Bilans otwarcia – Współpraca z modułem Księga podatkowa

image_print

Eksport BOM do spisu z natury w KP

Dokument BOM może zostać przeniesiony do Księgi Podatkowej jako Spis z natury. Eksport jest możliwy po wciśnięciu przycisku . Automatycznie w module KP powstaje dokument Spis z natury z identycznymi pozycjami oraz wartościami.

Zasady eksportu dokumentów BOM do modułu KP

 • nie można eksportować dokumentów BOM w buforze,
 • każdy BOM może być wyeksportowany tylko raz – widoczny jest wtedy na liście w kolorze niebieskim. Jeśli powstały spis z natury zostanie w usunięty w module Księga Podatkowa – odpowiedni dokument BOM będzie ponownie widoczny na liście w kolorze czarnym,
 • eksportować można równocześnie kilka dokumentów BOM (należy je zaznaczyć na liście) – na ich podstawie powstanie w KP jeden spis z natury,
 • eksportowane mogą być równocześnie dokumenty BOM dotyczące różnych magazynów,
 • jeśli na równocześnie eksportowanych dokumentach BOM pojawi się taki sam towar – zostanie on skompensowany do jednej pozycji sumującej ilość i wartość towaru na poszczególnych dokumentach. Na podstawie wyliczonej ilości i wartości program oblicza przybliżoną cenę jednostkową towaru (dla jednostki podstawowej),
 • podczas eksportu do KP przenoszona jest informacja o przypisanej kategorii:
  • jeśli eksport dotyczy jednego dokumentu BOM – przenoszona jest kategoria z dokumentu
  • jeśli eksport dotyczy kilku dokumentów BOM z taką samą kategorią – przenoszona jest kategoria z dokumentów
  • jeśli eksport dotyczy kilku dokumentów BOM z różnymi kategoriami – kategoria nie jest przenoszona i należy ją uzupełnić z poziomu spisu z natury w KP.
 • jeśli dokument BOM był korygowany (korekta ilości lub wartości) – spis z natury z KP uwzględnia zarówno BOM jak i korekty.
 • nie można przenieść BOM, do którego wystawiona była korekta zwracająca całość towaru (program kontroluje ilość wynikową).
 • nie można przenosić do KP pojedynczych dokumentów korygujących BOM. Korekta może być przenoszona tylko łącznie z dokumentem źródłowym.
 • jeśli dokument BOM jest zaksięgowany to wystawionej do niego korekty nie można zaksięgować jako samodzielnego spisu z natury.
 • po wyeksportowaniu dokumentu do KP – na zakładce [Dodatkowe] nie widać numeru utworzonego spisu z natury. Na zakładce [Dodatkowe] widoczne są jedynie numery dokumentów korygujących do BOM.
 • jeśli dokument BOM został zaksięgowany do Księgi Podatkowej – nie blokuje on wykonania Bilansu Zamknięcia Magazynu (w niektórych przypadkach zaksięgowanie dokumentu magazynowego powoduje zablokowanie wykonania BZM).

Eksport korekt BOM do KP

Korekty BOM nie mogą być przenoszone jako indywidualne dokumenty (Spis z natury nie może być ujemny):

 • jeśli BOM, który będzie korygowany nie został jeszcze przeniesiony do KP – podczas przenoszenia na utworzonym spisie z natury zostanie automatycznie uwzględniona korekta.
 • jeśli BOM został już przeniesiony do KP, ale powstały spis z natury nie został jeszcze zaksięgowany – w module Księga Podatkowa można wykasować spis z natury, wtedy utworzyć korektę do BOM i podczas ponownego przenoszenia do KP korekta zostanie uwzględniona.
 • jeśli spis z natury w KP został już zaksięgowany i na jego podstawie wyliczono już PIT-5 – korekty nie da się przenieść do KP.

Eksport BZM do spisu z natury w KP

Do modułu Księga Podatkowa może być przenoszony również Bilans Zamknięcia Magazynu (BZM). Na jego podstawie zostanie utworzony spis z natury.

Przeniesienie jest możliwe po zaznaczeniu dokumentu BZM na liście i wciśnięciu przycisku .

Zasady eksportu dokumentów BZM do modułu KP:

 • eksportować można równocześnie tylko jeden dokument BZM,
 • każdy BZM może być wyeksportowany tylko raz – widoczny jest wtedy na liście w kolorze niebieskim,
 • eksportowane są równocześnie wszystkie pozycje z BZM (dotyczące różnych magazynów).

Eksport Spisu z natury do BOM

Jeśli w chwili rozpoczęcia pracy z programem użytkownik uzupełnił w programie spis z natury, korzystając z modułu Księga Podatkowa to podczas wprowadzania danych do modułu Handel na podstawie wprowadzonego spisu z natury może utworzyć Bilans Otwarcia Magazynu.

Na liście wprowadzonych spisów znajduje się przycisk  , który umożliwia eksport spisu z natury do Magazynu. Podczas eksportu należy określić:

Magazyn – do którego trafią towary. Magazyn taki zostanie zadeklarowany na powstającym dokumencie BOM i, po jego zatwierdzeniu, wprowadzą tam towar.

Bufor – powstający dokument BOM może zostać zapisany na trwałe (parametr odznaczony) lub do bufora (parametr zaznaczony). Dokument w buforze może być jeszcze zmieniony z poziomu listy Bilans Otwarcia w module Magazyn.

Eksport następuje po wciśnięciu przycisku .

Zasady eksportu spisu z natury do BOM:

 • funkcja eksportu jest możliwa tylko w przypadku pracy modułu Handel,
 • podczas wpisywania pozycji lista cennikowa jest odpowiednio zawężana do towarów (prostych i złożonych), którymi nie były przeprowadzane jeszcze żadne transakcje,
 • wyeksportować można tylko spis z natury, który został już zaksięgowany (nie można w nim wtedy edytować pozycji),
 • każdy spis z natury może być przeniesiony do Magazynu tylko raz,
 • podczas eksportu określamy magazyn, do którego trafią towary z powstającego dokumentu BOM,
 • program nie zezwoli na eksport jeśli spis z natury nie posiada elementów lub elementami są pozycje z cennika o statusie usługi.

Czy ten artykuł był pomocny?