1

Jak ustalić listę osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej?

W programie Comarch ERP Optima jest dostępny wydruk ‘Pracownicy do nagrody jubileuszowej’. Są na nim wykazywani pracownicy, którzy w podanym okresie przekraczają określoną liczbę lat stażu liczonego zgodnie z zaznaczonymi przed wydrukiem parametrami.

Wydruk jest dostępny z poziomu listy pracowników w Kadrach. Po zaznaczeniu pracowników należy wybrać z menu Wydruk danych ( lub Podgląd wydruku) / Wydruki kadrowe / Pracownicy do nagrody jubileuszowej.
Jak odnotować osobie zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej prawo do emerytury lub renty w kodzie tytułu ubezpieczenia?

Aby kod tytułu ubezpieczenia umowy cywilnoprawnej został uzupełniony o kod emerytury lub renty należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika i na zakładce 5 Ubezpieczenie cd uzupełnić pole Ustal. prawo do emeryt. lub renty:

1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury
2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty
Dlaczego po wstawieniu nowej serii do kalendarza nie widzę zmian w oknie Czas pracy u pracownika?

Dane widoczne w oknie Czas pracy w pierwszej kolejności są pobierane z Planu pracy. Tylko w przypadku, gdy nie był on zmodyfikowany przez użytkownika, pobierane są bezpośrednio z kalendarza. Należy wejść w Plan pracy i zweryfikować, czy były dokonywane jakieś zmiany. Dni, które były modyfikowane będą w kolorze zielonym / turkusowym. Jeśli wprowadzone zmiany nie są już aktualne, wówczas należy użyć ikony kosza. Po skasowaniu ustawień, dni zostaną oznaczone czerwonymi krzyżykami i widoczne staną się ustawienia naniesione podczas wypełniania kalendarza nową serią.
W jaki sposób seryjnie zmienić kod FEP?

W seryjnej zmianie wartości pola znajdują się  opcje Kod FEP, FEP od dnia oraz FEP do dnia umożliwiające odnotowanie informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze seryjnie dla zaznaczonych pracowników.

 
Gdzie dla pracownika zatrudnionego na umowę cywilnoprawną należy odnotować kod zawodu wykazywany na deklaracjach ZUS ZUA i ZUS ZZA?

Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce [2.Ubezpieczenie] dodano pole Kod zawodu. Kod można wybrać z dostępnego słownika.
Jak seryjnie usunąć limity nieobecności dla zaznaczonych pracowników?

Należy zaznaczyć na liście pracowników, którym chcemy usunąć limity nieobecności. Seryjne usuwanie limitów nieobecności jest dostępne z poziomu listy pracowników w kadrach i wypłat pracowników w menu rozwijanym przy przycisku . Po wybraniu tej opcji pojawi się okno Seryjne usuwanie limitu nieobecności, na którym należy wskazać rodzaj limitu oraz rok, dla którego ma być usunięty limit. Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisku Usunięcie limitów zaznaczonym pracownikom . Pojawi się okno informujące o przebiegu operacji.

 
W jaki sposób odnotować zleceniobiorcy informację o ubezpieczeniu, gdy przystępuje do niego w trakcie umowy?

W takim przypadku należy w trwającej umowie zawęzić okres obowiązywania do dnia poprzedzającego dzień zgłoszenia do ubezpieczeń poprzez wprowadzenie daty zakończenia umowy i dodać nową umowę od dnia objęcia ubezpieczeniem. W nowej umowie odnotowujemy informację o ubezpieczeniu na zakładce 2.Ubezpieczenie. W umowach należy podać odpowiednią kwotę wynagrodzenia należnego za poszczególne okresy.