Charakterystyka Modułu Płace i Kadry

Przeznaczenie programu

Moduł Płace i Kadry systemu Comarch ERP Optima to nowoczesny program realizujący wszystkie niezbędne funkcje kadrowo – płacowe w małych i średnich firmach (zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców), jak również w dużych przedsiębiorstwach, o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz złożonym sposobie naliczania wynagrodzeń (moduł Płace i Kadry Plus).

Powstał on na bazie wieloletnich doświadczeń Comarch nabytych we wdrażaniu programów rodziny Comarch Klasyka, Comarch Klasyka Plus. Sprawdzone w Comarch Klasyka rozwiązania oparto o najnowszą technologię. W efekcie powstał przyjazny użytkownikowi program na miarę XXI wieku.

Program obejmuje obsługę działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności program może być wzbogacony o dodatkowe funkcje skonfigurowane przez użytkownika. System został zaprojektowany tak, aby jego działanie można było dostosować do zmieniających się przepisów.

Menu moduły Płace i Kadry składa się z 6 grup:

Kadry – zawierają dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny i przysługujących im zasiłkach, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, dodatki, akordy, zawarte umowy cywilnoprawne, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, składek pracownika i pracodawcy w ramach PPK  oraz dane podatkowe: progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Wszelkie zapamiętywane w danych kadrowych pracownika zmiany tworzą historię jego etatu. Grupę tworzą dwa przyciski: Kadry oraz Nowy pracownik.

Wypłaty – grupę tworzą dwa przyciski: Listy płac oraz Wypłaty pracowników. Listy płac służą definiowaniu dokumentów typu listy płac, pozwalają na ustalenie: okresu – za jaki naliczane będą wypłaty, daty wypłaty oraz miesiąca deklaracji. Wypłaty pracowników wykorzystują odpowiednie informacje zawarte w części kadrowej systemu. Naliczanie wypłat pracowników nie wymaga od użytkownika szczególnej wiedzy informatycznej, a jedynie wiedzy specjalistycznej. W programie dostępne są standardowe algorytmy pozwalające na łatwą konfigurację systemu wynagrodzeń.

Deklaracje – grupę tworzą przyciski: Pliki KEDU, Deklaracje ZUS rozliczeniowe, Deklaracje roczne IWA, Deklaracje roczne ZSWA, Zaliczki na PIT-4R, Podatek na PIT-8AR, Deklaracje PIT pracowników oraz Deklaracje PFRON oraz Deklaracje PPK.

Słowniki – są to modyfikowane przez użytkownika słownikowe listy stanowisk i funkcji, kody zawodów i in.

Strukturastruktura organizacyjna, dostępna w wersji Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus pozwala na zorganizowanie kadr tj. założeniu wydziałów, lokalizacji, projektów.

PKZPkasy zapomogowo – pożyczkowe, funkcjonalność dostępna w wersji Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Charakterystyczne dla dużych jednostek budżetowych i zakładów sprywatyzowanych.

Moduł Płace i Kadry w systemie Comarch ERP Optima

Moduł Płace i Kadry jest częścią składową systemu Comarch ERP Optima. Współpracuje on przede wszystkim z modułami:

KASA/BANK – gdzie są ujmowane wszelkie zagadnienia związane z przepływem środków pieniężnych w firmie. Moduł KASA/BANK musi „wiedzieć” o każdym zdarzeniu finansowym (np. wypłata), które ma miejsce w przedsiębiorstwie. Tylko wtedy jest w stanie zarządzać finansami i generować kompletny obraz finansowy firmy (stan przeszły, bieżący i prognozy). Do Preliminarza płatności trafiają przyszłe płatności. Na poziomie tego modułu użytkownik dokonuje rozliczeń i drukuje przelewy bankowe.

Książka Przychodów i Rozchodów – gdzie księgowane są listy płac wskazane przez użytkownika.

Księga Handlowa – gdzie, zgodnie z ustalonymi schematami księgowymi księgowane są wskazane listy płac.
Pakiet Mobilności – jak rozliczyć wynagrodzenie kierowcy w przewozie międzynarodowym?

Wprowadzenie

Instrukcja została przygotowana dla Użytkowników modułu Płace i Kadry Plus programu Comarch ERP Optima rozliczających kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Zaprezentowany schemat wyliczeń został przygotowany na podstawie interpretacji udostępnianych przez doradców podatkowych oraz przykładów wskazanych przez naszych Klientów. Przykład ma na celu zobrazowanie sposobu wyliczenia wynagrodzenia przy użyciu zaawansowanego algorytmu 12 bez konieczności wprowadzania okresów oddelegowania. W przypadku odmiennego schematu wyliczeń należy zmodyfikować odpowiednio konfigurację programu Comarch ERP Optima.

Schemat wyliczeń przedstawiony w niniejszej instrukcji polega na przyjęciu kwoty brutto wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze i dodatkowy element wynagrodzenia), a następnie wyliczeniu podstawy składek ZUS (uwzględniając pomniejszenie o kwotę diet wirtualnych i kontroli minimalnej podstawy składek ZUS przy obniżeniu w kwocie 5922,00) oraz obliczeniu podstawy opodatkowania, z uwzględnieniem 30% z kwoty diety wirtualnej.  Wyliczone kwoty składek ZUS oraz zaliczki podatku uwzględniane są przy naliczeniu kwoty netto wynagrodzenia. Wprowadzenie wartości diet i wynagrodzenia zagranicznego realizowane będzie poprzez dedykowane atrybuty.

Definiowanie elementów wynagrodzenia

W celu wyliczenia wynagrodzenia kierowców należy zdefiniować odpowiednie elementy według poniższych punktów:

   1. W gałęzi Konfiguracja/ Firma / Płace/ Atrybuty – klasy definiujemy nowe atrybuty, które pozwolą na wprowadzenie określonej wartości diet wirtualnych oraz wynagrodzenia zagranicznego dla pracownika. Takie rozwiązanie umożliwi importowanie danych z arkusza Excel, co może być szczególnie przydatne w przypadku korzystania z zewnętrznych programów rejestrujących czas pracy kierowców. Element wynagrodzenie zagraniczne może okazać się pomocny, gdy chcemy importować kwotę wynagrodzenia za okres wykonywania pracy za granicą. Jeżeli Użytkownik ma już zdefiniowane i przypisane do pracowników określone dodatki, definiowanie atrybutu Wyn. zagraniczne nie jest konieczne.
    • Wirtualna dieta – Typ: Liczba; Format: (*)Zaawansowany
    • Wyn.zagraniczne – Typ: Liczba; Format: (*)Zaawansowany
   2. W gałęzi Konfiguracja/ Firma / Płace/ Typy wypłat definiujemy nowe typy wypłat, które wykażą wartości z atrybutów pracowników. Składniki te będą również ujęte w definicjach kolejnych typów wypłat, niezbędnych do wyliczenia wynagrodzenia oraz określenia podstaw opodatkowania i składek ZUS:
    • Wirtualna dieta –element pomocniczy, niepomniejszany za nieobecności, algorytm 12, pozycja na deklaracji PIT  – nie dotyczy, zaliczka podatku – nie naliczać, składki społeczne i składkę zdrowotną – nie naliczać, do podstaw: zasiłku, urlopu, czy ekwiwalentu – nie wliczać,  nie wpływa na kwotę do wypłaty, nie stanowi kosztu pracodawcy, priorytet naliczania 200.
     Postać zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12 w typie wypłaty (w celu wskazania atrybutu, z którego będziemy pobierać wartość należy wykorzystać skrót ALT+strzałka w dół i wskazać odpowiedni atrybut):
     AtrybutLiczba("Wirtualna dieta")
    • Wyn. zagraniczne – – dodatek niepomniejszany za nieobecności, algorytm 12, pozycja na deklaracji PIT – PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy…, zaliczka podatku – naliczać, składki społeczne i składkę zdrowotną – naliczać, do podstaw: zasiłku, urlopu, czy ekwiwalentu – wliczać, wpływa na kwotę do wypłaty, stanowi koszt pracodawcy, priorytet naliczania 200.
     Postać zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12 w typie wypłaty (w celu wskazania atrybutu, z którego będziemy pobierać wartość należy wykorzystać skrót ALT+strzałka w dół i wskazać odpowiedni atrybut):
     AtrybutLiczba("Wyn.zagraniczne")
   3. W gałęzi Konfiguracja/ Firma / Płace/ Wzorce płacowe definiujemy nowe wzorce płacowe, które są elementami pomocniczymi, niezbędnymi do zdefiniowania składników użytych w dalszej części niniejszej instrukcji. Przy tworzeniu wzorca płacowego Suma wynagr.brutto Użytkownik powinien uwzględnić wszystkie niezbędne składniki, które w programie ma już zdefiniowane na potrzeby rozliczenia kierowców, np. ryczałt za nadgodziny, ryczałt za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za dyżur, premie, wynagrodzenie za urlop, itp.. Prezentowany przykład ma na celu tylko zobrazowanie schematu wyliczenia.
    Uwaga
    W wzorcach płacowych, gdy zostanie wybrany:Okres: Miesiące, Ile 1, Od którego wstecz: 0 – to oznacza, że sumowane są wartości z elementów, które mają okres od – do z bieżącego miesiąca wypłaty (z okresu jaki ma lista płac, np. 1-28.02.2022).
    Przy takim ustawieniu elementy mogą być naliczane na 2 listach płac – warunek, aby miały ten sam okres od – do oraz miesiąc deklaracji w celu wyliczenia prawidłowych podstaw ZUS i opodatkowania.Okres: Bieżąca wypłata – to oznacza, że sumowane są wartości elementów tylko z tej jednej wypłaty, okresy elementów mogą być różne (np. za okres 1-31.01.2022 i 1-28.02.2022).
    Przy takim ustawieniu elementy muszą być naliczane tylko na 1 liście plac. Wartości elementów naliczone na innych list płac (etat/inne) nawet za ten sam okres nie będą uwzględniane.
   • Suma wynagr.brutto – zdefiniowany wg poniższego obrazu.Wzór wzorca: SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto')
   • Wirtualna dieta – zdefiniowany wg poniższego obrazu:Wzór wzorca: SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta')
 1. W gałęzi Konfiguracja/ Firma / Płace/ Typy wypłat definiujemy pomocnicze typy wypłat, które posłużą do ustalenia poprawnej podstawy składek ZUS oraz podstawy opodatkowania, z uwzględnieniem diet wirtualnych (pomniejszenie odpowiednio o 100% diet i o 30% diet):

Wskazówka
Wzory zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12 można skopiować ze stron pomocy, przy założeniu, że zostaną dodatkowo w typach wypłat użyte wzorce i stałe okresowe. W tym celu należy w definicji typu wypłaty, w zaawansowanej definicji algorytmu 12 (okno Algorytm 12) :
– wybrać w pierwszej kolejności stałą okresową / wzorce płacowe, które mają zostać wykorzystane we wzorze – zostaną dodane w polu ‘Wzór’ oraz w sekcji ‘Użyte wzorce i stałe okresowe’,
– z pola ‘Wzór’ wykasować treść (zaznaczając ją i kasując klawiszem DELETE) – stała okresowa / wzorce płacowe będą nadal widoczne w polu ‘Użyte wzorce i stałe okresowe’,
– wkleić odpowiedni dla typu wypłaty wzór,
– zapisać zmiany.

 • Korekta podst. US i ZUS o 0.3 diet – element pomocniczy, który koryguje podstawy US i ZUS o 30% wartości diet, niepomniejszany za nieobecności, algorytm 12, pozycja na deklaracji PIT – PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy…, zaliczka podatku – naliczać, składki społeczne i składkę zdrowotną – naliczać, do podstawy zasiłku – wliczać, do podstawy urlopu, czy ekwiwalentu – nie wliczać, nie wpływa na kwotę do wypłaty, nie stanowi kosztu pracodawcy, priorytet naliczania 200.

 Wzorce i stałe okresowe użyte w definicji typu wypłaty:
– wzorzec ‘Wirtualna dieta’

Ogólny wzór:
-((Wzorzec ‘Wirtualna dieta’)* 0.3)

Postać zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12 w typie wypłaty:
-(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta')*0.3)

 • Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_z ZUS  – element pomocniczy, który koryguję podstawę ZUS, niepomniejszany za nieobecności, algorytm 12, pozycja na deklaracji PIT – PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy…, zaliczka podatku – naliczać, składki społeczne i składkę zdrowotną – naliczać, do podstawy zasiłku – wliczać, do podstawy urlopu, czy ekwiwalentu – nie wliczać, nie wpływa na kwotę do wypłaty, nie stanowi kosztu pracodawcy, priorytet naliczania 210.

W definicji typu wypłaty użyta jest również Stała okresowa /Wskaźniki-program/ Min.podst.skł.ZUS dla oddel.  (w 2022 wynosi 5922 zł).

Wzorce i stałe okresowe użyte w definicji typu wypłaty:
– Stała okresowa /Wskaźniki-program/ Min.podst.skł.ZUS dla oddel. (w 2022 wynosi 5922 zł).
– wzorzec ‘Wirtualna dieta’
– wzorzec ‘Suma wynagr.brutto’

Ogólny wzór:
Warunek(Wzorzec 'Suma wynagr.brutto’ – Wzorzec ‘Wirtualna dieta’ > Wskaźnik Min.ZUS, -(Wzorzec ‘Wirtualna dieta’ – Zaokr(0.3 * Wzorzec ‘Wirtualna dieta’, 2)), Warunek(Wzorzec 'Suma wynagr.brutto’ – Zaokr(0.3 * Wzorzec ‘Wirtualna dieta’, 2) < Wskaźnik Min.ZUS, 0, Wskaźnik Min.ZUS – (Wzorzec 'Suma wynagr.brutto’ – Zaokr(0.3 *Wzorzec ‘Wirtualna dieta’,2))))

Postać zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12 w typie wypłaty:Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto')-SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta')>(Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)), -(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta') - Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2)), Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto')- Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2) <(Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)), 0, (Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)) - (SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto') - Zaokr(0.3 *SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2)))) 

 • Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_bez ZUS ––element pomocniczy, zdefiniowany jako kopia (Ctrl+Ins) Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_z ZUS, niepomniejszany za nieobecności, algorytm 12, pozycja na deklaracji PIT – PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy…, zaliczka podatku – naliczać, składki społeczne i składkę zdrowotną – nie naliczać, do podstaw: zasiłku, urlopu, czy ekwiwalentu – nie wliczać, nie wpływa na kwotę do wypłaty, nie stanowi kosztu pracodawcy, priorytet naliczania 210.

  Wzór taki sam tylko ujęty w nawias a przed nim wstawiony znak minus.

Wzorce i stałe okresowe użyte w definicji typu wypłaty:
– Stała okresowa /Wskaźniki-program/ Min.podst.skł.ZUS dla oddel. (w 2022 wynosi 5922 zł).
– wzorzec ‘Wirtualna dieta’
– wzorzec ‘Suma wynagr.brutto’

Ogólny wzór:
-(Warunek(Wzorzec 'Suma wynagr.brutto’ – Wzorzec ‘Wirtualna dieta’ > Wskaźnik Min.ZUS, -(Wzorzec ‘Wirtualna dieta’ – Zaokr(0.3 * Wzorzec ‘Wirtualna dieta’, 2)), Warunek(Wzorzec 'Suma wynagr.brutto’ – Zaokr(0.3 * Wzorzec ‘Wirtualna dieta’, 2) < Wskaźnik Min.ZUS, 0, Wskaźnik Min.ZUS – (Wzorzec 'Suma wynagr.brutto’ – Zaokr(0.3 *Wzorzec ‘Wirtualna dieta’,2)))))

Postać zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12 w typie wypłaty:
-(Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto')-SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta')>(Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)), -(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta') - Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2)), Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto')- Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2) <(Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)), 0, (Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)) - (SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto') - Zaokr(0.3 *SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2)))))

 • Podst. ZUS nieopodat.kierowcy  – element pomocniczy, który wykaże podstawę do minimalnego ZUS jako nieopodatkowaną, gdy będzie przewyższała podstawę opodatkowania przy wyrównaniach do minimalnego ZUS. Element niepomniejszany za nieobecność, algorytm 12,  pozycja na deklaracji PIT  – nie dotyczy, zaliczka podatku – nie naliczać, składki społeczne i składkę zdrowotną – naliczać, do podstawy zasiłku – wliczać, do podstawy urlopu, czy ekwiwalentu – nie wliczać, nie wpływa na kwotę do wypłaty, nie stanowi kosztu pracodawcy, priorytet naliczania 210.

Wzorce i stałe okresowe użyte w definicji typu wypłaty:
– Stała okresowa /Wskaźniki-program/ Min.podst.skł.ZUS dla oddel. (w 2022 wynosi 5922 zł).
– wzorzec ‘Wirtualna dieta’
– wzorzec ‘Suma wynagr.brutto’

Ogólny wzór:
Warunek(Wzorzec 'Suma wynagr.brutto'< Wskaźnik Min.ZUS, Zaokr(0.3*Wzorzec ‘Wirtualna dieta’,2), Warunek(Wzorzec 'Suma wynagr.brutto’ – Zaokr(0.3*Wzorzec ‘Wirtualna dieta’,2) < Wskaźnik Min.ZUS, Wskaźnik Min.ZUS – (Wzorzec 'Suma wynagr.brutto’ – Zaokr(0.3 * Wzorzec ‘Wirtualna dieta’,2)), 0))

Postać zaawansowanej konstrukcji algorytmu 12 w typie wypłaty:
Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto')<(Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)), Zaokr(0.3 *SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2), Warunek(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto') - Zaokr(0.3 *SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2) <(Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)), (Konfig("/Program/Płace/Wskaźniki/Min.podst.skł.ZUS dla oddel.", Okres.Do)) -(SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Suma wynagr.brutto') - Zaokr(0.3*SumaSkladnikow(WypOkres(0, 1, 0), 0x00000001 , 'Wirtualna dieta'),2)), 0))


Wskazówka
W przypadku importu typów wypłat i atrybutów do innej bazy należy w docelowej bazie z poziomu: Narzędzia / Importy / Z innej bazy – wskazać bazę, z której importujemy dane oraz zaznaczyć tylko 2 pozycje: Atrybuty pracownika i Typy wypłat (nie zaznaczać pozycji Wzorce płacowe). Typy wypłat zostaną zaimportowane automatycznie z wzorcami płacowymi i tylko wtedy będą poprawnie naliczały się w innej bazie.
Zaimportowanie osobno wzorców płacowych powoduje, że zaimportowane typy wypłat nie naliczają się poprawnie.

Przykład rozliczania kierowców w ramach międzynarodowych przewozów

Kierowca jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie 4000,00 zł brutto. Kierowca przez 20 dni wykonuje zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, za które przysługuje wynagrodzenie 5 590,20 zł (łączna kwota tak zwanej diety wirtualnej to 4429,70 zł).  Pracownikowi przysługują standardowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa.

Pracownik złożył oświadczenie o nie korzystaniu z ulgi dla klasy średniej, na formularzu danych pracownika na zakładce Nr ident./podatki ma zaznaczony parametr Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników).

 1. Wprowadzenie atrybutów dla pracownika i przypisanie dodatków
  Przechodzimy Płace i Kadry / Kadry – podświetlamy wybranego kierowcę i przechodzimy na Dodatkowe elementy wynagrodzenia.
  Przypisujemy dodatki od 01.02.2022:

  • Wyn.zagraniczne
  • Wirtualna dieta
  • Korekta podst. US i ZUS o 0.3 diet
  • Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_z ZUS
  • Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_bez ZUS
  • Podst. ZUS nieopodat.kierowcy

Zapisujemy listę dodatków dla wybranego kierowcy.
Wracamy na listę pracowników i temu samemu kierowcy przypisujemy atrybuty (Lista pracowników / Lista atrybutów pracownika).
Dodajemy wcześniej zdefiniowany atrybut Wirtualna dieta i określamy okres od do i wartość. W naszym przykładzie od 01.02.2022 do 28.02.2022 oraz wartość 4429,70.
Dodajemy kolejny atrybut Wyn. zagraniczne z takim samym okresem jak powyżej i kwotą 5590,20. Zapisujemy

 1. Naliczamy wynagrodzenie pracownika
  Tworzymy listę płac etatową za miesiąc luty (nie zaznaczamy parametru 'Tylko lista płac dla oddelegowanych do pracy za granicę’). Na wskazanej liście płac naliczamy wynagrodzenie.

Analiza naliczonego wynagrodzenia:

Naliczone zostają następujące składniki:

Wynagrodzenie zasadnicze / miesiąc (praca.pdst):  4 000,00 PLN
Wyn. zagraniczne (wartość pobrana z atrybutu):      5 590,20 PLN
Wirtualna dieta (wartość pobrana z atrybutu):          4 429,70 PLN
Korekta podst. US i ZUS o 0.3 diet:                        -1 328,91 PLN
Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_z ZUS:              -2 339,29 PLN
Kor. podst. ZUS opodat.kierowcy_bez ZUS:           2 339,29 PLN
Podst. ZUS niepodat.kierowcy:                                    0,00 PLN

Naliczone wynagrodzenie:

Wynagrodzenie brutto:
4000+5590,20 = 9590,20 PLN

Wartość diet:
4429,70 PLN

Wartość diet obniżająca podstawę opodatkowania:
4429,70 x 30% = 1328,91 PLN

Podstawa składki emerytalno-rentowej, chorobowej, wypadkowej:
9590,20 – 4429,70 = 5160,50  < 5922,00 (sprawdzany jest warunek, czy ta podstawa nie jest niższa niż określona minimalna – w tym przypadku jest, więc przyjmujemy wartość minimalną, czyli 5922)

Składki ZUS ubezpieczonego:
5922,00 x 13,71% = 811,91 PLN

Podstawa składki zdrowotnej:
5922,00 – 811,91 = 5110,09 PLN

Składka zdrowotna:
5110,09 x 9% = 459,91 PLN

Podstawa opodatkowania:
9590,20 – 1328,91 (30% diet) = 8261,29 PLN

Podstawa opodatkowania pomniejszona o składki ZUS oraz koszty uzyskania przychodu:
8261,29 – 811,91 – 250,00 = 7199,38 PLN (po zaokrągleniu 7199,00PLN)

Podatek z uwzględnieniem ulgi podatkowej:
(7199,00 x 17%) – 425,00 = 798,83 PLN

Zaliczka podatku do US:
784,00 PLN (uwzględniono wyliczenie wg rozporządzenia z 7 stycznia 2022 – porównując zaliczkę podatku na 31.12.2021 r)

Do wypłaty:
9590,20 – 811,91 – 784,00 – 459,91 = 7534,38 PLN

 
Informacje bieżące

Dostępność zakładki [Informacje bieżące] dla operatora jest zależna od ustawienia w menu Widok/ Pokaż okno Informacji bieżących. Po włączeniu tej opcji, w programie widoczna jest pionowa zakładka [Informacje bieżące]:

Zadaniem okna Informacji bieżących jest przedstawienie informacji aktualnych na chwilę (dzień) wywoływania raportu, czyli po uruchomieniu okna informacji bieżących. Dane są wyświetlane na dzień zgodny z datą bieżącą programu ustawioną w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Raport (informacje) wywoływany jest po wciśnięciu zakładki [Informacje Bieżące]. Dla każdego użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów, jaki będzie z nim związany. Szczegóły tutaj.

W module Płace i Kadry (Plus, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum) – można wyświetlać następujące informacje:

Zaliczka na PIT-4R do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca, jeśli brak zatwierdzonej zaliczki na PIT-4R (deklaracji pomocniczej) za poprzedni miesiąc. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji PIT-4R i naliczyć deklaracje.

Podatek na PIT-8AR do zrealizowania – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca, jeśli brak zatwierdzonej deklaracji pomocniczej PIT-8A za poprzedni miesiąc. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji pomocniczych PIT-8A i naliczyć deklarację pomocniczą do PIT-8AR.

Deklaracja DRA do realizacji – informacja o konieczności przygotowania deklaracji – wyświetlana na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji DRA i naliczyć deklaracje.

Termin składania deklaracji ZUS należy ustawić w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zobowiązania wobec ZUS/PFRON).

Deklaracja PFRON do realizacji – informacja o konieczności przygotowania deklaracji do – wyświetlana domyślnie na 7 dni przed terminem złożenia deklaracji, czyli od 13-go do 20-go dnia miesiąca. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do listy deklaracji PFRON i naliczyć deklaracje.

Lista umów nierozliczonych – lista umów cywilnoprawnych zakończonych (wpisana data zakończenia umowy), ale nierozliczonych. Aby umowa pokazała się na liście muszą być jednocześnie spełnione trzy warunki:  

 • od daty zakończenia zapisanej w umowie do daty bieżącej upłynęło, co najmniej o 10 dni,
 • data zakończenia umowy jest wcześniejsza niż 1-szy dzień bieżącego miesiąca,
 • umowa nie jest w całości rozliczona.

Wygasające umowy o pracę – wyświetlana lista pracowników, dla których data rozwiązania umowy o pracę zawiera się w okresie 5 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘5 dni przed i 5 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 10.01.2021 r. będą wyświetlone osoby, dla których umowa o pracę wygasa w okresie 6-14.01.2021 r. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika i przedłużyć umowę.

Pracownicy do badania – wyświetlana lista pracowników, dla których data ważności badań okresowych zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘30 dni przed i 30 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 30.01.2021r. będą wyświetlone osoby, dla których ważność badań okresowych wygasa w okresie 1.01.-28.02.2021. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika. Datę wygaśnięcia ważności badań lekarskich należy wprowadzić na zakładce [7 PPK/Dodatkowe].

Wygasające uprawnienia pracownika – informacja ta pojawia się, jeśli Użytkownik na liście słownikowej uprawnień (kwalifikacji) pracownika zaznaczy parametr Przypomnienie o terminie ważności oraz wpisze datę ważności uprawnienia.

Informacje o kwalifikacjach danego pracownika należy wprowadzić na formularzu pracownika po rozwinięciu  menu dostępnych opcji obok przycisku Dodatkowe dane kadrowe i wybraniu zakładki [Kwalifikacje].

W raporcie wyświetlana jest lista pracowników, dla których data ważności uprawnienia zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej (domyślny termin ‘30 dni przed i 30 dni po terminie’). Np. przy dacie bieżącej ustawionej na 30.01.2021 r. będą wyświetlone osoby, dla których ważność uprawnień wygasa w okresie 1.01.-28.02.2021. z pozycji Informacji bieżących możemy bezpośrednio przejść do formularza pracownika.

Liczba zatrudnionych na dzień (Comarch HRM) – analiza przedstawia liczbę zatrudnionych  na etat, liczbę osób z umowami cywilno-prawnymi, liczbę osób niebędących pracownikami, mających ustawiony dostęp do aplikacji Comarch HRM oraz łączną wartość ustaloną na dany dzień. Wartość w kolumnie Umowy jest wyświetlana w zależności od ustawienia parametru w System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Comarch HRM Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch HRM.

Pracownik zatrudniony na kilku etatach jednocześnie (wieloetatowiec) wliczany jest zgodnie z ilością posiadanych etatów (sumowany jest etat główny i etaty dodatkowe).

Do liczby zatrudnionych pracowników etatowych wlicza się pracowników archiwalnych, u których nie odnotowano daty zwolnienia.

Pracownicy na zwolnieniu chorobowym powyżej 30 dni – analiza umożliwia wyszukanie osób, które należy wysłać na badania lekarskie ze względu na dłuższą nieobecność. Analiza wykazuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy w okresie 5 dni przed datą bieżącą i 5 dni po tej dacie mają wprowadzoną nieobecność typu zwolnienie chorobowe, które trwa nieprzerwanie ponad 30 dni (nieobecność może być wprowadzona w kilku częściach, ale muszą być wprowadzone bez dnia przerwy) i wrócili do pracy. W analizie wykazany jest akronim, imię i nazwisko pracownika oraz data zakończenia zwolnienia chorobowego.

Uwaga

 • Aby zmienić domyślne terminy należy z poziomu Konfiguracji programu/Informacje/Informacje bieżące za pomocą przycisku lupy edytować konkretną analizę, odznaczyć parametr termin domyślny i za pomocą przycisku Termin wskazać standardowy termin lub dodać własny czasowy termin (z odpowiednio zdefiniowanym zakresem dat np.: 14 dni przed i 14 dni po dla analizy Wygasające umowy o pracę).
 • W analizach Lista umów nierozliczonych, Pracownicy do badania, Wygasające umowy o pracę, Wygasające uprawnienia pracownika nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznym aktualnym na datę bieżącą ustawioną w programie mają przypisany wydział, do którego zalogowany operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych.Polski Ład – praktyczne przykłady

Rozliczenia wynikające wyłącznie z Polskiego Ładu ujęte są w przykładach 1-9, rozliczenia z uwzględnieniem Rozporządzenia z dn. 7 stycznia 2022 r. ujęte są w przykładach 10-14


Spis treści


1. Jak wygląda rozliczenie wypłaty pracownika, który korzysta ze zwolnienia z podatku w związku z wychowywaniem co najmniej 4 dzieci (pracownik ma stawkę zaszeregowania 4500zł/miesięcznie)?

W celu odnotowania zwolnienia z PIT w związku z wychowywaniem co najmniej czworga dzieci:

   • Z poziomu menu Płace i Kadry wybieramy Kadry
   • Ustawimy się na wybranym pracowniku i za pomocą przycisku wykonujemy aktualizację zapisu (jeśli pracownik chce korzystać z ulgi od początku roku to aktualizację wykonujemy z datą 1.01.2022 r.).
   • Na nowo otwartym formularzu danych kadrowych przechodzimy na zakładkę Nr ident./podatki
   • W pozycji Zwolnienie z PIT z tytułu wybieramy: Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci
   • Zapisujemy formularz danych kadrowych
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 4 500

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 4 500

Suma składek ZUS: 616,95

   • 4500 * 13,71% = 616,95

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 0,00

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 0,00

Ulga dla pracowników: 0,00 (przychody pracownika nie mieszczą się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników)

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 0,00

Ulga podatkowa (odliczona): 0,00

Naliczona zaliczka podatku: 0,00

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 0,00

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 573,85

   • 4 500 – 616,95 -250 = 3 633,05 (po zaokrągleniu 3 633)
   • 3 633 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 573,85

Składka zdrowotna: 349,47

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (4500-13,71%) * 9% = 3883,05 *9% = 349,47
   • Naliczona zaliczka podatku od 4 500 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 573,85;

573,85 > 349,47 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy składkę zdrowotną w wysokości 349,47

Kwota netto pracownika: 3 533,58

   • 4 500 – 616,95 ZUS – 0,00 podatek – 349,47 zdrowotna = 3 533,58

2. Jak naliczyć wypłatę pracownikowi ze stawką 3100 zł/miesięcznie (pracownika nie obejmuje ulga dla pracowników ani nie korzysta ze zwolnienia z podatku)?

   • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 3100zł/miesięcznie
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 3 100

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 425,01

   • 3100 * 13,71% = 425,01

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 425,01

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0,00 (przychody pracownika nie mieszczą się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników)

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 2 424,99

   • 3 100 brutto – 425,01 ZUS – 250 KUP – 0,00 ulga dla pracowników = 2 424,99

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 2 425,00

Ulga podatkowa (odliczona): 412,25

   • Ulga podatkowa należna 425
   • 2425 * 17% = 412,25 dlatego ulga podatkowa odliczona zostaje ograniczona do wysokości 412,25

Naliczona zaliczka podatku: 0,00

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 0,00

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021:  368,49

   • 3 100 – 425,01 – 250 = 2 424,99
   • 2 425 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 368,49

Składka zdrowotna: 240,75

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (3100 – 13,71%) * 9% = 2 674,99 * 9% = 240,75
   • Naliczona zaliczka podatku od 3 100 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 368,49
   • 368,49 > 240,75 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 240,75

Kwota netto pracownika: 2 434,24

   • 3 100 – 425,01 ZUS – 0 podatek – 240,75 zdrowotna = 2 434,24

3. Jak naliczyć wypłatę pracownikowi ze stawką, przy której następuje ograniczenie składki zdrowotnej?

   • Pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ze stawką zaszeregowania 1 000zł/miesięcznie
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 1 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 137,10

   • 1000 * 13,71% = 137,10

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 137,10

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0,00 (przychody pracownika nie mieszczą się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników)

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 612,90

   • 1 000 brutto – 137,10 ZUS – 250 KUP – 0,00 ulga dla pracowników = 612,90

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 613,00

Ulga podatkowa (odliczona): 104,21

   • Ulga podatkowa należna 425
   • 613 * 17% = 104,21 dlatego ulga podatkowa odliczona zostaje ograniczona do wysokości 104,21

Naliczona zaliczka podatku: 0,00

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 0,00

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 60,45

   • 1 000 – 137,10 – 250 = 612,90
   • 613 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 60,45

Składka zdrowotna: 60,45

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (1000 – 13,71%) * 9% = 862,90 * 9% = 77,66
   • Naliczona zaliczka podatku od 1 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 60,45
   • 60,45 < 77,66 dlatego dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 60,45

Kwota netto pracownika: 802,45

   • 1 000 – 137,10 ZUS – 0 podatek – 60,45 zdrowotna = 802,45

4. Jak naliczyć wypłatę osobie na umowę zlecenie, która złożyła wniosek o niepobieranie zaliczki podatku?

   • Zleceniobiorca ma przypisaną umowę zlecenie w kwocie 3000 zł brutto; podlega ubezpieczeniom (w tym dobrowolnej składce chorobowej)
   • Ustawiamy się na wybranym zleceniobiorcy i ikoną lupy lub dwuklikiem otwieramy formularz danych kadrowych pracownika
   • Przechodzimy na 2 zakładkę Nr ident./podatki
   • Zaznaczamy parametr ‘Nie pobierać podatku od niektórych umów cywil. na wniosek podatnika (dochód do 30 000 zł)’
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 3 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 411,30

   • 3000 * 13,71% = 411,30

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 411,30

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 517,74

   • (3000 – 411,30) * 20% = 2588,70 * 20% = 517,74

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 2 070,96

   • 3 000 brutto – 411,30 ZUS – 517,74 KUP = 2 070,96

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 2 071,00

Naliczona zaliczka podatku: 352,07

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 0,00

   • 0,00 z uwagi na złożony przez pracownika wniosek o niepobieranie zaliczki

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 352,07

   • 3 000 – 411,30 – 517,74 = 2 070,96
   • 2071*17% = 352,07

Składka zdrowotna: 232,98

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (3000 – 13,71%) * 9% = 2 588,70 * 9% = 232,98
   • Naliczona zaliczka podatku od 3 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 352,07
   • 352,07 > 232,98 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 232,98

Kwota netto pracownika: 2 355,72

   • 3 000 – 411,30 ZUS – 0 podatek – 232,98 zdrowotna = 2 355,72

5. Jak naliczyć wypłatę dla pracownika, którego przychody mieszczą się w przedziale 8 549 a 11 141 (upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników), który nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?  

   • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 10000zł/miesięcznie
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 10 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 1 371,00

   • 10000 * 13,71% = 1371,00

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 1 371,00

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 494,59

   • Przychód pracownika 10 000zł mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników
   • Do wyliczenia należy zastosować wzór: (A * (-7,35%) + 819,08) / 0,17
   • (10 000 * (-7,35%) + 819,08) / 0,17 = 494,59

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 7 884,41

   • 10 000 brutto – 1371 ZUS – 250 KUP – 494,59 ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 7 884,00

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 915,28

   • 7884 * 17% – 425 ulga = 915,28

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 915,00

   • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 1 380,67

   • 10 000 – 1 371 – 250 = 8 379,00
   • 8 379 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 1 380,67

Składka zdrowotna: 776,61

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (10000 – 13,71%) * 9% = 8629,00 * 9% = 776,61
   • Naliczona zaliczka podatku od 10 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 1 380,67

1380,61 > 776,61 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 776,61

Kwota netto pracownika: 6 937,39

   • 10 000 – 1371 ZUS – 915 podatek – 776,61 zdrowotna = 6 937,39

6. Jak naliczyć wypłatę dla pracownika, którego przychody mieszczą się w przedziale 5 701 a 8 549  (upoważniającym do stosowania ulgi dla pracowników), który nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?

   • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 6000zł/miesięcznie
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 6 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 822,60

   • 6000 * 13,71% = 822,60

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 822,60

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 119,41

   • Przychód pracownika 6 000zł mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników
   • Do wyliczenia należy zastosować wzór: (A * 6,68% – 380,50) / 0,17
   • (6 000 * 6,68% – 380,50) / 0,17 = 119, 41

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 4 807,99

   • 6 000 brutto – 822,60 ZUS – 250 KUP – 119,41 ulga dla pracowników = 4 807,99

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 4 808,00

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 392,36

   • 4 808 * 17% – 425 ulga = 392,36

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 392,00

   • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 793,83

   • 6 000 – 822,60 – 250 = 4 927,40
   • 4 927 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 793,83

Składka zdrowotna: 465,97

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (6000 – 13,71%) * 9% = 5 177,40 * 9% = 465,97
   • Naliczona zaliczka podatku od 6000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 793,83
   • 793,83 > 465,97 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 465,97

Kwota netto pracownika: 4 319,43

   • 6 000 – 822,60 ZUS – 392 podatek – 465,97 zdrowotna = 4 319,43

7. Jak naliczyć wypłatę dla pracownika, który złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników?

   • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 10000zł/miesięcznie
   • Ustawiamy się na wybranym pracowniku i ikoną lupy lub dwuklikiem otwieramy formularz danych kadrowych pracownika
   • Przechodzimy na zakładkę Nr ident./podatki
   • Zaznaczamy parametr ‘Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników’
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 10 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 1 371,00

   • 10000 * 13,71% = 1371,00

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 1 371,00

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0,00 (pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi pracowników)

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 8 379,00

   • 10 000 brutto – 1 371 ZUS – 250 KUP = 8 379,00

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 8 379,00

Naliczona zaliczka podatku: 999,43

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 999,00

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 1 380,67

   • 10 000 – 1 371 – 250 = 8 379,00
   • 8379*17% – 43,76 = 1 380,67

Składka zdrowotna: 776,61

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (10000 – 13,71%) * 9% = 8 629 * 9% = 776,61
   • Naliczona zaliczka podatku od 3 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 1 380,67
   • 1 380,67 > 776,61 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 776,61

Kwota netto pracownika: 6 853,39

   • 10 000 – 1 371 ZUS – 999 podatek – 776,61 zdrowotna = 6 853,39

8. Jak naliczyć drugą wypłatę dla pracownika, którego sumaryczne w danym miesiącu przychody przekroczą kwotę 11141 zł? Pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla pracowników.

   • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 10000zł/miesięcznie
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty 28 stycznia 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 10 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 1 371,00

   • 10000 * 13,71% = 1371,00

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 1 371,00

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 494,59

   • Przychód pracownika 10 000zł mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników
   • Do wyliczenia należy zastosować wzór: (A * (-7,35%) + 819,08) / 0,17
   • (10 000 * (-7,35%) + 819,08) / 0,17 = 494,59

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 7 884,41

   • 10 000 brutto – 1371 ZUS – 250 KUP – 494,59 ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 7 884,00

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 915,28

   • 7884 * 17% – 425 ulga = 915,28

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 915,00

   • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 1 380,67

   • 10 000 – 1 371 – 250 = 8 379,00
   • 8 379 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 1 380,67

Składka zdrowotna: 776,61

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (10000 – 13,71%) * 9% = 8629,00 * 9% = 776,61
   • Naliczona zaliczka podatku od 10 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 1 380,67

1380,61 > 776,61 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 776,61

Kwota netto pracownika: 6 937,39

   • 10 000 – 1371 ZUS – 915 podatek – 776,61 zdrowotna = 6 937,39
   • Pracownik 31 stycznia 2022 r. otrzyma wypłatę premii uznaniowej w kwocie 2500 zł. Dodajemy listę płac Inną z datą wypłaty 31 stycznia 2022 r. i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 2 500

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 342,75

   • 2500 * 13,71% = 342,75

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 342,75

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 0,00

Ulga dla pracowników: 494,59

   • Przychód pracownika uzyskany w styczniu wynosi 12000 zł i przekroczył limit uprawniający do zastosowania ulgi dla pracowników. Z tego względu w drugiej wypłacie ulga została naliczona w kwocie -494,59 zł, aby zbilansować nienależną ulgę naliczoną w pierwszej wypłacie. Kwota ulga zostanie doliczona do podstawy opodatkowania i zostanie od niej naliczony podatek.

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 2 651,84

   • 2 500 brutto – 342,75 ZUS – 0 KUP – (-494,59) ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 2652,00

Ulga podatkowa (odliczona): 0,00

Naliczona zaliczka podatku: 450,84

   • 2652 * 17% – 0 ulga = 450,84

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 451,00

   • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 366,69

   • 2500 – 342,75 – 0 = 2157,25
   • 2157 *17% – 0 (ulga) = 366,69

Składka zdrowotna: 194,15

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (2500 – 13,71%) * 9% = 2 157,25 * 9% = 194,15
   • Naliczona zaliczka podatku od 2500 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 366,69

366,69 > 194,15 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 194,15

Kwota netto pracownika: 1 512,10

   • 2500 – 342,75 ZUS – 451 podatek – 194,15 zdrowotna = 1 512,10

9. Jak naliczyć drugą wypłatę dla pracownika, którego sumaryczne w danym miesiącu przychody przekroczą kwotę 5701 zł? Pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla pracowników.  

   • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 5000 zł/miesięcznie
   • Dodajemy listę płac z datą wypłaty 28 stycznia 2022 r. i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 5 000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 685,50

   • 5000 * 13,71% = 685,50

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 685,50

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0

   • Przychód pracownika 5 000zł nie mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 4 064,50

   • 5 000 brutto – 685,50 ZUS – 250 KUP – 0 ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 4065,00

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 266,05

   • 4065 * 17% – 425 ulga = 266,05

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 266,00

   • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 647,29

   • 5 000 – 685,50 – 250 = 4 064,50
   • 4065 *17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 647,29

Składka zdrowotna: 388,31

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (5000 – 13,71%) * 9% = 4 314,50* 9% = 388,31
   • Naliczona zaliczka podatku od 5 000 gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021 : 647,29

647,29 > 388,31dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 388,31

Kwota netto pracownika: 3 660,19

   • 5 000 – 685,50 ZUS – 266 podatek – 388,31 zdrowotna = 3 660,19
   • Pracownik 31 stycznia 2022 r. otrzyma wypłatę premii uznaniowej w kwocie 1000 zł. Dodajemy listę płac Inną z datą wypłaty 31 stycznia 2022 r. i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 1000

W tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT: 0,00

Suma składek ZUS: 137,10

   • 1000 * 13,71% = 137,10

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 137,10

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 0,00

Ulga dla pracowników: 119,41

   • Przychód pracownika uzyskany w styczniu 2022r. wynosi 6 000zł i mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników
   • Do wyliczenia należy zastosować wzór: (A * 6,68% – 380,50) / 0,17

(6 000 * 6,68% – 380,50) / 0,17 = 119, 41

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 743,49

   • 1000 brutto – 137,10 ZUS – 0 KUP – 119, 41 ulga dla pracowników

Podstawa opodatkowania (zaokrąglona) 743,00

Ulga podatkowa (odliczona): 0,00

Naliczona zaliczka podatku: 126,31

   • 743 * 17% – 0 ulga = 126,31

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 126,00

   • Od zaliczki podatku od wypłat wypłaconych od 01.01.2022 nie odejmujemy już składki zdrowotnej 7,75%, dlatego naliczona zaliczka podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie zaliczką przekazaną do Urzędu Skarbowego

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 146,71

   • 1000 – 137,10 – 0 = 862,90
   • 863 *17% – 0 (ulga) = 146,71

Składka zdrowotna: 77,66

   • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
   • Wyliczenie składki zdrowotnej: (1000 – 13,71%) * 9% = 862,90* 9% = 77,66
   • Naliczona zaliczka podatku od 1000, gdyby obowiązywały zasady podatkowe obowiązujące na 31.12.2021: 146,71

146,71 > 77,66 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i naliczamy 77,66

Kwota netto pracownika: 659,24

   • 1000 – 137,10 ZUS – 126 podatek – 77,66 zdrowotna = 659,24


10. Jak wygląda rozliczenie wypłaty pracownika, którego wynagrodzenie wynosi 7000 zł/mies. i pracownik korzysta z ulgi dla klasy średniej?

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 7000 zł/miesięcznie i nie złożył wniosku o rezygnację z ulgi dla klasy średniej.
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 7 000

Suma składek ZUS: 959,70

 • 7000 * 13,71% = 959,70

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 959,70

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 512,35

 • (7000 * 6,68% – 380,50) / 0,17 = 512,36

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 5277,94

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 472,26

Zaliczka podatku ustalona wg zasad obowiązujących w 2022 roku: 472

Ustalenie zaliczki podatku dla kwoty 7000 wyliczanej wg zasad podatkowych z roku 2021 (sprawdzenie pod Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.):

 • 7000 – 959,70 – 250 = 5790,30 -> (5790 * 17%) – 43,76 = 940,54 zł -> 940,54 – (6040,30 * 7,75%) = 940,54 – 468,13 = 472,42 = 472,00 (taka sama kwota zaokrąglona jak wg zasad Polskiego Ładu)

Zaliczka podatku ustalona wg obecnych i poprzednich zasad jest taka sama i wynosi 472 zł, zatem ta kwota stanowi zaliczkę podatku do urzędu skarbowego.

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 472

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021 na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej: 940,54

 • 7 000 – 959,70 – 250 = 5790,30 zł
 • 5790 * 17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 940,54 zł (hipotetyczna naliczona zaliczka podatku niepomniejszona o składkę zdrowotną odliczoną)

Składka zdrowotna: 543,63

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (7000-13,71%) * 9% = 6040, 30 *9% = 543,63
 • 940,54 > 543,63 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i wykazujemy składkę zdrowotną w wysokości 543,63

Kwota netto pracownika: 5024,67

 • 7000 – 959,70 ZUS – 472 podatek – 543,63 zdrowotna = 5024,67

11. Jak wygląda rozliczenie wypłaty pracownika, którego wynagrodzenie wynosi 7000 zł/mies. i pracownik zrezygnował z korzystania z ulgi dla klasy średniej?

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 7000 zł/miesięcznie i złożył wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej.
 • Wchodzimy w menu Płace i Kadry/ Kadry.
 • Wykonujemy aktualizację zapisu z pierwszym dniem miesiąca złożenia rezygnacji z ulgi dla klasy średniej i zaznaczamy parametr „Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników”. Zapisujemy formularz danych kadrowych pracownika.
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 7 000

Suma składek ZUS: 959,70

 • 7000 * 13,71% = 959,70

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 959,70

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 5790,30

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 559,30

Zaliczka podatku ustalona wg zasad obowiązujących w 2022 roku: 559

Ustalenie zaliczki podatku dla kwoty 7000 wyliczanej wg zasad podatkowych z roku 2021 (sprawdzenie pod Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.):

 • 7000 – 959,70 – 250 = 5790,30 -> (5790 * 17%) – 43,76 = 940,54 zł -> 940,54 – (6040,30 * 7,75%) = 940,54 – 468,13 = 472,42 = 472 (taka sama kwota zaokrąglona jak wg zasad Polskiego Ładu z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej)

Zaliczka podatku ustalona wg zasad obowiązujących na 31.12.2021 jest korzystniejsza, dlatego w wypłacie zaliczka podatku wynosi 472 zł, a nadwyżka 87 zł będzie czekała do rozliczenia w kolejnych miesiącach.

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 472

Zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach: 87

 • 559 – 472 = 87

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 940,54

 • 7 000 – 959,70 – 250 = 5790,30 zł
 • 5790 * 17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 940,54 zł (hipotetyczna naliczona zaliczka podatku niepomniejszona o składkę zdrowotną odliczoną)

Składka zdrowotna: 543,63

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (7000-13,71%) * 9% = 6040, 30 *9% = 543,63
 • 940,54 > 543,63 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i wykazujemy składkę zdrowotną w wysokości 543,63

Kwota netto pracownika: 5024,67

 • 7000 – 959,70 ZUS – 472 podatek – 543,63 zdrowotna = 5024,67

12. Jak wygląda rozliczenie wypłaty pracownika, którego wynagrodzenie wynosi 4000 zł/mies. (koszty standardowe), a w poprzednim miesiącu część zaliczki została przesunięta do rozliczenia?

 • Pracownik do zeszłego miesiąca miał stawkę zaszeregowania 6345 zł/miesięcznie i nie korzystał z ulgi dla klasy średniej. W wypłacie za poprzedni miesiąc została naliczona zaliczka podatku do rozliczenia w kolejnych miesiącach 43 zł.
 • Od bieżącego miesiąca pracownik pracuje na ½ etatu, stawka 4000 zł/mies (zmiana została wprowadzona za pomocą aktualizacji zapisu z pierwszym dniem miesiąca). Dodajemy etatową listę płac za bieżący miesiąc z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 4000,00

Suma składek ZUS: 548,40

 • 4000 * 13,71% = 548,40

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 548,40

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 250,00

Ulga dla pracowników: 0

 • Przychód pracownika uzyskany w marcu 2022r. wynosi 4000 zł i nie mieści się w przedziale uprawniającym do stosowania ulgi dla pracowników

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 3201,60

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 119,34

Zaliczka podatku ustalona wg zasad obowiązujących w 2022 roku: 119

Ustalenie zaliczki podatku dla kwoty 4000 wyliczanej wg zasad podatkowych z roku 2021 (sprawdzenie pod Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.):

 • 4000 – 548,40 – 250 = 3201,60 -> (3202 * 17%) – 43,76 = 500,58 zł -> 500,58 – (3451,60 * 7,75%) = 500,58 – 267,50 = 233,08 = 233

Zaliczka podatku wyliczona według zasad obowiązujących w 2022 roku 119 zł jest korzystniejsza niż ta ustalona na 31.12.2021 233 zł. W związku z tym, że pracownik w poprzednim miesiącu miał naliczony podatek do rozliczenia w kolejnych miesiącach 43 zł, zaliczkę podatku ustaloną wg bieżących zasad 119 zł zwiększamy o zaliczkę do rozliczenia z poprzednich miesięcy, tj. o 43 zł. Kwota zaliczki nie może jednak przekroczyć zaliczki podatku ustalonej na 31.12.2021, czyli 233 zł.

119 + 43 =162

162 < 233

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 162

W tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy: 43

Zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach: 0  

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 500,58

 • 4000 – 548,40 – 250 = 3201,60 zł
 • 3202 * 17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 500,58 zł (hipotetyczna naliczona zaliczka podatku niepomniejszona o składkę zdrowotną odliczoną)

Składka zdrowotna: 310,64

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (4000-13,71%) * 9% = 3451,60 * 9% = 310,64
 • 500,58 > 310,64 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i wykazujemy składkę zdrowotną w wysokości 310,64

Kwota netto pracownika: 2 978,96

4000 – 548,40 ZUS – 162 podatek – 310,64 zdrowotna = 2 978,96

13. Jak wygląda rozliczenie wypłaty pracownika, którego wynagrodzenie wynosi 6345zł/mies. (koszty podwyższone) i pracownik zrezygnował z korzystania z ulgi dla klasy średniej?

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 6345 zł/miesięcznie i złożył wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej.
 • Wchodzimy w menu Płace i Kadry/ Kadry.
 • Wykonujemy aktualizację zapisu z pierwszym dniem miesiąca złożenia rezygnacji z ulgi dla klasy średniej i zaznaczamy parametr „Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników”. Zapisujemy formularz danych kadrowych
 • Pracownik ma ustawione koszty uzyskania przychodu jako „3” – podwyższone.
 • Dodajemy listę płac z datą wypłaty w roku 2022 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 6345

Suma składek ZUS: 869,90

 • 6345 * 13,71% = 869,90

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 869,90

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 300,00

Ulga dla pracowników: 0

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 5175,10

Ulga podatkowa (odliczona): 425,00

Naliczona zaliczka podatku: 454,75

Zaliczka podatku ustalona wg zasad obowiązujących w 2022 roku: 455

Ustalenie zaliczki podatku dla kwoty 6345 wyliczanej wg zasad podatkowych z roku 2021 (sprawdzenie pod Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.):

 • 6345 – 869,90 – 300 = 5175,10 -> (5175 * 17%) – 43,76 = 835,99 zł -> 835,99 – (5475,10 * 7,75%) = 835,99 – 424,32 = 411,67 = 412

Zaliczka podatku ustalona wg zasad obowiązujących na 31.12.2021 jest korzystniejsza, dlatego w wypłacie zaliczka podatku wynosi 412 , a nadwyżka 43 będzie czekała do rozliczenia w kolejnych miesiącach.

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 412

Zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach: 43

455 – 412 = 43

 

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 835,99

 • 6345 – 869,90 – 300 = 5175,10 zł
 • 5175 * 17% – 43,76 (ulga na 31.12.2021) = 835,99 zł (hipotetyczna naliczona zaliczka podatku niepomniejszona o składkę zdrowotną odliczoną)

Składka zdrowotna: 492,76

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (6345-13,71%) * 9% = 5475,10 * 9% = 492,76
 • 835,99 > 492,76 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i wykazujemy składkę zdrowotną w wysokości 492,76

Kwota netto pracownika: 4570,34

 • 6345 – 869,90 ZUS – 412 podatek – 492,76 zdrowotna = 4570,34

14. Jak wygląda rozliczenie wypłaty pracownika, który ma już wynagrodzenie zasadnicze naliczone w wysokości 6345zł/mies. (koszty podwyższone, pracownik zrezygnował z korzystania z ulgi dla klasy średniej) i ma naliczoną kolejną wypłatę w tym samym miesiącu deklaracji (premia 7000 zł)?

 • Pracownik ma stawkę zaszeregowania 6345 zł/miesięcznie i złożył wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej. Obowiązują go podwyższone koszty uzyskania przychodu (kontynuacja przykładu 13).
 • Dodajemy listę płac I (premia uznaniowa w wysokości 7000 zł) z datą wypłaty w roku 2022 i tym samym miesiącem deklaracji co w przykładzie 13 i naliczamy wypłatę.

Analiza wynagrodzenia:

Zakładka 2. Elementy wypłaty:

Zakładka 3. Podatki:

Suma opodatkowanych elementów: 7000

Suma składek ZUS: 959,70

 • 7000 * 13,71% = 959,70

W tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania: 959,70

Koszty uzyskania przychodu (odliczone): 0

Ulga dla pracowników: 0

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń): 6040,30

Ulga podatkowa (odliczona): 0

Naliczona zaliczka podatku: 1026,80

Zaliczka podatku ustalona wg zasad obowiązujących w 2022 roku: 1027

Nie wykonujemy dodatkowego sprawdzenia naliczonej zaliczki podatku wg zasad podatkowych z roku 2021 ponieważ łączna kwota w obrębie miesiąca deklaracji przewyższa 12800 zł (6345 + 7000 = 13345), zatem w tym miesiącu nie stosujemy rozporządzenia. W wypłacie premii zaliczka podatku została zwiększona o kwotę 43 zł, która została przeniesiona do rozliczenia w kolejnym miesiącu.

Zaliczka podatku do Urzędu Skarbowego: 1070

 • 1027 (zaokrąglona zaliczka podatku z bieżącej wypłaty) + 43 (spłata zaliczki do rozliczenia w kolejnych miesiącach z wypłaty etatowej) = 1070

Zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach: -43 zł

Ustalenie hipotetycznej naliczonej zaliczki podatku – jaka by była, gdyby obowiązywały zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021: 1026,80

 • 7000 – 959,70 = 6040,30 zł
 • 6040 * 17% – 0 (ulga na 31.12.2021) = 1026,80 zł (hipotetyczna naliczona zaliczka podatku niepomniejszona o składkę zdrowotną odliczoną)

Składka zdrowotna: 543,63

 • Naliczamy tylko składkę zdrowotną 9%
 • Wyliczenie składki zdrowotnej: (7000-13,71%) * 9% = 6040,30 * 9% = 543,63
 • 1026,80 > 543,63 dlatego nie dochodzi do ograniczenia składki zdrowotnej do podatku i wykazujemy składkę zdrowotną w wysokości 543,63

Kwota netto pracownika:

 • 7000 – 959,70 ZUS – 1070 podatek – 543,63 zdrowotna = 4426,67Synchronizacja modułu Płace i Kadry z systemem Comarch ERP XL

Konfiguracja w programie Comarch ERP Optima

W konfiguracji programu Comarch ERP Optima otwieramy gałąź FIRMA\PŁACE\PARAMETRY WSPÓŁPRACY z CDNXL. Znajdują się tu kontrolki do wpisania parametrów połączenia ze zdalnym serwerem Comarch ERP XL (docelowym).

Aby synchronizacja zaczęła działać musimy zaznaczyć parametr Współpraca z systemem CDN XL. Następnie w pola wpisujemy kolejno nazwę serwera zdalnego (docelowego, na którym pracuje Comarch ERP XL) oraz nazwę bazy danych Comarch ERP XL, do której będziemy się łączyć i zatwierdzamy konfigurację.

Jak to działa?

Program Comarch ERP Optima komunikując się z systemem Comarch ERP XL musi wykonać następujące czynności:

 • Utworzyć połączenie ze zdalnym serwerem (docelowym, na którym pracuje Comarch ERP XL);
 • Wywołać funkcje synchronizujące.

Uwaga
Jeżeli programy Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL pracują na tym samym serwerze bazy danych nie potrzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Uwaga
Jeżeli programy Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL pracują na różnych serwerach baz danych istnieje konieczność skonfigurowania serwera źródłowego (Comarch ERP Optima) wskazując serwer zdalny (docelowy Comarch ERP XL) oraz dodatkowo zsynchronizować użytkowników obydwu serwerów – patrz treść poniżej.

Uwaga
Serwerem docelowym, na którym zainstalowany będzie system Comarch ERP XL nie może być wersja Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE).

Konfiguracja serwera źródłowego (Comarch ERP Optima)

Jeżeli bazy danych Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL znajdują się na różnych serwerach, konieczne jest skonfigurowanie serwera źródłowego (bazy Comarch ERP Optima) dodając serwer zdalny, czyli wskazując serwer, na którym pracuje baza Comarch ERP XL. w tym celu należy:

 1. Otworzyć program SQL Server Enterprise Manager;
 2. Rozwinąć gałąź przedstawiającą interesujący nas serwer źródłowy, czyli ten, na którym pracuj e program Comarch ERP Optima;
 3. Rozwinąć gałąź Security a potem Linked Servers;
 4. Z górnego menu Akcja wybrać New Linked Serwer;
 5. W okienku, które się pojawi w pole Linked Serwer wpisać nazwę serwera, do którego chcemy się podłączyć, czyli do serwera docelowego, na którym postawiona jest baza Comarch ERP XL;


 • Z pola Server type wybrać opcję SQL Serwer

 • Zatwierdzić nowy serwer klawiszem Ok.

Konfiguracja Użytkowników

Do pełnej współpracy baz danych Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL potrzebujemy jeszcze zsynchronizowania Użytkowników obydwu serwerów. 

Na docelowym serwerze (Comarch ERP XL) należy wykonać kilka czynności:

 • Dodać użytkownika serwera bazy danych
 • Nadać mu uprawnienia na wykonywanie procedur składowanych

AktualizujDzial
AktualizujDzial2
AktualizujFrsIdPracownika
AktualizujIDDzialu
AktualizujIDPracownika
AktualizujIDProjektu
AktualizujLokalizacje
AktualizujPracownika
AktualizujProjekt
AktualizujProjekt2
DodajDzial
DodajProjekt
PobierzKonfiguracjeXl
PobierzMax
PobierzMaxProj
ZnajdzDzial2
ZnajdzDzial3
ZnajdzDzialPracownika
ZnajdzLokalizacje
ZnajdzOjcaDzialu
ZnajdzOjcaProjektu
ZnajdzPracownika
ZnajdzPracownika2
ZnajdzPracownikaPoID
ZnajdzProjekt2
ZnajdzProjekt3

Kiedy wykonamy powyższe punkty, musimy jeszcze raz:

 • Otworzyć program SQL Server Enterprise Manager
 • Rozwinąć gałąź przedstawiającą interesujący nas serwer źródłowy, czyli ten, na którym pracuje program Comarch ERP Optima
 • Rozwinąć gałąż Security a potem Linked Servers
 • Z górnego menu Akcja wybieramy Properties (Właściwości)
 • Następnie wybieramy interesujący nas serwer i klikamy w menu AKCJA/Właściwości.
 • Wchodzimy na drugą zakładkę Security gdzie zobaczymy listę zlinkowanych użytkowników

 • W pole Local Login wpisujemy użytkownika CDNOperator (można go również wybrać z listy)
 • W pole Remote User podajemy wcześniej utworzonego użytkownika, posiadającego uprawnienia do wykonywania procedur składowanych podanych w tabeli
 • Zatwierdzamy ustawienia klawiszem Ok.

Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, czyli jeżeli dane się zgadzają oraz nie pominięto żadnego kroku, program Comarch ERP Optima powinien bez problemów współpracować z programem Comarch ERP XL.
Współpraca modułu Płace i Kadry z Comarch HRM

Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch HRM umożliwia zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy, zgłaszanie i zatwierdzanie urlopów, delegacji oraz dostęp do kwalifikacji, umów cywilnoprawnych czy wydruków.

Dla Użytkowników posiadających lokalną instalację Comarch HRM wprowadziliśmy dwa modele pracy z aplikacją Comarch ERP HRM. W pierwszym modelu Comarch  HRM może być zainstalowany na lokalnym komputerze użytkownika i wówczas wymiana danych odbywa się w czasie rzeczywistym oraz drugi model, w którym aplikacja Comarch HRM zainstalowana jest na serwerach Comarch. Wymiana danych następuje w momencie synchronizacji (np. co 15 min). Przyjęto zasadę, że dane wprowadzone w Comarch ERP Optima są ważniejsze niż dane wprowadzone w Comarch HRM. Ma to znaczenie w sytuacji wystąpienia konfliktów. W przypadku wybrania drugiego modelu pracy należy złożyć zamówienie na uruchomienie usługi. Sposób zamawiania HRM w modelu usługowym został opisany w podręczniku Ogólne i Konfiguracja.

Struktura podległościowa

Funkcjonalność ułatwia zarządzanie dostępem do danych pracowników w aplikacji Comarch ERP HRM. Jest dostępna w module Płace i Kadry Plus, jak i Płace i Kadry, w grupie Struktura organizacyjna  . Użytkownik ręcznie tworzy strukturę podległościową. Centra można dodawać za pomocą dwóch opcji: dodaj centrum na niższym poziomie oraz dodaj centrum na tym samym poziomie. Do każdego centrum można przypisać kierownika i zastępcę i oraz wskazać okres, w jakim pełnią te funkcje. Kierownika lub zastępcę można wybrać z listy pracowników i właścicieli. Przy wprowadzaniu kierowników i zastępców program kontroluje daty sprawowania danej funkcji. Osoba będąca kierownikiem/zastępcą w danym centrum nie może być w zachodzącym na siebie okresie wpisana drugi raz jako kierownik/zastępca w tym samym centrum.

Przypisanie pracownika jako kierownika powoduje, że przy logowaniu do aplikacji Comarch ERP HRM ma dostęp do danych pracowników, tak jakby został wskazany z poziomu tej aplikacji jako kierownik dla danej grupy pracowników.

Formularz danych centrum podległościowego

Na formularzu danych kadrowych pracownika w polu Centrum, można wskazać centrum, do którego jest przypisany pracownik. Istnieje również możliwość seryjnego przypisania/zmiany centrum dla zaznaczonych pracowników poprzez operacje seryjne w module Płace i Kadry Plus. Na liście pracowników dodano nową kolumnę Centrum podległ., która jest domyślnie ukryta.

Pod listą pracowników umożliwiono filtrowanie pracowników według centrum podległościowego oraz kierowników/ zastępców. Wskazanie nazwiska kierownika/zastępcy i ustawienie dodatkowo parametru Tylko bezpośredni podwładni, pozwala na wyświetlenie tylko bezpośrednich podwładnych lub łącznie z pracownikami centrów będących w strukturze poniżej centrum, dla którego dany pracownik jest kierownikiem/zastępcą, na dzień zgodny z datą aktualności.

 

Filtrowanie na liście pracowników

Dostęp do aplikacji Comarch HRM

Domyślnie dostęp aplikacji Comarch  HRM mają pracownicy zatrudnieni na etat oraz zleceniobiorcy (jeśli w konfiguracji jest zaznaczony parametr Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch HRM). Dodatkowo Użytkownik może ustawić dostęp do aplikacji Comarch HRM osobom pracującym w ramach samozatrudnienia oraz wydłużyć okres dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych, co oznacza, że z aplikacji będą mogły korzystać osoby, które nie są zatrudnione na etat, ani nie posiadają trwającej umowy cywilnoprawnej. Dodatkowy dostęp dla danych osób ustawia się za pomocą przycisku znajdującego się na formularzu pracownika.

Na formularzu dane dotyczące aplikacji Cormach HRM po zaznaczeniu parametru Dostęp do aplikacji poza okresem zatrudnienia należy podać okres od-do, w jakim dana osoba będzie mogła korzystać z aplikacji. W części Dane dostępowe/kontaktowe można wprowadzić dane kontaktowe pracownika tj. numer telefonu, adres e-mail oraz numer pokoju, które będą  przenoszone do aplikacji Comarch HRM.

Uwaga
Od wersji 2020.6 wprowadzono mechanizm kontroli unikalności adresu e-mail wykorzystywanego w Comarch HRM. Podczas zapisywania formularza ‘Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM’ sprawdzana jest unikalność wprowadzonego adresu e-mail pracownika. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym adresie formularz nie zostanie zapisany

W Informacjach bieżących w analizie Liczba zatrudnionych na dzień (Comarch HRM)  wyświetlana jest informacja o liczbie pracowników zatrudnionych na etat, osobach pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób, które mają ustawiony dodatkowy dostęp do aplikacji na dany dzień. Wartość w kolumnie Umowy jest wyświetlana w zależności od ustawienia parametru w System/Konfiguracja/Firma/Płace/e‑Pracownik Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch ERP e-Pracownik.
Współpraca z systemem Comarch ERP XL

W przypadku, gdy moduł kadrowo – płacowy ma współpracować z programem Comarch ERP XL w wersji niższej niż 2017.0 z pozycji Konfiguracji/ Płace/ Parametry współpracy z  XL użytkownik powinien zaznaczyć parametr Współpraca z systemem Comarch ERP XL. Współpraca z systemem Comarch ERP XL polega na synchronizacji danych kadrowych i możliwości księgowania wypłat do Comarch ERP XL. Po zaznaczeniu parametru należy uzupełnić informacje:

 • Serwer bazy danych systemu XL – nazwa serwera bazy danych systemu Comarch ERP XL,
 • Baza danych systemu XL – nazwa bazy danych, w której zapisywane będą informacje z modułu Comarch ERP Optima.

Uwaga
Należy pamiętać o tym, że nazwa bazy danych powinna rozpoczynać się od wyrażenia ERPXL_nazwa bazy

W sytuacji, gdy moduł Płace i Kadry Comarch ERP Optima współpracuje z systemem Comarch ERP XL zmienia się wygląd konfiguracji programu. Zmienne konfiguracyjne dotyczą tylko tego modułu.

Uwaga
Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL w wersji 2017.0 lub wyższej, wszystkie parametry dotyczące synchronizacji baz ustawiane są w module Administrator Comarch ERP XL (w Comarch ERP Optima są jedynie widoczne, nie są edytowalne).

Rys 35. Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry współpracy z XL

Zalecaną metodą współpracy z Comarch ERP XL jest synchronizacja dwukierunkowa, która w znacznie większym stopniu zapewnia spójność danych w obu bazach. Jeśli z poziomu programu Comarch ERP XL jest prawidłowo ustawiona współpraca z modułem płacowym, czyli jest stosowana dwukierunkowa synchronizacja danych, dane między bazami są synchronizowane automatycznie podczas wykonywania dodawania/ zmiany/ usuwania danych podlegających synchronizacji. W związku z tym domyślnie jest zablokowana możliwość przenoszenia danych pomiędzy bazami z poziomu Comarch ERP Optima – opcje Import danych z systemu Comarch ERP XLEksport danych do systemu Comarch ERP XL w menu Narzędzia/Importy, a także import danych z Comarch ERP XL na liście pracowników i pozostałych listach podlegających synchronizacji są niedostępne.