1

Komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7.

Komunikat „Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7” pojawia się podczas próby księgowania dokumentu technicznego, który został utworzony do zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży, jeśli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. W przypadku Księgi podatkowej na takim dokumencie jako kolumna do księgowania ustawiana jest opcja Nie księgować.

Dokument techniczny jest tworzony podczas przenoszenia zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży do rejestru VAT z datą sprzedaży od 1 października 2020 r. W takim przypadku oprócz przeniesienia samej Faktury z typem dokumentu FP, dodatkowo automatycznie tworzony jest dokument techniczny z typem dokumentu RO. Tym samym dokument zostaje uwzględniony w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 oraz jest ujęty w raporcie miesięcznym sprzedaży fiskalnej. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny.
Komunikat ID 26159 „Nie można usunąć bieżącego okresu obrachunkowego”.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość kontowa należy zmienić okres obrachunkowy na inny niż ten, który ma zostać usunięty.
Komunikat ID 26101 „Nie można przeliczyć deklaracji. Na serwerze brak bazy danych wskazanej w kwotach do deklaracji.”

W takiej sytuacji należy przejść do formularza właściciela (z poziomu Ogólne/Inne/ Właściciele) na Listę kwot deklaracji właściciela (dostępną pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji) i sprawdzić w danym roku, czy w którymś miejscu (na zakładkach Dz. gospodarcza, Strefa, Najem) jest zaznaczony parametr Pobieraj dane z bazy danych i wybrana jest baza, która została usunięta z serwera.
Komunikat ID 20077 „Czy chcesz zamknąć zapisy księgowe do dnia RRRR-MM-DD?”

Zamknięcie zapisów księgowych w KPiR powoduje zablokowanie możliwości dodawania zapisów do księgi z datą wcześniejszą niż data zamknięcia zapisów. Aby dodać zapis do księgi z datą wcześniejszą od daty zamknięcia zapisów (np. 30-06) należy zamknąć zapisy z wcześniejszym dniem (np. 31-05). W tym celu należy wyświetlić zapisy w księdze w wybranym dniu/miesiącu (np. miesiąc 05) i nacisnąć ikonę książki.
Nie można usunąć konta posiadającego zapisy księgowe.

Nie można usunąć konta, na którym istnieją zapisy. W celu usunięcia konta należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Pytanie „Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i Kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć?”.

Jeżeli dla danego właściciela ma być wyliczana zaliczka na PIT-36L/ Deklaracja roczna PIT-36L to należy zaznaczyć parametr „Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)”.
Zaakceptowanie wyświetlonego komunikatu przeniesie użytkownika na Kwoty indywidualne właściciela, gdzie należy zaznaczyć ten parametr, wypełnić odpowiednie kwoty i zapisać formularz
Komunikat ID 26171 „W zapisie wymagane jest bilansowanie cząstkowe”.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj bilansowanie cząstkowe zapisów księgowych” . Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy zapisie polecenia księgowania wielopozycyjnego uruchamiany jest mechanizm kontrolny, sprawdzający czy istnieje jednoznaczne powiązanie pomiędzy zapisami po stronie Winien i Ma. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nie można zapisać dekretu, na którym istnieje więcej niż po jednym księgowaniu jednostronnym równocześnie po obu stronach. Księgowanie jest traktowane jako poprawne, jeśli: wszystkie pozycje są dwustronne; istnieje jedno księgowanie jednostronne po Wn i dowolna ilość po Ma (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne); istnieje jedno księgowanie jednostronne po Ma i dowolna ilość po Wn (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne).