Jak zakończyć rok, otworzyć nowy okres obrachunkowy i zainicjalizować Bilans Otwarcia w module Księga Handlowa?

image_print

1. W pierwszej kolejności należy przeksięgować przychody i koszty na wynik finansowy. W programie istnieje możliwość zautomatyzowania tego procesu, poprzez mechanizm Księgowań okresowych. Przykład definicji Księgowania okresowego znajduje się tutaj.

2. Następnie należy przenieść zapisy księgowe w Dzienniku z bufora na czysto, zostało to opisane tutaj. Należy pamiętać również o zatwierdzeniu na stałe dokumentu Bilansu otwarcia poprzez odznaczenie parametru Bufor na formularzu dokumentu (Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO).

3. Kolejnym krokiem jest zamknięcie okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe poprzez zaznaczenie parametru Zamknięty na formularzu okresu obrachunkowego.

4. Następnie w Konfiguracji Firmy/Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy otworzyć nowy okres obrachunkowy na kolejny rok. Program zapyta czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego, (chodzi o plan kont, nazwy dzienników cząstkowych, grupy kont, kręgi kosztów oraz domyślne dzienniki dla różnic kursowych i kompensat) oraz czy ustawić ten okres obrachunkowy jako bieżący?

Wskazówka

Ustawienie okresu obrachunkowego jako bieżący poprzez wybranie opcji TAK, skutkować będzie domyślnym uruchomieniem programu w tym okresie obrachunkowym. Okres obrachunkowy może zostać otwarty wcześniej, program nie wymaga spełnienia wyżej wymienionych czynności. W czasie pracy w kilku okresach obrachunkowych istotne jest sprawne przechodzenie pomiędzy nimi w trakcie księgowania. Więcej w tym temacie tutaj.

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym:

5. W nowym okresie obrachunkowym 20XX można zaimportować BO na podstawie zapisów z okresu poprzedniego ikoną Inicjalizuj bilans otwarcia, która jest dostępna na formularzu BO.

Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został jeszcze zamknięty pojawi się komunikat: „Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować ?”, dlatego też najlepiej wykonywać tę operację, gdy zostało już wykonane przeksięgowanie na wynik finansowy a wszystkie dane zostały sprawdzone i zatwierdzone np. poprzez wyciągnięcie z bufora. Jednocześnie program nie blokuje kilkukrotnej inicjalizacji bilansu otwarcia.

Wskazówka

Dokument Bilansu otwarcia można dodawać i usuwać. Opcja inicjalizacji bilansu otwarcia będzie dostępna, gdy będzie to pierwszy dokument w danym okresie.

Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym:

6. Rozliczenia widoczne w module Kasa/Bank oraz Rozrachunki z poziomu Księgowości są widoczne niezależnie od tego jaki jest ustawiony bieżący okres obrachunkowy. Istnieje możliwość ich rozliczania oraz rozrachowywania, również jeśli tyczą się kilku okresów.

Czy ten artykuł był pomocny?