Jaka wysokość limitu urlopu wypoczynkowego przysługuje osobie powracającej z urlopu bezpłatnego/urlopu wychowawczego (121) ?

Pomniejszenie wysokości limitu urlopu wypoczynkowego reguluje Kodeks Pracy art. 1552 §1 i §2. Program automatycznie, proporcjonalnie pomniejsza wysokość limitu urlopu dla pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych lub urlopach wychowawczych.

Gdy pracownik po co najmniej miesięcznej nieobecności typu: nieobecność nieusprawiedliwiona (152), służba wojskowa (350), urlop bezpłatny (111)-wniosek pracownika, urlop bezpłatny (112)-wniosek pracownika, wraca do pracy w ciągu roku kalendarzowego, program pomniejsza wysokość limitu urlopu wypoczynkowego.

W przypadku, gdy nieobecność typu ‘Urlop bezpłatny’ lub ‘Urlop wychowawczy’:

  • trwa w ciągłości cały rok, program naliczy limit urlopu wypoczynkowego w wysokości 0
  • rozpoczyna się w trakcie roku i trwa co najmniej do końca roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszana proporcjonalnie
  • rozpoczyna się w trakcie roku i pracownik powrócił do pracy przed końcem roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszana proporcjonalnie (tylko w przypadku powrotu z urlopu wychowawczego)
  • rozpoczyna się od początku roku i pracownik powrócił do pracy przed końcem roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego jest pomniejszana proporcjonalnie.