Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 

Wartości obowiązujące od 01.01.2019:

-dochód deklarowany (składka zdrowotna) = 3803,56

Podstawa prawna:Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. (M.P 2019, poz. 66)

 1. Deklaracje ZUS:

  • umożliwiono generowanie nowych deklaracji ZUS DRA cz. II, ZUS RCA cz. II oraz ZUS RPA. Deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II są naliczane odpowiednio dla właściciela opłacającego składki wyłącznie za siebie lub rozliczającego się razem z pracownikami, prowadzącego działalność gospodarczą na mniejszą skalę, który korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne i jest zgłoszony do ubezpieczenia z kodem 0590 lub 0592. Deklaracja ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II są tworzone automatycznie podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej za styczeń danego roku lub miesiąc rozpoczęcia/wznowienia działalności.

Deklaracja ZUS RPA generowana jest automatycznie dla pracownika podczas naliczania deklaracji rozliczeniowej w przypadku:-wypłacenia w danym miesiącu elementu, należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,- wypłacenia pracownikowi w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków elementu, który ma zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA jako element wypłacany obok zasiłków, nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe i jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy.

  • dostosowano deklaracje ZUS DRA oraz ZUS ZWUA do wzorów obowiązujących od 1.01.2019 r. Deklaracja rozliczeniowa DRA z załącznikami domyślnie jest liczona w wersji 5 (format zgodny z programem Płatnik 10.02.002). Na deklaracji ZUS ZWUA dane dotyczące rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy są wykazywane, gdy kod przyczyny wyrejestrowania ma wartość mniejszą lub równą 500.
  • Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Dodano nowe kody 1812, 1813, 0590, 0592 oraz zmieniono opis dla kodów 1135, 1830, 0430, 0431, 0510, 0511, 0540.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 2495).

 1. Formularz danych pracownika. Umożliwiono odnotowanie na formularzu pracownika dodatkowych informacji związanych z rozwiązaniem/wygaśnięciem stosunku pracy, wymaganych podczas wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń na ZUS ZWUA od 1.01.2019 r. Na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] dodano pola słownikowe, w których można ustawić kod trybu rozwiązania, kod podstawy prawnej oraz stronę inicjującą rozwiązanie stosunku pracy. W przypadku ustawienia kodu podstawy prawnej jako 550 dostępne jest pole Podstawa prawna dla kodu 550, w którym należy podać opis podstawy prawnej. Ustawienie trybu rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy jest możliwe, gdy pracownik ma wpisaną datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.
 2. Seryjna zmiana wartości pola. Dodano możliwość seryjnego ustawienia dla zaznaczonych pracowników informacji o kodzie trybu rozwiązania, kodzie podstawy prawnej, podstawie prawnej dla kodu 550 oraz stronie inicjującej rozwiązanie stosunku pracy.
 3. Formularz danych właściciela. Na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] dodano pole Przychód za poprzedni rok umożliwiające odnotowanie przychodu uzyskanego w poprzednim roku dla właściciela zgłoszonego do ubezpieczeń z kodem 0590 lub 0592. Podana kwota przychodu będzie wykazana na deklaracji ZUS DRA część II oraz ZUS RCA część II.
 4. Domyślne schematy numeracji.Umożliwiono ustawienie domyślnych schematów numeracji dla dokumentów typu lista płac, umowa oraz e-Teczka. W konfiguracji firmy w części Płace dodano nową gałąź Dokumenty. Z tego poziomu Użytkownik może ustawiać domyślne definicje oraz serie. W nowej bazie danych oraz podczas konwersji do 2019.2 jako domyślne schematy ustawiają się odpowiednio dla list płac – dokument E, dla umów – UMW, a dla e‑Teczek – EDOK. Jeśli w bazie konwertowanej nie ma standardowych dokumentów dla umowy i e-Teczki zostanie ustawiony inny aktywny schemat danego rodzaju, dodany najwcześniej na listę. W przypadku list płac ustawiany jest inny aktywny dokument o rodzaju Etat, a gdy takiego nie ma, dokument według kolejności dodania na listę, bez względu na to, jaki ma rodzaj. Serie nie są automatycznie ustawiane. Ustawione schematy numeracji są automatycznie podpowiadane podczas tworzenia listy płac, umowy oraz ręcznego dodawania dokumentu do e-Teczki. Jeśli dany dokument w schemacie ma ustawiony człon Seria, a nie ma ustawionej domyślnej serii podczas dodawania formularza dla umowy oraz listy płac automatycznie odpowiednio podpowie się seria R lub E, a jeśli takiej nie ma seria według kolejności alfabetycznej. W przypadku dokumentów w e-Teczce seria zostanie pobrana z formularza operatora, gdy na formularzu definicji zaznaczono parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora lub wskazana w gałęzi Płace>Dokumenty. Gdy nie ma ustawionej domyślnej serii podpowiada się pierwsza według kolejności alfabetycznej.
 5. e-Teczka. Dodano Część D jako nową, standardową część e-Teczki. w której powinny być przechowywane dokumenty związane z nałożonymi na pracownika karami porządkowymi (np.kara nagany). odczas konwersji bazy danych do wersji 2019.2.1 Część D zostanie automatycznie dodana tylko w przypadku, gdy na liście nie ma części o takiej nazwie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018, poz.2369).

 1. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), IFT-1/1R(14).
 2. Wydruki. Dostosowano do nowych wzorów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej następujące wydruki:

  • Kwestionariusz osobowy,
  • Umowa o pracę,
  • Wypowiedzenie warunków pracy,
  • Rozwiązanie umowy o pracę,
 1. Wydruk Karta pracy, Karta pracy – wszyscy. Dodano informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jako GODZ OD drukowana jest godzina od z pierwszego wejścia zaliczanego do czasu pracy w danym dniu, a jako GODZ DO godzina do z ostatniego wejścia zaliczanego do czasu pracy.
 2. Wydruk ZUS IMIR – Informacja dla ubezpieczonego. Dostosowane wydruk do nowego wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 2495).

Zmiany

 1. Typy wypłat. Na zakładce 3.Szczegółowe dodano parametr Wykaż na ZUS RPA jako element wypłacany obok zasiłków, którego zaznaczenie w przypadku elementów, od których nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne, spowoduje wykazanie wartości tego składnika na deklaracji ZUS RPA w pozycji dotyczącej przychodu wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2019.2 parametr zostanie automatycznie zaznaczony w typach wypłat, które mają zaznaczony Tylko za okres zwolnienia.
 2. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Dostosowano treść punktu drugiego do zmian w zasadach wypłacania wynagrodzenia pracownika, które obowiązują od 1.01.2019 r.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 poz. 357).
 1. Import danych z Comarch ERP Migrator. Zwiększono do 140 ilość znaków, które są importowane jako nazwa szkoły oraz zakładu pracy podane w arkuszu Staż Pracy.

Poprawiono

 1. Limit Urlop opiekuńczy kp.188/godz.:

  • W przypadku pracownika, dla którego norma dla pełnego wymiaru etatu wynosi 7:35, limit urlopu proporcjonalnego nie był zaokrąglany do pełnych godzin. Poprawiono.
  • Dla pracownika podejmującego pierwszą pracę, limit urlopu opiekuńczego po wprowadzeniu nieobecności Urlop opiekuńczy kp 188 (2dni)/godz. był błędnie przeliczany według tych samych zasad, co limit urlopu wypoczynkowego. Poprawiono.
 2. Kalendarz (Nie)obecności. W przypadku modyfikacji czasu pracy osoby zatrudnionej/zwolnionej w trakcie roku lub zleceniobiorcy, dni w czasie pracy, planie pracy oraz w konfiguracji kalendarza pracowników rozliczanych według tego samego kalendarza były błędnie oznaczane jako dni niezatrudnienia. Poprawiono.W przypadku, gdy w czasie/planie pracy pracownika były niepoprawne wpisy, po aktualizacji programu należy ponownie zdefiniować kalendarz w konfiguracji.
 3. Oddelegowanie do pracy za granicą. Dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę, który w wypłacie walutowej miał rozliczony urlop wypoczynkowy, niepoprawnie ustalana była kwota dochodu narastająco w ciągu roku, co skutkowało wcześniejszym przekroczeniem progu podatkowego. Poprawiono.
 4. Wypłaty pracowników. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne służące skróceniu czasu naliczania i zapisywania wypłat pracowników.
 5. Import e-zwolnień. W przypadku, gdy w nazwie przychodni występował cudzysłów, w trakcie importu elektronicznego zwolnienia pojawiał się komunikat o niepoprawnym formacie pliku. Poprawiono.
 6. Wydruk PIT-11(24). Poprawiono opis pola nr 7 na Rodzaj składającego zgodnie z obowiązującym wzorem.
 7. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch HRM. W przypadku dużej ilości danych binarnych np. wydruków w bazie Comarch ERP Optima, synchronizacja danych binarnych nie wykonywała się. Pojawiał się komunikat: „Wystąpił nieoczekiwany błąd: Brak pamięci operacyjnej do wykonania tego polecenia”. Poprawiono.
 8. Import danych z Comarch ERP Migrator. Poprawiono ustawiania tytułu kosztów uzyskania przychodu w zapisach historycznych podczas importu historii etatu w przypadku, gdy pracownik w danych kadrowych miał ustawiony kod jako 3.