1

Pytanie ID 30610 „Istnieje już aktywny schemat o symbolu […]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat […] jako nieaktywny”?

Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.
Komunikat ID 24121 „Płatności zostały ręcznie skorygowane. Czy przeliczyć ponownie wszystkie płatności zgodnie z domyślnymi ustawieniami dla pracownika?”

Pytanie wyświetlane po usunięciu zaznaczenia parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” bądź uruchomieniu funkcji „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna). Odpowiedź „Tak” spowoduje ponowne wyliczenie płatności zgodnie ze schematem zadeklarowanym w danych kadrowych pracownika – zostaną usunięte wszystkie ręczne zmiany w płatnościach w wypłacie. Odpowiedź „Nie” pozostawi listę płatności bez zmian.
Komunikat ID 24154 „Pracownik posiada naliczone kwoty na liście bilansów otwarcia za ten sam okres deklaracji. Naliczenie tej wypłaty może spowodować błędne rozliczenie składek ZUS i podatków.”

Informacja pojawia się w momencie naliczania wypłaty dla pracownika, dla którego istnieje chociaż jedna wypłata na liście płac typu Bilans otwarcia. Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkich w bazach po migracji danych do programu Comarch ERP Optima.
Komunikat ID 24067 „Nie zaznaczono pracowników”

W celu wykonania żądanej operacji należy wcześniej zaznaczyć pracowników. Operacje seryjne wymagają zaznaczenia pracowników na liście.
Pytanie 24454. „Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym adresie e-mail dla usługi Comarch HRM. Adres e-mail musi być unikalny. Czy chcesz zobaczyć dane znalezionego pracownika (-ów)?”

Od wersji 2020.6.1 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Komunikat pojawia się w momencie zapisywania formularza Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM, jeśli wpisany adres e-mail został już przypisany innemu pracownikowi. Wybranie opcji „Tak” spowoduje wyświetlenie danych pracownika, u którego wpisany adres e-mail jest już wykorzystywany. Wybranie opcji „Nie” wróci Użytkownika do okna Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM bez zapisu. Adresy e-mail dla poszczególnych pracowników na potrzeby Comarch HRM muszą być unikalne.
Wskazane dziecko ukończyło już 2 lata na dzień zakończenia nieobecności. Urlop ojcowski przysługiwał do dnia……….. Czy chcesz kontynuować

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza nieobecności Urlop ojcowski w sytuacji, gdy zostanie on udzielony na dziecko, które na dzień zakończenia nieobecności ukończy 2 lata. Program weryfikuje, czy dziecko nie ukończyło 2 lat i pracownik ma jeszcze prawo do urlopu.

 
Pytanie(24461) „Zmieniono dane wpływające na limit urlopu. Czy zapisać zmiany i przeliczyć limit urlopu?

Komunikat występuje w przypadku zmiany danych wpływających na limit urlopu wypoczynkowego np. zmiany etatu lub wprowadzenie daty zwolnienia. W przypadku wybrania opcji ‘Tak’ dane pracownika zostaną zapisane i dodatkowo automatycznie zostanie przeliczony limit urlopu.