1

Błąd „Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]”.

W menu Księgowość> Zestawienia księgowe trzeba edytować ikoną lupy wybrane zestawienie i na zakładce 2. Kolumny zdefiniować (dodać) nagłówki kolumn zestawienia (tj. nazwy oraz okres).
Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym.

Dany dekret został rozrachowany z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Rozrachunki. Aby zmienić kwotę na dekrecie należy usunąć rozrachunek z Listy rozrachunków z drugiej zakładki Rozrachowane lub z poziomu dekretu z zakładki drugiej Rozrachunki.
Komunikat ID 30407 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone dekrety na dzień wskazany w polu „Data dokumentu” i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu „Data dokumentu”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dekrety, których termin płatności minął.
Komunikat ID 30402 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie”.

Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozliczone lub częściowo rozliczone po terminie płatności.
Pytanie (35006) „Dokumenty wystawiane w module Handel mogą zostać automatycznie przeniesione do rejestrów VAT. Czy chcesz aby przenoszenie odbywało się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów?

Komunikat pojawia się dla operatora  będącego Administratorem podczas zatwierdzania Faktur Zakupu/ Dokumentów Wewnętrznych Zakupu jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT.

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zaznaczenie w Konfiguracji parametru Automatyczne przenoszenie dokumentów z Handlu do rejestrów VAT i pojawienie się okna z wyborem rejestru, do którego ma być przenoszony dany rodzaj dokumentu.

Wybór opcji Nie skutkuje tym, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu. Wybór opcji Nie i zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że dokumenty nie będą automatycznie przenoszone do rejestru VAT i komunikat nie pojawi się ponownie podczas zatwierdzania kolejnego dokumentu.

Komunikat pojawia się  w następujących przypadkach:

  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano nie lub
  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano księgowość lub
  • Jeżeli pobrano moduł Faktury lub Handel lub Handel Plus i w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona wskazano sprzedaż/płace oraz zaznaczono parametr Eksport faktur VAT z rejestrów VAT.

 
Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży, na którym dokonano zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS, jak również po zmianie prefiksu kraju na zakładce [OSS], jeżeli dodano pozycję w stawce nieobowiązującej w kraju wskazanym na zakładce [OSS]. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.
Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS.

Komunikat zostaje wyświetlony w momencie dodawania nowej pozycji na zakładce Ogólne na dokumencie Rejestru VAT Sprzedaży. Komunikat pojawia się po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz wybraniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS, który nie należy do kraju unijnego.