Jak wprowadzić dokument SAD związany z zakupem towarów od kontrahentów pozaunijnych?

Fakt otrzymania dokumentu SAD powinien pozwolić użytkownikowi na:

 1. Zmianę ceny zakupu towarów (wartości na magazynie) – w zależności od sposobu rozliczania magazynu, zmiana może dotyczyć zmiany kursu waluty, doliczenia cła, doliczenia transportu itp.
 2. Zarejestrowanie powstania zobowiązania wobec urzędu na kwoty wynikające z cła, VAT-u, opłaty manipulacyjnej, transportu.
 3. Zarejestrowanie dokumentu do potrzeb rozliczenia VAT.

W systemie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG). Funkcja ta pozwoli Użytkownikowi na poprawne zarejestrowanie na tym dokumencie odpowiednio:

 1. Na pozycjach faktury – faktu zmiany wartości towaru
 2. W Preliminarzu Płatności – faktu powstania zobowiązania wobec urzędu
 3. Na edytowalnej tabeli VAT – przyjęcie dokumentu podlegającego rozliczeniu na deklaracji VAT-7

Przykład

Wprowadzenia faktury od dostawcy zagranicznego:
1. Otrzymujemy fakturę od dostawcy z zagranicy na zakup 10 szt. towaru w cenie 100 EURO.

 • kurs na dany dzień wynosi 1 EURO = 4,00 PLN.
 • stawka VAT obowiązująca na fakturze zakupu to 0%
 • forma płatności to przelew 

2. Po zatwierdzeniu faktury (z dokumentem PZ):

 • na magazyn zostaje wprowadzone 10 szt. towaru o wartości 4000 PLN
 • w Preliminarzu Płatności powstaje płatność dla dostawcy na kwotę 1000 EURO 

3. Wprowadzamy fakturę od spedytora za transport na 500 PLN (VAT 0%).

4. Po pewnym czasie otrzymujemy dokument SAD: kurs na dokumencie SAD wynosi 4,00 PLN, wartość cła to 5% wartości towaru oraz wartości transportu.

 • tworzymy dokument Korekty Granicznej do Faktury Zakupu 

Opłata celna5% x (4000+500) – opłata celna liczona od wartości towarów i kosztów transportu225 PLN
Podatek VAT23% x (4000+225+500)1086,75 PLN
Wartość dokumentu (należność wobec urzędu)1311,75 PLN

5. Na dokumencie korekty granicznej wprowadzamy dwie kwoty:

 • transport 

w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak, natomiast Wpływ na płatność ustawiony na Nie.

 • cło 

w oknie Kwoty celne dla pozycji Wartość Cła uzupełniamy wartość 225 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak

6. Na zakładce Płatności zaznaczamy Naliczaj VAT od towarów, wyliczona przez program kwota VAT wynosi: 0,23 X (4000 + 225 + 500) = 1086,75 PLN

7. Po zatwierdzeniu korekty granicznej:

 • wartość zasobu zwiększana jest o wartość cła i transportu i wynosi teraz 4000+225+500 = 4725 PLN
 • w Preliminarzu płatności powstaje zdarzenie planujące zapłatę do urzędu na kwotę 1311,75 PLN 

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować koszty dodatkowe przy zakupie towaru, w tym SAD. Film znajduje się tutaj oraz bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel)

 
Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO ze stawką podatku VAT (inną niż 0% i np) np. ze stawką 23%?

Aby możliwe było wystawienie dokumentu w walucie obcej np. w Euro, na którym ma również naliczać się podatek VAT z konkretną stawką, należy upewnić się, że w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczone są odpowiednio parametry:

Takie ustawienia umożliwiają oprócz zmiany waluty dokumentu, również naliczenie podatku VAT. Na dokumentach walutowych domyślnie proponowana jest stawka VAT 0% lub n/p. Po zaznaczeniu parametru VAT na fakturach w walucie, dla kontrahentów o statusie krajowy proponowana będzie stawka VAT z kartotek towarowych. Dodatkowo Użytkownik będzie miał możliwość jej zmiany na inną albo na poszczególnych towarach, albo globalnie na wszystkich pozycjach dokumentu (poprzez parametr Naliczaj VAT na zakładce Płatności).
Dodatkowo parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie powoduje, że dla kontrahentów o statusie krajowy, płatność dokumentu dzielona jest na dwie części – kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Obie płatności wynikające z dokumentu przenoszone są do Preliminarza płatności i oddzielnie rozliczane.
Jak zarejestrować koszty dodatkowe np. związane z transportem tak, aby zwiększyły wartość towarów wprowadzonych na fakturę zakupu?

Aby zewidencjonować dodatkowe kwoty związane z zakupem towaru, takie jak: cło, podatek akcyzowy, podatek VAT czy koszt transportu, do Faktury Zakupu należy wystawić Korektę Graniczną (opcja jest dostępna na liście Faktur Zakupu w menu rozwijanym ikony korekty oraz pod prawym przyciskiem myszy – korekta graniczna/cło).

Na podniesionym formularzu korekty pojawią się wszystkie towary z dokumentu FZ, z możliwością wpisania wartości kosztów dodatkowych.

Dostępne są 2 opcje:

1) Dystrybucja kwoty na pozycje

Jeśli wartość korekty wyliczana jest proporcjonalnie dla wszystkich pozycji jedną kwotą tzn. rozdzielenie podanej kwoty proporcjonalnie (w stosunku do wartości pozycji) na wszystkie pozycje z dokumentu. Jeśli chcemy naliczyć kwoty dodatkowe dla wybranych pozycji, należy je uprzednio zaznaczyć na liście.
Należy pamiętać, że wartość korekty dotyczy całej pozycji, a nie pojedynczej jednostki towaru.

2) Dystrybucja kwot celnych na pozycje 

Jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem towaru w sposób bardziej szczegółowy – w rozbiciu na rodzaj kosztów, gdzie dla wszystkich pozycji FZKG, bądź pozycji zaznaczonych, można oddzielnie wprowadzić koszt transportu, kwotę cła czy podatku akcyzowego.

Rodzaje kosztów zostały określone w Konfiguracji: Firma/ Handel/ Kwoty dodatkowe/ celne.
Lista domyślnie zawiera trzy pozycje: Wartość cła, Wartość akcyzy, Koszt transportu. Użytkownik może dodawać nowe pozycje w zależności od potrzeb i specyfiki pracy oraz usuwać/zmieniać domyślne pozycje.

Dla poszczególnych pozycji listy określamy:

 • czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/ kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny)
 • czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT
 • oraz czy ma wpływać na płatność dokumentu 

Zgodnie z ustawieniem pozycje listy są przenoszone na dokument Korekty Granicznej, gdzie Użytkownik podaje ich kwotową wartość.

Przykład

Towar zakupiony z Unii Europejskiej od firmy X, dostarczony przez firmę Y.

W systemie zostały zaewidencjonowane dwie Faktury Zakupu:

 • FZ/1/2012 na zakupiony towar dla kontrahenta X,
 • FZ/2/2012 na usługę transportową w wysokości 100 zł dla kontrahenta Y. 

Aby doliczyć koszt transportu dla towaru z FZ/1/2012 należy wystawić Korektę Graniczną. Na FZKG w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu należy wpisać wartość 100 zł i ustawić Wpływ na płatność na Nie (FZ/2/2012 wygenerowała płatność). Po zatwierdzeniu FZKG wartość towaru na magazynie zostanie zwiększona o 100 zł.

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować koszty dodatkowe przy zakupie towaru, tym SAD. Film znajduje się tutaj oraz z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel)
Co oznaczają kody transakcji przy transakcjach wewnątrzunijnych?

Przy sporządzaniu deklaracji Intrastat (statystki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej), dla każdego dokumentu wywozowego/przywozowego musi być przypisany określony kod transakcji. Jest on liczbowym określeniem rodzaju przeprowadzanej transakcji.

Lista kodów transakcyjnych dla konkretnych rodzajów transakcji opublikowana jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/kody-rodzajow-transakcji/

Kod taki można w programie Comarch ERP Optima przypisać na karcie konkretnego kontrahenta – zakładka Handlowe (będzie automatycznie przenoszony na dokument) lub wpisywać go każdorazowo przy wystawianiu dokumentu – np. na dokumencie FA, na zakładce Dokumenty w sekcji Intrastat.

Wpisanie tego kodu przy wystawianiu dokumentów jest niezmiernie ważne, ponieważ jest to jedno z podstawowych wymagań przy tworzeniu deklaracji Intrastat.
Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO?

Aby wystawiać dokumenty w walutach obcych należy:

 1. Sprawdzić, czy na dokumencie na zakładce Płatności dostępna jest wybrana waluta obca. Lista walut jest domyślnie uzupełniona o waluty: AUD (Dolar australijski), CAD (Dolar kanadyjski), CHF (Frank szwajcarski), DKK (Korona duńska), EUR (Euro), GBP (Funt brytyjski), JPY (Jen japoński), NOK (Korona norweska), SEK (Korona szwedzka) i USD (Dolar amerykański). W przypadku braku waluty obcej na liście, konieczne jest jej dodanie w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty.
 2. Zdecydować, z jakich typów kursów będą Państwo korzystać (NBP, wybranego banku itp.), w przypadku brakujących wpisać je na listę w System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Typy kursów walut oraz jeden z nich oznaczyć jako Domyślny. Ten właśnie kurs będzie domyślnie pobierany na dokumenty.
 3. Ustalić notowania waluty dla poszczególnych typów kursów (System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty: pod przyciskiem Notowanie kursów dnia ).
  Wskazówka
  Dla średniego kursu NBP, kursu kupna NBP oraz kursu sprzedaży NBP notowania kursów walut są pobierane automatycznie.
 4. Zaznaczyć w System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry opcję Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu Parametr jest domyślnie zaznaczony dla nowo utworzonych baz firmowych.

Przy tak skonfigurowanym programie, wystawiając Fakturę Sprzedaży, można na zakładce Płatności wybrać walutę, w jakiej ma być wystawiony dokument. Jeśli wybrana zostanie waluta inna niż PLN – program pozwoli wybrać typ kursu (pkt. 2). Można również wybrać kurs ręczny i notowanie wpisać bezpośrednio na dokumencie.

Na formularzu kontrahenta (Ogólne/Kontrahenci) w zakładce [Płatności] można ustawić Domyślną walutę. Wybrana w tym miejscu waluta będzie podpowiadała się na dokumentach wystawianych dla tego kontrahenta.

Zasada wyliczania cen sprzedaży na dokumentach w walucie jest następująca:

 • jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w PLN – to program przeliczy ceny z PLN na walutę wg kursu z dokumentu,
 • jeśli cena na karcie cennikowej jest ustawiona w walucie – to program na dokument wstawi cenę z karty cennikowej, a wartość w PLN przeliczy wg kursu bieżącego. 

Przed wystawieniem dokumentu walutowego, na karcie kontrahenta należy zaznaczyć, dla kontrahentów z UE, status wewnątrzunijny oraz podać właściwy prefiks przy numerze NIP, natomiast dla kontrahentów spoza UE – status pozaunijny. Na tworzonym dokumencie, po wybraniu odpowiedniego kontrahenta (ze statusem wewnątrzunijny lub pozaunijny), domyślnie podpowiadają się stawki 0% dla towarów i 0% dla usług, jeżeli do wybranej usługi została przypisana kategoria o rodzaju Towary lub jeżeli dla usługi nie wskazano kategorii, ale w nagłówku dokumentu wybrana jest kategoria o rodzaju Towary (w przeciwnym wypadku dla usług podpowiada się stawka VAT NP).

Jeśli chcemy naliczyć podatek VAT inny niż 0% lub n/p, instrukcja znajduje się w odpowiedzi na pytanie Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO ze stawką podatku VAT (inną niż 0% i np) np. ze stawką 23%?

Wydruk faktury w walucie obcej.
W przypadku kontrahenta wewnątrzunijnego należy wybierać wydruk Faktura VAT – VAT UE, w przypadku kontrahenta pozaunijnego należy wybierać wydruk Faktura eksportowa w walucie.
Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?

Intrastat tworzy się dla transakcji z kontrahentami wewnątrzunijnymi.
Konieczne jest zaznaczenie parametru Intrastat w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Intrastat oraz wypełnienie odpowiednio pól związanych z deklaracją Intrastat (kod identyfikacyjny organu celnego, wypełniający, typ kursu waluty).

Aby móc wyliczyć deklarację Intrastat trzeba uzupełnić listę kodów CN (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN). Następnie na formularzu towaru, zakładka [Dodatkowe] przypisujemy kody CN do towarów uczestniczących w obrocie wewnątrzunijnym, dodatkowo w przypadku deklaracji przywozowej towary muszą mieć na karcie cennikowej uzupełniony kraj pochodzenia.

W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.

 1. Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci,
 2. Wybieramy kontrahenta wewnątrzunijnego,
 3. Na zakładce Handlowe widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni kod,
 4. Zatwierdzamy kartę kontrahenta.

Kod transakcji można wpisać na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe jako Domyślny kod transakcji, ewentualnie można go edytować już na zakładce Dokumenty w czasie edycji dokumentu. Na formularzu dokumentu (np. Faktury Sprzedaży, Zakupu) dla kontrahentów o statusie wewnątrzunijny pojawia się w zakładce Dokumenty sekcja Intrastat zawierająca pola:

 • kod transakcji (obowiązkowe, pobierane domyślne jeśli ustaliliśmy dla kontrahenta),
 • kod kraju wysyłki (dla deklaracji wywozowej, pobierane z NIP kontrahenta)/ kod kraju przywozu (dla deklaracji przywozowej),
 • data wywozu (dla deklaracji wywozowej – pobierana z daty sprzedaży na FS/ z daty wydania na WZ)/ data przywozu (dla deklaracji przywozowej – pobierana z daty zakupu na FZ/ daty przyjęcia na PZ). 

Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:

 • są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego,
 • mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju,
 • uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji),
 • uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN.  Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kraju pochodzenia – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji przywozowej. 

 

Przykład

1. Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat na zakładce Wywóz (lub Przywóz).

2. Dodajemy nową deklarację:

 • deklaracja za miesiąc: (uzupełnić),
 • pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji,
 • przyciskiem Pioruna wyliczamy deklarację,
 • wybieramy typ odpowiedni dokumentów (na podstawie, których będzie wyliczana deklaracja),
 • zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat

3. Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji.