1

Handel – od rezerwacji do wydania towaru

Cel ćwiczenia: sprzedaż towaru wg schematu rezerwacja towaru przez odbiorcę → wystawienie Faktury Sprzedaży → wydanie towaru z magazynu

Kontrahent rezerwuje towar:

 • Z poziomu menu Handel/ Rezerwacje Odbiorcy otwieramy listę rezerwacji (jest pusta). Dodajemy nową rezerwację.
 • Na nowym formularzu uzupełniamy informacje:
  • kontrahent: GALERIA
  • towar: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.28 zł (cena hurtowa 3 pomniejszona o 3% upustu standardowego)
 • Zatwierdzamy rezerwację (na trwałe)
 • W Kasie/Banku na razie nie jest jeszcze widoczna żadna płatność.
 • Zwróćmy teraz uwagę, jakie ma to konsekwencje w magazynie (menu Handel/ Zasoby):
  • przed wystawieniem rezerwacji w magazynie było 130 szt. towaru. Była to również ilość towaru dostępna do sprzedaży;
  • po zatwierdzeniu rezerwacji ilość w magazynie to nadal 130 szt., ale pojawiła się ilość zarezerwowana 30 szt., a ilość dostępna do sprzedaży wynosi już tylko 100 szt. (130 – 30 = 100).

Kontrahent kupuje towar (rezerwację przekształcamy do Faktury Sprzedaży):

 • Na liście rezerwacji zaznaczamy dokument RO/1/2013.
 • Wciskamy przycisk FS. Program przeprowadza konwersję rezerwacji do dokumentu Faktury Sprzedaży. Po zakończeniu konwersji wyświetlony zostanie formularz faktury, na który przepisane zostały wszystkie informacje z rezerwacji. Dodatkowo z karty kontrahenta pobrana została informacja o formie i terminie płatności (przelew z terminem 10 dni). Faktura jest edytowalna (można wprowadzać na niej zmiany).
 • W zależności od modyfikacji dokonanych na formularzu, po zatwierdzeniu faktury rezerwacja otrzyma status:
  • Zrealizowano – wszystkie pozycje z rezerwacji zostały przeniesione na fakturę z niezmienioną ilością, nie ma możliwości dalszej realizacji rezerwacji,
  • W realizacji – dokonano częściowej realizacji rezerwacji poprzez modyfikację pozycji na fakturze, istnieje możliwość dalszej realizacji rezerwacji lub jej zamknięcia,
  • Zamknięto – dokument rezerwacji został zamknięty, nie ma możliwości dalszej realizacji rezerwacji.
 • Na liście faktur pojawia się nowa Faktura Sprzedaży.
  • faktura jest w buforze (na liście widoczna w kolorze zielonym)
  • faktura ma status RO, co oznacza, że powstała na podstawie rezerwacji.
 • Towar nadal nie został zdjęty z magazynu, jest zarezerwowany
 • Zatwierdzamy fakturę na trwałe, z odznaczonym parametrem WZ – program nie tworzy automatycznie dokumentu WZ, czyli towar nie zostaje jeszcze wydany z magazynu:
  • towar nadal nie został zdjęty z magazynu (jest zarezerwowany)
  • w Preliminarzu płatności, w rejestrze PKO, pojawiła się już planowana płatność na kwotę 268.63 zł

Kontrahent pobiera towar z magazynu (tworzymy dokument WZ):

 • Na liście faktur zaznaczamy dokument, który przed chwilą powstał na podstawie RO.
 • Wciskamy przycisk WZ. Na podstawie danych z faktury tworzony jest dokument WZ. Po zakończeniu konwersji informuje o tym odpowiednim komunikatem.
 • Faktura otrzymuje na liście status WZ, co oznacza, że ten dokument został już przekonwertowany i ponowna konwersja nie będzie możliwa.
 • Na liście dokumentów WZ (menu Handel/ Wydania Zewnętrzne) pojawia się nowy dokument WZ.
  • WZ jest w zatwierdzony na stałe (nie można w nim wprowadzać zmian)
  • WZ ma status FA, co oznacza, że jest już skojarzony z Fakturą Sprzedaży
 • Na formularz WZ przepisane zostały wszystkie informacje z Faktury Sprzedaży.
 • W magazynie towar został zdjęty z magazynu – zarówno ilość w magazynie jak i ilość dostępna do sprzedaży wynosi 100 szt. Znikła rezerwacja.
 • Dokument WZ nie jest widoczny w module Kasa/Bank (płatność powstała wcześniej na podstawie Faktury Sprzedaży).

Kontrahent wpłaca zaliczkę, pobiera towar z magazynu w dwóch ratach:

 • Na liście rezerwacji tworzymy dokument RO/2/2013. Na formularzu uzupełniamy informacje:
  • Kontrahent: TWÓJ OGRÓD
  • Towar: Jabłonie, 20 szt.
 • Zatwierdzamy na trwałe dokument RO.
 • Wciskamy przycisk FPF. Program przeprowadza konwersję Rezerwacji Odbiorcy do dokumentu Faktury Pro Forma. Po zakończeniu konwersji wyświetlony zostanie formularz FPF, na który przepisane zostaną wszystkie informacje z RO. Dokument FPF jest edytowalny wyłącznie pod względem daty wystawienia, numeru, terminu, cen i rabatów – nie można zmienić listy pozycji, ich ilości i Kontrahenta. FPF otrzymała status RO.
 • Do FPF wystawiamy Fakturę Zaliczkową. Schemat wystawiania Faktury Zaliczkowej został opisany w artykule Faktury zaliczkowe.
 • Klient pobiera pierwszą partię towaru z magazynu – 12 szt. towaru JABŁONIE. Na liście FPF zaznaczamy dokument FPF/2/2013. Wciskamy przycisk WZ. Program przeprowadza konwersję FPF do dokumentu Wydania Zewnętrznego. Na WZ w polu Ilość dla towaru JABŁONIE wpisujemy 12 szt. Po zapisie WZ – 12 szt. towaru JABŁONIE zostało zdjętych z magazynu. Dokument FPF/2/2013 otrzymał status WZ, natomiast RO/2/2013 otrzymało status W realizacji.
 • Następnie dla Klienta generujemy Fakturę Sprzedaży na towar, który został przez niego pobrany dokumentem WZ. Na liście FPF zaznaczamy FPF/2/2013. Wciskamy przycisk FS. Na FA program automatycznie podpowie 12 szt. towaru JABŁONIE. Na zakładce [Płatności] dokumentu FA widoczna jest wpłacona wcześniej przez Klienta zaliczka. W tabeli związanej z zaliczką zostawiamy opcję „Użyj – TAK” oraz maksymalną kwotę pochodzącą z zaliczki. Wartość częściowej Faktury Sprzedaży została pomniejszona o wprowadzoną wcześniej zaliczkę (szczegółowy schemat wystawiania Faktury Sprzedaży do FPF opisany jest w artykule Faktury zaliczkowe). Dokument FA jest powiązany z wystawionym wcześniej dokumentem WZ.
 • Po upływie 14 dni Klient odbiera pozostałą część towaru – 8 szt. towaru JABŁONIE. Należy wygenerować dokumenty WZ oraz FA analogicznie jak w punktach 4, 5. Po wykonaniu tej operacji RO otrzyma status Zrealizowane (wszystkie pozycje z rezerwacji zostaną przeniesione na Faktury Sprzedaży – nie będzie możliwości dalszej realizacji rezerwacji).
Kilka magazynów w firmie

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi kilku magazynów w firmie

Lista magazynów w firmie

 • Listę magazynów ustalamy z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Magazyny
  • na liście wprowadzony jest magazyn główny (MAGAZYN)
  • dopiszmy jeszcze magazyn dodatkowy (MAG_DOD)
 • Na liście zasobów (menu Handel/ Zasoby) w Magazynie głównym mamy pewną ilość towaru wynikającą z przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń:
  • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAGAZYN
  • w magazynie jest m.in. 50 szt. towaru CYKLAMEN
 • W utworzonym Magazynie dodatkowym nie ma żadnego towaru
  • na liście zasobów należy wybrać Magazyn: MAG_DOD

Przesunięcie towaru pomiędzy magazynami

 • Aby przesunąć towar pomiędzy magazynami należy wystawić dokument Przesunięcia Międzymagazynowego (menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Przesunięcia Międzymagazynowe):
  • dodajemy nowy dokument
  • jako magazyn źródłowy określamy MAGAZYN (magazyn główny)
  • jako magazyn docelowy określamy MAG_DOD (magazyn dodatkowy)
  • wpisujemy towar: CYKLAMEN 30 szt.
 • W wyniku zatwierdzenia dokumentu (na trwałe):
  • z MAGAZYNU zostaje zdjęte 30 szt. towaru (jest 20 szt.)
  • w MAG_DOD pojawia się 30 szt. towaru
  • ilość ogólna towaru (Magazyny: wszystkie) nie ulega zmianie (50 szt.)

Wystawienie dokumentu sprzedaży w Magazynie dodatkowym

 • Z poziomu listy Faktur Sprzedaży dodajemy nowy dokument:
  • kontrahent: TERRA (dane dotyczące płatności wypełniają się automatycznie)
  • magazyn: MAG_DOD (zmieniamy z proponowanego domyślnego MAGAZYNU)
  • na fakturze wpisujemy pozycje : 25 szt. towaru CYKLAMEN
  • zatwierdzamy dokument na trwałe (z zaznaczonym parametrem WZ)
 • Zajrzyjmy na listę zasobów (menu Magazyn: Zasoby):
  • na liście wszystkich zasobów (pole Magazyn: wyczyścić) widać 25 szt. towaru (ogólnie faktura zdjęła 25 szt.)
  • na liście zasobów w MAGAZYNIE (Magazyn: MAGAZYN) widać, że nadal jest 20 szt. (bez zmian)
  • na liście zasobów w MAG_DOD (Magazyn: MAG_DOD) widać, że jest tylko 5 szt. towaru (faktura zdjęła z tego magazynu 25 szt. towaru).
Produkcja

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z mechanizmem produkcji (kompletacji) w systemie Comarch ERP Optima – zdefiniowanie receptury, przyjęcie produktu na magazyn, rozchodowanie składników.

Założenie karty ewidencyjnej dla produktu

 • Z poziomu menu Handel/ Zasoby dodajemy nową kartę ewidencyjną:
  • kod: ZESTAW_ROŚLIN
  • nr katalogowy: ZE/0002
  • grupa: zestawy
  • typ: towar złożony
  • nazwa: Zestaw roślin (iglaki)
  • stawka VAT: 23%
  • kategoria: SPRZED.PRODUKCJI
  • jednostka podstawowa: sztuka
  • ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Pozostawiamy zaproponowany sposób wyliczania cen sprzedaży (pobrany z konfiguracji) po to, by w chwili wyprodukowania zestawu program wyliczył ceny sprzedaży w zależności od kosztu.
  • zatwierdzamy kartę ewidencyjną

Ustalenie receptury

 • Edytujemy ponownie kartę ewidencyjną towaru – zakładka [Receptury].

Dodajemy recepturę (przycisk Dodaj):

 • kod: RECEPTURA_1
 • dla ilości : 1 szt. (podawane będą składniki potrzebne do wyprodukowania jednej sztuki produktu)
 • dodajemy składniki (lista poniżej):
  • IGLAKI_CYPRYS 1 szt.
  • IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt.
 • Zatwierdzamy kartę ewidencyjną towaru

Produkcja

 • Otwieramy menu Handel/ Inne (Magazyn)/ Kompletacja – przyjęcia produktów
 • Dodajemy nowy dokument PWP
  • wpisujemy towar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt.
  • w górnej części okna widoczne są znaczniki: pobranie oraz rezerwacja, decydujące o tym, czy składniki mają być tylko zarezerwowane, czy od razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dokumentu PWP.
  • zapisujemy dokument na trwałe (odznaczony Bufor)
  • program wylicza koszt wyprodukowania składnika
 • Wyświetlana jest tabela z aktualnymi cenami sprzedaży. Ceny wyliczone są w oparciu o wyliczony koszt oraz wartość procentową marży podaną na karcie ewidencyjnej produktu. Zatwierdźmy ją.
 • Dokument PWP pojawia się na liście:
  • ma status RWS, co oznacza, że równocześnie powstał dokument rozchodu zdejmujący składniki z magazynu
 • Produkt zostaje wprowadzony do magazynu (widoczny jest w kolumnie Ilość oraz Ilość dostępna do sprzedaży)
 • Równocześnie na liście dokumentów rozchodu składników (menu Magazyn/ Kompletacja – Rozchody składników) pojawił się dokument RWS:
  • dokument nie jest edytowalny
  • na podstawie dokumentu zostały zdjęte składniki zgodnie z określoną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS oraz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.)
Planowane płatności – zdarzenie w preliminarzu płatności

Cel ćwiczenia: zarejestrowanie planowanej płatności w preliminarzu płatności.

 • Otwieramy Preliminarz płatności (menu Kasa/Bank). Dodanie nowego zdarzenia jest możliwe jedynie po wybraniu określonego rejestru (w dole okna w polu Rejestr wybieramy BPH)
 • Dodajemy nowe zdarzenie:
  • dokument: KP
  • forma: przelew_BPH
  • kwota: 3450
  • stan: do realizacji
  • kontrahent: ALOZA (dane bankowe oraz kategoria wypełniane są automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta)
 • Zatwierdzamy zdarzenie, które staje się planowaną wpłatą.
Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Handel

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Handel

 • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Magazyn/ Parametry
 • Ustawiamy parametry:
  • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży wg metody: FIFO.
  • Symulacja wartości zakupu: wg ostatniej ceny zakupu. Do czasu zdjęcia towaru z magazynu (np. utworzenia WZ do Faktury Sprzedaży) nie są znane informacje o koszcie rzeczywistym, więc program będzie go symulował na podstawie ostatniej ceny zakupu zapisanej na karcie towaru.
 • Otwieramy gałąź Firma/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu. Ustawienia parametrów pozostawiamy bez zmian: dodawane dokumenty będą zawsze proponowane do zapisu w buforze (z możliwością późniejszej edycji lub usunięcia), a w przypadku Faktur Sprzedaży oraz Paragonów towar będzie rezerwowany (pomniejszenie ilości w magazynie nastąpi dopiero po utworzeniu dokumentu WZ)
 • Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.
 • Zatwierdzamy ustawienia.
 • Zamykamy konfigurację.
Konfiguracja bazy danych

Cel ćwiczenia: skonfigurowanie bazy danych przy wykorzystaniu Kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu programu.

 • Konfigurowana będzie Sprzedaż (pozostałe opcje odznaczamy).
 • Dane firmy :
  • Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowe NOVA;
  • NIP: 677-202-14-71;
  • REGON: 350058706;
  • Adres: ul. Zaczarowane Koło 89, 31-589 Kraków;
  • Przedstawiciel: Aleksander Olsza.
 • Kasa/Bank:
  • bank: PKO I O./KRAKÓW;
  • numer rachunku: 11-10202892-3174938596430953;
  • na podstawie tych informacji program:
   • dopisuje bank PKO do listy;
   • zakłada rejestr bankowy;
   • formę płatności przelew wiąże z założonym rejestrem.
 • Sprzedaż:
  • metoda rozliczenia: FIFO;
  • Faktury walutowe: zaznaczone;
  • Intrastat: zaznaczone;
  • Opakowania: zaznaczone.

(w materiałach są przygotowane ćwiczenia obejmujące tematykę dokumentów walutowych, deklaracji Intrastat oraz opakowań zwrotnych)

 • Zatwierdzamy wprowadzone informacje.
Zapisy kasowe/bankowe

Cel ćwiczenia: wprowadzenie zapisu kasowego do raportu.

Wprowadzamy pierwsze zapisy do raportu. W tym celu otwieramy menu wybieramy Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe. Następnie wybieramy rejestr: BPH i raport RKB/000001/2010/BPH. Pojawia się lista zapisów z wskazanego raportu. W naszym przypadku jest pusta. Przycisk z plusem pozwala dodać pierwszy zapis.

Załóżmy, że otrzymaliśmy wyciąg bankowy, na którym potwierdzone są dwie operacje: przelew na nasze konto od kontrahenta ALOZA na kwotę 3450 zł oraz przelew z naszego konta dla kontrahenta ELEKTROWNIA na kwotę 1300 zł.

 • Przelew na nasze konto. Wypełniamy kolejne pola:
  • Dokument: KP (bo tak mamy zdefiniowane operacje przychodu)
  • Data: bieżąca
  • Kwota: 3450
  • Operacja: przelew na konto
  • Kontrahent: ALOZA (można wpisać z klawiatury)
  • Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta
  • Kategoria: program proponuje kategorię związaną z kontrahentem.
  • Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją z kontrahentem. Np. z Fakturą Sprzedaży dla ALOZA).
  • zatwierdzamy formularz
 • Przelew z naszego konta. Wypełniamy kolejne pola:
  • Dokument: KW (bo tak mamy zdefiniowane operacje rozchodu)
  • Data: bieżąca
  • Kwota: 1300
  • Operacja: przelew z konta
  • Kontrahent: ELEKTROWNIA (można wpisać z klawiatury)
  • Bank: automatycznie wypełnia się bank i numer rachunku kontrahenta
  • Kategoria: program proponuje kategorię związaną z kontrahentem.
  • Status: pozostawiamy Nie rozliczono (Rozliczenie nastąpi dopiero wówczas, gdy skojarzymy wprowadzany przychód z transakcją – np. z Fakturą Zakupu od ELEKTROWNIA).
  • zatwierdzamy formularz