Historyczność środków trwałych

image_print

W programie zrealizowano historyczność środków trwałych w oparciu o grupę wydruków Zestawienia historyczne, które są dostępne z każdej zakładki [Ewidencji środków trwałych] oraz o wydruk historyczny Karty środka trwałego (dostępne po  wejścia na ikonę  pod przyciskiem drukarki ).

W ramach grupy Zestawienia historyczne (Ewidencja środków trwałych/ / Zestawienia historyczne) dostępne są następujące wydruki: 

 • ŚT na dzień – lista środków na dowolny dzień. Na liście nie będą wykazane środki trwałe wprowadzone do ewidencji po zadanej dacie i zlikwidowane (zbyte) przed zadaną datą. Stan poszczególnych wartości środka trwałego jest wyliczany na określony dzień np. jeżeli po danej dacie były wygenerowane jakieś odpisy, to nie są one brane pod uwagę.
 • ŚT wg grup na dzień – wydruk podobny do wydruku Środki Trwałe na dzień, z tym, że środki trwałe pogrupowane są wg grup. Dla każdej grupy środków trwałych wyświetlane jest podsumowanie wartości pozycji, na końcu drukowane jest również podsumowanie całości (wartości wszystkich środków trwałych).
 • ŚT wg grup na dzień – zestawienie do bilansu – na wydruku prezentowane są wszystkie środki trwałe nabyte, używane oraz zlikwidowane w danym okresie (w zależności od parametrów zaznaczonych pod listą). Środki trwałe zakupione w okresie prezentowane są w kolumnie Zwiększenia, natomiast zlikwidowane w okresie w kolumnie Zmniejszenia. Przed wydrukiem istnieje możliwość wyboru daty wykonywania wydruku oraz czy drukować listę środków trwałych, czy tylko podsumowanie.
 • ŚT nabyte/wprowadzone w okresie – możliwość wyboru wg jakiej daty, nabycia czy wprowadzenia, ma być filtrowana lista, za jaki okres i na jaki dzień ma być sporządzony wydruk, przy czym data na dzień nie może zawierać się w zadeklarowanym w okresie i nie może być wcześniejsza niż data w polu Od daty. Na wydruku powinny pojawić się środki trwałe, dla których data nabycia (wprowadzenia do ewidencji) mieści się w zadanym przedziale.
 • ŚT zlikwidowane/zbyte w okresie – możliwość zaznaczenia, czy na wydruku mają pojawić się środki zlikwidowane czy zbyte (możliwość zaznaczenia obu). Należy podać, za jaki okres jest sporządzony wydruk. Na wydruku powinny się pojawić środki trwałe zlikwidowane (zbyte), dla których data likwidacji (zbycia) mieści się w zadanym przedziale.
 • ŚT używane w okresie – przed wydrukiem pojawia się formatka, na której program odpytuje o zakres dat i datę Dokumentów na dzień. Następnie pozwala na wydruk tych środków trwałych, dla których data wprowadzenia do ewidencji jest nie większa od daty końcowej (Data do) i nie zostały zlikwidowane (zbyte) lub data likwidacji (zbycia) jest większa od daty początkowej (Data od). Innymi słowy te środki trwałe, które były w użyciu co najmniej przez jeden dzień z zadanego okresu.
 • ŚT całkowicie umorzone w okresie –zawiera tylko te środki trwałe, dla których wartość bieżąca netto w ustalonym okresie przyjęła wartość zero. Użytkownik ma możliwość określenia, czy wartość została obliczona zgodnie z amortyzacją bilansową lub kosztową. Następnie wskazuje się zakres dat, w którym środki trwałe zostały całkowicie umorzone lub znajdowały się w ewidencji będąc w całości zamortyzowane.
 • Podsumowanie wg grup na dzień – zawiera sumy wartości dla poszczególnych grup środków trwałych, na końcu drukowane jest również podsumowanie całości (wartości wszystkich środków trwałych).

Wydruk historyczny środka jest dostępny z Karty środka trwałego lub z listy środków trwałych i pokazuje, jak zmieniały się kwoty poszczególnych pozycji w czasie. Aby uzyskać stan na wybrany dzień, należy przed dokonaniem wydruku ustawić konkretną datę. Widoczne wartości oznaczają:

 • Wartość początkowa – wartość zakupu.
 • Wartość zaktualizowana na pierwszy dzień okresu bieżącego – wartość początkowa +/- zwiększenia/ zmniejszenia wartości w poprzednich okresach +/- przeszacowania w poprzednich okresach oraz pierwszym dniu okresu bieżącego.
 • Wartość bieżąca brutto – wartość zaktualizowana na początek okresu bieżącego +/- zwiększenia/zmniejszenia
  w bieżącym okresie zgodnie z datą bieżącą.
 • Odpisy dokonane do pierwszego dnia okresu bieżącego – suma wszystkich dotychczasowych odpisów do pierwszego dnia bieżącego okresu.
 • Zaktualizowane odpisy do pierwszego dnia okresu bieżącego – suma wszystkich dotychczasowych odpisów do pierwszego dnia bieżącego okresu +/- przeszacowania w poprzednich okresach oraz pierwszym dniu okresu bieżącego.
 • Odpisy w bieżącym okresie – odpisy w bieżącym okresie zgodnie z datą bieżącą.
 • Wartość bieżąca netto – wartość bieżąca środka trwałego w bieżącym okresie z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Czy ten artykuł był pomocny?