Komunikat ID 34441 „Nie można anulować dokumentu! Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.”


Jeśli po wydaniu towaru z magazynu, korygujemy dostawę, którą ten towar został wprowadzony na magazyn, wówczas tworzona jest korekta kosztu (WZKK), która koryguje odpowiednio koszt zakupu wydawanego towaru. Dokument WZKK jest powiązany zarówno z dokumentem przychodowym, jak i rozchodowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Co to jest WZKK i kiedy powstaje?

 

Przykład

  •  Poprzez Przyjęcie Zewnętrzne wprowadzamy na magazyn 1 szt. towaru T.
  •  Dokumentem Wydania Zewnętrznego zdejmujemy z magazynu 1 szt. Towaru T.
  • Do Przyjęcia Zewnętrznego tworzymy korektę wartości zmieniającą cenę towaru T. Podczas zapisu PZKOR
    tworzony jest automatycznie dokument korekty kosztu WZKK (widoczny na liście Wydań Zewnętrznych) – powiązany zarówno z PZKOR, jak i z WZ.
  • Do Wydania Zewnętrznego tworzymy korektę.
  • Podczas próby anulowania PZKOR wyświetlony zostanie komunikat: Nie można anulować dokumentu! Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.

 

Rozwiązanie:
Aby anulować PZKOR, otwórz ten dokument, przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu WZKK. Z tego poziomu poprzez przycisk – Podgląd otwórz ten dokument WZKK. Przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu rozchodowego skojarzonego z tym WZKK. Analogicznie, z tego poziomu otwórz do podglądu dokument rozchodowy i ponownie przejdź na zakładkę [Dokumenty]. W tabeli Dokumenty powiązane widoczny jest numer korekty do tego dokumentu rozchodowego.

Aby anulować pierwotnie zamierzony dokument (w podanym przykładzie PZKOR), należy najpierw anulować korektę do dokumentu rozchodowego (WZKOR). Jeśli korekta dokumentu rozchodowego jest skojarzona z korektą Faktury Sprzedaży, należy anulować FSKOR (WZKOR zostanie wówczas anulowana przez program automatycznie).
Pytanie (30543) Zapisać zmiany?

Komunikat pojawia się, jeśli modyfikujemy pozycję dokumentu i wybierzemy opcję Edytuj poprzedni lub Edytuj następny (dostępne w górnym pasku ikon). Po twierdzącej odpowiedzi, program zapisze zmiany i przejdzie do edycji kolejnej pozycji. W przypadku wybrania opcji Nie, wprowadzone zmiany do pozycji dokumentu nie zostaną zapisane, a program również przejdzie do edycji następnej/poprzedniej pozycji. Kliknięcie w opcję Anuluj, spowoduje powrót do edytowanego pola.
„Nie można przekształcić faktury pro forma, do której istnieje dokument w buforze.”

Do Faktury Pro-Forma istnieje już faktura zaliczkowa która jest zapisana w buforze. Przed wystawieniem kolejnej faktury zaliczkowej, należy zatwierdzić na stałe poprzednią zaliczkę. Numery powiązanych dokumentów można sprawdzić po wejściu w konkretny dokument, na zakładce Dokumenty.
Ostrzeżenie (34109) „Dokument nie może być zapisany. Operator nie ma prawa zapisu dokumentu do bufora.”

Jeżeli podczas zapisywania dokumentu FA/PA pojawia się komunikat Dokument nie może być zapisany. Operator nie ma prawa zapisu dokumentu do bufora. Oznacza to, że na karcie operatora została włączona przez Administratora Blokada zapisu FA i PA do bufora.
„Dokument nie może być utworzony. Żadna z pozycji nie może być wprowadzona na dokument.”

Komunikat oznacza, że na Zleceniu Serwisowym, które chcemy częściowo fakturować (dotyczy też wystawiania Paragonu na część zlecenia) nie ma żadnych czynności ani części przeznaczonych do fakturowania (parametr uwzględniaj na FA/PA na wszystkich czynnościach urządzeniach nie jest zaznaczony).

Wystawienie częściowej faktury lub częściowego paragonu będzie możliwe dopiero po zaznaczeniu parametru uwzględniaj na FA/PA na przynajmniej jednej czynności/części. Dodatkowo dana czynność musi posiadać status „zakończona” lub w przypadku części dana część musi być pobrana (przesunięta na magazyn serwisowy).
Komunikat ID 7700 „(nr dokumentu) Dokument blokuje możliwość wykonania inwentaryzacji.”

W przypadku pojawienia się powyższego komunikatu należy sprawdzić czy zostały spełnione warunki gwarantujące wykonanie inwentaryzacji.

Zamknięcie inwentaryzacji z kontrolą poprawności dokumentów.
Aby inwentaryzacja mogła zostać zamknięta na listach nie mogą występować rezerwacje, zamówienia, dokumenty w buforze lub dokumenty handlowe (FA, PA, FZ), które nie są skojarzone z dokumentami magazynowymi. Jeśli program napotka na takie dokumenty sprawdza, czy dotyczą one towarów (wtedy nie pozwoli na zamkniecie inwentaryzacji) czy też usług (wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta). Jeśli zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane – program wyświetla listę dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe.

Przed zamknięciem inwentaryzacji należy:

  • usunąć/zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
  • wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
  • dokumenty typu Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy muszą być przekształcone. 

Zamknięcie inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów.
Istnieje również możliwość zamknięcia inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów. W tym celu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, należy zaznaczyć parametr: Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów. Wówczas program wyświetli informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i, po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI (Przyjęcie Wewnętrzne)/ RWAI (Rozchód Wewnętrzny).

Należy pamiętać, że w przypadku zamykania bezwarunkowego inwentaryzacji, jeśli po wykonaniu inwentaryzacji zostaną zapisane dokumenty wpływające na stan magazynu z datą wcześniejszą niż data arkusza, to ilości na arkuszu nie będą zgodne z ilościami na stanie magazynowym na dzień utworzenia arkusza.
Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Nie można anulować dokumentu zaksięgowanego do dziennika (DekretyNag).”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokumenty, które zostały zaksięgowane do księgowości kontowej (dokument wyświetla się na liście na niebiesko). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy wcześniej usunąć zapis księgowy, wybierając na liście dokumentów opcję „Usuń zapis księgowy” – dostępną w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy). Po usunięciu zapisu księgowego, dokument będzie wyświetlany na liście na czarno i możliwe będzie jego anulowanie.

Jeżeli wystąpi sytuacja, w której dokument jest w kolorze czarnym a nadal nie ma możliwości anulowania dokumentu należy wówczas pobrać i zainstalować najnowsze Service Pack do SQL Serwer.