Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.2.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003, 2008 i 2008 R2.

Uwaga
Comarch ERP Optima w wersji 2019.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 13.11.2018. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Uwaga
Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.5
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Reinstalacja programu

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

Od wersji Comarch ERP Optima 2018.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.5. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2019.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga
Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2019.2.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7.
W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2019.2.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2019.2.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Uwaga
Wersja Comarch ERP Optima 2019.2.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga
Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012..

Uwaga
Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2019.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

AplikacjaWersjaUwagi
Wszystko.pl Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep2019.0 lub wyższaZalecana 2019.1
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera6.1.2
Comarch HRM2019.0.1 lub wyższa
Comarch Mobile Zarządzanie2018.7
Comarch ERP Mobile Sprzedaż2018.7
Comarch ERP Mobile BINajnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL2018.2
Comarch ERP Altum2018.5
Comarch IBARDNajnowsza

Uwaga
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.
Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 

Wartości obowiązujące od 01.01.2019:

-dochód deklarowany (składka zdrowotna) = 3803,56

Podstawa prawna:Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. (M.P 2019, poz. 66)

 1. Deklaracje ZUS:

  • umożliwiono generowanie nowych deklaracji ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II oraz ZUS RPA. Deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II są naliczane odpowiednio dla właściciela opłacającego składki wyłącznie za siebie lub rozliczającego się razem z pracownikami, prowadzącego działalność gospodarczą na mniejszą skalę, który korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne i jest zgłoszony do ubezpieczenia z kodem 0590 lub 0592. Deklaracja ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II są tworzone automatycznie podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej za styczeń danego roku lub miesiąc rozpoczęcia/wznowienia działalności.

Deklaracja ZUS RPA generowana jest automatycznie dla pracownika podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej w przypadku:-wypłacenia w danym miesiącu elementu, należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,- wypłacenia pracownikowi w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków elementu, który ma zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA jako element wypłacany obok zasiłków, nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe i jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy.

  • dostosowano deklaracje ZUS DRA oraz ZUS ZWUA do wzorów obowiązujących od 1.01.2019 r. Deklaracja rozliczeniowa DRA z załącznikami domyślnie jest liczona w wersji 5 (format zgodny z programem Płatnik 10.02.002). Na deklaracji ZUS ZWUA dane dotyczące rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy są wykazywane, gdy kod przyczyny wyrejestrowania ma wartość mniejszą lub równą 500.
  • Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Dodano nowe kody 1812, 1813, 0590, 0592 oraz zmieniono opis dla kodów 1135, 1830, 0430, 0431, 0510, 0511, 0540.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 2495).

 1. Formularz danych pracownika. Umożliwiono odnotowanie na formularzu pracownika dodatkowych informacji związanych z rozwiązaniem/wygaśnięciem stosunku pracy, wymaganych podczas wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na ZUS ZWUA od 1.01.2019 r. Na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] dodano pola słownikowe, w których można ustawić kod trybu rozwiązania, kod podstawy prawnej oraz stronę inicjującą rozwiązanie stosunku pracy. W przypadku ustawienia kodu podstawy prawnej jako 550 dostępne jest pole Podstawa prawna dla kodu 550, w którym należy podać opis podstawy prawnej. Ustawienie trybu rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy jest możliwe, gdy pracownik ma wpisaną datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.
 2. Seryjna zmiana wartości pola. Dodano możliwość seryjnego ustawienia dla zaznaczonych pracowników informacji o kodzie trybu rozwiązania, kodzie podstawy prawnej, podstawie prawnej dla kodu 550 oraz stronie inicjującej rozwiązanie stosunku pracy.
 3. Formularz danych właściciela. Na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] dodano pole Przychód za poprzedni rok umożliwiające odnotowanie przychodu uzyskanego w poprzednim roku dla właściciela zgłoszonego do ubezpieczeń z kodem 0590 lub 0592. Podana kwota przychodu będzie wykazana na deklaracji ZUS DRA część II oraz ZUS RCA część II.
 4. Domyślne schematy numeracji.Umożliwiono ustawienie domyślnych schematów numeracji dla dokumentów typu lista płac, umowa oraz e-Teczka. W konfiguracji firmy w części Płace dodano nową gałąź Dokumenty. Z tego poziomu Użytkownik może ustawiać domyślne definicje oraz serie. W nowej bazie danych oraz podczas konwersji do 2019.2 jako domyślne schematy ustawiają się odpowiednio dla list płac – dokument E, dla umów – UMW, a dla e‑Teczek – EDOK. Jeśli w bazie konwertowanej nie ma standardowych dokumentów dla umowy i e-Teczki zostanie ustawiony inny aktywny schemat danego rodzaju, dodany najwcześniej na listę. W przypadku list płac ustawiany jest inny aktywny dokument o rodzaju Etat, a gdy takiego nie ma, dokument według kolejności dodania na listę, bez względu na to, jaki ma rodzaj. Serie nie są automatycznie ustawiane. Ustawione schematy numeracji są automatycznie podpowiadane podczas tworzenia listy płac, umowy oraz ręcznego dodawania dokumentu do e-Teczki. Jeśli dany dokument w schemacie ma ustawiony człon Seria, a nie ma ustawionej domyślnej serii podczas dodawania formularza dla umowy oraz listy płac automatycznie odpowiednio podpowie się seria R lub E, a jeśli takiej nie ma seria według kolejności alfabetycznej. W przypadku dokumentów w e-Teczce seria zostanie pobrana z formularza operatora, gdy na formularzu definicji zaznaczono parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora lub wskazana w gałęzi Płace>Dokumenty. Gdy nie ma ustawionej domyślnej serii podpowiada się pierwsza według kolejności alfabetycznej.
 5. e-Teczka. Dodano Część D jako nową, standardową część e-Teczki. w której powinny być przechowywane dokumenty związane z nałożonymi na pracownika karami porządkowymi (np.kara nagany). odczas konwersji bazy danych do wersji 2019.2.1 Część D zostanie automatycznie dodana tylko w przypadku, gdy na liście nie ma części o takiej nazwie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018, poz.2369).

 1. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), IFT-1/1R(14).
 2. Wydruki. Dostosowano do nowych wzorów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej następujące wydruki:

  • Kwestionariusz osobowy,
  • Umowa o pracę,
  • Wypowiedzenie warunków pracy,
  • Rozwiązanie umowy o pracę,
 1. Wydruk Karta pracy, Karta pracy – wszyscy. Dodano informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jako GODZ OD drukowana jest godzina od z pierwszego wejścia zaliczanego do czasu pracy w danym dniu, a jako GODZ DO godzina do z ostatniego wejścia zaliczanego do czasu pracy.
 2. Wydruk ZUS IMIR – Informacja dla ubezpieczonego. Dostosowane wydruk do nowego wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 2495).

Zmiany

 1. Typy wypłat. Na zakładce 3.Szczegółowe dodano parametr Wykaż na ZUS RPA jako element wypłacany obok zasiłków, którego zaznaczenie w przypadku elementów, od których nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne, spowoduje wykazanie wartości tego składnika na deklaracji ZUS RPA w pozycji dotyczącej przychodu wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.2 parametr zostanie automatycznie zaznaczony w typach wypłat, które mają zaznaczony Tylko za okres zwolnienia.
 2. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Dostosowano treść punktu drugiego do zmian w zasadach wypłacania wynagrodzenia pracownika, które obowiązują od 1.01.2019 r.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357).
 1. Import danych z Comarch ERP Migrator. Zwiększono do 140 ilość znaków, które są importowane jako nazwa szkoły oraz zakładu pracy podane w arkuszu Staż Pracy.

Poprawiono

 1. Limit Urlop opiekuńczy kp.188/godz.:

  • W przypadku pracownika, dla którego norma dla pełnego wymiaru etatu wynosi 7:35, limit urlopu proporcjonalnego nie był zaokrąglany do pełnych godzin. Poprawiono.
  • Dla pracownika podejmującego pierwszą pracę, limit urlopu opiekuńczego po wprowadzeniu nieobecności Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz. był błędnie przeliczany według tych samych zasad, co limit urlopu wypoczynkowego. Poprawiono.
 2. Kalendarz (Nie)obecności. W przypadku modyfikacji czasu pracy osoby zatrudnionej/zwolnionej w trakcie roku lub zleceniobiorcy, dni w czasie pracy, planie pracy oraz w konfiguracji kalendarza pracowników rozliczanych według tego samego kalendarza były błędnie oznaczane jako dni niezatrudnienia. Poprawiono.W przypadku, gdy w czasie/planie pracy pracownika były niepoprawne wpisy, po aktualizacji programu należy ponownie zdefiniować kalendarz w konfiguracji.
 3. Oddelegowanie do pracy za granicą. Dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę, który w wypłacie walutowej miał rozliczony urlop wypoczynkowy, niepoprawnie ustalana była kwota dochodu narastająco w ciągu roku, co skutkowało wcześniejszym przekroczeniem progu podatkowego. Poprawiono.
 4. Wypłaty pracowników. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne służące skróceniu czasu naliczania i zapisywania wypłat pracowników.
 5. Import e-zwolnień. W przypadku, gdy w nazwie przychodni występował cudzysłów, w trakcie importu elektronicznego zwolnienia pojawiał się komunikat o niepoprawnym formacie pliku. Poprawiono.
 6. Wydruk PIT-11(24). Poprawiono opis pola nr 7 na Rodzaj składającego zgodnie z obowiązującym wzorem.
 7. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. W przypadku dużej ilości danych binarnych np. wydruków w bazie Comarch ERP Optima, synchronizacja danych binarnych nie wykonywała się. Pojawiał się komunikat: „Wystąpił nieoczekiwany błąd: Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego polecenia”. Poprawiono.
 8. Import danych z Comarch ERP Migrator. Poprawiono ustawiania tytułu kosztów uzyskania przychodu w zapisach historycznych podczas importu historii etatu w przypadku, gdy pracownik w danych kadrowych miał ustawiony kod jako 3.Księgowość


Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje:

 • PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8),
 • PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
 • PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3).
 1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(25). Wprowadzono możliwość naliczenia, wydruku oraz wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(25) z załącznikami: PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8) na formularzu obowiązującym za rok 2018.

Kwota w poz. 105 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(25) liczona jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 18% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku. 

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:

 • 1 440 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 440 zł – kwota obliczona według wzoru: 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 556,02 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

Jeżeli na deklaracji PIT-37(25) widnieje kwota w poz. 121 ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU to użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 135 Osoba zgłaszająca opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania wybrano wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2)). Zaznaczenie opcji podatnik i/lub małżonek umożliwia uzupełnienie poz. 136-138.

Jeżeli użytkownik w poz. 138 Pełny numer rachunku chce uzupełnić krajowy rachunek bankowy to w poz. 137 Kraj siedziby banku/oddziału (inny niż Polska) nie powinien uzupełniać kodu kraju, a w poz. 138 powinien wpisać ‘PL’ na początku numeru, a sam numer bez znaków: ‘-‘, przykładowo: PL97114019775214523125463215.

 1. Rejestry VAT. Wersja BETA usługi Comarch OCR. Usługa Comarch OCR pozwala obecnie na rozpoznawanie faktur zakupu. Wkrótce funkcjonalność zostanie rozbudowana o możliwość zaczytywania faktur sprzedaży.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu oraz sprzedaży dodano przycisk OCR . Po rozwinięciu strzałki obok przycisku dostępne są opcje:

 • Wybierz dokumenty do przetworzenia – umożliwia wskazanie jednego lub wielu dokumentów, które powinny zostać przetworzone,
 • Oznacz dokumenty jako zweryfikowane – pozwala na zmianę na zaznaczonych dokumentach wartości atrybutu OCR-> Niezweryfikowany na Zweryfikowany.

Uwaga
Warunkiem działania usługi w Comarch ERP Optima w modelu usługowym jest przeinstalowanie sterowników w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.

Na formularzu dokumentu, który został dodany za pomocą usługi Comarch OCR widoczny przycisk OCR, który służy do oznaczenia dokumentu jako zweryfikowany. Bezpośrednio po przetworzeniu dokumentu na przycisku jest znak ?  który świadczy o tym, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany przez użytkownika. Po kliknięciu w przycisk wartość atrybutu zmienia się na Zweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na .

Formularz dokumentu w Rejestrze VAT zakupu – przycisk OCR

Uwaga
W Comarch ERP Optima w modelu usługowym na oknie wyboru plików z fakturami, jakie mają zostać zaczytane za pomocą usługi Comarch OCR, umożliwiono zaznaczenie jednocześnie wielu plików. Warunkiem jest przeinstalowanie sterowników w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.

Szczegółowe informacje na temat usługi Comarch OCR dostępne są w biuletynie Usługa Comarch OCR – instrukcja instalacji i korzystania

 1. Księgowość kontowa. Sprawozdania Finansowe. Wprowadzono zmiany przygotowujące program Comarch ERP Optima do integracji z aplikacją Comarch e-Sprawozdania. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania współpracująca z programem Comarch ERP Optima pojawi się wkrótce.

Zmiana na formularzu operatora

Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Operatorzy, na zakładce [Ogólne] w sekcji Operator używa modułów dodano parametr e-Sprawozdania. Parametr jest automatycznie zaznaczony po konwersji dla operatora o typie Administrator. Tylko operator z uprawnieniami administratora może zaznaczyć/odznaczyć ten parametr sobie bądź innym operatorom. Zaznaczenie parametru umożliwi operatorowi zalogowanie się do aplikacji Comarch e-Sprawozdania w nowej wersji, która będzie zintegrowana z programem Comarch ERP Optima. Jeżeli operator nie będzie miał zaznaczonego tego parametru, wówczas zalogowanie się do aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie będzie możliwe.

Uwaga
Opisane poniżej zmiany nie dotyczą zestawień systemowych.

Zmiana na formularzu nagłówka zestawienia

Na formularzu nagłówka zestawienia na zakładce [Ogólne] dodano sekcję e-Sprawozdania, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru:

 • w polu Rodzaj podatnika: Jednostka duża, Jednostka mała, Jednostka mikro,
 • w polu Typ zestawienia: Bilans, Rachunek zysków i strat – porównawczy, Rachunek zysków i strat – kalkulacyjny, Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia, Przepływy pieniężne – metoda pośrednia, Rachunek zysków i strat.

Po konwersji bazy danych z wcześniejszych wersji programu pola: Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia są puste. Uzupełnienie jednego z pól wymusza uzupełnienie drugiego pola.

Formularz nagłówka zestawienia księgowego

Przycisk  Aktualizuj słownik sprawozdań finansowych na pozycjach zestawienia jest aktywny jeżeli określono Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia. Przycisk umożliwia automatyczne przypisanie do pozycji zestawienia księgowego odpowiednich symboli pozycji e-Sprawozdania.

Po naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Czy chcesz opisać pozycje zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań? Po wykonaniu funkcji zostaniesz przekierowany na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przypisanie do poszczególnych pozycji zestawienia elementów e-Sprawozdania oraz przeniesienie użytkownika na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Wybór opcji Nie powoduje przeniesienie użytkownika na formularz nagłówka zestawienia księgowego

Uwaga
Opisanie pozycji zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań następuje po numerze pozycji. Ze względu na to, iż użytkownik ma możliwość modyfikacji zestawienia księgowego poprzez dodawanie nowych lub usuwanie istniejących pozycji, po uruchomieniu funkcji musi zweryfikować poprawność przypisanych pozycji e-Sprawozdania. Może do tego wykorzystać kolumnę Pozycja Sprawozdania Finansowego widoczną na liście pozycji zestawienia i porównać nazwę pozycji zestawienia księgowego z nazwą pozycji e-Sprawozdania.

Jeżeli jako Typ zestawienia użytkownik wskaże Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia lub Przepływy pieniężne – metoda pośrednia i dowolny Rodzaj podatnika to na pozycjach zestawienia księgowego podepnie się słownik dla jednostki dużej.

Zmiana na formularzu pozycji zestawienia

Na formularzu pozycji zestawienia dodano pole Element e-Sprawozdania. Pole jest aktywne jeżeli w nagłówku zestawienia określono Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia. W polu Element e-Sprawozdania dostępne są pozycje ze słownika zdefiniowanych gałęzi zestawień księgowych. W zależności od rodzaju podatnika i typu zestawienia, lista danych słownikowych jest odpowiednio zawężana. W tym polu jest widoczna nazwa pozycji oraz numer pozycji, tak, aby użytkownik miał możliwość porównania elementu e-Sprawozdania z pozycją zestawienia księgowego.

Formularz pozycji zestawienia

Pole Element e-Sprawozdania może pozostać puste.

Zmiana na liście pozycji zestawienia

Na liście pozycji zestawienia dodano kolumnę Pozycja Sprawozdania Finansowego, w której wyświetlane są symbol i nazwa pozycji e-Sprawozdania.

Lista pozycji zestawienia

Zmiana na liście zestawień księgowych

Na liście zestawień księgowych dodano kolumny: Typ zestawienia oraz Rodzaj podatnika.

Lista zestawień księgowych

Podczas kopiowania zestawienia księgowego kopiowane są również przyporządkowane elementy e‑Sprawozdania.

Wzorcowe zestawienia księgowe

Na formularzach wzorcowych zestawień księgowych utworzonych w wersji programu 2019.2.1 domyślnie określany jest Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia:

Symbol zestawieniaRodzaj podatnikaTyp zestawienia
BILANS DUŻY [2]Jednostka dużaBilans
KAPITAŁ WŁASNY D [2]Jednostka dużaZmiany w kapitale
R Z/S – kd [2]Jednostka dużaRachunek zysków i strat – kalkulacyjny
R Z/S – pd [2]Jednostka dużaRachunek zysków i strat – porównawczy
RPP – p [2]Jednostka dużaRachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
RPP –b [2]Jednostka dużaRachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia
BILANS MAŁY [2]Jednostka małaBilans
R Z/S – km [2]Jednostka małaRachunek zysków i strat – kalkulacyjny
R Z/S – pm [2]Jednostka małaRachunek zysków i strat – porównawczy
BILANS MIKRO [2]Jednostka mikroBilans
R Z/SJednostka mikroRachunek zysków i strat

Zmiany

 1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzonym zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-37(22). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Potwierdzenia salda. Na wydruku odcinka A potwierdzenia salda, dostępnym zarówno z formularza, jak i z listy potwierdzeń w Księgowość/ Rozrachunki/ Potwierdzenia salda, zaktualizowano odwołanie do Dziennika Ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
 4. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(21). Ze względu na brak oficjalnych formularzy wskazujących na sposób obliczenia zaliczki na CIT-8 od stycznia 2019 roku umożliwiono użytkownikom samodzielne wpisanie kwoty w poz.107 Podatek należny obliczony od kwoty z poz. 104, w przypadku, gdy kwota wyliczona przez program będzie inna niż wynika z wyliczeń użytkownika.
 5. Księgowość. Deklaracja PIT-37(25). Na wydruku UPO dla korekty deklaracji PIT-37(25) dodano informację, że wydruk dotyczy korekty.
 6. Księgowość. Deklaracja PIT-28S(21) oraz PIT-36S(26). Po zaznaczeniu parametru Przedsiębiorstwo w spadku w polu Identyfikator podatkowy domyślnie zaznaczana jest opcja NIP.
 7. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Podczas próby zaznaczenia poz. 37 uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury- renty zagranicznej oraz równocześnie poz. 38, 39 lub 41 pojawia się komunikat: Jeśli zaznaczono pozycję 37 nie można zaznaczyć pozycji 38, 39, 41. Podczas próby zaznaczenia poz. 38, 39 lub 41 i równocześnie poz. 37 pojawia się komunikat: Aby zaznaczyć pozycję 37 należy odznaczyć pozycje 38,39 i 41.
 8. Księgowość. Deklaracja PIT-36S(26). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 7, 8, 37, 37A, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41, 41A, 42_1, 42_2, 43-52, 58-93, 98-156, 158-160, 163, 165-168, 170, 172, 174, 176, 178-179, 181, 183, 185, 187, 189, 191-193, 195-197, 200, 205, 207-210, 212, 214, 271-327, 331, 333, 335, 337, 354- 365, 378-389, 402-413, 422, 425-427 oraz 433-436. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-36S(26) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 9. Księgowość. Deklaracja PIT-36LS(15). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 11, 11a, 12_1, 18-22, 27-29, 38, 40, 47, 48, 150 oraz 153. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-36LS(15) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 10. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28S(21). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 34-39, 44, 48, 53, 57, 62, 65, 70, 74-75, 78, 80, 82, 87, 91, 96, 101, 106, 114-115, 118, 122, 145-146, 149-151, 153 oraz zablokowanie możliwości dodania załączników PIT/D i PIT-2K. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-28S(21) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 11. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Odblokowano do edycji kwotę w poz. 109 Ryczałt od przychodów – art. 17 ustawy.
 12. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2019 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2018, a w niej Wydruk za rok 2018. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 13. Praca rozproszona. W Konfiguracji Firmy/Ogólne/Praca rozproszona dodano parametr Pobieranie kategorii z karty kontrahenta. Jeżeli parametr jest zaznaczony to w przypadku braku kategorii na importowanym dokumencie, jest ona pobierana z karty kontrahenta. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie w przypadku, gdy w pozycji schematu księgowego zaznaczono parametr Księgowanie walutowe.
 2. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26). Na formularzu załącznika CIT-8/O(13) umożliwiono uzupełnienie kwot w sekcji B.2.2 STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH oraz B.2.3 STRATY Z INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Z LAT UBIEGŁYCH w sytuacji, gdy na formularzu deklaracji CIT-8(26) kwota w poz. 71 Dochód (Kapitałowe) wynosi 0.
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Poprawiono wyliczenie kwot w sekcji D.2 DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA w poz. RAZEM 149 Przychód oraz 150
 4. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 81 Odliczenia ogółem oraz w poz. 119 Kwota należnego ryczałtu.
 5. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Na formularzu załącznika PIT-28/B(15) poprawiono przenoszenie kwot do poz. 11-16.
 6. Rejestry VAT. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, na wydruku dokumentu wewnętrznego sprzedaży poprawiono datę przenoszoną do pola Data wystawienia.
 7. Środki trwałe. Umożliwiono zapisanie karty środka trwałego w przypadku dużej ilości znaków wprowadzonych w polu Opis.
 8. Opis analityczny. W przypadku niezatwierdzonego dokumentu magazynowego, do którego wygenerowano opis analityczny, po usunięciu takiego dokumentu, informacja o opisie analitycznym zostawała w bazie danych. Działanie poprawiono.Handel z magazynem


Handel

Zmiany

1. Decyzją Ministerstwa Finansów od 01.01.2019 na zgłoszeniu SENT zamiast ilości przewożonego towaru należy podać jego masę brutto w kg lub objętość w litrach (nie jest już dopuszczalne używanie jednostki m3 – metr sześcienny). W związku z tym:

 • Na formularzu pozycji cennika, na zakładce [Dodatkowe]/SENT:
  • usunięto przelicznik dla masy jednostkowej brutto,
  • zmieniono nazwę pola zawierającego przelicznik między jednostką kodu CN a główną jednostką miary towaru z Jednostka uzupełniająca na Masa brutto/ objętość:

 • na formularzu zgłoszenia SENT w tabeli Towar:
  • usunięto kolumnę Masa [kg],
  • Kolumnę Ilość zastąpiono kolumną Masa brutto/ objętość towaru:
   Jeżeli na dokumencie, do którego tworzone jest zgłoszenie SENT, towar występuje w innej jednostce miary niż kg lub litr – masa brutto/ objętość towaru jest wyliczana dla danego kodu CN w oparciu o przelicznik ustalony na formularzu pozycji cennika, zakładce [Dodatkowe], w sekcji SENT (pole Masa brutto/ objętość).
 1. Akcyza na węgiel, dokument tożsamości. Na Fakturę Sprzedaży powstałą z Paragonu jest automatycznie przenoszony nr dokumentu tożsamości uzupełniony na karcie kontrahenta.

Poprawiono

 1. Faktura Wewnętrzna Zakupu. Na Fakturze Wewnętrznej Zakupu poprawiono automatyczne ustawianie daty wystawienia.
 2. Wydruk Faktura VAT (GenRap) – Akcyza. Na wydruku przeliczenie ilości na kg występuje wyłącznie dla pozycji, które na formularzu pozycji cennikowej, na zakładce [Dodatkowe]/Akcyza mają zaznaczony parametr Akcyza na wyroby węglowe.
 3. Wydruki Faktur Sprzedaży, akcyza na węgiel. Poprawiono generowanie wydruków dla Faktur Sprzedaży, w sytuacji, kiedy przed konwersją bazy do wersji 2019.1.1 Comarch ERP Optima jako domyślny był ustawiony wydruk Faktura VAT (GenRap) – Akcyza.
 4. Wydruki tekstowe, stopka. Tekst stopki wprowadzony w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury jest przenoszony na wydruki tekstowe dostępna dla Faktur Sprzedaży, Paragonów i Wydań Zewnętrznych.
 5. Wydruk Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza. Poprawiono wyliczanie na wydruku ilości towaru w kg, w sytuacji kiedy towar jest sprzedawany w pomocniczej jednostce miary.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

 1. Wysyłanie informacji o kurierze wraz z numerem listu przewozowego. Od wersji 2 Comarch ERP Optima podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep wysyłana jest informacja o kurierze dostarczającym przesyłkę. Pole do wyboru przewoźnika znajduje się na zakładce [Kontrahent] na formularzach Rezerwacji Odbiorcy, Faktury Sprzedaży, Paragonu oraz Wydania Zewnętrznego.

Do wyboru dostępnych jest 16 kurierów: UPS, GLS, Ruch, DHL, InPost, Poczta Polska, DPD, FedEX, TNT Express, DB Schenker, Raben, GEIS, Pocztex, DTS, PEKAES, Patron Service.Pole Kurier, analogicznie jak pole list przewozowy, można edytować zarówno dla dokumentu będącego w buforze, jak i zatwierdzonego.

Podczas wysyłki informacji o kurierze do Comarch e-Sklep, program każdorazowo szuka powiązanego dokumentu Zlecenia Nadania Przesyłki lub ręcznie wybranego kuriera na dokumentach. Sprawdzanie odbywa się według kolejności tworzenia dokumentów – najpierw sprawdzane jest zamówienie RO, następnie utworzone z niego dokumenty – tj. WZ, FA, PA.

W przypadku skonfigurowanej współpracy z przewoźnikiem w Comarch ERP Optima, pole Kurier jest automatycznie uzupełniane na dokumencie, do którego zostało wygenerowane Zlecenie Nadania Paczki.

Comarch ERP Optima Detal

Poprawiono

 1. Korekta do paragonu. Wydruki. Przywrócono możliwość wydruku korekty do paragonu w sytuacji, gdy aplikacja została zamknięta po wystawieniu dokumentu.

 
CRM

CRM

Poprawiono

 1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail z kilkoma załącznikami o tej samej nazwie, ale różnej zawartości.
 2. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą funkcji Odpowiedz wszystkim. Wiadomość wysyłana jest do nadawcy oraz wszystkich odbiorców poprzedniej wiadomości, z wyłączeniem nadawcy bieżącej wiadomości.Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

 1. Pobieranie wskaźników. W przypadku ręcznego pobierania wskaźników przez Operatora, po wykonaniu importu następuje otwarcie zakładki [Historia] gdzie widoczne są pobrane przez Użytkownika wskaźniki konfiguracyjne.
 2. Logowanie działań operatorów. Operacja Aktualizacja nazw serwerów na oknie Historia zmian pojawia się wyłącznie na zakładce [Działania w obszarze wspólnym dla wszystkich firm].
 3. Kreator konfiguracji parametrów firmy. Po zaznaczeniu opcji Nie chcę przechodzić przez okna kreatora. Uzupełnię dane z poziomu konfiguracji i naciśnięciu przycisku <Enter>, kreator konfiguracji parametrów firmy jest zamykany.
 4. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem. W automatycznej windykacji należności i automacie faktur cyklicznych umożliwiono wykorzystanie w nazwach tworzonych plików z wydrukami zmiennych dynamicznych odwołujących się do dokumentu (odpowiednio: ponaglenia zapłaty lub faktury sprzedaży).
 5. Pliki JPK. Link Informacje o JPK na stronach Ministerstwa Finansów znajdujący się na oknie Pliki JPK kieruje Użytkownika na stronę: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny.
 6. Łączenie kontrahentów. Jeżeli baza programu Comarch ERP Optima jest zsynchronizowana z Comarch ERP Altum lub z Comarch ERP XL, na oknie Łączenie kontrahentów ukryta została opcja Przepisuj zgody kontrahenta.
 7. Wysyłka deklaracji – wybór certyfikatu. W związku z aktualizacją systemu Windows 10 miała miejsce sytuacja objawiająca się zamykaniem programu Comarch ERP Optima podczas wywoływania systemowego okna z wyborem certyfikatu służącego do podpisania deklaracji. W związku z tym zmieniono okno otwierane podczas wysyłania deklaracji za pomocą certyfikatu kwalifikowanego na inne, które nie powoduje takiego objawu.
 8. Formularz operatora. Na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Ogólne] w sekcji Operator używa modułów dodany został parametr e-Sprawozdania. Jego zaznaczenie umożliwi zalogowanie operatora do aplikacji Comarch e-Sprawozdania w nowej wersji, która będzie zintegrowana z Comarch ERP Optima. Jeżeli operator nie będzie miał zaznaczonego tego parametru, wówczas zalogowanie się do aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie będzie możliwe.
 9. Aktualizacje automatyczne. Jeżeli podczas instalacji automatycznych aktualizacji programu pominięto określony serwer SQL, podczas późniejszego logowania do bazy danych znajdującej się na tym serwerze, aktualizacja zostanie wgrana do tej bazy i pozostałych baz firmowych na tym serwerze.

Poprawiono

 1. Definiowalna nazwa pliku z wydrukiem. Podczas konwersji bazy konfiguracyjnej z poprzedniej wersji, ustawienia dotyczące definiowalnych nazw plików z wydrukami były usuwane. Działanie poprawiono.
 2. Pieczątka firmy. Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji, wartości wpisane w polach Kapitał zakładowy oraz Kapitał wpłacony na Pieczątce firmy były skracane do 10 znaków. Działanie poprawiono.
 3. Wysyłka plików JPK. W Comarch ERP Optima w modelu usługowym umożliwiono wysyłkę plików JPK w przypadku, kiedy w nazwie użytkownika Windows komputera lokalnego znajduje się znak „&”.
 4. Eksport bieżącego widoku. Podczas eksportu danych do pliku MS Excel i do schowka systemowego, zamiast widocznych na liście wartości mógł eksportować się ich identyfikator. Działanie poprawiono
 5. Automatyczne pobieranie kursów walut. Pomimo wyłączonego parametru Automatycznie pobieraj kursy walut w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry kursy walut były pobierane. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

 1. Potwierdzenie salda. Na wydruku Potwierdzenie salda została zaktualizowana podstawa prawna.

Poprawiono

 1. Opis do banku dla płatności związanych z wypłatami. W przypadku, gdy w Konfiguracji firmy / Kasa/Bank / Parametry ustalono Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych i wypłaty pracowników nie miały kategorii z ustalonym opisem do banku to na płatnościach związanych z tymi wypłatami zamiast domyślnego opisu do banku 'Wynagrodzenie za miesiąc/rok’ wstawiany był opis pobierany z konfiguracji firmy.
 2. Lista dokumentów nierozliczonych. Poprawiono sumowanie dla grup zaznaczonych dokumentów.