1

Komunikat ID 26101 „Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla deklaracji. Proszę podać właściwy urząd skarbowy w Konfiguracji -> Firma -> Dane firmy -> Deklaracje.”

W menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje należy określić urząd skarbowy właściwy dla danego rodzaju deklaracji, a następnie ponownie przeliczyć deklarację i zapisać formularz. Lista Urzędów Skarbowych dostępnych w programie definiowana jest w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy na zakładce pierwszej.
Komunikat ID 30162 „Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy na dokumencie BO zostanie wybrana opcja Inicjalizuj bilans otwarcia a poprzedni rok obrachunkowy nie został jeszcze zamknięty. Odpowiedź twierdząca spowoduje, że zostaną zaimportowane dane ale mogą być one niekompletne, dlatego też należy po imporcie sprawdzić je z saldami kont na koniec poprzedniego okresu obrachunkowego. Aby komunikat się nie pojawiał należy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe, na formularzu poprzedniego okresu obrachunkowego, z którego program ma przenieść salda jako BO – zaznaczyć parametr „Zamknięty”. Na formularzu okresu obrachunkowego można zaznaczyć parametr „Zamknięty” jeżeli wszystkie zapisy w tym okresie obrachunkowym zostały przeniesione z bufora księgowego do księgi głównej oraz zatwierdzony jest dokument BO (odznaczony parametr „bufor”).

Jak zamknąć poprzedni okres obrachunkowy znajdziesz tutaj.
Miesiąc [miesiąc] roku [rok] jest poza okresem obrachunkowym.

Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Inny”, a zakres dat w polach „Data od” i „Data do” nie należy do żadnego okresu obrachunkowego wprowadzonego do programu bądź wybrano „Poprzedni miesiąc” i również nie ma okresu obrachunkowego, do którego należałby dany miesiąc.
Komunikat ID -2147217900 „Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją dokumenty bilansu otwarcia w buforze”.

Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy zatwierdzić dokument BO (z menu Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO należy na formularzu dokumentu BO odznaczyć parametr „Bufor”).
Nie można księgować „na czysto” w okresie, w którym występują zapisy w buforze.

Nie można wprowadzić zapisu „na czysto” z datą późniejszą niż pierwszy zapis w buforze ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
Błąd weryfikacji statusu VAT – Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.

Komunikat pojawia się podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokumentów, na których wybrano podmiot inny niż kontrahent.
Ostrzeżenie ID 30687 Dokument dotyczy deklaracji VAT-7/JPK_V7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.

W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/ plik JPK_V7  wskazana została opcja blokada. Zmiany może dokonać wyłącznie operator z uprawnieniami administratora.