Jak sprawdzić w jaki sposób została ustalona liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego wykazanych na deklaracji ZUS IWA?

W programie jest dostępny raport pomocniczy do deklaracji ZUS IWA zawierający informację o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego z naliczonymi wypłatami w poszczególnych miesiącach wskazanego roku oraz o średniej miesięcznej liczbie ubezpieczonych. Wydruk jest dostępny z poziomu Listy pracowników w Kadrach po wybraniu z menu Wydruk danych (lub Podgląd wydruku) / Wydruki kadrowe / Raport pomocniczy – IWA.
W jaki sposób wygenerować deklarację IFT-1 dla pracownika?

Przed utworzeniem deklaracji IFT-1 należy uzupełnić na formularzu danych kadrowych pracownika, w zapisie aktualnym na ostatni dzień roku, za który generowana jest deklaracja, dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania wraz ze wskazaniem kodu kraju zamieszkania wymagane na deklaracji. Dodatkowo na zakładce Nr ident./podatki należy zaznaczyć parametr Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent) oraz wskazać Rodzaj numeru identyfikacyjnego i Zagraniczny rodzaj nr identyfikacyjny podatnika. Deklarację IFT-1 tworzy się z poziomu Listy pracowników w Kadrach po ustawieniu się na danym pracowniku i wybraniu opcji Deklaracje PIT dostępnej przy przycisku Deklaracje pracownika. Na liście deklaracji pracownika wskazujemy rodzaj deklaracji (IFT-1/IFT-1R) oraz okres, za który chcemy ją utworzyć. Za pomocą dodajemy formularz deklaracji i ją przeliczamy. Deklarację IFT-1 można także utworzyć seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą przycisku Deklaracje seryjne.
Jakie dane należy uzupełnić, aby utworzyć PIT-11 dla nierezydenta?

Na formularzu danych kadrowych pracownika w zapisie aktualnym na ostatni dzień roku, za który generowana jest deklaracja, należy uzupełnić dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania wraz ze wskazaniem kodu kraju zamieszkania. W przypadku nierezydentów na deklaracji PIT-11 należy podać kraj inny niż Rzeczpospolita Polska oraz adres zamieszkania za granicą. Kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania. Na zakładce Nr ident./podatki należy zaznaczyć parametr Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent) oraz wskazać Rodzaj numeru identyfikacyjnego i Zagraniczny rodzaj nr identyfikacyjny podatnika. Na deklaracji PIT-11 pracownik nierezydent powinien mieć podane dwa numery identyfikacyjne: polski oraz zagraniczny.
Jak wygenerować PIT-11 dla pracownika poniżej 26 roku życia w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku w trakcie roku?

W Comarch ERP Optima dla osób poniżej 26 roku życia korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek naliczany jest od następnego miesiąca deklaracji po przekroczeniu limitu 85 528 zł. W miesiącu osiągnięcia limitu całe wynagrodzenie traktowane jest jako zwolnione i w związku z tym zaliczka podatku nie jest pobierana.

Na deklaracji PIT-11 w części G informacja o przychodach zwolnionych (pola 86, 87, 88) zostanie wykazany przychód tylko do limitu 85 528,00, natomiast nadwyżka ponad limit zostanie automatycznie ujęta w części E wiersz 2 lub 6 w zależności od rodzaju przychodu pracownika.

Składki społeczne oraz zdrowotna naliczone od wynagrodzenia przysługującego w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia, zostaną potraktowane jako składki od wynagrodzenia zwolnionego i w całości wykazane w polach 71 i 74. W związku z tym na deklaracji PIT-11 należy dokonać edycji kwot tych składek. W polach 70 i 73 należy dodatkowo ująć składki społeczne i zdrowotne od nadwyżki wynagrodzenia ponad 85 528 zł  z miesiąca przekroczenia limitu, natomiast w polach 71 i 74 wykazać składki społeczne i zdrowotne tylko od przychodu do wysokości limitu zwolnienia
Czy można seryjnie wstawić święta w kalendarzach dla wskazanych firm?

Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe można seryjnie wstawić święta we wskazanych firmach. Po zaznaczeniu firm w Operacjach seryjnych w części Płace i Kadry należy wybrać opcję Wstawianie świąt. Użytkownik może zdecydować, czy święta mają być wstawione do wszystkich kalendarzy, czy tylko do kalendarza Standard.
Czy można seryjnie naliczyć deklaracje PIT-11 dla pracowników ze wskazanych firm?

Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe można seryjnie naliczyć deklaracje PIT-11 we wskazanych firmach. Po zaznaczeniu firm w Operacjach seryjnych w części Deklaracje/Zaliczki należy wybrać opcję Deklaracje PIT/CIT. Na liście deklaracji należy wskazać PIT-11. Wyliczenie deklaracji dotyczyć będzie wszystkich pracowników/zleceniobiorców posiadających naliczoną co najmniej jedną wypłatę(w tym znajdującą się w „buforze”, tzw. otwartej liście płac) w zadanym roku. Podczas wyliczania deklaracji PIT-11 pod uwagę jest brany rok kalendarzowy wskazany w panelu Baz Danych. Do deklaracji PIT-11 automatycznie dołączany jest Załącznik PIT-R pod warunkiem, iż pracownik posiada w trakcie roku naliczone wynagrodzenie z odpowiednim typem wypłaty. Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe jest także możliwość seryjnego zablokowania deklaracji PIT-11, wysłania ich do systemu e-Deklaracje, odebrania UPO oraz wydruku deklaracji oraz UPO.
Czy istnieje możliwość wydrukowania PIT-4R?

Deklaracja PIT-4R dostępna jest z poziomu Płace i Kadry / Zaliczki na PIT-4R. W oknie 'Lista zaliczek na PIT-4R’, przy przycisku plusa należy rozwinąć menu dostępnych opcji i wybrać ‘Deklaracja PIT-4R’ w odpowiedniej wersji. Dane do deklaracji zostaną pobrane z zapisanych w bazie raportów pomocniczych PIT-4. Aby kwoty na wydruku były poprawne, muszą być przeliczone i zapisane deklaracje PIT-4 za poszczególne miesiące danego roku. Po przeliczeniu deklaracji zapisujemy ją za pomocą przycisku dyskietki. Wydruk dostępny jest z poziomu Formularza deklaracji.