1

W jaki sposób uzupełnić Kalkulację podatku dochodowego?

Ministerstwo Finansów zdecydowało się rozdzielić Informację dodatkową na dwie części: Kalkulację podatku dochodowego oraz Pozostałe noty i objaśnienia. Pierwsza z nich ma teraz ściśle określony układ. Wychodząc od zysku brutto należy wskazać odrębnie trwałe i przejściowe różnice korygujące zysk brutto do podstawy opodatkowania i w konsekwencji podatku dochodowego. W przypadku ręcznie dodanych pozycji należy dla każdej takiej pozycji (bez względu na to, jaka kwota zostanie w niej uzupełniona) obowiązkowo podać podstawę prawną (przynajmniej numer artykułu).

Dla kwoty składającej się na taką pozycję można również dodatkowo rozpisać jaka część tej kwoty pochodzi z zysków kapitałowych, a jaka z innych źródeł przychodów.

Kwota w sekcji J Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym nie wylicza się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych pozycji i należy uzupełnić ją ręcznie.
W jaki sposób uzupełnić informację dodatkową w aplikacji Comarch e-Sprawozdania?

Noty do sprawozdania finansowego (oprócz kalkulacji podatku dochodowego) są tworzone niezależnie od aplikacji Comarch e-Sprawozdania (zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi z Ustawy o Rachunkowości). Takie noty następnie mogą być dołączone do e-Sprawozdania Finansowego poprzez dodanie ich w aplikacji Comarch e-Sprawozdania jako załącznik w zakładce Pozostałe noty i objaśnienia, w formacie przewidzianym przez MF, m.in. PDF, Excel, Word. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania koduje i zaszywa te pliki w strukturę XML (co pozwala później operować tylko jednym plikiem XML jako całym e-Sprawozdaniem Finansowym).

W następnych wersjach aplikacji planowane jest wprowadzenie możliwości tworzenia not sprawozdawczych z poziomu samej aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia eksport sprawozdania do Excela lub/i Worda?

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia eksport sprawozdania w formatach m.in. PDF, .xls (Excel), lub .doc (Word). W tym celu należy nacisnąć przycisk Wydrukuj sprawozdanie dostępny w górnym pasku przycisków.

Po jego wciśnięciu zostanie otwarty podgląd wydruku. Takie sprawozdanie można wyeksportować w formatach m.in. PDF, .xls (Excel), lub .doc (Word).

W przypadku gdy użytkownik zdecyduje się na umieszczenie w tekście informacji obrazów załączanych not, zalecamy eksport wydruku sprawozdania finansowego w formacie Microsoft Word. Dodatkowo zyska on możliwość sformatowania opisów not według własnego uznania, bądź dodania własnych elementów np. loga firmy na stronie tytułowej.
Czy można zaimportować dane do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego z arkusza MS Excel ?

Od wersji 2019.5 jest możliwość wygenerowania szablonowego arkusza MS Excel z którego zostaną zaimportowane wartości liczbowe.

Aby wygenerować wzorcowy szablon należy po wybraniu ikony importu, kliknąć opcję Utwórz szablon sprawozdania która wygeneruje arkusz Excela.

 

Po wybraniu przycisku Utwórz szablon sprawozdania należy wskazać lokalizację i nazwę pliku, z którego dane mogą być importowane do e-Sprawozdania.

W wybranej lokalizacji powstaje nowy plik, gdzie na zakładce [Ustawienia] wskazane są podstawowe informacje o podmiocie.

Na liście zestawień widoczne są warianty zestawień, które będą importowane z arkusza. Dane te są pobierane na podstawie ustawień arkusza. Jeśli jakieś zestawienie ma nie być importowane należy wybrać opcję „Brak” w wariancie tego zestawienia.

Szablon zawiera wszystkie obsługiwane typy zestawień. Po wybraniu opcji Przejdź, szablon przekieruje do odpowiedniej zakładki. Niepotrzebne zakładki można ukryć bądź usunąć

Utworzony uprzednio arkusz Excela można zaimportować korzystając z przycisku Import pliku Excel na oknie wyboru źródła importu.

Podczas procesu importu aplikacja sprawdza, czy dane arkusza (numer KRS/NIP i dzień bilansowy) są zgodne z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego. Jeśli nie, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.

Po weryfikacji następuje przeniesienie wszystkich zadeklarowanych przez użytkownika zestawień z arkusza do e-Sprawozdania.
Do czego służy parametr Dodaj przekształcone dane porównawcze?

Parametr Dodaj przekształcone dane porównawcze określa, czy ma być prezentowana dodatkowa kolumna zawierająca dane przekształcone w przypadku, gdy wystąpiło zakłócenie porównywalności danych porównawczych. Jest to stosunkowo rzadka sytuacja wynikająca ze zmian przyjętych zasad rachunkowości lub korekt błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych. Domyślnie parametr ten jest odznaczony.
Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania kwoty z pozycji podrzędnych są automatycznie sumowane w pozycjach nadrzędnych?

W przypadku gdy użytkownik nie chce w gałęzi nadrzędnej wpisywać wartości, a jedynie wykazać sumę elementów podrzędnych należy wykorzystać parametr Wylicz automatycznie.

Sumowaniu podlegają jedynie bezpośrednio podrzędne elementy. Przykładowo, zmiana wartości Zapasów nie wpłynie na sumę Aktywów, jeśli pozycja Aktywa obrotowe nie jest wyliczana automatycznie.

Po otwarciu istniejącego sprawozdania finansowego nie jest znana informacja czy wartość została uzupełniona automatycznie czy ręcznie. Aby nie nadpisać kwot użytkownika, dla wszystkich pozycji zawierających wartości zostaje odznaczony parametr Wylicz automatycznie. W celu dokonywania zmian na istniejącym sprawozdaniu zalecamy ponowne włączenie automatycznych sumowań na niezbędnych węzłach
Czy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania mamy możliwość utworzenia sprawozdania finansowego na podstawie roku poprzedniego?

Od wersji 2020.1 jest możliwość utworzenia sprawozdania na podstawie roku poprzedniego.

Na liście sprawozdań finansowych został dodany nowy przycisk Kontynuuj. Jego uruchomienie utworzy nowe sprawozdanie na podstawie aktualnie zaznaczonej pozycji.

Do nowego sprawozdania przeniesione zostaną m. in.: dane z części  Wprowadzenie, układ wszystkich zestawień księgowych, wartości liczbowe z roku bieżącego zostają przeniesione do okresu porównawczego, opisy wszystkich not objaśniających do sprawozdania finansowego, lista osób, które powinny złożyć swój podpis pod sprawozdaniem.