Ewidencja ryczałtowa

Ewidencja ryczałtowa pozwala na ewidencjonowanie przychodów zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawkach obowiązujących w danym roku podatkowym. Zapisy są wprowadzone w pierwszej kolejności do bufora tzw. zapisy „na brudno”, a dopiero po upewnieniu się o ich poprawności są przenoszone do ewidencji podstawowej. Użytkownik może wprowadzać zapisy bezpośrednio do ewidencji. W przypadku podatników, którzy są płatnikami podatku VAT, faktury wprowadzane są do Ewidencji VAT i dopiero w dalszej kolejności przenoszone do Ewidencji ryczałtowej.

Konfiguracja programu na potrzeby ryczałtu

Konfiguracja firmy – Ryczałt

Firma, która zamierza prowadzić Ewidencję ryczałtową musi odpowiednio skonfigurować program. W tym celu należy wejść w Konfigurację przez otwarcie System z menu głównego lub naciśnięcie przycisku Konfiguracjamenu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ogólne, gdzie w Konfiguracji firmy /Księgowość /Parametry znajduje się parametr odpowiadający za konfigurację firmy dla potrzeb ryczałtu.

Zakładka w Konfiguracji firmy pozwala na wybór między dwiema opcjami prowadzenia księgowości: Ewidencją ryczałtową i Księgą podatkową. W przypadku Ryczałtu należy zaznaczy Ewidencja ryczałtowa.

Stawki podatku ryczałtowego są definiowalne na poziomie Konfiguracji programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe. W przypadku zmiany wartości poszczególnych stawek, należy taką zmianę zapisać za pomocą przycisku .

Uwaga
Nie należy zmieniać kolejności domyślnie zdefiniowanych stawek. Spowodowałoby to brak możliwości naliczenia deklaracji rocznej PIT-28.

Stawki podatku zryczałtowanego

 

Uwaga
Stawka 2% jest widoczna jeżeli data jest późniejsza niż grudzień 2015 r. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Uwaga
Stawka 12,50% jest widoczna jeżeli data jest późniejsza niż grudzień 2017. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Uwaga
Stawka 15% jest widoczna jeżeli data jest późniejsza niż grudzień 2020. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Uwaga
Stawka 20% jest widoczna jeżeli data jest wcześniejsza niż styczeń 2021. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Dotyczy wersji: 2022.1.1

Uwaga
Stawki 12% oraz 14% są widoczne jeżeli data jest późniejsza niż grudzień 2021. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

Ewidencja ryczałtowa może zostać wyświetlona przez naciśnięcie przycisku Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub poprzez wywołanie Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.

Lista ewidencji ryczałtowej pozwala na wszystkie operacje związane z wprowadzaniem zapisów, ich korektą, jak również skreślaniem zapisów oraz na przeglądanie dokonanych zapisów z możliwością połączenia zapisów z buforów i ewidencji.

Ewidencja ryczałtowa – lista

Ewidencja ryczałtowa pozwala na wpisywanie przychodów w odpowiednich stawkach bezpośrednio do ewidencji, jak również z wykorzystaniem bufora. Zapis do bufora traktowany jest jak zapis „na brudno”, w związku z tym istnieje możliwość nieograniczonego poprawiania oraz kasowania błędnych lub niepotrzebnych zapisów. Zapisy z buforów są przeksięgowywane do zapisów ewidencji za pomocą funkcji przeniesienia z bufora do ewidencji.

Uwaga
Zapisy w ewidencji są zapisami ostatecznymi i mogą zostać poprawione jedynie przez skreślenie i ponowne wprowadzenie.

Zapisy w ewidencji i w buforze mogą być wyświetlane lub przeglądane za dzień, miesiąc lub rok. Opcja za dzień, miesiąc lub rok pozwala w przypadku ewidencji głównej na dodawanie i skreślanie zapisów, natomiast w buforach oprócz dodawania, można zmieniać i usuwać dane zapisy.

Na liście zawarte są następujące informacje: Lp., Data wpisu, Data przychodu, Numer dokumentu, Przychód, Kolumna i Uwagi. Można dodać również kolumnę Stan (domyślnie ukrytą), która informuje czy zapis jest w buforze, zatwierdzony czy skreślony.

W kolumnie Kolumna uwidoczniony jest numer kolumny ewidencji ryczałtowej, do której została wpisana kwota zapisu. Jeżeli zapis posiada niezerowe kwoty w więcej niż jednej kolumnie, wówczas na liście zapis taki jest oznaczony symbolem *.

Nad listą znajduje się informacja o dacie zamknięcia ewidencji. Program nie pozwala na modyfikację zapisów księgowych z datą wcześniejszą od dnia zamknięcia włącznie.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Zakres dat  – wybór odpowiedniej opcji Za rok, miesiąc lub dzień pozwala na wyświetlenie listy zapisów ograniczonych do żądanego okresu. Pola Dzień, Miesiąc i Rok służą do wprowadzenia odpowiednio dnia, miesiąca i roku, za który chcemy wyświetlić zapisy.

Stan zapisów – pozwala na wyświetlenie wyłącznie zapisów znajdujących się w buforze, wyłącznie zapisów w ewidencji głównej jak również wszystkich zapisów, niezależnie od ich stanu.

Rodzaj prowadzonej ewidencji  – pozwala na wprowadzanie zapisów do ewidencji przychodów lub ewidencji produktów rolnych. Użytkownik ma możliwość filtrowania zapisów według rodzaju prowadzonej ewidencji.

Uwaga
W przypadku dokumentów z bufora są one wyróżnione na zielono, dokumenty w ewidencji są wyświetlane na czarno, natomiast dokumenty skreślone – na czerwono.

Okres    – pozwala na wyświetlenie zapisów za dowolnie wybrany okres, mieszczący się pomiędzy datą początkową a końcową.

 Usuń – przycisk służy do usuwania zapisów z bufora oraz skreślania zapisów z ewidencji. W programie możliwe jest całkowite wykasowanie wyłącznie zapisów znajdujących się w buforze. Jeżeli zapis jest już w ewidencji głównej, wciśnięcie klawisza Usuń nie powoduje usunięcia go z listy, zapis taki będzie widoczny na wydruku jako zapis przekreślony, a jego wartość nie będzie brana pod uwagę. Zapisy skreślone są wyróżnione na czerwono. Usunięcia (skreślenia) zapisu można dokonać również klawiszem <DELETE>.

Na liście udostępnione zostało seryjne kasowanie zaznaczonych zapisów. Operacja uruchamiana jest przyciskiem Usuń lub klawiszem <DELETE>, a kasowane zapisy muszą znajdować się w buforze.

 Renumeracja – po naciśnięciu przycisku zapisy są automatycznie przenumerowywane. W przypadku, gdy dokumenty nie były wprowadzane do ewidencji w porządku chronologicznym, wówczas ich kolejność na liście jest zaburzona – funkcja renumeracji pozwala na uporządkowanie dokumentów wg dat i nadanie im kolejnych numerów. Renumeracja zapisów jest możliwa tylko, jeżeli wybrano zapisy w ewidencji lub buforze oraz wskazano konkretny rodzaj prowadzonej  ewidencji za miesiąc. Renumerację można również uruchomić klawiszem <F8>.

 Przenoszenie z bufora do ewidencji/ Zamknięcie zapisów – działanie tego przycisku jest zależne od wyboru rodzaju zapisów: 

 • Jeżeli na liście wyświetlone są zapisy w buforze, przycisk ten służy do przenoszenia zapisów z bufora do ewidencji głównej. Należy pamiętać o tym, że po przeniesieniu dokumentu z bufora do ewidencji zapis nie może zostać usunięty czy poprawiony.
 • Jeżeli na liście wyświetlone są zapisy w ewidencji, przycisk ten służy do zamknięcia dnia lub miesiąca.

Przenoszenie zapisów z bufora do ewidencji oraz zamknięcie zapisów jest możliwe po zaznaczeniu w filtrze pod listą tylko jednego rodzaju ewidencji.
Rozliczenie podatku ryczałtowego za okres

Na podstawie wprowadzonych danych program pozwala na rozliczenie podatku zryczałtowanego za dany okres. Rozliczenie podatku jest możliwe z opcji menu Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.

Zaliczka na podatek ryczałtowy

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy w programie.

Uwaga
Zaliczka na PIT-28 w wersji 14  służy tylko do rozliczenia dochodów za rok 2021. Zaliczka na PIT-28 w wersji 15, uwzględniająca zmiany wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu, służy do rozliczenia dochodów za rok 2022.

Lista zaliczek na podatek ryczałtowy

Po wprowadzeniu przychodów w odpowiednich stawkach do Ewidencji ryczałtowej, program pozwala na wyliczenie zaliczki na podatek ryczałtowy. Dla poprawnego wyliczenia tej zaliczki należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane odnośnie właścicieli, ich udziały oraz wszelkiego rodzaju odliczenia. Dla uzupełnienia danych odnośnie właścicieli służy lista, którą otwieramy z opcji Ogólne/ Inne/ Właściciele lub po wybraniu konkretnego podatnika przy wyliczaniu zaliczki ryczałtu za miesiąc na tzw. Liście właścicieli lub po kliknięciu w ikonę  z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-28 deklaracji rocznej PIT-28. Zaliczki na PIT-28 uwzględniają zmienne udziały wspólnika i pobieranie danych z innej bazy.

Uwaga
Zaliczki zablokowane przed zmianami są wyświetlane na liście w kolorze czarnym.

Korekta zaliczki na podatek ryczałtowy.

W celu wykonania korekty zaliczki danej deklaracji, po wprowadzeniu zapisów do ewidencji powodujących zmiany w zaliczce (jeśli w ogóle takie wystąpiły), należy:

 1. Na liście zaliczek na podatek ryczałtowy podświetlić zablokowaną przed zmianami zaliczkę, która ma być skorygowana, a następnie wcisnąć przycisk , co spowoduje skopiowanie danych z pierwotnej zaliczki na korektę.
 2. W dalszej kolejności przeliczyć i zapisać zaliczkę.

Operacja dodania korekty zaliczki spowoduje skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej zaliczki. Zapisanie korekty zaliczki nastąpi dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na zaliczce gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać wyzerowane. Aby sporządzić korektę zaliczki należy pierwotną zaliczkę zablokować przed zmianami. 

Po zapisaniu, na liście deklaracji oprócz pierwotnej zaliczki, która zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, pojawi się dodatkowo korekta zaliczki. W kolumnie Korekta nowo powstały dokument otrzyma wartość oznaczającą kolejny numer korekty. W kolumnie Kwota dla korekt zaliczek podpowiada się kwota do zapłaty do US w całości, taka jak wychodzi na zaliczce – [Zaliczka] podatku do zapłaty.

W przypadku generowania korekt zaliczek dane będą pobierane z pierwotnej zaliczki lub, w przypadku kolejnych korekt, z ostatnio dokonanej korekty. Korekta dodawana jest zgodnie z okresem, za jaki wyliczona była zaliczka pierwotna oraz na formularzu takim jak zaliczka pierwotna. Jeżeli zaliczka pierwotna była miesięczna to również korekta będzie miesięczna. Jeżeli zaliczka pierwotna była kwartalna to również korekta będzie kwartalna.

Uwaga
Dokonanie korekty zaliczki jest możliwe pod warunkiem, że pierwotna zaliczka została zatwierdzona. Jeżeli użytkownik dokonuje kolejnej korekty, wcześniej powinien zatwierdzić dokument korygowany. Dodatkowo należy pamiętać, że zaliczki nie można odblokować, jeśli zostały wygenerowane do niej korekty.

Parametr Korekta jest widoczny tylko na korekcie. Dodatkowo jest zaznaczany i wyszarzany (niemożliwy do edycji). Z poziomu korekty zaliczek dostępny jest również wydruk. Wydruk w tytule posiada informację: korekta. Na deklaracje roczne pobierane są wartości z ostatniej korekty zaliczki za dany miesiąc\kwartał. Na wydrukach z listy deklaracji, jeżeli dla zaliczki wyliczona jest korekta to drukowany jest numer tej korekty.

Innym ważnym elementem, związanym z obliczaniem zaliczek, jest powstawanie zapisów w Preliminarzu Płatności. Jeżeli zaliczka jest zaliczką korygującą, wówczas w Preliminarzu zostaje utworzona płatność w kwocie będącej różnicą Kwoty wynikającej z tej korekty i sumy płatności dla wszystkich zaliczek deklaracji w danym okresie.

Korekta zaliczki na podatek ryczałtowy

Przykład
Obliczono zaliczkę. Kwota do zapłaty wyniosła 1000 zł, w Preliminarzu pojawił się zapis KW 1000 zł. Następnie policzono korektę, kwota do zapłaty wyniosła 1100 zł, w Preliminarzu pojawia się zapis KW 100 zł. Następnie policzono drugą korektę, kwota do zapłaty wyniosła 900 zł, w Preliminarzu pojawia się zapis KP 200 zł.

Kwoty indywidualne właściciela

Lista oraz kartoteka właściciela zostały szczegółowo omówione w artykule Właściciele. W niniejszym rozdziale zostaną podane jedynie podstawowe informacje, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwoty indywidualnych odliczeń od przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym oraz od podatku zryczałtowanego.

Po wprowadzeniu kartoteki właściciela i uzupełnieniu wszystkich informacji można wprowadzić odliczenia od przychodu i podatku. W tym celu należy edytować kartę właściciela i z poziomu formularza wcisnąć przycisk Udziały i kwoty deklaracji  , lub klawisze <SHIFT>+<ENTER>. Otwarta zostanie Lista kwot deklaracji właściciela.

Lista kwot deklaracji właściciela

Po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa  widoczne są opcje:

 • Dodaj – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za konkretny miesiąc,
 • Dodaj seryjnie – pozwala na dodanie Kwot indywidualnych za cały rok. Po wyborze opcji pojawia się okno:

Seryjne generowanie kwot deklaracji

Domyślnie zaznaczane są miesiące następujące po ostatnim miesiącu, w którym wprowadzono Kwoty indywidualne. Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot to zaznaczane są wszystkie miesiące. Nie ma możliwości zaznaczenia miesiąca, w którym już wcześniej dodano kwoty.

Po kliknięciu w przycisk  pojawia się formularz Kwot indywidualnych za pierwszy miesiąc wskazany w oknie generowania, wraz z danymi uzupełnionymi w poprzednim miesiącu (udział w spółce, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne– od 2022 r. składka zapłacona, nie podlegająca odliczeniu). Jeżeli będzie to pierwszy miesiąc w danym roku to należy te dane uzupełnić. Po zatwierdzeniu formularza dane są kopiowane na kolejne zaznaczone wcześniej miesiące.

Aby wprowadzić odliczenia, udziały oraz przychody z dodatkowych źródeł dochodu podatnika za dany miesiąc należy na formularzu Kwot indywidualnych zaznaczyć parametr w miesiącu  oraz określić rokmiesiąc, za który użytkownik chce wprowadzić wartości.

Użytkownik ma również możliwość przeglądania wszystkich odliczeń narastająco za cały rok, w tym celu należy zaznaczyć parametr Narastająco  – wszystkie kwoty dotyczące odliczeń zostaną obliczone narastająco od stycznia do miesiąca wprowadzonego w polu Miesiąc.

Formularz Kwot indywidualnych składa się z trzech zakładek:

 • [Odliczenia] – zawiera odliczenia od dochodu oraz kwoty zwiększające podstawę opodatkowania oraz kwoty odliczeń od podatku.
 • [ gospodarcza] – zawiera udziały w spółkach oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • [Najem] – zawiera udziały oraz kwoty przychodów i kosztów w ramach dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu, podnajmu lub dzierżawy.

Na zakładkach [Dz. gospodarcza] oraz [Najem] użytkownik ma możliwość wprowadzania listy działalności.

Kwoty indywidualne, zakładka 1. Odliczenia

Kwoty indywidualne, zakładka 2. Dz. gospodarcza

Kwoty indywidualne, zakładka 3. Najem

Na zakładce [Dz. gospodarcza] oraz [Najem] widoczna jest kolumna Pobieraj dane z bazy danych, która wskazuje wartość Tak lub Nie i oznacza odpowiednio – Tak – podpięta inna baza danych, Nie – działalność wprowadzona ręcznie. Dane można pobierać tylko z baz, w których jako rodzaj księgowości wybrano Ewidencję ryczałtową.

Działalność podstawowa jest dodawana automatycznie do odpowiedniego typu na podstawie ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 i na liście widoczna jest jako pogrubiona. Zmiana rodzaju działalności w Konfiguracji powoduje, że dotychczasowa działalność główna usuwana jest z listy działalności poprzedniego typu i widnieje na liście działalności nowego typu.

W nowych bazach dodanych w wersji programu 2019.0.1 działalność podstawowa jest dodawana z domyślnym udziałem 100,000/100. W bazach skonwertowanych z wersji programu wcześniejszych niż 2019.0.1 dotychczasowe pole Udział w spółce dostępne na zakładce [Odliczenia] zastąpione zostało polem Udziały i przeniesione na zakładkę [Dz. gospodarcza] lub [Najem] (w zależności od ustawień w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28). Wysokość udziałów za poszczególne miesiące wprowadzone w wersjach programu wcześniejszych niż 2019.0.1 zostanie historycznie zachowana.

Jeżeli przed konwersją do wersji programu 2019.0.1 jako typ działalności wskazano Gospodarcza oraz wprowadzono przychód w stawce 12,5% i/lub 2% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych widnieje:

 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność główna, do której kwalifikowane są przychody ze stawką <> 12,5% oraz <>2%.
 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu PRODUKTY ROLNE z udziałem 100,000/100, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 2%.
 • Na zakładce [Najem] działalność o symbolu NAJEM z udziałem równym udziałowi w działalności głównej, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 12,5%.

Jeżeli przed konwersją do wersji programu 2019.0.1  jako typ działalności wskazano Najem, dzierżawa oraz wprowadzono przychód w stawce <>8,5% oraz <> 12,% to po konwersji bazy na formularzu Kwot indywidualnych widnieje:

 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA z udziałem równym udziałowi w działalności głównej, do której kwalifikowane są przychody ze stawką: 20%, 17%, 10%, 5,5% oraz 3%.
 • Na zakładce [Dz. gospodarcza] działalność o symbolu PRODUKTY ROLNE z udziałem 100,000/100, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 2%.
 • Na zakładce [Najem] działalność główna, do której kwalifikowane są przychody ze stawką 8,5% oraz 12,5%.

Po zmianie w Konfiguracji typu działalności, automatycznie utworzone po konwersji do wersji programu 2019.0.1 źródło przychodów odpowiadające działalności głównej zostanie usunięte bezpowrotnie. Powtórna zmiana typu działalności nie spowoduje przywrócenia tej działalności.

Uwaga
W jednej bazie nie należy łączyć różnych źródeł przychodów (gospodarczej oraz najmu/dzierżawy). Do poprawnego wyliczenia zaliczki na PIT-28 zalecane jest odpowiednie skonfigurowanie pozostałych źródeł przychodów na formularzu Kwot indywidualnych. Należy dodać “ręcznie” przychód odpowiadający danej stawce ryczałtu lub też wskazać pobieranie danych z innej bazy prowadzonej w formie ryczałtu.

Dotyczy wersji: 2021.1.1
Uwaga
Od wersji programu 2021.1.1, na formularzu kwot indywidualnych dodanych od stycznia 2021 r. na zakładce [Dz. gospodarcza] widnieją stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% oraz 17%.

Dotyczy wersji: 2022.2.1
Uwaga
Uwaga: Od wersji programu 2022.2.1, na formularzu kwot indywidualnych dodanych od stycznia 2022 r. na zakładce [Dz. gospodarcza] widnieją stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%.

Jeżeli dla działalności w danym miesiącu dodano więcej niż jeden udział to na liście działalności w kolumnie Udziały widnieje symbol: *.

Nową działalność można dodać po wciśnięciu przycisku lub za pomocą klawisza <Insert>.

Działalność gospodarcza

Najem

Podczas dodawania kolejnej działalności w polu Udział domyślnie jako zakres dat ustawiany jest cały miesiąc wraz z udziałem 100,000/100. Istnieje możliwość podania licznika w polu Udział z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Nie ma możliwości zapisania formularza, jeżeli w polu Udział uzupełniono licznik, a nie podano mianownika.

Po zaznaczeniu parametru Pobieraj dane z bazy użytkownik musi wskazać bazę prowadzoną w formie ryczałtu, z której dane mają być pobierane.

Pole Dodatkowy przychód należy uzupełnić, jeżeli podatnik w danym miesiącu/kwartale osiąga dodatkowe przychody z danej działalności nie dotyczące całej firmy, a tylko konkretnego wspólnika.

Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy zaznaczonych działalności. Usunięcie działalności w danym miesiącu usuwa ją z kolejnych miesięcy. Nie ma możliwości usunięcia działalności głównej.

Użytkownik ma możliwość zmiany udziałów w ciągu miesiąca. Nowy udział można dodać po naciśnięciu przycisku  lub za pomocą klawisza <Insert>.

Udział właściciela, Dz. Gospodarcza

Udział właściciela, Najem

Podczas dodawania kolejnego udziału w danym miesiącu w polu Okres od domyślnie ustawiany jest kolejny dzień po dniu widocznym w polu do na formularzu poprzedniego udziału. Jeżeli na formularzu poprzedniego udziału w polu do widnieje ostatni dzień danego miesiąca to w polu Okres od domyślnie ustawiany jest ostatni dzień miesiąca. W pierwszej kolejności należy zmienić datę w polu do na formularzu poprzedniego udziału.

Zakres dat na formularzu udziału nie może być dłuższy niż miesiąc, za który dodawany jest udział oraz nie może nakładać się czasowo na inny udział. Podczas próby dodania udziału za okres za który określono już udział pojawia się komunikat: Próba dodania wartości na istniejący już okres. Istnieje możliwość pozostawienia dni bez określonego udziału.

Uwaga
W miesiącu, w którym następuje zmiana udziałów w stosunku do poprzednich miesięcy, użytkownik musi uzupełnić udział za cały miesiąc (udział z wartością przed zmianą i udział z wartością po zmianie). Podczas próby zapisania formularza działalności z pominięciem pierwszego dnia miesiąca pojawia się komunikat: Należy uzupełnić udziały od początku miesiąca do dnia zmiany udziału.

Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w danej działalności został określony to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie podpowie się ta sama wartość. Jeżeli na ostatni dzień miesiąca udział w działalności nie został określony lub w danym miesiącu nie wprowadzono udziału to podczas dodawania udziału w kolejnym miesiącu domyślnie ustawiany jest udział 0.000/100.

Lista udziałów jest zapamiętywana historycznie (w zależności od miesiąca i roku).

Udziały dodane we wcześniejszych wersjach programu po konwersji bazy do wersji 2019.5.1 uwzględniają pełen zakres miesiąca.

Uwaga
Stare wersje zaliczek na PIT-28 i ich korekty oraz stare wersje deklaracji rocznych PIT-28 i ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Jeżeli użytkownik zdefiniuje na formularzu kwot indywidualnych zmienne udziały to zaliczki i korekty zostaną przeliczone przez pierwszy udział wprowadzony w danym miesiącu. Zmienne udziały wspólnika są uwzględniane na zaliczce na PIT-28 od wersji 13 oraz deklaracji rocznej PIT-28 od wersji 22.

Przykład
Jeżeli zaliczka na PIT-28 w wersji starszej niż 13 została przeliczona według udziału 70,000/100 to po dopisaniu w tym miesiącu kolejnego udziału 60,000/100 od np. 15 danego m-ca kwoty na formularzu zaliczki/korekty zostaną przemnożone przez udział z początku miesiąca.

W celu wyliczenia kwartalnej zaliczki na PIT-28 oraz deklaracji rocznej PIT-28 zalecane jest uzupełnienie kwot indywidualnych wspólnika za wszystkie trzy miesiące danego kwartału, niezależnie od tego, czy ma on tylko działalność główną, zmienne udziały, czy pobiera dane z innej bazy.

Udziały za wszystkie trzy miesiące danego kwartału należy uzupełnić również w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie kwartału. Przykładowo, podatnik rozpoczynający działalność w lutym i rozliczający się kwartalnie powinien dodać również kwoty indywidualne za miesiąc styczeń wraz z udziałem: 0/100.

 

Wyliczenie zaliczki ryczałtowej

W celu wyliczenia zaliczki ryczałtowej należy w Księgowość/ Zaliczki na PIT-28 nacisnąć przycisk , który otworzy formatkę służącą do wyliczenia kolejnej zaliczki.

Uwaga
Po naciśnięciu przycisku plusa na liście zaliczek na PIT-28 domyślnie dodawana jest zaliczka na PIT-28 w wersji 15, obowiązująca za okres rozliczeniowy od stycznia 2022 r.

Uwaga
Podczas próby dodania zaliczki za rok 2022 w wersji PIT-28(14) pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów do końca roku 2021.

Uwaga
Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. brak informacji o udziałach podatnika, niekompletnie przeniesione zapisy z rejestru VAT do ewidencji itp.) wyniki obliczeń będą oczywiście różne od oczekiwanych. Dlatego na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Zaliczka na podatek ryczałtowy, zakładka 1 Przychód

 Przelicz deklaracje – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji na podstawie wprowadzonych danych do programu odnośnie przychodów oraz wprowadzonych na karcie właściciela odliczeń i przychodów z dodatkowych działalności. W przypadku, gdy po wcześniejszym wyliczeniu i zapamiętaniu zaliczki w programie pojawiły się nowe dane, za pomocą tego przycisku możemy jeszcze raz wszystko przeliczyć z uwzględnieniem nowych danych. Przeliczenia można dokonać również wciskając klawisz <F8>.

Dotyczy wersji: 2022.2.1
Uwaga
Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 15 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki: Formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022

Pierwsza zakładka przy wyliczaniu zaliczki to [Przychód], gdzie użytkownik wpisuje tzw. informacje ogólne i może zobaczyć jak kształtował się przychód w danym okresie. W informacja ogólnych podajemy następujące dane:

Rok i miesiąc, za który chcemy wyliczyć zaliczkę.

Podatnika, którego dotyczy deklaracja. Podatnika można wskazać poprzez wpisanie kodu podatnika lub przez wybór podatnika z listy właścicieli. Lista właścicieli otwierana jest przyciskiem .

Uwzględniać zapisy w buforze – zaznaczając ten parametr, użytkownik decyduje, czy przy wyliczaniu zaliczki mają być uwzględniane zapisy, które znajdują się w buforze, czy też ma być liczona tylko na podstawie zapisów w ewidencji głównej.

Zablokuj przed zmianami – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, deklaracja nie będzie mogła być już zmieniona. Można w ten sposób zabezpieczyć się przed przypadkowym skasowaniem lub zmianą danych dotyczących zaliczki, gdy zaliczka została już ostatecznie obliczona i wpłacona do urzędu skarbowego.

Na pierwszej zakładce po przeliczeniu zaliczki (przycisk  lub <F8>) widoczne są następujące informacje:

 • Udział podatnika w działalności głównej
 • sekcja Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1. pkt 152-154 zawierająca poz. Przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli na karcie właściciela wskazano przyczynę zwolnienia z podatku to w polu wyświetlana jest kwota przychodów podlegająca zwolnieniu. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty do wysokości 85 528 zł. Jest to kwota przychodów narastająco w roku. Po przekroczeniu tej kwoty wykazywane są przychody opodatkowane i te przychody opodatkowane są już wykazywane w ramach danego miesiąca.
 • Przychody z działalności gospodarczej – w poz. Przychód wg stawki 12,5% oraz w poz. Przychód wg stawki 8,5% uwzględniane są zapisy wprowadzone do Ewidencji ryczałtowej jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ wskazano: Gospodarcza lub kwoty pobrane z innych baz wskazanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Dz. gospodarcza] oraz kwoty uzupełnione ręcznie na tej zakładce.
 • Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne – w poz. Przychód wg stawki 12,5% oraz w poz. Przychód wg stawki 8,5% uwzględniane są zapisy wprowadzone do Ewidencji ryczałtowej jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ PIT-28 w polu Typ wskazano: Najem, dzierżawa lub kwoty pobrane z innych baz wskazanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Najem] oraz kwoty uzupełnione ręcznie na tej zakładce,
 • Przychody ze sprzedaży produktów rolnych – jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej wynoszą 100% to wartość w kolumnie Podatnik w m-c nie podlega edycji. Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej są różne od 100% to to wartość w kolumnie Podatnik w m-c podlega edycji.
 • Ogółem przychody – w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest suma przychodów opodatkowanych nie podlegających zwolnieniu, przychodów z najmu oraz przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

Wszystkie powyższe informacje ściągane są z programu na podstawie danych wprowadzonych oraz informacji zawartych na Karcie właściciela.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to następuje weryfikacja sumy przychodów od początku roku. W miesiącu, w którym przychód przekroczy limit 85 528 zł, kwota nadwyżki pomnożona przez udział podatnika wyświetlana jest w zależności od rodzaju osiąganych przychodów w odpowiednich sekcjach w kolumnie Podatnik w m-c.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci lub Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski w przypadku gdy podatnik osiąga przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) oraz dodatkowe przychody z tej działalności uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych oraz z przychody z działalności dodatkowych wskazanych na formularzu kwot indywidualnych to podczas wyliczenia kwoty zwolnienia w pierwszej kolejności następuje weryfikacja przychodów z podstawowej działalności. Jeżeli przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) narastająco od początku roku przekroczą limit 85 528 zł, to przychody wynikające z kwot indywidualnych (dodatkowe przychody z działalności podstawowej oraz przychody z dodatkowych działalności) traktowane są jako przychody opodatkowane Jeżeli przychody z działalności podstawowej (zapisy w Ewidencji ryczałtowej) narastająco od początku roku nie przekroczą limitu 85 528 zł następuje weryfikacja dodatkowych przychodów z działalności podstawowej, a następnie z działalności dodatkowych. Po przekroczeniu limitu przychody traktowane są jako przychód opodatkowany.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury to do dnia poprzedzającego ukończenie przez podatnika 60/65 roku życia wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu. Przychody osiągnięte z działalności podstawowej od dnia ukończenia 60/65 roku życia traktowane są jako przychody zwolnione. W miesiącu ukończenia przez podatnika 60/65 roku życia dodatkowe przychody z działalności podstawowej oraz przychody z dodatkowych działalności traktowane są jako przychody zwolnione. Zwolnienie będzie stosowane do miesiąca przekroczenia limitu 85 528 zł. Użytkownik powinien zweryfikować wartość przychodów w miesiącu ukończeniu 60/65 roku życia jeżeli osiąga przychody również z innych działalności gospodarczych

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano Brak to w zależności od rodzaju osiąganych przychodów w odpowiednich sekcjach w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest kwota przychodów pomnożona przez udział podatnika.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wskazano przyczynę zwolnienia to w kolumnie Podatnik w m-c wyświetlana jest kwota przychodu opodatkowanego nie podlegająca zwolnieniu. W sekcji Przychody z działalności gospodarczej użytkownik ma możliwość edycji wartości w kolumnie Podatnik w m-c do wysokości kwot w kolumnie Firma w m-u dla danej stawki.

Jeżeli na karcie właściciela w polu Zwolnienie z PIT z tytułu wybrano Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury i nie uzupełniono daty urodzenia to podczas próby wyliczenia zaliczki na PIT 28 pojawi się komunikat: Nie można przeliczyć zaliczki. Podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT z tytułu: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury natomiast nie została uzupełniona data urodzenia. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz właściciela na zakładkę [Ogólne]. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem możliwości przeliczenia zaliczki.

Kliknięcie w ikonę  powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela za odpowiedni okres.

Druga zakładka [Odliczenia] pokazuje wartości odliczeń od dochodu wprowadzonych na Karcie właściciela (wspólnika) oraz obliczony przez program przychód podlegający opodatkowaniu.

Do poz. Straty z lat ubiegłych przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych właściciela, do wysokości poz. Przychód razem z działalności gospodarczej dla podatnika. Pole to podlega edycji przez użytkownika do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika.

Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z PIT to to składek na ubezpieczenia społeczne nie można odliczyć od przychodów zwolnionych (nie są przenoszone na zaliczkę nawet jeżeli są uzupełnione na formularzu kwot indywidualnych właściciela).

Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z PIT to w poz. Składki na ubezpieczenia społeczne sumowane są nieodliczone składki z poprzednich miesięcy oraz kwota składek uzupełniona w danym miesiącu/kwartale, do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonych o ewentualne straty z działalności gospodarczej.

W miesiącu, w którym następuje przekroczenie limitu zwolnienia z PIT 85 528 zł, wyliczana jest kwota składki przypadająca proporcjonalnie na przychód opodatkowany. Kwota ta jest wyliczana jako iloraz sumy przychodów opodatkowanych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał do przychodów całkowitych z działalności gospodarczej za miesiąc/kwartał, przemnożony przez wysokość składki społecznej za ten miesiąc/kwartał. Pole Składki na ubezpieczenia społeczne podlega edycji do wysokości kwoty z poz. Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonej o kwotę z poz. Straty z lat ubiegłych.

Zaliczka na podatek ryczałtowy, zakładka 2 Odliczenia

Uwaga
Ulgę z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałanie pandemii COVID-19 można uwzględnić już na etapie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. Ulga obejmuje darowizny pieniężne lub rzeczowe przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.

Wysokość odliczenia jest zależna od daty przekazania darowizny i wynosi:

 • do 30.04.2020 r. – 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – 150% wartości darowizny,
 • od 1.06.2020 do 30.09.2020 r. – 100% wartości darowizn.

Kwotę ulgi na COVID-19 można ująć w kwotach indywidualnych w poz. Inne odliczenia.

Przykład
Podatnik w kwietniu 2020 roku przekazał darowiznę na łączną kwotę 10 000 zł. Jego ulga wynosić będzie 200%, tym samym w kwotach indywidualnych wspólnika należy wprowadzić kwotę 20 000 zł.

Na zakładce [Podatek]odliczenia od podatku. Na zakładce tej znajduje się również obliczona ostateczna kwota zaliczki podatku do zapłaty oraz Kwota zapłacona do urzędu skarbowego, która domyślnie proponowana jest w wysokości obliczonej zaliczki.

Wprowadził, Zmodyfikował – zawiera kod operatora, który dokonał obliczenia oraz zatwierdzenia zaliczki, jak również daty tych operacji.

Na zakładce [Dz. Gospodarcza] użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla pozarolniczej działalności gospodarczej, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika. Dana działalność pojawia się tyle razy ile różnych udziałów ma wspólnik z odpowiednio wyliczonymi dla danego udziału przychodami wraz z informacją, za jaki okres obowiązywał dany udział.
Na zakładce [Najem] użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla najmu, podnajmu i dzierżawy, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika. Dana działalność pojawia się tyle razy ile różnych udziałów ma wspólnik z odpowiednio wyliczonymi dla danego udziału przychodami wraz z informacją, za jaki okres obowiązywał dany udział.

Uwaga
W celu wyliczenia kwartalnej zaliczki na PIT-28 zalecane jest uzupełnienie kwot indywidualnych wspólnika za wszystkie trzy miesiące danego kwartału, niezależnie od tego, czy ma on tylko działalność główną, zmienne udziały, czy pobiera dane z innej bazy.
Udziały za wszystkie trzy miesiące danego kwartału należy uzupełnić również w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie kwartału. Przykładowo, podatnik rozpoczynający działalność w lutym i rozliczający się kwartalnie powinien dodać również kwoty indywidualne za miesiąc styczeń wraz z udziałem: 0/100

Dotyczy wersji: 2020.2.1
Uwaga
Dla zaliczki z terminem płatności późniejszym niż 31.12.2019 r., podczas zapisywania formularza zaliczki następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy właściciela, który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:

Indywidualny rachunek podatkowy wspólnika

Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony , numer rachunku zostaje zapisany na karcie właściciela. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z zaliczki.
Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony )powoduje zapisanie zaliczki i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, można ją od razu wydrukować, ponieważ deklaracja jest zapisywana automatycznie podczas drukowania.

Zestawienie przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej

Z poziomu listy zaliczek  na  PIT-28 dostępna jest zakładka Zestawienie przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej. Zestawienie może zostać utworzone automatycznie lub dodane bezpośrednio na liście przez Użytkownika.

Na liście Zestawienie przychodów do wyliczenia składki zdrowotnej dostępne są kolumny:

 • Miesiąc – miesiąc, za który obliczono zestawienie.
 • Rok – rok, za który obliczono zestawienie.
 • Data obliczenia – data obliczenia zestawienia. Po zaktualizowaniu zestawienia o nowo przeliczoną zaliczkę lub jej korektę, w kolumnie widnieje data przeliczenia ostatniej zaliczki/korekty za dany miesiąc.
 • Kwota – wartość przychodu (suma przychodów zwolnionych i opodatkowanych narastająco od początku roku) pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Istnieje możliwość wyświetlania listy zestawień tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru Rok i wybranie konkretnego roku.

Istnieje możliwość dodania tylko jednego zestawienia za dany miesiąc.

Zestawienie przychodów jest zawsze widoczne na liście w kolorze czarnym. Przycisk  umożliwia usunięcie zestawienia.

Formularz zestawienia przychodów

Podczas wyliczenia zestawienia przychodów następuje weryfikacja, czy za dany miesiąc uzupełniono udziały na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Jeżeli w danym miesiącu nie wprowadzono kwot indywidualnych to podczas próby przeliczenia zestawienia za ten miesiąc pojawia się komunikat: Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po dodaniu kwot należy przeliczyć zestawienie.

Uwaga
W przypadku zaliczek kwartalnych na formularzu kwot indywidualnych właściciela należy uzupełnić udziały oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla każdego miesiąca danego kwartału.

Zestawienie przychodów jest zawsze aktywne do edycji.

Na formularzu zestawienia dla podatnika rozliczającego się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w sekcji Przychody z dział. gospodarczej wyliczana jest kwota przychodów za dany miesiąc.

Do pozycji Składki społeczne narastająco na formularzu pierwszego zestawienia przenoszona jest suma kwot uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela narastająco od początku roku. Kwota podlega edycji i nie jest ona ograniczana do wysokości innych kwot. W kolejnych miesiącach kwota w poz. Składki społeczne narastająco wyliczana jako suma składek z poprzedniego zestawienia oraz kwoty składki uzupełnionej na formularzu kwot indywidualnych właściciela w bieżącym miesiącu.

W pozycji Przychód narastająco dla składki zdrowotnej wyliczana jest suma przychodów zwolnionych dla podatnika od początku roku oraz przychodów w poszczególnych stawkach za poszczególne miesiące, pomniejszona o kwotę z poz. Składki społeczne narastająco. Jeżeli różnica jest wartością ujemną to wpisywana jest wartość ‘0’.

Zestawienie przychodu pod składki zdrowotne

Na formularzu zestawienia dostępna jest zakładka [Dz. Gospodarcza] na której prezentowane są wszystkie działalności gospodarcze właściciela wraz z wartościami przychodów i kosztów oraz udziałami (analogicznie jak na zaliczkach na PIT-28).

Automatyczne generowanie zestawienia

Zestawienie przychodów jest tworzone automatycznie:

 • po wyliczeniu zaliczki na PIT-28,
 • po wyliczeniu listy płac właściciela.

Po wyliczeniu zaliczki na PIT-28, wartości przychodów z zaliczki na PIT-28 przenoszone są na zestawienie przychodów. Po ponownym przeliczeniu zaliczki na PIT-28 lub jej korekty i zmianie wartości przychodów kwoty te są aktualizowane na zestawieniu. Aktualizowana jest również data obliczenia zestawienia.

Po wyliczeniu kwartalnej zaliczki na PIT-28 aktualizowane są zestawienia za poszczególne miesiące danego kwartału, a jeżeli ich nie ma to są one dodawane.

Zestawienie przychodów nie jest usuwane po usunięciu zaliczki na PIT-28.

Jeżeli za dany miesiąc nie utworzono zestawienia przychodów to jest ono tworzone automatycznie po wyliczeniu listy płac dla właściciela.

Zestawienie przychodów nie jest usuwane po usunięciu listy płac.

Po aktualizacji programu do wersji 2022.4.1, jeżeli w bazie były naliczone miesięczne zaliczki na PIT-28 za rok 2022 to na liście zestawień zostaną utworzone zestawienia za te miesiące, uzupełnione danymi z zaliczek.

W przypadku kwartalnych zaliczek na PIT-28, po aktualizacji do wersji 2022.4.1 nie są tworzone żadne zestawienia. Aby zestawienia za kolejne miesiące 2022 r. wyliczone zostały poprawnie, należy dodać zestawienia za poszczególne miesiące 2022 roku, począwszy od stycznia 2022 r. lub ponownie przeliczyć zaliczki na PIT-28 (zestawienia za poszczególne miesiące zostaną wtedy dodane automatycznie).

 
Deklaracja roczna PIT-28

Uwaga
Deklaracja roczna PIT-28 w wersji 24 dostępna jest od wersji 2022.2.1 programu Comarch ERP Optima

W programie istnieje możliwość wyliczenia deklaracji rozliczenia rocznego dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wraz z deklaracją PIT‑28 dostępne są także załączniki: PIT‑28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PITWZR.

Deklaracja roczna PIT‑28 dostępna jest na liście zaliczek na podatek ryczałtowy (z poziomu Księgowość/ Zaliczki na PIT-28) jako kolejna pozycja w menu rozwijanym przy ikonie plusa .

Deklaracja obliczana jest na podstawie zapisów ewidencji ryczałtowej wprowadzonych w ciągu roku, listy kwot do deklaracji na karcie właściciela (kwoty odliczeń od dochodu i podatku, kwoty przychodów z innych działalności prowadzonych w formie ryczałtu – w tym również najmu) oraz listy zaliczek podatku za poszczególne miesiące.

Uwaga
W sytuacji gdy użytkownik posiada moduł Płace i Kadry jest możliwość drukowania adresu zamieszkania na deklaracji rocznej PIT-28. Adres zamieszkania przenosi się na deklaracje jeżeli jest wypełniony na formularzu właściciela z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele w dodatkowych danych kadrowych oraz na drugiej zakładce [Nr ident./podatki] jest zaznaczony parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT.

Załączniki do deklaracji dostępne są z poziomu samej deklaracji PIT‑28. Załączniki te tworzone automatycznie na podstawie ustawień konfiguracyjnych oraz informacji zawartych w kwotach do deklaracji właściciela. Istnieje możliwość wskazania dodatkowego załącznika przez wybór typu załącznika w sekcji O. INFORMACJA o ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/PIT‑28 znajdują się ogólne informacje dotyczące deklaracji PIT‑28 i jej załączników:

Nazwa – pełna nazwa firmy pobrana z Pieczątki firmy,

Adres – przeniesione z Pieczątki firmy pola: Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu i lokalu,

Działalność – pole, uzupełniane ręcznie, dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,

Typ  – wskazanie rodzaju prowadzonej działalności dla właściwego przeniesienia na PIT‑28 przychodów zaewidencjonowanych w programie w ciągu roku: Gospodarcza (domyślnie zaznaczona) oraz Najem, dzierżawa.

Pole pobierające treść z Pieczątki firmy są edytowalne – użytkownik może ręcznie wprowadzić ewentualne zmiany.

Konfiguracja – PIT-28

Obliczona deklaracja roczna widoczna jest bezpośrednio na liście zaliczek na podatek ryczałtowy – w kolumnie Miesiąc wyświetlane jest Roczna.

Lista zaliczek na podatek ryczałtowy – deklaracja roczna

Oznaczenie kolorystyczne dla poszczególnych stanów deklaracji:

 • zielony – deklaracja w buforze,
 • czarny – deklaracja zatwierdzona (zamknięta),
 • czerwony – deklaracja skorygowana (zamknięta).

W menu kontekstowym, pod prawym przyciskiem myszy, istnieje opcja Odblokuj deklarację powodująca cofnięcie zatwierdzonej deklaracji do bufora. Nie można cofnąć do bufora deklaracji, dla której wygenerowana jest korekta.

Po zapisaniu obliczonej deklaracji w preliminarzu płatności tworzy się odpowiednia płatność:

 • Jeśli na deklaracji PIT-28 zostanie wykazana kwota do zapłaty generowana jest płatność o kierunku „Rozchód”,
 • Jeśli na deklaracji PIT-28 zostanie wykazana nadpłata generowana jest płatność o kierunku „Przychód”.

Dotyczy wersji: 2020.2.1
Płatność do deklaracji PIT-28 generowana jest z Terminem płatności na koniec lutego.

W przypadku, gdy podatnik zrobi korektę deklaracji do preliminarza płatności generowana jest kolejna pozycja – na taką kwotę, aby łączna wartość zdarzeń w preliminarzu była w wysokości kwoty do zapłaty/zwrotu z ostatniej deklaracji.

Płatność utworzona jest dla urzędu skarbowego podatnika – wybranego na karcie właściciela, dla którego deklaracja została obliczona.

Dla zaliczki na podatek dotyczącej grudnia/IV kwartału zdarzenie zapisywane do preliminarza płatności uzyskuje status Nie podlega rozliczeniu.

Korekty deklaracji PIT-28

Możliwość wyboru opcji złożenie zeznania / korekta zeznania istnieje przy dodawaniu nowego formularza oraz poprzez skopiowanie danych (również liczbowych) z pierwotnej deklaracji. Zapisanie korekty deklaracji nastąpi dopiero po jej przeliczeniu za pomocą ikony pioruna. Może w tym wypadku nastąpić potrzeba uzupełnienia niektórych wyliczanych pól na deklaracji gdyż po ponownym przeliczeniu mogą zostać wyzerowane. Aby sporządzić korektę deklaracji należy pierwotną deklarację zablokować przed zmianami, a następnie ustawić się na tej deklaracji na liście i wcisnąć przycisk . W przypadku wystawiania korekty do korekty na zakładkę [ORD-ZU] nie są kopiowane ustawienia z poprzedniej deklaracji korygującej.

Uwaga
Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji PIT-28 parametru korekta zeznania i wskazaniu w poz. 6a Rodzaj korekty opcji 2. korekta art. 81b par 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 6a zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-28. Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 6a opcję 1. korekta art. 81 Ordynacji podatkowej.

Po zapisaniu, na liście deklaracji oprócz pierwotnej deklaracji, która zostanie wyświetlona w kolorze czerwonym, pojawi się dodatkowo korekta deklaracji. W kolumnie Korekta nowo powstały dokument otrzyma wartość oznaczającą kolejny numer korekty.

Pierwsza deklaracja PIT-28 musi być oznaczona jako złożenie zeznania – program nie pozwoli zapisać pierwszej deklaracji PIT-28 jako korekty zeznania.

Jeżeli oryginał będzie się znajdował w buforze, podczas zapisywania korekty wyświetlany jest komunikat: Błąd obliczania deklaracji. Poprzednia deklaracja nie została zamknięta. Nie można dodać deklaracji korygującej, jeśli poprzednia deklaracja lub korekta nie została zamknięta. Proszę zamknąć poprzednią deklarację i spróbować ponownie.

Uwaga
W sytuacji gdy naliczono już deklarację PIT-28, a następnie zmieniono udziały na formularzu podatnika, na generowanej korekcie deklaracji przychody i koszty wykazywane na PIT/B podpowiadają się zawsze z pierwotnej deklaracji. Dlatego w takim przypadku po wygenerowaniu korekty należy usuwać załącznik PIT/B i dopiero przeliczać deklarację.

Odblokować (funkcja Odblokuj deklarację z menu kontekstowego) można tylko ostatnią deklarację za dany okres; na wcześniejszych deklaracjach za dany okres funkcja jest nieaktywna.

Z poziomu otwartego formularza deklaracji PIT-28 w pasku menu dostępna jest ikona , po kliknięciu w którą pojawia się Lista kwot deklaracji właściciela.

Formularz deklaracji PIT-28

Informacje ogólne

Pole Zestawienie do PIT‑28 za rok: jest aktywne – użytkownik określa, za który okres będzie obliczana deklaracja.

Jeżeli nie został wybrany Właściciel, bądź na formularzu wybranego właściciela nie ma wprowadzonego Urzędu Skarbowego deklaracji nie można obliczyć.

Identyfikator podatkowy – wybór identyfikatora podatkowego NIP czy PESEL.

Parametr Uwzględniać zapisy w buforze jest domyślnie zaznaczany. Zdjęcie znacznika spowoduje pobranie do obliczenia przychodów wartości tylko zatwierdzonych zapisów.

Zaznaczenie parametru Zablokuj deklarację przed zmianami i zapisanie formularza oznacza zablokowanie wszystkich pól wcześniej edytowalnych.

Okno zawiera także informacje o użytkowniku, który deklarację wprowadził i zmodyfikował – wraz z odpowiednimi datami.

Formularz deklaracji PIT‑28 – sekcja A – C

W sekcji A dostępne są opcje złożenie zeznania (domyślnie zaznaczane) oraz korekta zeznania.

Pola od 19 do 50 oraz 59-77 są nieaktywne – wartości pobierane są z załącznika PIT‑28/B. Pola od 51-58 są aktywne i pobierane z PIT-28/B, ale można je również uzupełnić ręcznie. Jeżeli na deklaracji PIT-28 jest dodany załącznik PIT-28/B, a poz.  51-58 uzupełniono ręcznie to ponowne przeliczenie deklaracji powoduje nadpisanie tych pól kwotami z załącznika PIT-28/B.

PIT-28– zakładka „1. A-C”

Formularz deklaracji PIT-28– sekcja D – E

Pola: Straty z lat ubiegłych oraz Składki na ubezpieczenie społeczne – wartości przenoszone są z kwot do deklaracji wspólnika

Pole: Odliczenia  – wykazane w części B załącznika PIT/O – wykazywana jest wartość przeniesiona z załącznika PIT/O.

Do poz.  82 oraz 84 wartości pobierane są z załącznika PIT/D lub gdy nie ma załącznika a składa go np. małżonek (pole  224) to pola są edytowalne do ręcznego uzupełnienia – tak samo pole 193.

Kwota w poz. 97 Wydatki podlegające odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest wyliczana przez program i podlega edycji do wysokości sumy kwot z poz. 51 58

Kwoty w sekcji E.2 Obliczenie przysługujących odliczeń z poz. 86 wyliczane są na podstawie udziału kwoty przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego według danej stawki ryczałtu w ogólnej kwocie przychodu z działalności gospodarczej. Jeżeli wyliczona kwota przychodu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji dotyczącej ostatniej stawki, w której podatnik osiąga przychody.

Kwota w poz. 105 Wydatki podlegające odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest możliwa tylko do ręcznego uzupełnienia do wysokości sumy kwot z poz. 51-58 pomniejszonej o kwotę z poz. 97.

PIT-28 – zakładka „2. D-E”

Formularz deklaracji PIT 28 – sekcja F – G.1

Kwota w poz. 116 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy – po odliczeniach jest wyliczana przez program i podlega edycji.

Do poz. 118 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy przenoszona jest z formularza PIT/WZR kwota niezapłaconych zobowiązań oraz zapłaconych wierzytelności.

Kwoty w sekcji G.1 Zwiększenia przychodów wyliczane są w następujący sposób:

 • pole dotyczące stawki 2% wyliczane jest na podstawie udziału kwoty przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych stawką 2% w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pola dotyczące pozostałych stawek wyliczane są na podstawie udziału kwoty przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego według danej stawki ryczałtu w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli wyliczona kwota przychodu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji dotyczącej ostatniej stawki, w której podatnik osiąga przychody.

Kwota w poz. 127 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest możliwa tylko do ręcznego uzupełnienia i nie jest ograniczana do wysokości kwot w innych pozycjach.

Uwaga
Użytkownik powinien zweryfikować w sekcji G kwoty w pozycjach dotyczących poszczególnych stawek oraz dokonać ewentualnej korekty w pozycjach dotyczących stawek, w których osiąga przychody.

PIT-28 – zakładka „3. F-G.1”

Formularz deklaracji PIT 28 – sekcja G.2 – H

Do poz. 129 Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy przenoszona jest z formularza PIT/WZR kwota niezapłaconych wierzytelności oraz zapłaconych zobowiązań.

Kwoty w sekcji G2. Zmniejszenia przychodów wyliczane są w następujący sposób:

 • pole dotyczące stawki 2% wyliczane jest na podstawie udziału kwoty przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych stawką 2% w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pola dotyczące pozostałych stawek wyliczane są na podstawie udziału kwoty przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego według danej stawki ryczałtu w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli wyliczona kwota przychodu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji dotyczącej ostatniej stawki, w której podatnik osiąga przychody.

Kwota w poz. 138 Wartość zobowiązań i wierzytelności zmniejszających przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest możliwa tylko do ręcznego uzupełnienia i nie jest ograniczana do wysokości kwot w innych pozycjach.

Kwota w poz. 149 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy po zwiększeniach i zmniejszeniach jest wyliczana przez program i podlega edycji.

PIT 28 – zakładka „4. G.2-H”

Formularz deklaracji PIT‑28  – sekcja I – J

Kwoty w sekcji I.2 Obliczenie przysługujących odliczeń nieodliczonych w latach poprzednich wyliczane są w następujący sposób:

 • pole dotyczące stawki 2% wyliczane jest na podstawie udziału kwoty przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowanych stawką 2% w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pola dotyczące pozostałych stawek wyliczane są na podstawie udziału kwoty przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanego według danej stawki ryczałtu w ogólnej kwocie przychodu ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli wyliczona kwota przychodu będzie stanowiła wartość niepodzielną, wówczas powstałe zaokrąglenia na 1 grosz zostaną ujęte w pozycji dotyczącej ostatniej stawki, w której podatnik osiąga przychody.

Kwota w poz. 160 Odliczenia od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy jest możliwa tylko do ręcznego uzupełnienia i nie jest ograniczana do wysokości kwot w innych pozycjach.

Kwota w poz. 171 Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy po odliczeniach jest wyliczana przez program i podlega edycji.

PIT 28 – zakładka „5. I-J”

 

Formularz deklaracji PIT‑28  – sekcja  K – N

Kwota w polach: Przychody opodatkowane osiągnięte za granicą – art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a, Przychody opodatkowane osiągnięte za granicą – art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b-g, Ryczałt od przychodów – art. 17 ustawy podlega edycji.

Pole Doliczenia do ryczałtu jest edytowalne – użytkownik może sam wprowadzić odpowiednią kwotę.

Pole: Składka na ubezpieczenie zdrowotne … – wartość pobierana jest z kwot do deklaracji właściciela,

Pole: Odliczenia – wykazane w części C załącznika PIT/O – kwota wynika z wartości wprowadzonych w załączniku PIT/O Razem odliczenia od podatku,

Wydatki mieszkaniowe – wykazane w części C.2 załącznika PIT/D – kwota wynika z wartości wprowadzonych na załączniku PIT/D.

Poz.  195 i 196 – służą do wprowadzenia roku objętego zwolnieniem oraz wpisania odpowiedniej kwoty

Sekcja N określa parametr dotyczący zwolnienia z zapłaty podatku w całości lub w części. Możliwość wyboru opcji:

 • Tak, od całości przychodów,
 • Tak, od części przychodów,
 • Nie (domyślnie zaznaczane).

Wybór zwolnienia z zapłaty podatku od całości przychodów powoduje zablokowanie do edycji pól w sekcji  O i P.

PIT-28 – zakładka „6. K-N”

Formularz deklaracji PIT‑28 – sekcja O-R

PIT 28 – zakładka „7. O-R”

 

Sekcja P: w sekcji  P wykazywana jest kwota zaliczek z poszczególnych okresów rozliczeniowych wpłaconych przez podatnika w roku podatkowym, za które jest sporządzane zeznanie roczne. W zależności od tego czy podatnik rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie sumy pojawiają się w odpowiednich rubrykach – za poszczególne miesiące od stycznia do listopada lub I, II i III kwartał (poz. 201 do  211). (Z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dostępny jest parametr Rozliczanie ryczałtu w okresach kwartalnych).

W pozycji 213 proponowana jest kwota przeniesiona z formularza zaliczki za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego –  pole jest edytowalne.

W sekcji Q zawarte są dane dotyczące Organizacji Pożytku Publicznego. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
Program Comarch ERP Optima oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.

Uwaga
Import Organizacji Pożytku Publicznego z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Formularz deklaracji PIT‑28 – sekcja S-V

W sekcji S deklaracji wprowadzane są informacje o liczbie poszczególnych załączników do formularza oraz inne informacje wpisywane przez użytkownika ręcznie:

PIT/O – jeśli w ciągu roku podatnik wprowadził odliczenia na formularzu kwot indywidualnych to jako liczba załączników PIT/O automatycznie ustawiane jest „1”. Istnieje możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O na zakładce Załączniki].

PIT/D, PIT‑2K – wartość w polu dotyczącym liczby załączników ustawiana jest automatycznie jako „1” jeżeli użytkownik dodał załącznik PIT-D oraz PIT-2K na zakładce [Załączniki].

PIT‑28/B – wartość w polu dotyczącym liczby załączników ustawiana jest automatycznie w zależności od liczby załączników dodanych na zakładce [Załączniki].

PIT/WZR – wartość w polu dotyczącym liczby załączników ustawiana jest automatycznie jako „1” jeżeli użytkownik dodał załącznik PIT/WZR.

W sekcji T użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Podatnik posiada ważną KDR (tak).

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe od początku danego roku zaznaczono parametr Rozliczenie ryczałtu w okresach kwartalnych to po przeliczeniu deklaracji w sekcji U Informacje dodatkowe automatycznie zaznaczana jest.  poz. 228 podatnik wybrał kwartalny sposób opłacania ryczałtu na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Rys 108. PIT 28 – zakładka „8. S-V”

Formularz deklaracji PIT‑28 – Załączniki

Na zakładce [Załączniki] użytkownik ma możliwość dodawania, edycji oraz usuwania załączników PIT‑28/B, PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT/WZR.
Od wersji PIT-28(22) nie ma już załącznika PIT-28/A i działalność gdzie właściciel ma 100% udziałów jest wykazywana bezpośrednio na deklaracji głównej z pominięciem załącznika.

Uwaga
Dla deklaracji z terminem płatności późniejszym niż 31.12.2019 r., podczas zapisywania formularza zaliczki następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy właściciela, który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:

Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony , numer rachunku zostaje zapisany na karcie właściciela. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji.
Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony )powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu

Formularz deklaracji PIT‑28 – e‑Deklaracje

Na zakładce [e-Deklaracje] znajdują się informacje o statusie deklaracji, numerze referencyjnym, dacie wysłania deklaracji, dacie odebrania UPO.

Uwaga
Przy próbie ponownego eksportu deklaracji rocznej PIT-28 pojawia się komunikat: Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, ponowna wysyłka spowoduje utratę Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Czy chcesz kontynuować?

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT-28 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

 

 
Ewidencja ryczałtowa – scenariusze

Jak skonfigurować firmę – Ryczałt

W celu skonfigurowania programu dla prowadzenia ryczałtu należy:

 1. Otworzyć konfigurację firmy, poprzez kliknięcie przycisku Konfiguracja w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ogólne lub wybierając z menu:
 2. Wybrać zakładkę Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Parametry.
 3. Zaznaczyć Rodzaj księgowości – Ewidencja ryczałtowa. 
 4. Zatwierdzić formularz Konfiguracja firmy klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>.
 5. W nowej bazie na zakładce [Operacje automatyczne] domyślnie zaznaczony jest parametr Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań wraz z wszystkimi rodzajami dokumentów. Użytkownik powinien zweryfikować, czy chce, aby wszystkie rodzaje dokumentów były automatycznie księgowane do Ewidencji Ryczałtowej w momencie ich zapisu.
 6. W przypadku baz zaktualizowanych z wcześniejszych wersji programu parametr Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań jest domyślnie odznaczony. Jeżeli użytkownik chce, aby dokumenty były automatycznie księgowane do Ewidencji Ryczałtowej to powinien zaznaczyć ten parametr i wskazać rodzaje dokumentów, które mają być księgowane automatycznie.

Jak dodać nowy zapis do ewidencji?

Aby wprowadzić do bazy danych nowy zapis należy:

 1. Otworzyć listę Ewidencja ryczałtowa przez kliknięcie przycisku Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERPOptima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.
 2. Określić, czy chcemy dodać zapis do bufora czy do ewidencji, przez wybór odpowiedniej opcji .
 3. Określić, czy chcemy dodać zapis do ewidencji przychodów czy do ewidencji produktów rolnych, przez wybór odpowiedniej opcji  .
 4. Wybrać zapisy za dzień lub za miesiąc i określić odpowiednią datę dla zapisu.
 5. Kliknąć przycisk Dodaj  lub wcisnąć klawisz <INSERT>, lub dodać zapis w trybie kopiowania przez naciśnięcie tych dwóch przycisków z klawiszem <CTRL>.
 6. Wypełnić kolejno dane dotyczące dokumentu na formatce, która służy dodaniu nowego zapisu.
  Uwaga
  Program wymaga, aby na formularzu zapisu bezwzględnie wypełnione było pole Nr Dokumentu.
 7. Po uzupełnieniu formularza dodania nowego zapisu należy go zapisać klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania formularza, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub wcisnąć klawisz <ESC>.

Jak przenieść zapis z bufora do ewidencji?

Aby przenieść zapis z bufora do ewidencji należy:

 1. Otworzyć listę zapisów w buforze przez naciśnięcie klawisza Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERPOptima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.
 2. Wybrać listę zapisów w buforze .
 3. Wybrać listę zapisów w ewidencji przychodów lub w ewidencji produktów rolnych .
 4. Wybrać zapisy za dzień lub za miesiąc i określić odpowiednią datę dla zapisów.
 5. Zaznaczyć dokumenty, które mają być przeniesione do ewidencji przez ustawienie się na danym zapisie i naciśnięciu klawisza <SPACJA> lub naciśnięciu prawego klawisza myszy i wybraniu opcji Zaznacz. Aby zaznaczyć wszystkie dokumenty, można wykorzystać kombinacje klawiszy <CTRL>+<A> lub po naciśnięciu prawego klawisza myszy wybrać Zaznacz wszystkie.
  Uwaga
  Aby przenieść zapisy z bufora do ewidencji, wybrane dokumenty muszą zostać zaznaczone. W przypadku, gdy żaden dokument nie jest zaznaczony, program wyświetla odpowiedni komunikat.
 6. Nacisnąć przycisk  lub klawisz <F7>, który odpowiada za przeniesienie zaznaczonych dokumentów do ewidencji.
 7. Program prosi o potwierdzenie, czy dane dokumenty przenieść do ewidencji.
 8. Po dokonaniu przeniesienia program pokazuje zestawienie informacji o zdarzeniach, które miały miejsce.Program prosi o potwierdzenie, czy dane dokumenty przenieść do ewidencji.

Jak dokonać zamknięcia dnia?

Aby zamknąć ewidencję ryczałtową do wskazanego dnia należy:

 1. Otworzyć listę zapisów w ewidencji przez naciśnięcie klawisza Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERPOptima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.
 2. Wybrać listę zapisów w ewidencji .
 3. Wybrać listę zapisów w ewidencji przychodów lub w ewidencji produktów rolnych .
 4. Wybrać zapisy za dzień lub za miesiąc i określić odpowiednią datę dla zapisów.
 5. Nacisnąć przycisk  lub klawisz <F7>.
 6. Jeżeli wybrano zapisy za dzień, ewidencja zostanie zamknięta do dnia określonego na liście zapisów. Jeżeli wybrano zapisy za miesiąc, ewidencja zostanie zamknięta do ostatniego dnia miesiąca określonego na liście zapisów. 
  Uwaga
  Po zamknięciu ewidencji nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian na liście zapisów księgowych z datą wcześniejszą od dnia zamknięcia włącznie

Jak zmienić zapis w buforze?

Aby zmienić zapis należy:

 1. Otworzyć listę zapisów klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.
 2. Odszukać zapis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 4. Program wyświetli formatkę zmiany zapisu, na której można wówczas dokonać wymaganych zmian. 
  Uwaga
  W przypadku zapisów znajdujących się w buforze, przy zmianie daty poza okres określonego miesiąca należy pamiętać, że spowoduje to również zmiany w kwotach wykazywanych na formularzu: Zaliczka na podatek ryczałtowy za wybrany okres
 5. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj lub wcisnąć klawisz <ESC>. 
  Uwaga
  Program pozwala na zmianę wyłącznie zapisów będących w buforze. Zapisy w ewidencji nie podlegają edycji. Ponadto, dla zapisów będących efektem księgowania z rejestru VAT, program nie pozwala na edycję kwot zapisów, aby zachować zgodność pomiędzy zapisami źródłowymi a zapisami w ewidencji ryczałtowej.

Jak usunąć zapis z bufora?

Aby usunąć zapis z bufora należy:

 1. Otworzyć listę zapisów klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa.
 2. Odszukać zapis na liście w buforze i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń  lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.

Uwaga
Program pozwala na kasowanie wyłącznie zapisów będących w buforze. Zapisy w ewidencji głównej nie podlegają kasowaniu – zapis taki można jedynie skreślić. W przypadku skasowania zapisu będącego efektem księgowania z rejestru VAT, po jego skasowaniu z zapisów źródłowych zostaje usunięty wskaźnik zaksięgowania.

Jak skreślić zapis z ewidencji?

Aby skreślić zapis z ewidencji głównej, należy:

 1. Otworzyć listę zapisów klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.
 2. Odszukać zapis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń  lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skreślić podświetlony zapis?
 5. Po potwierdzeniu zapis zostanie skreślony, dokument na wydruku jest przekreślony i nie jest brany pod uwagę przy podsumowywaniu zapisów. Na ekranie zapis taki jest wyróżniony kolorem czerwonym.

Uwaga
W przypadku skreślenia zapisu będącego efektem księgowania z rejestru VAT, po jego skreśleniu z zapisów źródłowych zostaje usunięty wskaźnik zaksięgowania.

Jak skasować zapis z ewidencji ryczałtowej z poziomu dokumentu źródłowego?

Istnieją dwa sposoby usuwania zapisów znajdujących się w Ewidencji ryczałtowej. Pierwszy z nich został opisany scenariuszu Jak usunąć zapis z bufora. Natomiast druga metoda jest dostępna tylko w przypadku, jeśli zapis w ewidencji jest efektem księgowania z rejestru sprzedaży VAT, ewidencji dodatkowej przychodów, różnic kursowych lub różnic kursowych MW. Taki sposób umożliwia usunięcie zapisów z poziomu dokumentów źródłowych, bez konieczności odszukiwania zapisu w Ewidencji ryczałtowej.

Aby usunąć zapisy księgowe należy zaznaczyć dokumenty źródłowe, które zostały wcześniej zaksięgowane, a następnie z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję Usuń zapisy księgowe. Po zaakceptowaniu komunikatu: Czy chcesz usunąć zapis księgowy?  następuje usunięcie zapisów księgowych ze wskazanych dokumentów.

Uwaga
Podobnie jak w przypadku kasowania zapisów z poziomu Ewidencji ryczałtowej, operacja ta będzie możliwa pod warunkiem, że dokument nie został zaksięgowany „na czysto” tzn. znajduje się w buforze.

Jak uporządkować zapisy chronologicznie?

Aby przenumerować zapisy w ewidencji ryczałtowej należy:

 1. Otworzyć listę zapisów klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.
 2. Określić, czy chcemy dokonać renumeracji zapisów w buforze czy w ewidencji głównej, przez wybór odpowiedniej opcji  .
 3. Wybrać listę zapisów w ewidencji przychodów lub w ewidencji produktów rolnych .
 4. Zaznaczyć zapisy Za miesiąc i wybrać miesiąc, w którym chcemy przenumerować ewidencję.
 5. Po wyświetleniu zapisów Ewidencji ryczałtowej, w celu przenumerowania należy nacisnąć przycisk  lub klawisz <F8>.

Uwaga
W przypadku, gdy zapisy nie były wprowadzane do bufora chronologicznie, w momencie przeksięgowywania do ewidencji głównej są automatycznie numerowane wg dat.

Jak wyszukiwać zapis?

Aby odszukać zapis w ewidencji ryczałtowej, można posłużyć się kilkoma metodami, zależnie od tego, jakie posiadamy informacje o poszukiwanym dokumencie. Przed rozpoczęciem poszukiwania należy najpierw otworzyć zapisy ewidencji klikając przycisk Ewidencja ryczałtowa w menu Nawigacji Comarch ERP Optima/ Ryczałt lub wybierając z menu: Księgowość / Ewidencja ryczałtowa.

Następnie, w zależności od posiadanych informacji, możemy posłużyć się jedną z poniższych metod:

 1. Aby znaleźć dokument, jeżeli znamy Numer dokumentu lub zawartość pola Uwagi należy skorzystać z filtru uproszczonego.
  1. Otworzyć listę zapisów.
  2. Wstępnie określić zakres wyświetlanych dokumentów poprzez wybór odpowiedniej zakładki, zaznaczenie, czy interesują nas zapisy z bufora czy ewidencji głównej oraz określenie okresu, w którym poszukujemy dokumentu.
  3. Ustawić kursor w polu Filtr i wpisać tam poszukiwany fragment numeru dokumentu lub uwagi.
  4. Jeżeli pinezka  (widoczna obok ikony filtrowania) jest włączona, zmiany będą widoczne od razu.
  5. Jeżeli pinezka jest wyłączona , po wpisania poszukiwanego fragmentu należy kliknąć przycisk . Na liście zostaną wyświetleni wyłącznie pracownicy spełniający zadane kryterium.

Poszukiwanie faktury o numerze FA 5/2010

2. Jeżeli znamy inne dane faktury możemy posłużyć się Konstruktorem filtra. Szczegółowy opis działania filtra opisany jest w podręczniku Comarch ERP Optima – Ogólne i Konfiguracja.

Jak wyliczyć zaliczkę ryczałtową?

Aby wyliczyć zaliczkę podatku należy:

 1. Otworzyć z menu głównego Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.
 2. Po otwarciu listy zaliczek nacisnąć przycisk Dodaj   lub klawisz <INSERT>.
 3. Po wyborze miesiąca i podatnika, dla którego ma być liczona zaliczka nacisnąć przycisk Przelicz  lub klawisz <F8>.
 4. Aby zapamiętać wyliczoną deklarację, należy nacisnąć przycisk Zapisz zmiany  lub kombinację klawiszy <CTRL>+<ENTER>.
 5. Po zapamiętaniu pojawi się wyliczona zaliczka na Liście zaliczek na podatek ryczałtowy z informacją, za jaki okres jest wyliczona i dla którego podatnika.

Jak zmienić lub ponownie przeliczyć zaliczkę?

Aby ponownie wyliczyć zaliczkę należy:

 1. Otworzyć z menu głównego Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.
 2. Po wyświetleniu listy zaliczek ustawić kursor na tym zapisie (podświetlić wiersz), który chcemy ponownie przeliczyć i nacisnąć przycisk Zmień  lub wcisnąć klawisze <CTRL>+<ENTER>.
 3. Program wyświetli formatkę zmiany zapisu, ponowne przeliczenie następuje przez naciśnięcie przycisku Przelicz  lub klawisza <F8>.
 4. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając przycisk Zapisz zmiany  lub wciskając klawisz <ENTER>. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj  lub wcisnąć klawisz <ESC>.

Uwaga
Jeżeli zaliczka została zablokowana przed zmianami, nie ma możliwości jej ponownego przeliczenia i zapisania. Aby zmienić taką zaliczkę, należy najpierw dokonać jej odblokowania.

Jak usunąć wyliczoną zaliczkę?

Aby usunąć wyliczoną zaliczkę należy:

 1. Otworzyć listę zaliczek wybierając z menu: Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.
 2. Odszukać zapis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).
 3. Kliknąć przycisk Usuń  lub wcisnąć klawisz <DELETE>.
 4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.

Uwaga
Jeżeli zaliczka została zablokowana przed zmianami, nie ma możliwości jej usunięcia. Aby usunąć taką zaliczkę, należy najpierw dokonać jej odblokowania.

Jak odblokować zaliczkę?

Aby dokonać odblokowania zaliczki, która została zablokowana przed zmianami, należy:

 1. Otworzyć z menu głównego Księgowość/ Zaliczki na PIT-28.
 2. Odszukać zapis na liście i kliknąć na nim prawy klawisz myszy.
 3. Z menu kontekstowego wybrać Odblokuj deklarację.
 4. Program wyświetli pytanie z prośbą o potwierdzenie operacji odblokowania i po potwierdzeniu deklaracja zostanie odblokowana.Załącznik PIT-28/B

Załącznik dotyczy osób rozliczających działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki.

W związku z tym, jeżeli w System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ PIT­­‑28 została wybrana działalność gospodarcza oraz udział właściciela w kwotach indywidualnych jest mniejszy niż 100% na deklaracji PIT‑28 jako liczba załączników dla załącznika PIT‑28/B automatycznie jest wstawiana wartość „1”.

Jeśli załącznik jest dodawany automatycznie podczas przeliczania deklaracji, dane do sekcji C.1 są pobierane z konfiguracji oraz z zapisów ewidencji ryczałtowej, a niektóre pola są zablokowane do edycji:

 • Nazwa pełna spółki oraz Rodzaj prowadzonej działalności są pobierane z konfiguracji: System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ PIT‑28;
 • Dana działalność jest tyle razy wykazywana ile było zmian udziałów.

Formularz PIT-28B – zakładka 1

Dane w polach od 11 do  17 są pobierane z bazy (zapisy ewidencji ryczałtowej) – informacje o kwotach przychodów w ramach poszczególnych stawek ryczałtu, pola niedostępne do edycji

W polach od 18 do 24 użytkownik sam wprowadza wartość przychodów (art.17 ustawy);

Dla poz. od  33 do  39 proponowane kwoty są wartością przychodów według stawek w poz. Od  18 do 24 pomnożoną przez ogólny udział podatnika w poz. 9 , ale pole jest edytowalne i istnieje możliwość zmiany.

Dla wspólnika posiadającego udziały także w innej spółce dane w sekcji C.2. uzupełniają się automatycznie na podstawie Kwot indywidualnych wspólnika lub też należy je uzupełnić ręcznie.

Formularz PIT-28B – zakładka 2

Jeśli załącznik jest wskazany przez użytkownika ręcznie jako dodatkowy to zarówno pola w sekcji C.1, jak i C.2 są dostępne do edycji.

Formularz PIT-28B – zakładka 3

Sekcja C.3 jest podsumowaniem poprzednich: C.1C.2.:

Wartość przychodów ujętych w podsumowaniu załącznika PIT‑28/B (poz. od 40 do 53) jest przenoszona do odpowiednich pól deklaracji PIT‑28 odpowiednio dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki lub przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy.
Formularz zapisu w ewidencji

Formularz zapisu księgowego otwierany jest zawsze wtedy, gdy dodajemy zapis do ewidencji bądź dokonujemy podglądu lub zmiany istniejącego zapisu.

Formularz zapisu księgowego posiada jedną lub dwie zakładki, zależnie od źródła pochodzenia tego zapisu:

 • Zakładka [Ogólne] zawiera wszystkie informacje na temat zapisu w ewidencji i jest widoczna niezależnie od rodzaju zapisu.
 • Zakładka [Rejestr VAT]/ [Ewidencja dodatkowa]/ [Różnice kursowe]/ [Różnice kursowe MW]/ [Dokumenty handlowe] jest widoczna wyłącznie na tych zapisach, które są efektem księgowania z Rejestru sprzedaży VAT/ Ewidencji dodatkowej przychodów/ Różnic kursowych/ Różnic kursowych MW/ Faktur Sprzedaży/ Paragonów .

Uwaga
Podatnicy będący płatnikami podatku VAT powinni wszystkie dokumenty sprzedaży wprowadzać najpierw do Rejestru VAT, a stamtąd dokonywać przeksięgowania ich do Ewidencji ryczałtowej.

Zakładka Ogólne

Na formatce, która służy do wprowadzania nowego dokumentu zawarte są następujące informacje:

Dodanie nowego zapisu

Rodzaj prowadzonej ewidencji  – jeżeli na liście zapisów w Ewidencji ryczałtowej zaznaczono obydwa rodzaje ewidencji lub Ewidencję przychodów, po dodaniu nowego zapisu z datą późniejszą niż 31.12.2015 r. domyślnie podpowie się zapis Ewidencji przychodów z kursorem ustawionym w polu Data wpisu do ewidencji. Pole ze stawką 2% jest wyszarzane. Użytkownik ma możliwość zmiany rodzaju ewidencji.

Jeżeli na liście zapisów w Ewidencji ryczałtowej zaznaczono Ewidencję produktów rolnych, po dodaniu nowego zapisu z datą późniejszą niż 31.12.2015 r. domyślnie podpowie się zapis Ewidencji produktów rolnych z kursorem ustawionym w polu Data uzyskania przychodu. Użytkownik może uzupełnić kwotę tylko w stawce 2%, która sumowana jest w pozycji Razem. Pozostałe stawki są wyszarzane. Wartość w polu Data wpisu do ewidencji pobierana jest z pola Data uzyskania przychodu i nie podlega edycji. Użytkownik ma możliwość zmiany rodzaju ewidencji.

Dotyczy wersji: 2021.1.1
Jeżeli data uzyskania przychodu jest późniejsza niż 31.12.2017 r. to na formularzu zapisu w Ewidencji przychodów pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12,5%. Na formularzu zapisu w Ewidencji produktów rolnych pole ze stawką 12,5% jest wyszarzane. Jeżeli użytkownik wprowadzi w Ewidencji przychodów kwotę w stawce 12,5% a następnie na zapisie zaznaczy opcję Ewidencja produktów rolnych to kwota w stawce 12,5% zostanie wyzerowana. Dla zapisów z datą wpisu do ewidencji wcześniejszą niż 1.01.2021 r. kwota w stawce 12,5% nie jest sumowana w pozycji Razem. Dla zapisów z datą wpisu do ewidencji późniejszą niż 31.12.2020 r. kwota w stawce 12,5% jest sumowana w pozycji Razem.

Dotyczy wersji: 2021.1.1
Uwaga
Jeżeli data wpisu do ewidencji jest późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. to na formularzu zapisu pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 15%. Ukrywana jest natomiast pozycja dotycząca stawki 20%.

Dotyczy wersji: 2022.1.1

Uwaga
Jeżeli data wpisu do ewidencji jest późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. to na formularzu zapisu pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12% oraz 14%.

Uwaga
Zmiana rodzaju ewidencji na zapisie nie jest możliwa jeżeli zapis jest efektem księgowania dokumentu źródłowego.

Lp. – kolejny numer na liście wprowadzanych dokumentów w ramach danej ewidencji, nadawany automatycznie przez program. W zależności od ustawień w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry, zapisy w ewidencji są numerowane narastająco w roku lub w obrębie miesiąca.

Dokument – numer własny dokumentu księgowego.

Data uzyskania przychodu – data, z jaką dokument staje się przychodem objętym podatkiem ryczałtowym.

Data wpisu do ewidencji – data, z jaką dany dokument został wpisany do ewidencji ryczałtowej.

Sprzedaż wg stawek – pola służą do wpisywania przychodu wg poszczególnych stawek.

Razem – łączna suma przychodów w poszczególnych stawkach.

Uwagi – pole, które pozwala na wprowadzenie uwag związanych z dokumentami.

Zapis wprowadzony, Zapis zmodyfikowany – w tym miejscu pojawia się kod operatora, który wprowadził i zmodyfikował dany zapis jak również daty wprowadzenia i modyfikacji.

Uwaga
Program wymaga, aby na formularzu zapisu bezwzględnie wypełnione było pole Dokument.

Dotyczy wersji: 2021.1.1
Uwaga
Po aktualizacji programu do wersji 2021.1.1, na zapisach dodanych we wcześniejszych wersjach programu do ewidencji przychodów z datą wpisu do ewidencji późniejszą niż 31 grudnia 2020 r., kwoty wprowadzone w stawce 20% są usuwane.

Zakładka Rejestr VAT/ Ewidencja dodatkowa/Różnice kursowe/Różnice kursowe MW/ Dokumenty handlowe

Lista zapisów źródłowych w rejestrze VAT

Jeżeli zapis w ewidencji jest efektem księgowania z Rejestru VAT sprzedaży/ Ewidencji dodatkowej przychodów/ Różnic kursowych/ Różnic kursowych MW/ Faktur Sprzedaży/ Paragonów, wówczas na formularzu zapisu księgowego widoczna jest zakładka [Rejestr VAT]/ [Ewidencja dodatkowa]/ [Różnice kursowe]/ [Różnice kursowe MW]/ [Dokumenty handlowe], zawierająca listę dokumentów źródłowych.

Na zakładce tej możliwe jest jedynie przeglądanie zapisów źródłowych z możliwością podglądu zapisu, ale bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji na dokumencie źródłowym. Jeżeli zapis jest efektem księgowania bezpośrednio w ewidencji, druga zakładka nie jest na formularzu widoczna.
Załącznik PIT-O

Na formularzu PIT/O wykazywane są odliczenia od dochodu (przychodu) oraz odliczenia od podatku. Formularz składają podatnicy rozliczający się na deklaracjach PIT‑28, PIT‑36, PIT-36L oraz PIT‑37.

Formularz PIT/O – zakładka 1

Po zaznaczeniu parametru Uzupełniam dane małżonka i wprowadzeniu numeru PESEL, automatycznie uzupełniana jest data urodzenia małżonka.

Wartości w pozycjach od 11 do 19,  25-31 oraz 38, 42 i 52 przenoszone są z kwot indywidualnych właściciela.

Pola dotyczące ulg z tytułu wychowywania dzieci są niedostępne do edycji, ponieważ nie dotyczą rozliczenia w formie ryczałtu.

Jeśli opis rodzaju dodatkowych ulg od przychodu i podatku został wprowadzony w kwotach do deklaracji podatnika, zostanie on przeniesiony na załącznik automatycznie.

Razem odliczenia od dochodu – wartość przenoszona jest na poz.  80 deklaracji PIT‑28,

Razem odliczenia od podatku – wartość przenoszona jest na poz. 191 deklaracji PIT‑28.

Pola w sekcji D muszą być uzupełnione ręcznie.

Formularz PIT/O – zakładka 2

Formularz PIT/O – zakładka 3

Formularz PIT/O – zakładka 4