Księgowość


Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Deklaracje. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje:

 • PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8),
 • PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
 • PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3).
 1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(25). Wprowadzono możliwość naliczenia, wydruku oraz wysyłki do systemu e‑Deklaracje deklaracji rocznej PIT-37(25) z załącznikami: PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8) na formularzu obowiązującym za rok 2018.

Kwota w poz. 105 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(25) liczona jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 18% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku. 

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:

 • 1 440 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 440 zł – kwota obliczona według wzoru: 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 556,02 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

Jeżeli na deklaracji PIT-37(25) widnieje kwota w poz. 121 ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU to użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 135 Osoba zgłaszająca opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania wybrano wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2)). Zaznaczenie opcji podatnik i/lub małżonek umożliwia uzupełnienie poz. 136-138.

Jeżeli użytkownik w poz. 138 Pełny numer rachunku chce uzupełnić krajowy rachunek bankowy to w poz. 137 Kraj siedziby banku/oddziału (inny niż Polska) nie powinien uzupełniać kodu kraju, a w poz. 138 powinien wpisać ‘PL’ na początku numeru, a sam numer bez znaków: ‘-‘, przykładowo: PL97114019775214523125463215.

 1. Rejestry VAT. Wersja BETA usługi Comarch OCR. Usługa Comarch OCR pozwala obecnie na rozpoznawanie faktur zakupu. Wkrótce funkcjonalność zostanie rozbudowana o możliwość zaczytywania faktur sprzedaży.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu oraz sprzedaży dodano przycisk OCR . Po rozwinięciu strzałki obok przycisku dostępne są opcje:

 • Wybierz dokumenty do przetworzenia – umożliwia wskazanie jednego lub wielu dokumentów, które powinny zostać przetworzone,
 • Oznacz dokumenty jako zweryfikowane – pozwala na zmianę na zaznaczonych dokumentach wartości atrybutu OCR-> Niezweryfikowany na Zweryfikowany.

Uwaga
Warunkiem działania usługi w Comarch ERP Optima w modelu usługowym jest przeinstalowanie sterowników w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.

Na formularzu dokumentu, który został dodany za pomocą usługi Comarch OCR widoczny przycisk OCR, który służy do oznaczenia dokumentu jako zweryfikowany. Bezpośrednio po przetworzeniu dokumentu na przycisku jest znak ?  który świadczy o tym, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany przez użytkownika. Po kliknięciu w przycisk wartość atrybutu zmienia się na Zweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na .

Formularz dokumentu w Rejestrze VAT zakupu – przycisk OCR

Uwaga
W Comarch ERP Optima w modelu usługowym na oknie wyboru plików z fakturami, jakie mają zostać zaczytane za pomocą usługi Comarch OCR, umożliwiono zaznaczenie jednocześnie wielu plików. Warunkiem jest przeinstalowanie sterowników w aplikacji Comarch ERP Optima SaaS.

Szczegółowe informacje na temat usługi Comarch OCR dostępne są w biuletynie Usługa Comarch OCR – instrukcja instalacji i korzystania

 1. Księgowość kontowa. Sprawozdania Finansowe. Wprowadzono zmiany przygotowujące program Comarch ERP Optima do integracji z aplikacją Comarch e-Sprawozdania. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania współpracująca z programem Comarch ERP Optima pojawi się wkrótce.

Zmiana na formularzu operatora

Na formularzu operatora dostępnym w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Operatorzy, na zakładce [Ogólne] w sekcji Operator używa modułów dodano parametr e-Sprawozdania. Parametr jest automatycznie zaznaczony po konwersji dla operatora o typie Administrator. Tylko operator z uprawnieniami administratora może zaznaczyć/odznaczyć ten parametr sobie bądź innym operatorom. Zaznaczenie parametru umożliwi operatorowi zalogowanie się do aplikacji Comarch e-Sprawozdania w nowej wersji, która będzie zintegrowana z programem Comarch ERP Optima. Jeżeli operator nie będzie miał zaznaczonego tego parametru, wówczas zalogowanie się do aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie będzie możliwe.

Uwaga
Opisane poniżej zmiany nie dotyczą zestawień systemowych.

Zmiana na formularzu nagłówka zestawienia

Na formularzu nagłówka zestawienia na zakładce [Ogólne] dodano sekcję e-Sprawozdania, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru:

 • w polu Rodzaj podatnika: Jednostka duża, Jednostka mała, Jednostka mikro,
 • w polu Typ zestawienia: Bilans, Rachunek zysków i strat – porównawczy, Rachunek zysków i strat – kalkulacyjny, Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia, Przepływy pieniężne – metoda pośrednia, Rachunek zysków i strat.

Po konwersji bazy danych z wcześniejszych wersji programu pola: Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia są puste. Uzupełnienie jednego z pól wymusza uzupełnienie drugiego pola.

Formularz nagłówka zestawienia księgowego

Przycisk  Aktualizuj słownik sprawozdań finansowych na pozycjach zestawienia jest aktywny jeżeli określono Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia. Przycisk umożliwia automatyczne przypisanie do pozycji zestawienia księgowego odpowiednich symboli pozycji e-Sprawozdania.

Po naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Czy chcesz opisać pozycje zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań? Po wykonaniu funkcji zostaniesz przekierowany na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przypisanie do poszczególnych pozycji zestawienia elementów e-Sprawozdania oraz przeniesienie użytkownika na listę pozycji zestawienia w celu zweryfikowania poprawności przypisanych pozycji. Wybór opcji Nie powoduje przeniesienie użytkownika na formularz nagłówka zestawienia księgowego

Uwaga
Opisanie pozycji zestawienia księgowego numerami zgodnymi ze wzorami e-Sprawozdań następuje po numerze pozycji. Ze względu na to, iż użytkownik ma możliwość modyfikacji zestawienia księgowego poprzez dodawanie nowych lub usuwanie istniejących pozycji, po uruchomieniu funkcji musi zweryfikować poprawność przypisanych pozycji e-Sprawozdania. Może do tego wykorzystać kolumnę Pozycja Sprawozdania Finansowego widoczną na liście pozycji zestawienia i porównać nazwę pozycji zestawienia księgowego z nazwą pozycji e-Sprawozdania.

Jeżeli jako Typ zestawienia użytkownik wskaże Zmiany w kapitale, Przepływy pieniężne – metoda bezpośrednia lub Przepływy pieniężne – metoda pośrednia i dowolny Rodzaj podatnika to na pozycjach zestawienia księgowego podepnie się słownik dla jednostki dużej.

Zmiana na formularzu pozycji zestawienia

Na formularzu pozycji zestawienia dodano pole Element e-Sprawozdania. Pole jest aktywne jeżeli w nagłówku zestawienia określono Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia. W polu Element e-Sprawozdania dostępne są pozycje ze słownika zdefiniowanych gałęzi zestawień księgowych. W zależności od rodzaju podatnika i typu zestawienia, lista danych słownikowych jest odpowiednio zawężana. W tym polu jest widoczna nazwa pozycji oraz numer pozycji, tak, aby użytkownik miał możliwość porównania elementu e-Sprawozdania z pozycją zestawienia księgowego.

Formularz pozycji zestawienia

Pole Element e-Sprawozdania może pozostać puste.

Zmiana na liście pozycji zestawienia

Na liście pozycji zestawienia dodano kolumnę Pozycja Sprawozdania Finansowego, w której wyświetlane są symbol i nazwa pozycji e-Sprawozdania.

Lista pozycji zestawienia

Zmiana na liście zestawień księgowych

Na liście zestawień księgowych dodano kolumny: Typ zestawienia oraz Rodzaj podatnika.

Lista zestawień księgowych

Podczas kopiowania zestawienia księgowego kopiowane są również przyporządkowane elementy e‑Sprawozdania.

Wzorcowe zestawienia księgowe

Na formularzach wzorcowych zestawień księgowych utworzonych w wersji programu 2019.2.1 domyślnie określany jest Rodzaj podatnika oraz Typ zestawienia:

Symbol zestawieniaRodzaj podatnikaTyp zestawienia
BILANS DUŻY [2]Jednostka dużaBilans
KAPITAŁ WŁASNY D [2]Jednostka dużaZmiany w kapitale
R Z/S – kd [2]Jednostka dużaRachunek zysków i strat – kalkulacyjny
R Z/S – pd [2]Jednostka dużaRachunek zysków i strat – porównawczy
RPP – p [2]Jednostka dużaRachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
RPP –b [2]Jednostka dużaRachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia
BILANS MAŁY [2]Jednostka małaBilans
R Z/S – km [2]Jednostka małaRachunek zysków i strat – kalkulacyjny
R Z/S – pm [2]Jednostka małaRachunek zysków i strat – porównawczy
BILANS MIKRO [2]Jednostka mikroBilans
R Z/SJednostka mikroRachunek zysków i strat

Zmiany

 1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzonym zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
 2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-37(22). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
 3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Potwierdzenia salda. Na wydruku odcinka A potwierdzenia salda, dostępnym zarówno z formularza, jak i z listy potwierdzeń w Księgowość/ Rozrachunki/ Potwierdzenia salda, zaktualizowano odwołanie do Dziennika Ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).
 4. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8(21). Ze względu na brak oficjalnych formularzy wskazujących na sposób obliczenia zaliczki na CIT-8 od stycznia 2019 roku umożliwiono użytkownikom samodzielne wpisanie kwoty w poz.107 Podatek należny obliczony od kwoty z poz. 104, w przypadku, gdy kwota wyliczona przez program będzie inna niż wynika z wyliczeń użytkownika.
 5. Księgowość. Deklaracja PIT-37(25). Na wydruku UPO dla korekty deklaracji PIT-37(25) dodano informację, że wydruk dotyczy korekty.
 6. Księgowość. Deklaracja PIT-28S(21) oraz PIT-36S(26). Po zaznaczeniu parametru Przedsiębiorstwo w spadku w polu Identyfikator podatkowy domyślnie zaznaczana jest opcja NIP.
 7. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Podczas próby zaznaczenia poz. 37 uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury- renty zagranicznej oraz równocześnie poz. 38, 39 lub 41 pojawia się komunikat: Jeśli zaznaczono pozycję 37 nie można zaznaczyć pozycji 38, 39, 41. Podczas próby zaznaczenia poz. 38, 39 lub 41 i równocześnie poz. 37 pojawia się komunikat: Aby zaznaczyć pozycję 37 należy odznaczyć pozycje 38,39 i 41.
 8. Księgowość. Deklaracja PIT-36S(26). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 7, 8, 37, 37A, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41, 41A, 42_1, 42_2, 43-52, 58-93, 98-156, 158-160, 163, 165-168, 170, 172, 174, 176, 178-179, 181, 183, 185, 187, 189, 191-193, 195-197, 200, 205, 207-210, 212, 214, 271-327, 331, 333, 335, 337, 354- 365, 378-389, 402-413, 422, 425-427 oraz 433-436. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-36S(26) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 9. Księgowość. Deklaracja PIT-36LS(15). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 11, 11a, 12_1, 18-22, 27-29, 38, 40, 47, 48, 150 oraz 153. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-36LS(15) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 10. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28S(21). Zaznaczenie parametru Przedsiębiorstwo w spadku powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 34-39, 44, 48, 53, 57, 62, 65, 70, 74-75, 78, 80, 82, 87, 91, 96, 101, 106, 114-115, 118, 122, 145-146, 149-151, 153 oraz zablokowanie możliwości dodania załączników PIT/D i PIT-2K. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-28S(21) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).
 11. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Odblokowano do edycji kwotę w poz. 109 Ryczałt od przychodów – art. 17 ustawy.
 12. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2019 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2018, a w niej Wydruk za rok 2018. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.
 13. Praca rozproszona. W Konfiguracji Firmy/Ogólne/Praca rozproszona dodano parametr Pobieranie kategorii z karty kontrahenta. Jeżeli parametr jest zaznaczony to w przypadku braku kategorii na importowanym dokumencie, jest ona pobierana z karty kontrahenta. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Poprawiono

 1. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. W schematach księgowych o typie Lista płac umożliwiono księgowanie w przypadku, gdy w pozycji schematu księgowego zaznaczono parametr Księgowanie walutowe.
 2. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(26). Na formularzu załącznika CIT-8/O(13) umożliwiono uzupełnienie kwot w sekcji B.2.2 STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH oraz B.2.3 STRATY Z INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Z LAT UBIEGŁYCH w sytuacji, gdy na formularzu deklaracji CIT-8(26) kwota w poz. 71 Dochód (Kapitałowe) wynosi 0.
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36/PIT-36S(26). Poprawiono wyliczenie kwot w sekcji D.2 DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA w poz. RAZEM 149 Przychód oraz 150
 4. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Poprawiono wyliczenie kwoty w poz. 81 Odliczenia ogółem oraz w poz. 119 Kwota należnego ryczałtu.
 5. Ewidencja Ryczałtowa. Deklaracja PIT-28/PIT-28S(21). Na formularzu załącznika PIT-28/B(15) poprawiono przenoszenie kwot do poz. 11-16.
 6. Rejestry VAT. W przypadku transakcji krajowych – podatnikiem jest nabywca wprowadzonych do rejestru VAT zakupu w stawce NP oraz z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny, na wydruku dokumentu wewnętrznego sprzedaży poprawiono datę przenoszoną do pola Data wystawienia.
 7. Środki trwałe. Umożliwiono zapisanie karty środka trwałego w przypadku dużej ilości znaków wprowadzonych w polu Opis.
 8. Opis analityczny. W przypadku niezatwierdzonego dokumentu magazynowego, do którego wygenerowano opis analityczny, po usunięciu takiego dokumentu, informacja o opisie analitycznym zostawała w bazie danych. Działanie poprawiono.