Ewidencja ryczałtowa

Ewidencja ryczałtowa pozwala na ewidencjonowanie przychodów zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawkach obowiązujących w danym roku podatkowym. Zapisy są wprowadzone w pierwszej kolejności do bufora tzw. zapisy „na brudno”, a dopiero po upewnieniu się o ich poprawności są przenoszone do ewidencji podstawowej. Użytkownik może wprowadzać zapisy bezpośrednio do ewidencji. W przypadku podatników, którzy są płatnikami podatku VAT, faktury wprowadzane są do Ewidencji VAT i dopiero w dalszej kolejności przenoszone do Ewidencji ryczałtowej.

Konfiguracja programu na potrzeby ryczałtu

Konfiguracja firmy – Ryczałt

Firma, która zamierza prowadzić Ewidencję ryczałtową musi odpowiednio skonfigurować program. W tym celu należy wejść w Konfigurację przez otwarcie System z menu głównego lub naciśnięcie przycisku Konfiguracjamenu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ogólne, gdzie w Konfiguracji firmy /Księgowość /Parametry znajduje się parametr odpowiadający za konfigurację firmy dla potrzeb ryczałtu.

Zakładka w Konfiguracji firmy pozwala na wybór między dwiema opcjami prowadzenia księgowości: Ewidencją ryczałtową i Księgą podatkową. W przypadku Ryczałtu należy zaznaczy Ewidencja ryczałtowa.

Stawki podatku ryczałtowego są definiowalne na poziomie Konfiguracji programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe. W przypadku zmiany wartości poszczególnych stawek, należy taką zmianę zapisać za pomocą przycisku .

Uwaga
Nie należy zmieniać kolejności domyślnie zdefiniowanych stawek. Spowodowałoby to brak możliwości naliczenia deklaracji rocznej PIT-28.

Stawki podatku zryczałtowanego

 

Uwaga
Stawka 2% jest widoczna jeżeli data jest późniejsza niż grudzień 2015 r. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Uwaga
Stawka 12,50% jest widoczna jeżeli data jest późniejsza niż grudzień 2017. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Uwaga
Stawka 15% jest widoczna jeżeli data jest późniejsza niż grudzień 2020. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Uwaga
Stawka 20% jest widoczna jeżeli data jest wcześniejsza niż styczeń 2021. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Dotyczy wersji: 2022.1.1

Uwaga
Stawki 12% oraz 14% są widoczne jeżeli data jest późniejsza niż grudzień 2021. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Ewidencja ryczałtowa może zostać wyświetlona przez naciśnięcie przycisku Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub poprzez wywołanie Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.

Lista ewidencji ryczałtowej pozwala na wszystkie operacje związane z wprowadzaniem zapisów, ich korektą, jak również skreślaniem zapisów oraz na przeglądanie dokonanych zapisów z możliwością połączenia zapisów z buforów i ewidencji.

Ewidencja ryczałtowa – lista

Ewidencja ryczałtowa pozwala na wpisywanie przychodów w odpowiednich stawkach bezpośrednio do ewidencji, jak również z wykorzystaniem bufora. Zapis do bufora traktowany jest jak zapis „na brudno”, w związku z tym istnieje możliwość nieograniczonego poprawiania oraz kasowania błędnych lub niepotrzebnych zapisów. Zapisy z buforów są przeksięgowywane do zapisów ewidencji za pomocą funkcji przeniesienia z bufora do ewidencji.

Uwaga
Zapisy w ewidencji są zapisami ostatecznymi i mogą zostać poprawione jedynie przez skreślenie i ponowne wprowadzenie.

Zapisy w ewidencji i w buforze mogą być wyświetlane lub przeglądane za dzień, miesiąc lub rok. Opcja za dzień, miesiąc lub rok pozwala w przypadku ewidencji głównej na dodawanie i skreślanie zapisów, natomiast w buforach oprócz dodawania, można zmieniać i usuwać dane zapisy.

Na liście zawarte są następujące informacje: Lp., Data wpisu, Data przychodu, Numer dokumentu, Przychód, Kolumna i Uwagi. Można dodać również kolumnę Stan (domyślnie ukrytą), która informuje czy zapis jest w buforze, zatwierdzony czy skreślony.

W kolumnie Kolumna uwidoczniony jest numer kolumny ewidencji ryczałtowej, do której została wpisana kwota zapisu. Jeżeli zapis posiada niezerowe kwoty w więcej niż jednej kolumnie, wówczas na liście zapis taki jest oznaczony symbolem *.

Nad listą znajduje się informacja o dacie zamknięcia ewidencji. Program nie pozwala na modyfikację zapisów księgowych z datą wcześniejszą od dnia zamknięcia włącznie.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Zakres dat  – wybór odpowiedniej opcji Za rok, miesiąc lub dzień pozwala na wyświetlenie listy zapisów ograniczonych do żądanego okresu. Pola Dzień, Miesiąc i Rok służą do wprowadzenia odpowiednio dnia, miesiąca i roku, za który chcemy wyświetlić zapisy.

Stan zapisów – pozwala na wyświetlenie wyłącznie zapisów znajdujących się w buforze, wyłącznie zapisów w ewidencji głównej jak również wszystkich zapisów, niezależnie od ich stanu.

Rodzaj prowadzonej ewidencji  – pozwala na wprowadzanie zapisów do ewidencji przychodów lub ewidencji produktów rolnych. Użytkownik ma możliwość filtrowania zapisów według rodzaju prowadzonej ewidencji.

Uwaga
W przypadku dokumentów z bufora są one wyróżnione na zielono, dokumenty w ewidencji są wyświetlane na czarno, natomiast dokumenty skreślone – na czerwono.

Okres    – pozwala na wyświetlenie zapisów za dowolnie wybrany okres, mieszczący się pomiędzy datą początkową a końcową.

 Usuń – przycisk służy do usuwania zapisów z bufora oraz skreślania zapisów z ewidencji. W programie możliwe jest całkowite wykasowanie wyłącznie zapisów znajdujących się w buforze. Jeżeli zapis jest już w ewidencji głównej, wciśnięcie klawisza Usuń nie powoduje usunięcia go z listy, zapis taki będzie widoczny na wydruku jako zapis przekreślony, a jego wartość nie będzie brana pod uwagę. Zapisy skreślone są wyróżnione na czerwono. Usunięcia (skreślenia) zapisu można dokonać również klawiszem <DELETE>.

Na liście udostępnione zostało seryjne kasowanie zaznaczonych zapisów. Operacja uruchamiana jest przyciskiem Usuń lub klawiszem <DELETE>, a kasowane zapisy muszą znajdować się w buforze.

 Renumeracja – po naciśnięciu przycisku zapisy są automatycznie przenumerowywane. W przypadku, gdy dokumenty nie były wprowadzane do ewidencji w porządku chronologicznym, wówczas ich kolejność na liście jest zaburzona – funkcja renumeracji pozwala na uporządkowanie dokumentów wg dat i nadanie im kolejnych numerów. Renumeracja zapisów jest możliwa tylko, jeżeli wybrano zapisy w ewidencji lub buforze oraz wskazano konkretny rodzaj prowadzonej  ewidencji za miesiąc. Renumerację można również uruchomić klawiszem <F8>.

 Przenoszenie z bufora do ewidencji/ Zamknięcie zapisów – działanie tego przycisku jest zależne od wyboru rodzaju zapisów: 

  • Jeżeli na liście wyświetlone są zapisy w buforze, przycisk ten służy do przenoszenia zapisów z bufora do ewidencji głównej. Należy pamiętać o tym, że po przeniesieniu dokumentu z bufora do ewidencji zapis nie może zostać usunięty czy poprawiony.
  • Jeżeli na liście wyświetlone są zapisy w ewidencji, przycisk ten służy do zamknięcia dnia lub miesiąca.

Przenoszenie zapisów z bufora do ewidencji oraz zamknięcie zapisów jest możliwe po zaznaczeniu w filtrze pod listą tylko jednego rodzaju ewidencji.