Komunikat: „Element element 'PozycjaUzytkownika’ w przestrzeni nazw …”

Komunikat

„Element element 'PozycjaUzytkownika’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element 'Kwoty’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'NazwaPozycji’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’.

pojawia się w przypadku, gdy użytkownik doda własną pozycję bez uzupełnienia jej nazwy. W takim przypadku należy uzupełnić nazwę pozycji lub usunąć pustą pozycję.
Błąd: [Nazwa zestawienia] – Wskazany plik XML nie zawiera zestawienia księgowego w formacie określonym przez Comarch lub zestawienie nie zostało przeliczone lub nie zawiera kolumny Bieżący okres i/lub Bilans otwarcia.

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku Importuj w przypadku gdy:

  • w zestawieniu księgowym dostępnym w programie Comarch ERP Optima nie dodano kolumny Bilans otwarcia, Poprzedni Okres lub Bieżący okres. W takim przypadku użytkownik powinien z poziomu programu Comarch ERP Optima otworzyć formularz odpowiedniego zestawienia księgowego i na zakładce Kolumny dodać kolumnę: Bilans otwarcia i/lub Poprzedni okres i/lub Bieżący okres.
  • w programie Comarch ERP Optima nie przeliczono wskazanego do importu zestawienia księgowego. W takim przypadku użytkownik powinien w programie Comarch ERP Optima przeliczyć odpowiednie zestawienie księgowe za pomocą przycisku pioruna.Nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól.

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku  Zapisz i waliduj ze schemą MF w przypadku, gdy w e-Sprawozdaniu Finansowym:

  • nie uzupełniono którejś z sekcji: Wprowadzenie, Pozostałe Noty (przynajmniej jedna nota podpięta w postaci pliku np. pdf).
  • do sekcji Pozostałe noty dodano plik, którego nazwa którego zawiera mniej niż 4 znaki lub więcej niż 55 znaków, polskie litery i/lub znaki różne od a-z, A-Z, ’. ’, ’ – ’, ’ _ ’.

Po naciśnięciu opcji Szczegóły pojawia się informacja, jakie wymagane pola nie zostały uzupełnione lub informacja o błędnej nazwie pliku.
Błąd: [Nazwa zestawienia] – Typ sprawozdania finansowego wymaga, aby wszystkie wartości były liczbami całkowitymi.

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku Importuj w przypadku gdy podczas tworzenia e-Sprawozdania Finansowego wskazano w polu Wartości w sprawozdaniu opcję: W tysiącach złotych. Wówczas użytkownik powinien w aplikacji Comarch e-Sprawozdania dodać nowe e-Sprawozdanie Finansowe i w drugim kroku kreatora wskazać w polu Wartości w sprawozdaniu opcję: W złotych i groszach.
Komunikat: „Element DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:KRS jest nieprawidłowy. Wartość ‚111111111’ jest nieprawidłowa…”

Komunikat

„Element http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:KRS’ jest nieprawidłowy. Wartość ‚111111111’ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych ‚http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/:TNrKRS’ – Błąd ograniczenia elementu Pattern. Błąd ograniczenia elementu Pattern.”

Powyższy komunikat pojawia się w przypadku gdy:

  • użytkownik w sekcji Ogólne uzupełni nieprawidłowy numer KRS (aplikacja Comarch e-Sprawozdania do wersji 2020.1.1),
  • użytkownik po naciśnięciu przycisku Importuj próbuje zaimportować plik z uzupełnionym nieprawidłowym numerem KRS (aplikacja Comarch e-Sprawozdania od wersji 2021.0.0).Komunikat: „Element element 'P_7′ w przestrzeni nazw …”

Komunikat

„Element element 'P_7′ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaMalaWZlotych’ ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element 'NazwaPozycji’ w przestrzeni nazw 'http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’.”

pojawia się w przypadku, gdy użytkownik w sekcji Wprowadzenie w części Informacje uszczegóławiające doda pustą pozycję (bez uzupełniania jej nazwy). W takim przypadku należy uzupełnić Nazwę pozycji lub usunąć tę pustą pozycję za pomocą przycisku  (jeżeli jest ona zbędna).
Komunikat: Stwierdzono niezgodności kwot powiązanych zestawień. Czy pomimo to chcesz zatwierdzić sprawozdanie?

Komunikat „Stwierdzono niezgodności kwot powiązanych zestawień. Czy pomimo to chcesz zatwierdzić sprawozdanie?” może pojawić się podczas zatwierdzenia e-Sprawozdania. Sprawdzana jest wówczas poprawność kwot zawartych w raporcie. Jeśli zostaną wykryte niezgodności, to zostaną one wyszczególnione w treści komunikatu. Użytkownik może wrócić do sprawozdania i dokonać zmian, ewentualnie zaakceptować komunikat, pozostawić niezgodności i podpisać sprawozdanie.