1

Błąd „Błędna definicja schematu księgowego. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego])”. Błąd składni SELECT

Pojawienie się komunikatu świadczy o błędach w konstrukcji schematu. Najczęściej pojawia się w sytuacji gdy np. usuniemy z makra znak @ w polu Kwota, Warunek; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni zapominając o znaku AND lub OR na końcu; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni i usuniemy ’ dotyczący poprzedniego warunku; usuwamy jeden z warunków, a nie usuniemy łącznika AND lub OR, tak, że w rezultacie mamy obok siebie 2 łączniki (np. @KategoriaOgolna =’KOSZTY’ OR OR @KategoriaOgolna =’KOSZTY INNE’); gdy mamy kilka makr (@Dokument+’ '+@TypWyplaty) w opisie i usuniemy + bądź ’; Przykładowo: W schemacie do księgowania raportów kasowych/bankowych, w polu kwota brakuje znaku @, w momencie sprawdzania poprawności schematu pojawi się komunikat: Błędna definicja schematu księgowego. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego]). Błąd składni SELECT. 
Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?

W celu poprawnego wyliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy należy w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach.

W przypadku zaliczek na PIT-36/PIT-36L należy w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach dla wszystkich źródeł przychodu (tj. na zakładkach 4. Dz. gospodarcza, 5. Strefa, 6. Najem).

Dodatkowa informacja: W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1 lub 100.00/100). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w pierwszym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.
Komunikat ID 20077 „Czy chcesz zamknąć zapisy księgowe do dnia RRRR-MM-DD?”

Zamknięcie zapisów księgowych w KPiR powoduje zablokowanie możliwości dodawania zapisów do księgi z datą wcześniejszą niż data zamknięcia zapisów. Aby dodać zapis do księgi z datą wcześniejszą od daty zamknięcia zapisów (np. 30-06) należy zamknąć zapisy z wcześniejszym dniem (np. 31-05). W tym celu należy wyświetlić zapisy w księdze w wybranym dniu/miesiącu (np. miesiąc 05) i nacisnąć ikonę książki.
Komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7.

Komunikat „Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7” pojawia się podczas próby księgowania dokumentu technicznego, który został utworzony do zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży, jeśli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. W przypadku Księgi podatkowej na takim dokumencie jako kolumna do księgowania ustawiana jest opcja Nie księgować.

Dokument techniczny jest tworzony podczas przenoszenia zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży do rejestru VAT z datą sprzedaży od 1 października 2020 r. W takim przypadku oprócz przeniesienia samej Faktury z typem dokumentu FP, dodatkowo automatycznie tworzony jest dokument techniczny z typem dokumentu RO. Tym samym dokument zostaje uwzględniony w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 oraz jest ujęty w raporcie miesięcznym sprzedaży fiskalnej. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzedaży, z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7 oraz z zaznaczonym parametrem wewnętrzny.
Nie można usunąć konta posiadającego zapisy księgowe.

Nie można usunąć konta, na którym istnieją zapisy. W celu usunięcia konta należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Pytanie „Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i Kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć?”.

Jeżeli dla danego właściciela ma być wyliczana zaliczka na PIT-36L/ Deklaracja roczna PIT-36L to należy zaznaczyć parametr „Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)”.
Zaakceptowanie wyświetlonego komunikatu przeniesie użytkownika na Kwoty indywidualne właściciela, gdzie należy zaznaczyć ten parametr, wypełnić odpowiednie kwoty i zapisać formularz
Komunikat ID 26171 „W zapisie wymagane jest bilansowanie cząstkowe”.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj bilansowanie cząstkowe zapisów księgowych” . Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy zapisie polecenia księgowania wielopozycyjnego uruchamiany jest mechanizm kontrolny, sprawdzający czy istnieje jednoznaczne powiązanie pomiędzy zapisami po stronie Winien i Ma. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nie można zapisać dekretu, na którym istnieje więcej niż po jednym księgowaniu jednostronnym równocześnie po obu stronach. Księgowanie jest traktowane jako poprawne, jeśli: wszystkie pozycje są dwustronne; istnieje jedno księgowanie jednostronne po Wn i dowolna ilość po Ma (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne); istnieje jedno księgowanie jednostronne po Ma i dowolna ilość po Wn (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne).