Rejestr walutowy.

1. W menu Ogólne/ Inne / Banki należy dodać BANK Dewizowy. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111

2. W menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe należy dodać rejestr walutowy (zaznaczyć typ rejestru konto bankowe). Aby prawidłowo uzupełnić nr rachunku należy kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy właściwy bank. W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi. Na rachunkach walutowych mogą być wprowadzane tylko zapisy w danej walucie.

3. W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności z każdą formą płatności można powiązać dodatkowo rejestry walutowe. Informacje o obsługiwanych rejestrach walutowych wprowadza się na liście widocznej w dolnej części okna.

Uwaga
Z jedną formą płatności może być skojarzony tylko jeden rejestr w danej walucie. (tzn. z jedną formą płatności nie mogą być skojarzone np. dwa rejestry walutowe w EURO). Dzięki temu można w jednoznaczny sposób określić, do którego rejestru powinien trafić dokument kasowy w danej walucie.

W chwili wprowadzania dokumentu program sprawdza, w jakiej walucie jest wystawiany dokument, a następnie – jakie rejestry są skojarzone z wybraną formą płatności:

 • jeśli dokument jest w PLN – zapis/ płatność w Kasie/Banku jest wprowadzana w rejestrze domyślnym (złotówkowym)
 • jeśli dokument jest w walucie, która jest przypisana do wybranej formy płatności – zapis/ płatność jest tworzony w rejestrze skojarzonym z daną walutą
 • jeśli dokument jest w walucie, która nie jest uzupełniona dla wybranej formy płatności – zapis/ płatność jest tworzony w rejestrze domyślnym (złotówkowym). 

Użytkownicy, którzy nie posiadają rachunków walutowych – formy płatności kojarzą tylko z rejestrem złotówkowym. W takim przypadku niezależnie od waluty dokumentu – w Kasie/Banku będą one rejestrowane zawsze na rachunku (w kasie) złotówkowej.
Jeśli Użytkownik prowadzi rachunek w walucie obcej i chce, by wszystkie płatności do dokumentów wystawianych w takiej walucie były tam automatycznie rejestrowane na rachunku walutowym – powinien odpowiedni rejestr walutowy przypisać do formy płatności. Wtedy program wszystkie płatności w danej walucie automatycznie zapisze w rejestrze walutowym. Natomiast płatności do dokumentów w złotówkach oraz innych walutach – będą zapisywane w rejestrze złotówkowym.

Przykład
W firmie są dwa rachunki bankowe: jeden złotówkowy, a drugi w EURO. Założone są dla nich dwa rejestry: R_PLN – złotówkowy (dla rachunku w PLN) oraz R_EUR (dla rachunku w walucie obcej). Użytkownik definiuje jedną formę płatności przelew. Domyślnie kojarzy go z rejestrem R_PLN, natomiast w sekcji rejestry walutowe dopisuje dodatkowo rejestr R_EUR.

 • Jeśli wystawi dokument w PLN – płatność znajdzie się w Preliminarzu w rejestrze R_PLN.
 • Jeśli wystawi dokument w EUR – płatność znajdzie w Preliminarzu w rejestrze R_EUR.
 • Jeśli wystawi dokument w USD – płatność znajdzie w Preliminarzu w rejestrze R_PLN. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu wykorzystując jedną formę płatności można wprowadzać zapisy/ płatności do rejestrów w różnych walutach.

 
Na fakturze nie drukuje się bank oraz numer rachunku bankowego.

Aby numer rachunku był drukowany na fakturze sprzedaży należy:

1. W menu Ogólne/Inne/ Banki dodać BANK. W numerze rozliczeniowym należy podać 8 cyfr po dwóch pierwszych cyfrach kontrolnych np. 11-11111111-1111111111111111

2. W menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe należy dodać rejestr bankowy (zaznaczyć typ rejestru konto bankowe). Aby prawidłowo uzupełnić nr rachunku należy kliknąć na przycisk Bank, wyświetli się lista banków, z której wybieramy właściwy bank. W numerze rachunku pojawią się @@ oraz 8 cyfr numeru rozliczeniowego np. @@-11111111. Dwie @@ oraz numer rozliczeniowy zostawiamy, uzupełniamy pozostałe cyfry rachunku bankowego np. @@-11111111-1111111111111111. Program sam zastąpi @@ 2 cyframi kontrolnymi.

3. W Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności do formy płatności przelew należy przypisać rejestr bankowy.

Wystawiając Fakturę Sprzedaży z formą płatności gotówka, nr rachunku nie będzie widoczny na wydruku faktury. Po wybraniu formy płatności przelew na wydruku dokumentu będzie się wyświetlał przypisany do tej formy płatności bank oraz numer rachunku określony w rejestrze bankowym. Powyższe ustawienia dotyczą dokumentów wystawianych w PLN.
Jak dodać kod SWIFT/ BIC dla banku?

KOD SWIFT to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową, jest on unikalny dla każdego banku w Polsce i za granicą. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT natomiast za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC, jest to ten sam kod. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.

Aby wprowadzić kod SWIFT/ BIC do programu Comarch ERP Optima należy wejść do menu Ogólne/ Inne/ Banki. Tam pojawi się lista wszystkich banków jakie mamy wprowadzone do programu (może to być lista wszystkich banków, nie koniecznie tylko tych, w których posiadamy własny rachunek). Na liście tej należy odnaleźć bank, w którym posiadamy rachunek, można to zrobić na przykład po numerze rozliczeniowym (numer ten to 8 cyfr od trzeciej do dziesiątej z naszego numeru rachunku bankowego). Po odszukaniu odpowiedniego banku, należy go zaznaczyć i otworzyć przyciskiem lupy . Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki. Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.
Kod SWIFT/ BIC można wprowadzić również bezpośrednio podczas wprowadzania rejestru. Po wybraniu opcji, że dany rejestr jest kontem bankowym otwiera się sekcja do wybrania banku oraz do wprowadzenia numeru rachunku. Pod przyciskiem  dostępna jest lista banków, tam należy odszukać bank, w którym posiadamy rachunek, następnie zaznaczyć go oraz otworzyć przyciskiem lupy. Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki . Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.
Jak dodać rachunek VAT (dla MPP)?

Rachunek VAT dodajemy w identyczny sposób jak standardowe konto bankowe. Przechodząc menu Kasa/bank / Rejestry kasowe/bankowe dodajemy rachunek o Typie konto bankowe. Na karcie rejestru zaznaczamy parametr Rachunek VAT dla MPP.
W jaki sposób pobrać rachunki bankowe kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy)?

Od wersji 2021.0.1 programu Comarch ERP Optima jest możliwość automatycznego pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy). Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT, wówczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (bądź edycji istniejącego) po wpisaniu numeru NIP następuje pobranie listy rachunków bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatników VAT. Jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie: Liczba rachunków bankowych kontrahenta w Wykazie podatników VAT wynosi X. Czy pobrać wszystkie? Po wybraniu opcji Tak następuje pobranie listy rachunków kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje, że rachunki bankowe kontrahenta nie zostaną pobrane. Dla każdego pobranego rachunku pojawia się informacja, że na dzień bieżący występuje on w Wykazie podatników VAT. Pierwszy z zaimportowanych rachunków jest oznaczany jako Domyślny. W przypadku edycji numeru NIP istniejącego kontrahenta, jeżeli na jego karcie były już wprowadzone numery rachunków bankowych, zostaną one przed automatycznym importem usunięte.

Możliwe jest również zaimportowanie rachunków bankowych kontrahenta na żądanie użytkownika. Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] dostępny jest przycisk Import rachunków kontrahenta. Po jego kliknięciu wykonywany jest import rachunków z Wykazu podatników VAT na podstawie numeru NIP kontrahenta. Podobnie jak w przypadku importu wykonywanego automatycznie, jeżeli liczba rachunków kontrahenta jest większa od 5, wówczas przed pobraniem listy rachunków pojawia się pytanie czy pobrać wszystkie. Jeżeli na karcie kontrahenta były już wprowadzone numery rachunków bankowych, podczas importu nie są one usuwane ani nadpisywane.

Od wersji 2021.5.1 istnieje możliwość seryjnego importu rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów. W tym celu na liście kontrahentów została dodana funkcja Importuj rachunki bankowe w menu Operacji seryjnych. Po jej wybraniu następuje dodanie, dla zaznaczonych na liście kontrahentów, rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli żaden kontrahent nie jest zaznaczony, import następuje dla kontrahenta podświetlonego na liście. Rachunki bankowe importowane są wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP.
Dla jakich dokumentów są weryfikowane rachunki bankowe w wykazie podatników VAT?

Weryfikacja rachunków dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:

 • łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15.000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
 • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
 • NIP płatnika (czyli kontrahenta wybranego w polu Domyślny płatnik na dokumencie) jest polskim numerem NIP.

Weryfikowane są polskie numery rachunków bankowych w formacie IBAN – zawierające przedrostek „PL” oraz bez tego przedrostka.

Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Dzięki temu użytkownik ma potwierdzenie, że dany numer rachunku został w określonym dniu zweryfikowany.
W jaki sposób można sprawdzić czy i kiedy dany rachunek bankowy był weryfikowany w wykazie podatników VAT?

Na formularzu kontrahenta, na zakładce [Płatności] w sekcji Numery rachunków bankowych dostępne są 2 nowe kolumny:

 • Data ostatniego sprawdzenia – data wykonania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT,
 • W wykazie – kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość Tak lub Nie – w zależności od tego czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT).

Jeżeli dla określonego rachunku kontrahenta nie wykonano weryfikacji, powyższe kolumny są puste. Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony  otwierany jest Formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych.

Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny:

 • Data sprawdzenia – uzupełniana datą sprawdzenia,
 • NIP – numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek,
 • W Wykazie – informacja czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości Tak / Nie,
 • Identyfikator wyszukiwania – unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu.

Lista domyślnie posortowana jest malejąco po dacie sprawdzenia.