Analizy dla modułu Płace i Kadry

image_print

Kadry – Lista pracowników

Ogólna struktura zatrudnienia

Lista osób uwzględnianych w analizie zależna jest od zastosowanego na liście filtra: Wszyscy / Etaty / Umowy.

Struktura wyliczana jest na dowolny dzień (podany w dolnej części okna).

W strukturze uwzględniani są: 

 • pracownicy etatowi – osoby zatrudnione w danym dniu na etat,
 • pracownicy etatowi ze zleceniem – osoby zatrudnione w danym dniu na etat i posiadające aktualną w tym dniu umowę cywilnoprawną (wskazany dzień mieści się pomiędzy datą zawarcia i rozwiązania umowy),
 • uczniowie,
 • zleceniobiorcy – osoby zatrudnione w danym dniu na umowę – zlecenie.

 

Przy liczeniu za okres dłuższy niż jeden dzień – należy wyliczyć średni stan zatrudnienia (dla każdej z wymienionych wyżej podgrup) za analizowany okres, wg zasady: (stan na 1-szy dzień + stan na 2 dzień +…..+ stan na n-ty dzień) / liczba dni

Struktura zatrudnienia wg stanowisk

Analiza przedstawia podział pracowników etatowych wg stanowisk na jakich są zatrudnieni. Pozycje w legendzie obok wykresu tworzone są na podstawie słownika stanowisk zdefiniowanego w module.

Struktura zatrudnienia wg rodzaju umowy

Analiza przedstawia podział pracowników etatowych ze względu na rodzaj podpisanej umowy o pracę:

 • zatrudnieni na okres próbny,
 • zatrudnieni na czas określony,
 • zatrudnieni na czas nieokreślony,
 • zatrudnieni na wykonywania określonej pracy.

Pozycje w legendzie widocznej obok wykresu tworzone są na podstawie słownika rodzajów umów zdefiniowanego w module.

Płace – wypłaty pracowników

Koszty wynagrodzeń (wypłaty brutto)

Wykres przedstawia procentowy rozkład kosztów wynagrodzeń. Wykres podzielony jest na 5 podstawowych części:

 • Etat,
 • Umowy,
 • inne,
 • zasiłki ZUS – niezależnie od tego na której z list zostały wypłacone,
 • zaliczki – bez spłat (spłaty sumują się do tego typu wypłat, przy jakich były potrącone.

Kryterium umieszczania jest miesiąc i rok deklaracji. Możliwy jest także wybór dowolnego okresu dla analizy, poprzez wskazanie początkowego i końcowego miesiąca i roku deklaracji.

Koszty wynagrodzeń dla elementu

Na wykresie podrzędnym otrzymujemy rozbicie wartości danego elementu na 4 części składowe:

 • składki na ubezp. społeczne pracownika,
 • składki na ubezp. zdrowotne pracownika,
 • podatek przekazany do US,
 • do wypłaty po odliczeniu podatku i składek.

Taki podział jest widoczny w legendzie do każdego podwykresu, ale poszczególne składowe mogą nie występować jako wycinki konkretnego wykresu (np. dla Zasiłków ZUS w praktyce nie ma składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a podwykres Zaliczek zawiera tylko część do wypłaty.)

Tak więc potencjalny podział na 4 części dotyczy wszystkich wycinków wykresu podstawowego, w praktyce zawsze jest część Do wypłaty, a pozostałe występują wówczas gdy dla danej grupy wypłat wystąpiło potrącenie danego typu.   

Czy ten artykuł był pomocny?