Odsetki podatkowe

Lista obowiązujących stóp procentowych odsetek podatkowych. Lista ta składa się z dwóch kolumn:

Data – dzień, od kiedy obowiązuje dana stopa procentowa.

Procent – wysokość stopy procentowej. Nie można wpisać na listę stopy 0% (zero).

Zaokrąglaj kwotę odsetek podatkowych do – parametr decyduje o tym, w jaki sposób kwota odsetek wyliczona na notach odsetkowych i ponagleniach zapłaty będzie zaokrąglana. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 1,00. Jeżeli użytkownik nie ma potrzeby zaokrąglania wyliczonych kwot odsetek parametr ten należy odznaczyć.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Lista służy do umieszczania na niej odsetek podatkowych, a nie odsetek indywidualnych użytkownika
Odsetki ustawowe od zaległości

Lista obowiązujących stóp procentowych. Lista ta składa się z dwóch kolumn:

Data – dzień, od kiedy obowiązuje dana stopa procentowa.

Procent – wysokość stopy procentowej. Nie można wpisać na listę stopy 0% (zero).

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Lista służy do umieszczania na niej odsetek ustawowych od zaległości, a nie odsetek indywidualnych użytkownika.
Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych

Lista obowiązujących stóp procentowych odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Lista ta składa się z dwóch kolumn:

Data – dzień, od kiedy obowiązuje dana stopa procentowa,

Procent – wysokość stopy procentowej.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku. Lista służy do umieszczania na niej odsetek od zaległości w transakcjach handlowych, a nie odsetek indywidualnych użytkownika.
Diety i ryczałty

Widoczna jest lista krajów wraz z odpowiadającą im walutą i kwotami diet, ryczałtów noclegowychlimitów na nocleg. Lista jest domyślnie uzupełniona wartościami wynikającymi z załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku (Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)).