1

Jak wystawić dla pracownika będącego emerytem/rencistą zaświadczenie o przychodach?

Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty zawiera informacje o przychodach osiągniętych przez pracownika będącego emerytem/rencistą we wskazanym okresie. Aby na wydruku pojawiły się dane, pracownik musi mieć naliczone wypłaty z kodem tytułu ubezpieczenia wskazującym na to, że jest to pracownik mający prawo do renty bądź emerytury. Wydruk jest dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika. Po otwarciu formularza pracownika należy wybrać z menu Wydruk danych (lub Podgląd wydruku) / Wydruki płacowe / Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty.
Jak wygenerować PIT-11 dla pracownika poniżej 26 roku życia w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku w trakcie roku?

W Comarch ERP Optima dla osób poniżej 26 roku życia korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek naliczany jest od następnego miesiąca deklaracji po przekroczeniu limitu 85 528 zł. W miesiącu osiągnięcia limitu całe wynagrodzenie traktowane jest jako zwolnione i w związku z tym zaliczka podatku nie jest pobierana.

Na deklaracji PIT-11 w części G informacja o przychodach zwolnionych (pola 86, 87, 88) zostanie wykazany przychód tylko do limitu 85 528,00, natomiast nadwyżka ponad limit zostanie automatycznie ujęta w części E wiersz 2 lub 6 w zależności od rodzaju przychodu pracownika.

Składki społeczne oraz zdrowotna naliczone od wynagrodzenia przysługującego w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia, zostaną potraktowane jako składki od wynagrodzenia zwolnionego i w całości wykazane w polach 71 i 74. W związku z tym na deklaracji PIT-11 należy dokonać edycji kwot tych składek. W polach 70 i 73 należy dodatkowo ująć składki społeczne i zdrowotne od nadwyżki wynagrodzenia ponad 85 528 zł  z miesiąca przekroczenia limitu, natomiast w polach 71 i 74 wykazać składki społeczne i zdrowotne tylko od przychodu do wysokości limitu zwolnienia
Czy w Comarch ERP Optima można wydrukować seryjnie deklaracje PIT pracowników?

W programie Comarch ERP Optima można drukować seryjnie deklaracje PIT pracowników na dwa sposoby: z poziomu kadr oraz z listy deklaracji PIT pracowników.

Z poziomu listy pracowników (Płace i Kadry/Kadry) należy zaznaczyć Pracowników i wybrać Wydruk danych lub Podgląd wydruku. Następnie wybieramy Wydruki seryjne PIT-ów (do wyboru wg nazwisk i akronimu) oraz wskazujemy właściwą deklarację.

Wydruki seryjne deklaracji PIT można wygenerować także z poziomu Płace i Kadry / Deklaracje PIT pracowników. W tym przypadku należy najpierw wskazać odpowiednią deklarację z listy, zaznaczyć pracowników i wybrać Wydruk danych bądź Podgląd wydruku.

Warto odnotować, że drugi sposób umożliwia także wydruk seryjny UPO.
Podczas eksportu e-Deklaracji / importu UPO pojawia się komunikat o błędzie. Co może być przyczyną komunikatu?

Komunikaty te związane są głównie z nieuzupełnieniem danych wymaganych przez system e-Deklaracji. W przypadku deklaracji płacowych częstym powodem jest również brak podpisu z ważnym upoważnieniem. Wymagane jest zatem złożenie wcześniej, we właściwym urzędzie skarbowym wniosku UPL-1 (upoważnienia do składania deklaracji).

Najczęściej spotykane komunikaty zostały opisane w biuletynie technicznym OPT056 Eksport e-Deklaracji .

Jeżeli po wysłaniu e-Deklaracji z programu Comarch ERP Optima na serwer Ministerstwa Finansów nie można pobrać UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), wówczas należy wejść na niniejszą stronę i odszukać UPO wpisując numer referencyjny deklaracji.
Czy na deklaracji PIT dla pracownika można umieścić jego NIP lub podać adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania?

Aby wykazać adres zamieszkania lub numer NIP pracownika na deklaracji PIT należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika i na zakładce 2 Nr. Ident./podatki zaznaczyć:

Jeżeli wykazujemy numer NIP zamiast PESEL – parametr NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT 

Jeżeli wykazujemy adres zamieszkania – Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT. Adres zamieszkania należy uzupełnić w dodatkowych danych kadrowych, które są dostępne po rozwinięciu menu przy ikonie  .
Co może być przyczyną ‘błędu krytycznego’ zgłaszanego podczas importu deklaracji ZUS IWA do programu Płatnik?

Najczęstszą przyczyną ‘błędu krytycznego’ jest brak uzupełnionego rodzaju działalności według PKD. W dokumencie ZUS IWA przesyłanym do najnowszej wersji programu Płatnik w przypadku braku tego numeru, podczas importowania deklaracji program Płatnik zgłasza komunikat ‘Wystąpił błąd krytyczny podczas wykonywania pracy kreatora. Wystąpił błąd podczas parsowania KEDU…’, a w dalszej treści komunikatu występuje ciąg ‘p1’, oznaczający nazwę brakującego pola na importowanej deklaracji.
Brakujący numer PKD należy w programie Comarch ERP Optima uzupełnić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON a następnie ponownie przeliczyć i wyeksportować deklarację IWA. 
Gdzie wprowadzić informację, że firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków w imieniu ZUS?

Decyduje o tym parametr Licz zasiłki ZUS, dostępny z poziomu System /Konfiguracja /Firma /Płace /Zobowiązania wobec ZUS/PFRON. Jeżeli użytkownik ma prawo naliczać i wypłacać w imieniu ZUS zasiłki, parametr należy zaznaczyć. W pozostałych przypadkach pozostawiamy pole niezaznaczone.