Jak wykonać w programie korektę pliku JPK_V7?

Korektę Pliku JPK_V7 wykonujemy przy pomocy ikony Korekta Jej kliknięcie udostępnia do wyboru 3 opcje:

 • Korekta części deklaracyjnej i ewidencyjnej,
 • Korekta części ewidencyjnej,
 • Korekta części deklaracyjnej.

Wybór rodzaju korekty zależy od zmian jakie mają zostać wykazane. Jeżeli miała miejsce zmiana w rejestrze VAT wpływająca na wyliczenie deklaracji (np. dodanie nowego dokumentu) wówczas należy sporządzić korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Jeśli korekta ma dotyczyć np. wyłącznie terminu zwrotu podatku VAT, wówczas należy wybrać korektę części deklaracyjnej. W przypadku kiedy na dokumencie w ewidencji VAT zmianie uległy np. dane adresowe kontrahenta, które nie wpływają na kwoty wykazywane w części deklaracyjnej, wówczas wystarczy sporządzić korektę samej ewidencji.

W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, jeżeli podświetlony został plik za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, wówczas dostępna jest tylko opcja korekty części ewidencyjnej (pozostałe opcje korekty są nieaktywne). W pozostałych przypadkach wszystkie opcje korekty są aktywne.
Co zrobić, żeby kwoty wpisane ręcznie na deklaracji VAT-7 w poz. 36-39, 47-50 były wykazane w pliku JPK_VAT?

Aby kwoty, które zostały uzupełnione ręcznie na VAT-7 w poz. 36, 37, 38, 39 lub 47, 48, 49, 50 zostały uwzględnione w pliku JPK_VAT należy do rejestru VAT dodać odpowiedni dokument techniczny w rejestrze VAT.

Dokument taki nie musi posiadać żadnej pozycji, natomiast należy wybrać odpowiedni atrybut na zakładce JPK w sekcji JPK_VAT (jeden bądź więcej). Aby uwzględnić w pliku JPK_VAT kwoty wprowadzone w polach 36-39 należy do rejestru VAT sprzedaży wprowadzić dokument z atrybutem odpowiadającym polu na deklaracji VAT:

 • PODATEK OD SPISU (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury),
 • ZWROT ZA KASĘ FISKAL (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących),
 • WEWN.NAB.PALIW SILN. (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych),
 • WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN (Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu).

Natomiast aby uwzględnić w pliku JPK_VAT kwoty wprowadzone w polach 47-50 należy do rejestru VAT zakupu wprowadzić dokument z atrybutem odpowiadającym polu na deklaracji VAT:

 • KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych),
 • KOREKTA POZ. NABYĆ (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć),
 • VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 1),
 • VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 4).          

Po wybraniu atrybutu uzupełniamy jego wartość kwotą z odpowiadającego mu pola na deklaracji. W celu spełnienia wymagań wzorca dokumentu elektronicznego, należy uzupełnić numer dokumentu (np.: Dokument techniczny do deklaracji VAT-7 pod plik JPK_VAT). Zalecamy kontakt z Urzędem Skarbowym celem uzgodnienia jakie dane powinny się na tego typu dokumentach znaleźć. W przypadku korzystania z atrybutów VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ lub VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC należy na wprowadzonych dokumentach nie dodawać pozycji, natomiast uzupełnić numer dokumentu oraz wskazać kontrahenta jaki występował na fakturze, która ma zostać skorygowana.

Uwaga
Jeśli na deklaracji VAT-7 pola 38, 49 i 50 nie były uzupełniane ręcznie i zostały uzupełnione automatycznie (np. na podstawie zapisu korekcyjnego do rejestru VAT z załącznika VAT-ZD) to w takiej sytuacji nie wprowadzamy już dokumentów technicznych, ponieważ spowodowałoby to duplikację wartości w tych polach w pliku JPK_VAT.
Czy jest możliwość podpisywania plików JPK_VAT podpisem zaufanym z ePUAP?

Po prawidłowym wygenerowaniu pliku JPK_VAT, kliknij w Wyślij podpisem zaufanym”.

 

Krok 1 – Kliknij w Skopiuj link do schowka

Po skopiowaniu należy kliknąć w przycisk ‘Kliknij tutaj, aby przejść do strony logowania’.

Krok 2 – Otworzy się link: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym. Jeśli nie widzisz takiego okienka, to kliknij w link www.epuap.gov.pl/wps/portal. Na tej stronie w górnej części ekranu widoczny będzie tekst: „Masz firmę? Podpisz JPK_VAT podpisem zaufanym.” Wybierz: Podpisz Podpisem Zaufanym.

W przypadku otwarcia strony obywatel.gov.pl, kliknij w „Podpisz JPK_VAT”.

Następnie kliknij w „Wybierz plik z dysku

To co skopiowałeś w Kroku 1 wklej w polu „Nazwa pliku” (np. CTRL + V).

Po prawidłowym wczytaniu pliku JPK_VAT, kliknij w „Podpisz podpisem zaufanym”.

Pojawi się strona do logowania do profilu zaufanego. Należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła lub wykorzystując odpowiedni bank.

W sytuacji, gdy Profil Zaufany zakładany był za pomocą aplikacji bankowej, proces podpisywania pliku wygląda nieco inaczej. Użytkownik po wyborze opcji Podpisz podpisem zaufanym zobaczy swoje dane i ponownie wybiera Podpisz podpisem zaufanym.

Po tej operacji pojawi się okno potwierdzenia podpisania profilem zaufanym.

Po potwierdzeniu pojawi się informacja: ‘Twój dokument został poprawnie podpisany’. Po wykonaniu tych czynności za pomocą opcji „Zapisz” należy zapisać plik JPK_VAT na dysk.

Krok 3 – Kliknij Wybierz podpisany plik JPK.

Wybierz podpisany plik, który wcześniej zapisałeś.

Pojawi się komunikat: „Czy chcesz teraz wysłać podpisany plik?”

Wybór opcji „Tak” powoduje wysłanie pliku JPK, który otrzyma na liście status: Wysłano/Nie odebrano UPO.

Wybór opcji „Nie” powoduje, że plik na liście otrzyma status Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano, może on zostać wysłany później.

Wskazówka

 1. Plik JPK Comarch ERP Optima zapisuje w katalogu ustawionym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny. Każda firma ma swój katalog, a pliki przeznaczone do podpisu przez e-PUAP znajdują się w podkatalogu o nazwie ePUAP.
 2. Za pomocą podpisu zaufanego możemy równocześnie podpisać wyłącznie jeden plik JPK. Nie ma możliwości podpisywania wielu plików jednocześnie.
 3. Plik JPK podpisany podpisem zaufanym może zostać wysłany wyłącznie z tego komputera, na którym został skierowany do podpisu i podpisany.
 4. Po wybraniu opcji wysyłki pliku JPK o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano jest on od razu wysyłany. Nie ma konieczności ponownego podpisywania pliku JPK. Pliki o tym statusie można wysyłać seryjnie z listy.
 5. Usunięcie z listy pliku o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano – usuwa również plik z podkatalogu E‑PUAP.
 6. Pliku JPK o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano nie można wysłać za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przy próbie takiej wysyłki pojawia się komunikat błędu.
 7. Wysyłka pliku JPK za pomocą podpisu zaufanego nie jest dostępna z programu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Pobranie UPO zarówno dla plików podpisanych podpisem kwalifikowanym/niekwalifikowanym/zaufanym odbywa się po naciśnięciu ikony , która znajduje się na liście plików JPK.
Czy istnieje możliwość importu plików JPK_V7 do rejestrów VAT?

W wersji 2020.6.1 wprowadzono możliwość importu dokumentów z pliku JPK_V7. Funkcjonalność działa analogicznie jak w przypadku pliku JPK_VAT. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT po kliknięciu ikony .

W przypadku plików JPK_V7 nie są importowane do rejestru VAT występujące w pliku dokumenty techniczne wykazywane w polach P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury), P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących), P_35 (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) i P_36 (Podatek od wewn. Nabycia towarów art. 103 ust. 5aa), jak również P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych), P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć), P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) i P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy). W logu z operacji importu dla takich dokumentów pojawia się informacja: Dokument nie został zaimportowany ponieważ posiada wartości związane z dokumentami technicznymi w pliku JPK_V7.
Jeżeli w pliku JPK_V7 są uzupełnione kody JPK na dokumentach, to są one importowane na dokumenty w rejestrze VAT.
Czy istnieje możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT?

Od wersji 2018.1.1 w programie Comarch ERP została wprowadzona możliwość importu plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT. Po kliknięciu ikony  otwierane jest okno Import plików JPK_VAT do rejestrów:

Na oknie po kliknięciu ikony  . Wybór pliku należy wskazać źródłowy plik XML, z którego mają zostać importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku była zgodna z wymaganą przez Ministerstwo Finansów strukturą JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3). W przypadku wybrania niewłaściwego typu pliku pojawia się stosowne ostrzeżenie i import danych nie jest możliwy.

Kliknięcie ikony   Uruchom import powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VAT oraz zaznaczeniu rejestru sprzedaży i/lub rejestru zakupu do importu.

Wybranie opcji   Zamknij okno powoduje rezygnację z importu i zamknięcie okna.

Uwaga
Pliki JPK_VAT nie posiadają wszystkich potrzebnych informacji występujących na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego też przy imporcie przyjmowane są pewne uproszczenia np. co do formy płatności, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR, stanu dokumentu zwykły/wewnętrzny itp. W związku z tym po zaimportowaniu dokumentów należy zweryfikować ich poprawność. 

W razie potrzeby należy skorzystać z operacji seryjnych dostępnych bezpośrednio w rejestrach VAT.

 1. Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domyślnie ustawiane są odliczenia na TAK. Jeżeli więc na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT znajdowały się pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, wówczas do pliku zostaną wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje mające odliczenia na TAK. W przypadku odliczeń WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje są mnożone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży. W związku z tym wartość brutto na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie zawsze będzie się zgadzać z wartością brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT.
 2. W przypadku rejestrów sprzedaży VAT w kolumnie Uwzględniaj w proporcji ustawiane są domyślne wartości dla poszczególnych stawek VAT: 
  • Uwzględniaj – dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%
  • Tylko w mianowniku – dla stawki ZW
  • Nie uwzględniaj – dla stawki NP.
 3. W przypadku ustawionego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry rodzaju księgowości księga podatkowa, na pozycjach zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest kolumna KPiR Sprzedaż, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna 10.Towary.
 4. Jeżeli ustawiony jest rodzaj księgowości ewidencja ryczałtowa, na pozycjach zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest stawka dla ryczałtu 3,00%.
 5. Jeżeli w pliku JPK_VAT znajdowały się dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w polach: 36-39 i 47-50, a więc wynikające z zastosowania na dokumentach atrybutów JPK_VAT, pozycje te nie zostaną zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.

Uwaga
Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawidłowo ustawiona data rozliczenia w deklaracji VAT-7 jedynie w bazach, które za dany okres czasu rozliczają VAT metodą zwykłą. Jeśli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, wówczas należy ponownie zweryfikować datę uwzględnienia w deklaracji na poszczególnych dokumentach.

 
W jaki sposób można wygenerować plik JPK_V7?Od wersji 2020.6.1 plik JPK_V7 możemy wygenerować z poziomu zakładki JPK/Pliki JPK_V7 lub Rejestr VAT/Pliki JPK_V7 .
Po kliknięciu ikony Dodaj otwierane jest okno Eksport plików JPK_V7:

Po kliknięciu ikony Utwórz plik następuje wygenerowanie pliku JPK_V7 za wskazany okres. Wygenerowany plik składa się z dwóch części – deklaracyjnej i ewidencyjnej lub tylko jednej z nich.
W przypadku rozliczenia VAT miesięcznego i za trzeci miesiąc kwartału dla rozliczenia kwartalnego VAT otwierane jest okno z częścią deklaracyjną pliku:

W przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 za 2 pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną (bez części deklaracyjnej), natomiast plik za ostatni miesiąc kwartału zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Dla miesięcznego okresu rozliczania podatku VAT, pliki JPK_V7 zawierają obie części – deklaracyjną i ewidencyjną.
W związku z tym w przypadku kwartalnej metody rozliczania podatku VAT, jeżeli plik generowany jest za dwa pierwsze miesiące kwartału, po kliknięciu ikony Utwórz plik następuje od razu utworzenie części ewidencyjnej pliku JPK_V7 bez otwarcia formularza z częścią deklaracyjną.
Plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjną przed wysłaniem musi zostać zatwierdzony poprzez zaznaczenie na nim parametru Zablokuj deklarację przed zmianami.
Dlaczego w firmie rozliczającej zakupy strukturą sprzedaży dokumenty zakupu są w prawidłowej wysokości wykazane w deklaracji VAT-7 a do pliku JPK trafiają w całości?

Aby do pliku JPK_VAT przeszła tylko ta część z  faktury, która ma odliczenia warunkowo, należy podczas generowania pliku JPK_VAT zaznaczyć parametr „współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży” i wskazać taką wartość współczynnika jaka wskazywana jest na deklaracji VAT-7.