1

W jaki sposób zmienić formę płatności pracownika?

W momencie dodawania nowego pracownika domyślnie jest dla niego przypisywana forma płatności – gotówka.
Jeżeli wynagrodzenie pracownika w całości ma być przelewane na rachunek bankowy należy:

 1. wejść w Schemat płatności dostępny z poziomu otwartego formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonę 
 2. edytować domyślną płatność – gotówka i wybrać z listy formę płatności – przelew,
 3. uzupełnić dodatkowe pola ‘Bank’ oraz ‘Numer rachunku’.
  Uwaga
  UWAGA: Jeżeli zmieniamy schemat płatności na przykład z gotówki na przelew, a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację danych kadrowych !

 
Jak odnotować zwolnienie z podatku osób poniżej 26 r.ż?

Od wersji 2019.6 Comarch ERP Optima wprowadzono możliwość odnotowania zwolnienia z podatku dochodowego osób poniżej 26 lat.

Aby podatek nie naliczał się należy na formularzu danych pracownika, w zakładce 2. Nr ident./podatki zaznaczyć parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’.

Zwolnienie będzie stosowane do dnia ukończenia przez pracownika 26 lat lub miesiąca włącznie, w którym  pracownik przekroczy limit przychodów zwolnionych w wysokości 85528 zł w 2020 r . Wiek pracownika jest ustalany na podstawie daty urodzenia.

Uwaga
UWAGA: Zwolnienie  z opłacania PIT dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Natomiast nie podlegają zwolnieniu kwoty wypłacone z tytułu umowy o dzieło, wszystkich zasiłków, świadczeń rehabilitacyjnych oraz wyrównania zasiłków i od nich płatnik nadal jest zobowiązany do pobierania zaliczki podatku
W jaki sposób należy dodać dokumenty do elektronicznej teczki pracownika?

e-Teczka

– elektroniczna dokumentacja pracownicza dostępna w programie, służy przechowywaniu dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem w formie elektronicznej, umożliwiając jednocześnie łatwy dostęp do danych pracownika. Funkcjonalność jest dostępna w module Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus z poziomu listy pracowników oraz z formularza pracownika.

Dodawanie dokumentu do e-teczki pracownika jest możliwe z poziomu okna e-Teczka za pomocą przycisku 

Formularz dokumentu w e-Teczce zawiera następujące dane:

 • numer dokumentu, ze standardowo wskazanym w konfiguracji schematem numeracji,
 • tytuł dokumentu – w tym polu użytkownik ma możliwość wybrania tytułu dokumentu z listy słownikowej
 • opis – pole do wpisania dodatkowych informacji dotyczących wprowadzanego dokumentu,
 • część e-Teczki, w której jest dany dokument,
 • datę dokumentu,
 • informacje dotyczące dołączonego do dokumentu pliku w formacie PDF, jego lokalizacji wraz ze ścieżką, operatorze, który dodał plik PDF oraz czy został opatrzony podpisem cyfrowym
Jak utworzyć harmonogram pracy dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat, pracującego tylko 3 dni w tygodniu?

Jeżeli pracownik ma powtarzalny czas pracy, np. pracuje tylko od poniedziałku do środy, a pozostałe dni ma wolne, wówczas najlepiej stworzyć dla niego oddzielny kalendarz. Czas pracy na kalendarz zostanie wprowadzony za pomocą odpowiednio skonfigurowanej serii kalendarza.

Przykład

Pracownik pracuje na 1/2 etatu, w poniedziałek i wtorek po 8 h, w środę 4 h. 

 • Tworzymy serię kalendarza, w której określamy dni i godziny w jakich odbywa się praca.

Z poziomu System / Konfiguracja /Firma / Płace / Serie kalendarzy dodajemy nową serię. Na zakładce Ogólne wprowadzamy nazwę oraz symbol serii.          

Przechodzimy na zakładkę Pozycje i  dodajemy poszczególne dni:

 1. Pierwszy dzień serii – wypełniamy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 2. Drugi dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 3. Trzeci dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 12:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
 4. Czwarty dzień pracy aż do szóstego: typu Wolny, Rodzaj dnia wolnego: W5 Dzień z tyt. 5-dniowego tyg. pracy – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy,
 5. Siódmy dzień typu Święto – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy

 • Definiujemy nowy kalendarz. 

Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace/ Kalendarze dodajemy nowy kalendarz.

 1. Na zakładce Ogólne: wprowadzamy nazwę i symbol oraz odznaczamy parametr 'Uwzględniaj wymiar etatu’ (pole powinno być puste).
 2. Przechodzimy na zakładkę Kalendarz  i wybieramy  Wstawianie serii. W formularzu wstawiania serii na zakładce Ustawienia podajemy okres, na który będzie naniesiona nasza seria – od dnia do dnia (zakres dat należy podać w ten sposób, aby rozpoczynał się od poniedziałku, jako początku tygodnia pracy).
 3. W części Pozostaw bez zmian – odznaczamy wszystkie parametry.
 4.  Przechodzimy na zakładkę Seria i wybieramy z listy naszą zdefiniowaną serię. Pojawiają się zdefiniowane dni serii.
 5. Uruchamiamy nanoszenie serii dni na kalendarz używając przycisku  . Po naniesieniu serii w kalendarzu obok daty pojawia się godzina rozpoczęcia pracy, a w nawiasie liczba godzin do przepracowania (norma).
 6. Następnie nanosimy święta – naciskamy przycisk  i określamy okres (wybrany rok), na jaki wprowadzamy standardowe święta. Zapisujemy kalendarz.

 • Przypisujemy pracownikowi kalendarz.

Kalendarz przypisujemy na formularzu danych kadrowych pracownika, zakładka Etat, w polu Kalendarz. Jeżeli pracownik był wcześniej rozliczany wg innego kalendarza i chcemy zachować historyczność danych, wówczas zmianę należy wprowadzić poprzez Aktualizację zapisu.
Gdzie mogę wskazać dziecko, na które został udzielony Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy?

Na formularzu nieobecności Urlop ojcowski/rodzicielski/ wychowawczy znajduje się pole Opieka nad, w którym można wskazać dziecko, na które został udzielony dany urlop.

Na rozwijanej liście wykazywane są dzieci wprowadzone na Listę członków rodziny (Formularz danych pracownika) z kodem stopnia pokrewieństwa 11 – dziecko własne, przysposobione lub dziecko drugiego małżonka.

Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach.

Dodatkowo dane dziecka wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy.
Jakie informacje należy wprowadzać w Kalendarzu pracownika?

Okno Czas pracy jest dostępne z poziomu formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonę ‘Czas pracy/plan pracy pracownika’ oraz z listy pracowników po wciśnięciu ikony ‘Kalendarz’ lub po wybraniu ‘(Nie)obecności’ z menu dostępnych opcji przy tej ikonie. Po zaznaczeniu pracownika na liście w Kadrach można także wybrać ‘(Nie)obecności’ z menu pod prawym przyciskiem myszy. Okno Czas pracy domyślnie zawiera informacje przeniesione z Planu pracy danej osoby. Z poziomu tego okna należy dodawać wszelkie odchylenia od zaplanowanego czasu pracy:  

 • wszelkiego rodzaju nieobecności na cały dzień – wprowadzanie ikoną zielonego plusa,
 • sytuacje, gdy pracownik wyszedł wcześniej z pracy np. po 7 godzinach, gdy obowiązywał go 8-godzinny dzień pracy – wówczas należy edytować dany dzień ikoną lupy i odpowiednio skrócić godziny pracy,
 • nadgodziny – należy edytować dany dzień ikoną lupy, potem odpowiednio wydłużyć godziny pracy. Jeśli pracownik przyszedł do pracy w dzień wolny lub w święto, należy wprowadzić godziny i zmienić strefę na „Czas pracy podstawowy”.  Jak naliczyć w programie wynagrodzenie z tytułu staży oraz praktyk uczniowskich?

Wynagrodzenie dla takich osób można odnotować za pomocą umowy cywilnoprawnej.
Z poziomu zakładki System/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat należy dodać nowy typ wypłaty.Na zakładce [1.Ogólne] należy wprowadzić nazwę i skrót, w polu Rodzaj wybrać opcję 'Umowa’, następnie na zakładce [2.Podatki/Nieobecności] należy ustawić, czy ma być opodatkowana i oskładkowana. W polu pozycja na deklaracji PIT można wybrać opcję PIT-11. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich. W przypadku pracownika poniżej 26 lat, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ i ma wypłacony element, który ma ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT-11 Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich stosowane będzie zwolnienie z podatku. Taką umowę należy następnie dodać pracownikowi w Kadrach na liście Umów cywilnoprawnych i naliczyć na liście płac o rodzaju 'Umowa’.