Seryjne dodawania limitów nieobecności

Należy zaznaczyć na liście pracowników, dla których zostaną dodane limity nieobecności. z ikony  po rozwinięciu menu, pojawi się opcja Seryjne dodawanie limitów nieobecności. z listy limitów można wybrać standardowe limity lub własne – wcześniej zdefiniowane w Konfiguracji (Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Limity nieobecności).

Seryjne dodawanie limitów nieobecności

Po wybraniu limitu nieobecności, określamy rok, na który dodajemy limit oraz decydujemy, czy przeliczamy również istniejące limity, a następnie naciskamy ikonę  (wykonujemy operację seryjnego dodawania limitu). Pojawi się log z informacją o wykonywanej operacji. Zawarte w nim informacje, pozwolą sprawdzić, czy wszystkim zaznaczonym pracownikom dopisał się wybrany limit, a jeśli nie, to dlaczego (stosowny komunikat).
Seryjne ustawianie kont księgowych

 – Ustaw konto księgowe – pozwala na ustawienie kont księgowych dla zaznaczonych pracowników. Na oknie seryjnego ustawiania kont księgowych należy podać nazwy kont. Zmianę kont księgowych można wykonać poprzez aktualizację danych kadrowych pracownika po zaznaczeniu opcji Zmiana kont z aktualizacją danych kadrowych. Aktualizacja danych kadrowych w związku ze zmianą konta księgowego jest dostępna tylko w modułach Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus. Funkcjonalność jest dostępna tylko w bazach z ustawioną w konfiguracji księgowością kontową i tylko wtedy, gdy nie jest włączona współpraca z Comarch ERP XL, ani z Comarch ERP Altum.

Seryjne ustawianie kont księgowych
Seryjna zmiana wydziału

Operacja zmiany wydziału jest operacją seryjną dla zaznaczonych na liście w kadrach pracowników, dostępna w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus pod przyciskiem .

Podczas wykonywania zmiany wydziału należy podać datę, od jakiej ma nastąpić zmiana wydziału. Można dokonać wyboru, czy zmiana wydziału ma być odnotowana jako zapis aktualizujący dane kadrowe, czy nie. Podajemy również wydział, który chcemy przypisać wybranej grupie pracowników oraz opcjonalnie uaktualniamy wydział w opisie analitycznym pracownika. Po zatwierdzeniu okna seryjnej zmiany wydziału pojawia się log systemowy, w którym pojawiają się informacje o wykonywanej operacji zmiany wydziału (log).

Uwaga
Jeżeli pracownik posiada już zapis aktualizacyjny na wybrany dzień, to program automatycznie nie będzie mógł dokonać aktualizacji wydziału – należy wtedy, edytować istniejący zapis aktualizacyjny i ręcznie zmienić wydział.

Seryjna zmiana wydziału
Seryjne dodawanie dodatków i grup dodatków

Seryjne dodawanie/usuwanie dodatków

Opcja dostępna jest z poziomu listy pracowników w kadrach . Po rozwinięciu menu dostępnych opcji – opcja seryjne dodawanie dodatków. Operacja wykonywana jest dla zaznaczonych pracowników.

Podczas seryjnego dodawania dodatku, jeśli w polu Wypłacany (ważny) od… nie zostanie wpisana przez użytkownika data, program wstawi datę bieżącą programu. Datę tą można zmienić, ponownie wykonując operację, na tych samych pracownikach.

Nie dodawaj jeśli istnieje – zaznaczenie tego parametru nie pozwoli na dodanie wybranego dodatku pracownikowi, który już go posiada na liście dodatków.

Zmiana bez aktualizacji (korekta) – umożliwia skorygowanie wprowadzonego już zapisu bez tworzenia zapisu historycznego danego dodatku

Zmiana z aktualizacją na dzień – pozwala na zapisaniu aktualizacji w historii wybranego dodatku  przycisk Wykonuje zdefiniowaną operację seryjną.  Anuluje przygotowaną operację.

Usunięcie – pozwala na seryjne usunięcie wybranego dodatku z listy dodatków pod warunkiem, że nie był naliczony w wypłacie.

Usunięcie zapisu historycz. aktual. od dnia – zaznaczenie parametru umożliwia usunięcie zapisu historycznego dodatku obowiązującego od wskazanego dnia.

Podczas wykonywania operacji wyświetlany jest log pokazujący postęp seryjnego dodawania. Wyświetlane są nazwiska kolejnych pracowników, na których wykonano operację i informacja o tym, czy czynność zakończyła się sukcesem, czy nie została wykonana, a jeśli tak, to z jakiego powodu. Naciśnięcie ESC spowoduje zakończenie operacji po wykonaniu jej na aktualnie modyfikowanym pracowniku.

Przy seryjnym dodawaniu dodatków istotne są daty, i tak:

 • „Wypłacany (ważny) Do” jest pusta – operacja seryjna nie zmieni daty „ważny Do” na dodatku;
 • wpisana data 2999-12-31 – operacja zmienia datę na dodatku na zadaną „nieskończoną” – na formularzu wyświetli się „data Do” pusta.

Seryjne dodawanie pojedynczych dodatków

Seryjne dodawanie grup dodatków

Funkcjonalność umożliwia dodanie grup dodatków i  jest dostępna z poziomu listy pracowników w kadrach,  po rozwinięciu menu dostępnych opcji przy przycisku  i wybraniu seryjne dodawanie dodatków. Operacja wykonywana jest dla zaznaczonych pracowników.

Na formularzu operacji seryjnej dodawania grup dodatków należy ustawić:

 • rodzaj operacji – w przypadku grup dodatków możliwe jest tylko dodanie. Opcje Zmiana z aktualizacjąZmiana bez aktualizacji (korekta) są niedostępne.
 • Grupa typów składników – wskazanie grupy dodatków, która ma być dodany pracownikom. Lista grup jest dostępna po wybraniu opcji Grupa typów składników w menu rozwijanym przy przycisku Typ składnika.
 • Okres wypłacania – okres obowiązywania dodatków przypiętych do danej grupy.
 • Symbol listy płac – symbol listy płac, na której mają być naliczane dodatki przypięte do grupy dodatków.

Operacja dodania grupy dodatków może być wykonana tylko jako operacja automatyczna. Nie jest dostępna jako  operacja interaktywna.

Seryjne dodawanie grup dodatków
Seryjne dodawanie akordów

Podobnie jak dla dodatków, funkcja dostępna w z listy pracowników w Kadrach, dla zaznaczonych osób.

Istnieje możliwość seryjnej zmiany stawki wybranego akordu, czyli usunięcie wskazanego typu akordu z listy akordów pracownika (o ile nie był wcześniej wypłacany), a wpisania go z nową stawką poprzez zastosowanie operacji – „zmiana bez aktualizacji (korekta)”.

Zmiana z aktualizacją – pozwala na zapisaniu aktualizacji w historii wybranego akordu.

Uwaga
Tylko dla akordu prostego istnieje możliwość wpisania stawki za jednostkę.

Naciśnięcie ikony Wykonuje zdefiniowaną operację seryjną,  Anuluje przygotowaną operację.

Podczas wykonywania operacji wyświetlany jest, podobnie jak w przypadku seryjnego dodawania dodatku, log pokazujący postęp wykonywanej operacji. Wyświetlane są nazwiska kolejnych pracowników, na których wykonano zapis i informacja o tym, czy czynność zakończyła się sukcesem, czy nie została wykonana, a jeśli tak, to z jakiego powodu. Naciśnięcie <ESC> spowoduje zakończenie operacji po wykonaniu jej na aktualnie modyfikowanym pracowniku.
Seryjne dodawanie nieobecności

Seryjne dodawanie nieobecności ma usprawnić czynność rejestracji nieobecności w bazie. Funkcja pozwala na:

 • Szybką rejestrację dla wielu osób tego samego typu nieobecności w tym samym terminie (np. urlop 2 maja 2017 dla wszystkich pracowników). W tym celu, po wybraniu opcji seryjne dodawanie nieobecności pojawi się okno, należy uzupełnić:
  • Typ nieobecności,
  • Zakres dat trwania nieobecności,
  • Przyczyna – wymaga uzupełnienia tylko przy niektórych nieobecnościach,

Formularz seryjnego dodawania nieobecności

Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisk  Zmiana automatyczna. Pojawi się okno informujące o przebiegu operacji, po zakończeniu, można sprawdzić czy w (Nie)obecnościach pracowników pojawiła się nanoszona nieobecność.

 • Wprowadzenie do bazy tego samego typu nieobecności dla wielu osób, ale w różnych terminach nanosi się w trybie interaktywnym, podobnie jak powyżej.

Należy zaznaczyć na liście pracowników w Kadrach osoby, dla których ma być dodana nieobecność. Pod przyciskiem  po rozwinięciu strzałki, należy wybrać opcję Seryjne dodawanie nieobecności. Pojawi się okno, jak na rysunku powyżej, następnie wybrać typ nieobecności przykładowo Zwolnienie chorobowe, wpisujemy zakres dat trwania zwolnienia z zwolnienia lekarskiego, jakie mamy do wprowadzenia do bazy, należy uzupełnić pole Przyczyna zgodnie z tym zwolnieniem, z menu dostępnych opcji przy przycisku  wybieramy Zmianę interaktywną.

Formularz interaktywnego dodawania nieobecności zawiera:

 • nazwiska pracowników – zaznaczonych na liście, dla których nanoszone są nieobecności,
 • daty – od kiedy do kiedy trwa nieobecność,
 • typ nieobecności,
 • przyczynę.

Ponadto na formularzu można zmienić okres trwania nieobecności i przyczynę nieobecności (jeśli typ nieobecności tego wymaga).

Uwaga
W przypadku odnotowywania seryjnie (zmianą automatyczną jak i interaktywną) – zwolnienia chorobowego, które ma być zliczane do jednego okresu zasiłkowego (przerwa pomiędzy tym samym typem nieobecności jest do 60 dni) to program z automatu zaznaczy parametr Kontynuacja okresu zasiłkowego. W innych przypadkach, należy taką nieobecność po seryjnym dodaniu, edytować i zaznaczyć parametr Kontynuacja okresu zasiłkowego [v].

Seryjnie można dodać nieobecność powiązaną z limitem tylko wtedy, gdy pracownik ma przypisany limit za okres, na który jest wpisywana nieobecność.

Należy zwrócić uwagę przy seryjnym wprowadzaniu urlopu na informacje zawarte w logu. W przypadku, gdy pracownik nie posiada limitu urlopu, czy też przekroczył przyznany limit odpowiedni komunikat pojawi się w logu.

W przypadku, gdy w okresie podanym dla wprowadzanej nieobecności, pracownik ma już wpisaną na co najmniej jeden dzień jakąkolwiek nieobecność lub odnotowaną obecność, to dodanie nieobecności w trybie interaktywnym nie będzie dla takiej osoby wykonane, pojawi się komunikat.
Seryjne usuwanie limitów nieobecności

Należy zaznaczyć na liście pracowników, którym zostaną usunięte limity nieobecności. Seryjne usuwanie limitów nieobecności jest dostępne z poziomu listy pracowników w kadrach i wypłat pracowników w menu rozwijanym przy przycisku  Po wybraniu tej opcji pojawi się okno Seryjne usuwanie limitu nieobecności, na którym należy wskazać rodzaj limitu oraz rok dla którego ma być usunięty limit. Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisku Usunięcie limitów zaznaczonym pracownikom . Pojawi się okno informujące o przebiegu operacji.