –  , Anuluj zmiany.

Formularz sesji czasu pracy
Parametry

Baza firmowa Biura Rachunkowego – w tym miejscu należy wskazać, która baza danych jest firmową bazą Biura Rachunkowego. Po wybraniu bazy danych, w tej bazie danych, będzie można przypisać do karty kontrahenta (Klienta Biura Rachunkowego) odpowiadającą mu bazę danych.

Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta – w polu tym istnieje możliwość wpisania symbolu rejestru VAT zakupu, do którego w firmie Klienta przeniesione zostaną faktury wystawione za usługi księgowe. Domyślnie widnieje symbol ZAKUP. Jeżeli użytkownik pozostawi to pole puste to faktury przeniesione zostaną w firmie Klienta do rejestru o symbolu ZAKUP.

Automatyczne przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne przenoszenie faktur po ich zatwierdzeniu do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta o symbolu wpisanym w polu Przeniesienie faktur za usługi księgowe do rejestru VAT Klienta. Jeżeli w firmie Klienta rejestr o takim symbolu nie istnieje, jest on automatycznie dodawany.

Zakończ pracę aplikacji RCP po minutach bezczynności – domyślnie ustawiony jest czas bezczynności na 60 minut (1 godzinę) i dotyczy wszystkich użytkowników Comarch ERP Optima i modułu Biuro Rachunkowe. Parametr o zmianie czasu bezczynności możliwy jest do zmiany tylko dla operatora o statusie administratora. Każdy inny operator widzi parametr ale nie ma możliwości jego modyfikacji. Działanie parametru jest następujące: jeśli w ciągu godziny nie będzie aktywności operatora w programie to w konfiguracji w zakładce Czas pracy czas zakończenia zapisywany jest jako ostatni czas aktywności operatora zarejestrowany w programie.

Katalog dla kopii bezpieczeństwa baz danych – w tym miejscu należy wskazać katalog, w którym automatycznie będą zapisywane kopie bezpieczeństwa podczas procesu archiwizacji i konwersji baz danych w module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Katalog IBARD do przechowywania kopii elektronicznych wydruków udostępnianych do BI Point – w tym polu istnieje możliwość wskazania folderu w Comarch IBARD służącego do przechowywania kopii elektronicznych wydruków udostępnianych w BI Point. Plik z wydrukiem udostępniany do BI Point jest zapisywany w archiwum wydruków na Comarch IBARD i udostępniany Klientowi Biura Rachunkowego.
Atrybuty

Atrybuty to lista klas informacji charakteryzujących bazę danych znajdującą się w programie Comarch ERP Optima i które będą widoczne w module Biuro Rachunkowe. Każda z tych klas informacji jest przypisana do określonej kategorii (grupy) informacji.

Formularz atrybutu składa się z zakładki [Ogólne], na której znajdują się następujące pola:

 • Nazwę – nazwa atrybutu,
 • Opis – opis atrybutu,
 • Grupa– grupa, do której przypisany jest dany atrybut,
 • Typ – określa w jaki sposób będzie wyrażona informacja. Może być to: Tekst, Lista, Lista SQL, SQL-BazaBR, SQL-Konfiguracja, SQL-Firma,
 • Format – może przyjmować wartości: Tekst; Notatka; Data; 1234;1234.56;1234.5678, Telefon, E-mail, Strona WWW,
 • Wartość domyślna – umożliwia, przypisanie dla danego atrybutu wartości domyślnej.

Dodatkowo istnieje możliwość zaznaczenia parametru:

 • Wartości miesięczne – decyduje, czy dana informacja jest istotna w ujęciu miesięcznym,
 • Pamiętaj historie zmian – zaznaczenie spowoduje, ze wszystkie zmiany dokonywane przez użytkownika będę zapamiętywane i widoczne dla użytkownika,
 • Nieaktywny– oznacza, ze atrybut przestanie być wyświetlany w module Biuro Rachunkowe.

Jeśli na zakładce [Ogólne] zostanie wybrany TYP atrybutu: Lista, Lista SQL, Wartość SQL wówczas na formularzu atrybutu dostępna jest druga zakładka. Dla określonych TYPOW pojawia się następujące zakładki:

 • [Lista]Pozycje listy, na której można zdefiniować możliwe wartości atrybutu.
 • [Lista SQL], [SQL] – BazaBR, SQL-Konfiguracja, SQL-Firma – SQL, na której można wpisać zapytanie SQL.
Grupy Atrybutów

Jest to lista wyświetlająca zdefiniowane grupy atrybutów. Grupy porządkują pewne informacje znajdujące się w bazie danych lub opisujące bazę danych.

Lista grup atrybutów w konfiguracji pozwala na dodawanie nowych lub usuwanie istniejących grup (pod warunkiem, że do grupy nie są przypisane żadne atrybuty).

Grupy atrybutów w Konfiguracji programu
Kategorie czasu pracy

Użytkownik określa rodzaje zadań, jakie będą wykonywane w biurze rachunkowym. Definiowanie kategorii polega na wskazaniu Kodu, Nazwy kategorii oraz przypisaniu stawki godzinowej za określony rodzaj czynności.

Dzięki prawidłowo zdefiniowanym kategoriom jest możliwe wykonywanie raportów uwzględniających koszty pracy w zależności od rodzaju wykonywanej czynności.