1

Komunikat ID 26008 „Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku”.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Dzienniki, na formularzu dziennika na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma założony zakaz do wykonywania określonej operacji.
Komunikat ID -2147217900 „Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)”.

Aby usunąć dokument z rejestru VAT lub remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.
Komunikat ID -2147217900 „Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej”.

Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.
Komunikat ID 26152 „Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT”, dostępny z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry.”

Dokumenty wewnętrzne można wygenerować w module Handel/Faktury. W celu wygenerowania faktury wewnętrznej, z poziomu Rejestru VAT, do faktury pochodzącej z modułu FA należy w menu System/Konfiguracja firmy/Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT”.
Komunikat ID 26100 „Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji”.

Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).
Błąd „Brak poprzedniego okresu obrachunkowego”.

Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.
Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia].

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do zestawienia, którego nie ma w programie. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.