Jak ograniczyć dostęp operatorowi do magazynów?

Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Comarch ERP Optima Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów. Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu (Ogólne/ Inne/ Magazyny), z zakładki Zakazy.

Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) należy na karcie operatora, na zakładce Ogólne zaznaczyć parametr Administrator).
Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów, których możemy wskazać nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny (na karcie operatora w Konfiguracji).

Operator ma możliwość podglądu listy z dokumentami oraz listy zasobów w magazynie, do którego ma zakaz. Jednak przy próbie dodania nowego dokumentu w tym magazynie program wyświetli komunikat o zakazie i uniemożliwi wystawienie dokumentu. Dlatego jeszcze przed wystawieniem dokumentu operator powinien wybrać właściwy magazyn na liście dokumentów.

Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.

Możemy również skorzystać z parametrów dostępnych z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Parametry.

Domyślny magazyn – w programie istnieje możliwość określenia magazynu domyślnego, z którym kojarzone są automatycznie dokumenty wystawiane przez operatora. Magazyn może zostać wybrany z listy zdefiniowanych w systemie magazynów, dostępnej po wciśnięciu przycisku. Mechanizm został dokładniej opisany w Podręczniku Użytkownika systemu Comarch ERP Optima dla modułu Handel.

Blokada zmiany magazynu domyślnego – dokument – parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – magazyn domyślny proponuje się w trakcie wystawiania dokumentu, ale operator ma możliwość zmiany na inny. Jeśli parametr jest zaznaczony – operator nie ma możliwości wystawienia dokumentu na innym magazynie niż jego magazyn domyślny.

Blokada zmiany magazynu domyślnego – listy – parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Daje możliwość zablokowania operatorowi zmiany przypisanego mu magazynu na listach: zarówno listach dokumentów, jak i liście zasobów oraz na raportach historia obrotu towarem i historia obrotów z kontrahentem.

Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są  na formularzu magazynu w zakładce [Zakazy] pod przyciskiem F1.
Jak blokować sprzedaż przy przekroczonym limicie przeterminowanych płatności?

W Comarch ERP Optima istnieje możliwość blokowania sprzedaży dla kontrahenta, jeśli przekroczony zostanie określony dla niego limit przeterminowanych płatności. Dopuszczalny limit przeterminowanych płatności jest określany na karcie kontrahenta w polu: Limit przetermin. płatn. (zakładka Handlowe). Aby program kontrolował limit przeterminowanych płatności dla danego kontrahenta należy na jego karcie zaznaczyć ten parametr i wskazać dopuszczalną wartość.

Wartość przeterminowanych płatności jest wyliczana w momencie zatwierdzania dokumentu na podstawie dokumentów przeterminowanych w Preliminarzu płatności. Jako datę graniczną wg. której określany jest termin do blokady przyjmowany jest termin realizacji płatności, który uwzględnia automatycznie dwa parametry:

  • maksymalną zwłokę kontrahenta (określaną na jego karcie na zakładce Płatności),
  • czas realizacji polecenia przelewu przez bank (określany na karcie banku, na zakładce Dodatkowe).

Jeśli Użytkownik chce, by blokada nie następowała zaraz po przekroczeniu terminu płatności, tylko dopuszcza jeszcze jakiś okres „przejściowy” od terminu płatności – może wypełnić na karcie kontrahenta pole Maksymalna zwłoka. Podczas wyliczania wartości przeterminowanych płatności, uwzględniane są dokumenty z Preliminarza: typu przychodowego, zarówno płatności w buforze, jak i „do realizacji”.

Program kontroluje limit przeterminowanych płatności w następującym przypadku:

  • jeśli dokument jest zapisywany na trwałe (kontrola jest prowadzona, jeśli forma płatności na dokumencie ma odroczony termin płatności lub w przypadku, gdy przy płatności gotówką operator w pole Kwota wpłacana wpisze mniejszą wartość niż wartość faktury).
  • jeśli dokument jest zapisywany do bufora (kontrola jest prowadzona zawsze, niezależnie od formy płatności pod warunkiem, że na kacie operatora zaznaczona jest opcja: Kontrola płatności – zapis do bufora – ostrzeżenie lub blokada). 

Sposób kontroli przeterminowanych płatności ustawia się dla każdego operatora indywidualnie. Czyni się to na jego karcie w Konfiguracja/ Program /Użytkowe /Operatorzy, na zakładce Parametry – opcja Kontrola płatności: Zapis na trwałe lub Zapis do bufora. Dostępne opcje to:

  • brak – program nie kontroluje płatności podczas zapisu dokumentów, niezależnie od tego, czy kontrahent ma ustawione limity, czy też nie. Opcja jest dostępna tylko podczas zapisu dokumentów do bufora,
  • ostrzeżenie – podczas zapisu dokumentu program informuje o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych płatności (w zależności od ustawienia parametrów na karcie kontrahenta), ale pozwala na jego zatwierdzenie,
  • blokada – program blokuje możliwość zapisu dokumentu w przypadku, gdy kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu lub przeterminowanych płatności. Operator może jedynie powrócić na formularz dokumentu, by dokonać na nim zmian. 

Dodatkowo program umożliwia kontrolę płatności dla dokumentów WZ, RO, FPF – po zaznaczeniu parametru Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF.

Podczas Seryjnego zatwierdzania faktur kontrolowane są zarówno limit kredytu jak i limit przeterminowanych płatności. W przypadku, gdy kontrahent przekroczy któryś z tych limitów – dokument nie zostanie zatwierdzony, niezależnie od uprawnień operatora (ostrzeżenie/ blokada).

Na oknie Sprzedaż dedykowana w zakładce Handel, w polu Po terminie wykazywana jest wartość przeterminowanych płatności, o jaką przekroczono przyznany kontrahentowi limit. Wartość jest liczona w oparciu o termin realizacji płatności. Po wciśnięciu przycisku widocznego obok pola wyświetlany jest Preliminarz płatności podmiotu, wyświetlający wszystkie przeterminowane płatności kontrahenta (wg terminu realizacji).

Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są w w pomocy po wybraniu F1.
Jak ustawić blokadę widoczności cen zakupu dla operatora?

Istnieje możliwość ukrycia cen zakupu towarów dla poszczególnych operatorów. Nałożenie blokady cen zakupu jest możliwe z poziomu formularzu operatora (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy)na zakładce Parametry.

Zaznaczenie parametru Brak dostępu do cen zakupu skutkuje ukryciem cen zakupu na formularzu produktu oraz na dokumentach handlowych i magazynowych (jeżeli wykorzystywana jest na nich cena Zakupu).

Można to dobrze zaobserwować przykładowo na liście dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego oraz na formularzu dokumentu PZ.

Prawo do nałożenia blokady ma tylko operator z uprawnieniami administratora.
Jak usunąć informację o zadłużeniu kontrahenta pojawiającą się na dokumentach?

Na dokumentach rozchodowych: fakturach, paragonach, rezerwacjach odbiorcy, fakturach pro forma, wydaniach zewnętrznych, po wyborze kontrahenta posiadającego przeterminowane płatności wyświetlany jest dymek z komunikatem: Kontrahent posiada przeterminowane płatności.

Jeżeli użytkownik chce ukryć tę informację, aby nie pojawiała się np. na fakturach, to należy posłużyć się funkcją Personalizacji aktywnego okna. Z poziomu formularza dokumentu, po użyciu skrótu klawiaturowego Shift+F9, w oknie personalizacji, po prawej stronie należy zaznaczyć pole z kwotą po terminie, a w oknie po lewej odznaczyć opcję Aktywny i Widoczny przy wybranym operatorze. Operację tę należy powtórzyć na formularzach poszczególnych typów dokumentów w zależności od potrzeb.