1

Magazyn – konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury Sprzedaży

Cel ćwiczenia: utworzenie Faktury Sprzedaży na podstawie kilku dokumentów WZ.

Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów WZ do jednej FA. Wydania Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.

Lista dokumentów WZ jest dostępna z poziomu menu Handel/ Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dokumenty WZ skojarzone z fakturami wystawionymi we wcześniejszych ćwiczeniach.

 • Wystawiamy pierwszy dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary:
   • CYKLAMEN 20 szt. w cenie 7.20 zł
   • IGLAKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie 3.36 zł
  • wartość brutto WZ 218.45 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 • Wystawiamy drugi dokument WZ:
  • kontrahent: MARIZA
  • towary: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.20 zł
  • wartość brutto WZ 265.68 zł
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
  • towar zostaje zdjęty z magazynu
  • w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 • Konwertujemy dokumenty WZ do Faktury Sprzedaży:
  • na liście zaznaczamy obydwa dokumenty WZ
  • wciskamy przycisk FS, który spowoduje przekonwertowanie zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży.
 • Na monitorze pojawia się formularz utworzonej faktury. Należy pamiętać, że jest ona już zapisana do bufora:
  • większość informacji nie jest edytowalna (nie można zmienić np. informacji o kontrahencie czy towarach).
  • towary zostały przepisane z dokumentów WZ (towar CYKLAMEN, który występował na obu dokumentach w tej samej cenie został zagregowany do jednej pozycji).
  • zmienić można formę płatności i termin (proponowana jest forma przelew z terminem 10 dni, przypisana na karcie kontrahenta). Również z poziomu zakładki [Płatności] można rozbić płatność na kilka części.
  • zapisujemy fakturę na trwałe (nie do bufora).
  • parametr WZ nie jest aktywny – świadczy to, że faktura powstała na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ (więc nie można utworzyć wydania po drugi raz).
  • w module Kasa/Bank powstaje płatność związana z fakturą (w tym wypadku jest to planowana wpłata w preliminarzu w rejestrze PKO).
  • w magazynie nie nastąpiły żadne zmiany – towar został wcześniej wydany na podstawie dokumentów WZ.
  • dokumenty WZ na liście otrzymują status FA, co oznacza, że zostały skojarzone z Fakturą Sprzedaży.
Kilka magazynów w firmie

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi kilku magazynów w firmie

Lista magazynów w firmie

 • Listę magazynów ustalamy z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Magazyny
  • na liście wprowadzony jest magazyn główny (MAGAZYN)
  • dopiszmy jeszcze magazyn dodatkowy (MAG_DOD)
 • Na liście zasobów (menu Handel/ Zasoby) w Magazynie głównym mamy pewną ilość towaru wynikającą z przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń:
  • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAGAZYN
  • w magazynie jest m.in. 50 szt. towaru CYKLAMEN
 • W utworzonym Magazynie dodatkowym nie ma żadnego towaru
  • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAG_DOD

Przesunięcie towaru pomiędzy magazynami

 • Aby przesunąć towar pomiędzy magazynami należy wystawić dokument Przesunięcia Międzymagazynowego (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Przesunięcia Międzymagazynowe):
  • dodajemy nowy dokument
  • jako magazyn źródłowy określamy MAGAZYN (magazyn główny)
  • jako magazyn docelowy określamy MAG_DOD (magazyn dodatkowy)
  • wpisujemy towar: CYKLAMEN 30 szt.
 • W wyniku zatwierdzenia dokumentu (na trwałe):
  • z MAGAZYNU zostaje zdjęte 30 szt. towaru (jest 20 szt.)
  • w MAG_DOD pojawia się 30 szt. towaru
  • ilość ogólna towaru (Magazyny: wszystkie) nie ulega zmianie (50 szt.)

Wystawienie dokumentu sprzedaży w Magazynie dodatkowym

 • Z poziomu listy Faktur Sprzedaży dodajemy nowy dokument:
  • kontrahent: TERRA (dane dotyczące płatności wypełniają się automatycznie)
  • magazyn: MAG_DOD (zmieniamy z proponowanego domyślnego MAGAZYNU)
  • na fakturze wpisujemy pozycje : 25 szt. towaru CYKLAMEN
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (z zaznaczonym parametrem WZ)
 • Zajrzyjmy na listę zasobów (menu Magazyn: Zasoby):
  • na liście wszystkich zasobów (pole Magazyn: wyczyścić) widać 25 szt. towaru (ogólnie faktura zdjęła 25 szt.)
  • na liście zasobów w MAGAZYNIE (Magazyn: MAGAZYN) widać, że nadal jest 20 szt. (bez zmian)
  • na liście zasobów w MAG_DOD (Magazyn: MAG_DOD) widać, że jest tylko 5 szt. towaru (faktura zdjęła z tego magazynu 25 szt. towaru).
Produkcja

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z mechanizmem produkcji (kompletacji) w systemie Comarch ERP Optima – zdefiniowanie receptury, przyjęcie produktu na magazyn, rozchodowanie składników.

Założenie karty ewidencyjnej dla produktu

 • Z poziomu menu Handel/ Zasoby dodajemy nową kartę ewidencyjną:
  • kod: ZESTAW_ROŚLIN
  • nr katalogowy: ZE/0002
  • grupa: zestawy
  • typ: towar złożony
  • nazwa: Zestaw roślin (iglaki)
  • stawka VAT: 23%
  • kategoria: SPRZED.PRODUKCJI
  • jednostka podstawowa: sztuka
  • ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Pozostawiamy zaproponowany sposób wyliczania cen sprzedaży (pobrany z konfiguracji) po to, by w chwili wyprodukowania zestawu program wyliczył ceny sprzedaży w zależności od kosztu.
  • zatwierdzamy kartę ewidencyjną

Ustalenie receptury

 • Edytujemy ponownie kartę ewidencyjną towaru – zakładka [Receptury].

Dodajemy recepturę (przycisk Dodaj):

 • kod: RECEPTURA_1
 • dla ilości : 1 szt. (podawane będą składniki potrzebne do wyprodukowania jednej sztuki produktu)
 • dodajemy składniki (lista poniżej):
  • IGLAKI_CYPRYS 1 szt.
  • IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt.
 • Zatwierdzamy kartę ewidencyjną towaru

Produkcja

 • Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Kompletacja – przyjęcia produktów
 • Dodajemy nowy dokument PWP
  • wpisujemy towar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt.
  • w górnej części okna widoczne są znaczniki: pobranie oraz rezerwacja, decydujące o tym, czy składniki mają być tylko zarezerwowane, czy od razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dokumentu PWP.
  • zapisujemy dokument na trwałe (odznaczony Bufor)
  • program wylicza koszt wyprodukowania składnika
 • Wyświetlana jest tabela z aktualnymi cenami sprzedaży. Ceny wyliczone są w oparciu o wyliczony koszt oraz wartość procentową marży podaną na karcie ewidencyjnej produktu. Zatwierdźmy ją.
 • Dokument PWP pojawia się na liście:
  • ma status RWS, co oznacza, że równocześnie powstał dokument rozchodu zdejmujący składniki z magazynu
 • Produkt zostaje wprowadzony do magazynu (widoczny jest w kolumnie Ilość oraz Ilość dostępna do sprzedaży)
 • Równocześnie na liście dokumentów rozchodu składników (menu Magazyn/ Kompletacja – Rozchody składników) pojawił się dokument RWS:
  • dokument nie jest edytowalny
  • na podstawie dokumentu zostały zdjęte składniki zgodnie z określoną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS oraz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.)
Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Handel

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Handel

 • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Magazyn/ Parametry
 • Ustawiamy parametry:
  • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży wg metody: FIFO.
  • Symulacja wartości zakupu: wg ostatniej ceny zakupu. Do czasu zdjęcia towaru z magazynu (np. utworzenia WZ do Faktury Sprzedaży) nie są znane informacje o koszcie rzeczywistym, więc program będzie go symulował na podstawie ostatniej ceny zakupu zapisanej na karcie towaru.
 • Otwieramy gałąź Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu. Ustawienia parametrów pozostawiamy bez zmian: dodawane dokumenty będą zawsze proponowane do zapisu w buforze (z możliwością późniejszej edycji lub usunięcia), a w przypadku Faktur Sprzedaży oraz Paragonów towar będzie rezerwowany (pomniejszenie ilości w magazynie nastąpi dopiero po utworzeniu dokumentu WZ)
 • Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.
 • Zatwierdzamy ustawienia.
 • Zamykamy konfigurację.
Planowane płatności – zdarzenie w preliminarzu płatności

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności.

 • Otwieramy Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie po wybraniu określonego rejestru (w dole okna w polu Rejestr wybieramy BPH)
 • Dodajemy nowe zdarzenie:
  • dokument: KP
  • forma: przelew_BPH
  • kwota: 3450
  • stan: do realizacji
  • kontrahent: ALOZA (dane bankowe oraz kategoria wypełniane są automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta)
 • Zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wpłatą.
Konfiguracja bazy danych

Cel ćwiczenia: skonfigurowanie bazy danych przy wykorzystaniu Kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu programu.

 • Konfigurowana będzie Sprzedaż (pozostałe opcje odznaczamy).
 • Dane firmy :
  • Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowe NOVA;
  • NIP: 677-202-14-71;
  • REGON: 350058706;
  • Adres: ul. Zaczarowane Koło 89, 31-589 Kraków;
  • Przedstawiciel: Aleksander Olsza.
 • Kasa/Bank:
  • bank: PKO I O./KRAKÓW;
  • numer rachunku: 11-10202892-3174938596430953;
  • na podstawie tych informacji program:
   • dopisuje bank PKO do listy;
   • zakłada rejestr bankowy;
   • formę płatności przelew wiąże z założonym rejestrem.
 • Sprzedaż:
  • metoda rozliczenia: FIFO;
  • Faktury walutowe: zaznaczone;
  • Intrastat: zaznaczone;
  • Opakowania: zaznaczone.

(w materiałach są przygotowane ćwiczenia obejmujące tematykę dokumentów walutowych, deklaracji Intrastat oraz opakowań zwrotnych)

 • Zatwierdzamy wprowadzone informacje.
Zapisy kasowe/bankowe

Cel ćwiczenia: wprowadzenie zapisu kasowego do raportu.

Wprowadzamy pierwsze zapisy do raportu. W tym celu otwieramy menu wybieramy Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe. Następnie wybieramy rejestr: BPH i raport RKB/000001/2010/BPH. Pojawia się lista zapisów z wskazanego raportu. W naszym przypadku jest pusta. Przycisk z plusem pozwala dodać pierwszy zapis.

Załóżmy, że otrzymaliśmy wyciąg bankowy, na którym potwierdzone są dwie operacje: przelew na nasze konto od kontrahenta ALOZA na kwotę 3450 zł oraz przelew z naszego konta dla kontrahenta ELEKTROWNIA na kwotę 1300 zł.

 • Przelew na nasze konto. Wypełniamy kolejne pola:
  • Dokument: KP (bo tak mamy zdefiniowane operacje przychodu)
  • Data: bieżąca
  • Kwota: 3450
  • Operacja: przelew na konto
  • Kontrahent: ALOZA (można wpisać z klawiatury)
  • Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta
  • Kategoria: program proponuje kategorię związaną z kontrahentem.
  • Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją z kontrahentem. Np. z Fakturą Sprzedaży dla ALOZA).
  • zatwierdzamy formularz
 • Przelew z naszego konta. Wypełniamy kolejne pola:
  • Dokument: KW (bo tak mamy zdefiniowane operacje rozchodu)
  • Data: bieżąca
  • Kwota: 1300
  • Operacja: przelew z konta
  • Kontrahent: ELEKTROWNIA (można wpisać z klawiatury)
  • Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta
  • Kategoria: program proponuje kategorię związaną z kontrahentem.
  • Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją – np. z Fakturą Zakupu od ELEKTROWNIA).
  • zatwierdzamy formularz