Limity nieobecności

image_print

Konfiguracja Firmy/ Płace/ Limit nieobecności – w programie zdefiniowane są standardowe limity: urlop wypoczynkowy, urlop wypoczynkowy (młodociany), urlop wypoczynkowy (tymczasowy), urlop dodatkowy(niepełnosp.), urlop opiekuńczy kp.188 i urlop opiekuńczy kp.188/godz. Można je zobaczyć na liście limitów po wyświetleniu standardowych limitów Pokaż standardowe typy limitów.

Limit urlopu wypoczynkowego domyślnie przyjmuje wartość 26 dni, ale pracownikowi naliczony zostanie limit adekwatnie do jego stażu pracy i wymiaru etatu tj. program również uwzględnia wymiar urlopu 20-dniowy.

Jeżeli w konfiguracji został zaznaczony odpowiedni parametr to w polu Nazwa limitu nieobecności działa lokator ograniczający.

Lista limitów może być rozszerzana w ramach potrzeb użytkownika (ikona Dodaj). Dopisując nowy limit należy w formularzu podać:

  • Nazwę limitu – jest to pole jednoznacznie określające dany limit, czyli w programie nie można wpisać dwóch limitów o takiej samej nazwie,
  • Skrót – kod danego limitu,
  • Na formularzu znajduje się parametr Nieaktywny. Zaznaczenie tego pola oznacza, że dany Limit nieobecności nie jest już używany i można w ten sposób go ukryć na liście typów limitów nieobecności, dostępnej na formularzu limitu nieobecności.
  • Liczbę dni limitu – liczba dni limitu, jaka będzie automatycznie proponowała się po przyznaniu pracownikowi danego limitu.
  • Należne na rok – parametr oznacza, że dana wysokość limitu przysługuje na cały rok np. w przypadku limitu urlopu wypoczynkowego.
  • Należne na miesiąc – parametr wskazuje, że liczba dni limitu jest należna na miesiąc np. limit urlopu wypoczynkowego (tymczasowy).

Podlega przenoszeniu na kolejny rok/kolejne miesiące – parametr odpowiada za przenoszenie niewykorzystanego limitu nieobecności na kolejny rok kalendarzowy lub miesiąc. Standardowy limit zdefiniowany w programie dla urlopu wypoczynkowego ma zaznaczone przenoszenie, limity dla urlopu opiekuńczego kp.188 nie mają zaznaczonego przenoszenia.

Limit podlegający przeliczeniu na godziny limit przeliczany na godziny zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy od 1 stycznia 2004r. Pole domyślnie zaznaczane przy dodawaniu nowego limitu nieobecności. Standardowe limity zdefiniowane w programie dla urlopu wypoczynkowego i urlopu opiekuńczego kp.188 rozliczanego w godzinach mają zaznaczone przeliczanie, limit dla urlopu opiekuńczego kp.188 w dniach nie ma zaznaczonego przeliczania.

Formularz limitu Urlop wypoczynkowy

Należny limit liczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia – limit zostaje pomniejszony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, jeśli okres zatrudnienia nie obejmuje pełnego roku. Standardowe limity zdefiniowane w programie – dla urlopu wypoczynkowego zaznaczone liczenie proporcjonalne, dla urlopu opiekuńczego kp.188 nie zaznaczone liczenie proporcjonalne.

Należny limit liczony proporcjonalnie do wymiaru etatulimit jest naliczany proporcjonalnie do wymiaru etatu pracownika. Standardowe limity zdefiniowane w programie dla urlopu wypoczynkowego i urlopu opiekuńczego kp.188 rozliczanego w godzinach mają zaznaczone liczenie proporcjonalne. Limit urlop opiekuńczy kp.188 w dniach nie uwzględnia wymiaru etatu.

Zależny od stażu pracy – wysokość limitu przysługującego pracownikowi zależy od jego stażu pracy.

Uwaga
Pole do wpisania potencjalnej wysokości dodatkowego limitu urlopowego Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego jest dostępne na Formularzu danych kadrowych pracownika (zakładka [Etat/Inne informacje]). Wpisanie tam liczby dni powoduje dodanie tego limitu dodatkowego do limitu podstawowego na formularzu Limity nieobecności pracownika.

Czy ten artykuł był pomocny?