Deklaracje

Wliczaj zakupy opodatkowane 0% na VAT-7 – parametr został wprowadzony ze względu na niejednoznaczność interpretacji przepisów dotyczących uwzględniania zakupów opodatkowanych stawką 0% na deklaracji VAT-7. Jeżeli parametr jest aktywny, wówczas zakupy opodatkowane stawką 0% zostaną wykazane na deklaracji VAT-7, jeżeli parametr jest wyłączony, wówczas zarówno zakupy zwolnione z VAT jak i opodatkowane 0% nie będą wykazane na deklaracji.

Struktura sprzedaży dla rozliczenia środków trwałych wg poprzednich deklaracji – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że struktura sprzedaży dla środków trwałych będzie liczona na podstawie poprzednich deklaracji, a nie zapisów z rejestru VAT. Parametr wprowadzony ze względu na różną interpretację urzędów skarbowych.

Rozliczać VAT naliczony, jeśli nie wystąpiła sprzedaż – zaznaczony parametr powoduje, że na deklaracji VAT-7 pojawia się podatek naliczony, pomimo braku sprzedaży w okresie rozliczeniowym, za który zostaje składana deklaracja. 

Rozliczać VAT naliczony jeśli wystąpiła tylko sprzedaż zwolniona – zgodnie z ustawą o podatku VAT, że jeśli podatnik w okresie, którego dotyczy deklaracja VAT-7 nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, wówczas może odliczyć w deklaracji podatek naliczony dopiero w chwili, gdy wystąpią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Przez czynności podlegające opodatkowaniu rozumie się sprzedaż w stawce VAT różnej od 0. Ponieważ niektóre urzędy skarbowe zaliczają do sprzedaży opodatkowanej sprzedaż w stawce zwolniona, w konfiguracji umieszczono powyższy parametr – pozwala on odliczyć naliczony podatek VAT w przypadku, gdy wystąpiła tylko sprzedaż w stawce zwolniona. Dodatkowo parametr ten jest związany z parametrem Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7.

Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7 – u podatników, u których występuje sprzedaż nie podlegająca VAT (np. sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż oddziału, sprzedaż nieruchomości, zbycie praw autorskich, sprzedaż towarów dokonana poza terytorium Polski itd.), jeżeli załączymy ten parametr, to na deklaracji VAT-7 wartość sprzedaży NP (nie podlega) zwiększy pole ze sprzedażą zwolnioną i zostanie uwzględniona przy liczeniu współczynnika sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży całkowitej (powiększając sprzedaż całkowitą).

Deklaracja PIT-4 wg określa datę według której liczona jest deklaracja PIT-4 (parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany do modułu Płace i Kadry lub Place i Kadry Plus):

  • miesiąca, którego dotyczy wypłata – oznacza okres, za który naliczona została wypłata,
  • daty dokonania wypłaty – oznacza datę, z jaką dokonano wypłaty wynagrodzeniaStawki podatkowe

Zawiera informacje dotyczące stawek i progów podatkowych.

Stawki podatku zryczałtowanego – zawierają trzy pola do wpisania stawek obowiązujących dla zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz datę ich obowiązywania.

Podatek od remanentu likwidacyjnego – wielkość zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego firmy.

Podatek liniowy od osób fizycznych – stawka podatku liniowego od osób fizycznych.

Dane aktualne w: Miesiąc, Rok – umożliwia weryfikację (przegląd) zgromadzonych w programie danych. Modyfikując odpowiednio zawartość tych dwóch pól uzyskamy na ekranie podgląd zgromadzonych danych historycznych.

Informacje na temat stawek podatku dochodowego od osób fizycznych są zapisane w konfiguracji w sekcji Program/ Księgowość/ Stałe podatkowe.
Stałe podatkowe

Ta opcja konfiguracji pozwala na ustalenie w programie: standardowych progów podatkowych, kosztów uzyskania, ulgi podatkowej (dla pracowników etatowych) oraz wysokości zaliczki na podatek dochodowy (%) oraz kosztów uzyskania (%) – dla zleceniobiorców.

Progi podatkowe zapamiętywane są w postaci listy elementów (par): próg podatkowy kwota, procent.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Wprowadzone dane co najmniej przez rok (do następnej aktualizacji) będą obowiązywały wszystkich pracowników, dla których nie zostaną one indywidualnie zmienione (w danych pracownika).

Program automatycznie gromadzi zapisy z kolejnych lat. Takie rozwiązanie gwarantuje poprawność naliczania wysokości zaliczki podatku dochodowego zarówno w wypłatach za bieżący rok, jak i  lata poprzednie (istotne przy uzupełnianiu wcześniejszych wypłat).

Podobny mechanizm obowiązuje dla wprowadzonej wysokości kosztów uzyskania i ulgi podatkowej – mają one charakter globalny. Obowiązują dla wszystkich pracowników, poza wybranymi. Dla wybranych pracowników wysokość kosztów uzyskania i ulgi podatkowej może zostać skorygowana poprzez wpisanie odpowiednich współczynników (np. wprowadzenie współczynnika 1.25 dla kosztów uzyskania jest równoważne z podwyższeniem o 25%, czyli ustaleniem w wysokości  przysługującej osobom zatrudnionym poza miejscem zamieszkania; podobnie można zwiększyć dwukrotnie wysokości ulgi podatkowej – istotne dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Charakter globalny (dla wszystkich zawieranych umów zleceń i o dzieło) ma również definicja procentu zaliczki podatku (Procent zaliczki podatku).

Wyłącznie dla umów zleceń zawieranych z osobami NIE będącymi jednocześnie pracownikami zleceniodawcy istotna jest kwota „ryczałtu” (Ryczałt poniżej kwoty (PIT-8AR)).

Uwaga
Tego typu dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu (bez odliczania kosztów uzyskania). W związku z powyższym NIE zostaną one wykazane w rozliczeniu rocznym pracownika (zleceniobiorcy): PIT-11.

W przypadku konieczności zmiany którejkolwiek z wymienionych wartości należy (zgodnie z przyjętym standardem):

  • wybrać odpowiednią datę (rok) od której będzie ona obowiązywała,
  • we właściwe pole wpisać nową wartość.Limity

Są wykorzystywane w module Biuro Rachunkowe. W tym miejscu można ustawić wielkość obrotów, której przekroczenie obliguje do zmiany formy prowadzonej księgowości.

Limit – pełna księgowość – dotyczy podatników, rozliczających się na zasadzie Podatkowej Księgi przychodów i Rozchodów. Pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma przychodów nie przekroczyła ustawionego limitu.

Limit – obowiązek VAT – pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma kwot netto z pozycji faktur sprzedaży z Rejestrów VAT (ze stawką różną od NP i ZW) nie przekroczyła wprowadzonego limitu.

Limit – ryczałt dotyczy podatników, którzy rozliczają się na zasadzie Ryczałtu. Pomaga kontrolować, czy w wybranym okresie suma przychodów nie przekroczyła danego limitu.
Parametry

Biuro rachunkowe – jeżeli program jest wykorzystywany przez biuro rachunkowe, na wydrukach, oprócz nazwy firmy, może być umieszczana informacja o biurze rachunkowym prowadzącym księgowość firmy.

Nazwy stron księgowych – określa sposób nazywania stron księgowych w module Księga Handlowa (Debet/Credit lub Winien/Ma).
Zaokrąglenia

Lista pozwala określić zaokrąglenia właściwe dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, PIT-4 i deklaracji rocznych.
Ewidencja samochodowa

Zawiera informacje na temat stawek przebiegu za jeden kilometr w okresach ich obowiązywania. Zgodnie z tymi ustawieniami inicjują się zapisy w ewidencji przebiegu pojazdów.

Datę początkową okresu (miesiąc i rok) określamy w górnej części okna.