Analizy dla elementów wspólnych programu

Lista kontrahentów

Do listy kontrahentów są podłączone prawie wyłącznie wykresy uprzednio omawiane w rozdziałach KASA/BANK i FAKTURY. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników, gdzie zostały opisane: 

 • Dłużnicy / wierzyciele (Kasa/Bank: Preliminarz płatności: Dłużnicy i wierzyciele),
 • Analiza sprzedaży wg kontrahentów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kontrahentów),
 • Analiza zakupów wg kontrahentów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kontrahentów),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Udziały kontrahentów w sprzedaży (Faktury: Lista dokumentów: Udziały kontrahentów w sprzedaży),
 • Udziały kontrahentów w zakupie (Faktury: Lista dokumentów: Udziały kontrahentów w sprzedaży).

Poza wymienionymi wykresami są podłączone następujące, wcześniej nie omawiane:

Dostawcy/ odbiorcy

Analiza pokazuje zrealizowane obroty (w sensie modułu Comarch ERP Optima KASA/BANK) w rozbiciu na kontrahentów. Pokazywane są obroty dla wybranej liczby kontrahentów o największych obrotach; wszyscy pozostali kontrahenci są agregowani do jednego rekordu POZOSTALI. Analiza daje także możliwość ograniczenia zbioru kontrahentów pod względem typu kontrahenta: dostawca (uwzględniane są tylko zapisy o ujemnym kierunku) albo odbiorca (uwzględniane są tylko zapisy o dodatnim kierunku).

Brane są pod uwagę wszystkie zapisy kasowe, również z otwartych raportów.

Lista kategorii

Do listy kategorii są podłączone wyłącznie wykresy uprzednio omawiane w rozdziale HANDEL. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników:

 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup).

Cennik

Do cennika są podłączone głównie wykresy uprzednio omawiane w rozdziale HANDEL. Tutaj ograniczymy się jedynie do ich wypunktowania i podania odpowiednich odnośników:

 • Analiza sprzedaży wg towarów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg towarów),
 • Analiza zakupów wg towarów (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg towarów),
 • Analiza sprzedaży wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza zakupów wg grup (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg grup),
 • Analiza sprzedaży wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Analiza zakupów wg kategorii (Faktury: Lista dokumentów: Analiza sprzedaży wg kategorii),
 • Udziały towarów w sprzedaży (Faktury: Lista dokumentów: Udziały towarów w sprzedaży),
 • Udziały towarów w zakupie (Faktury: Lista dokumentów: Udziały towarów w sprzedaży).

Poza wymienionymi wykresami są podłączone następujące, wcześniej nie omawiane:

Zasoby z dostaw

Raport Zasoby z dostaw stanowi symulację stanów magazynowych w oparciu o wprowadzone dokumenty zakupu i sprzedaży.

Analiza pokazuje (w postaci tabelarycznej) bieżące stany ilościowe poszczególnych towarów (dokładniej usług), w podziale na towary, których sprzedano mniej niż zakupiono (dodatni stan, tzw. dostępne dostawy) oraz towary, których sprzedano więcej niż zakupiono (ujemny stan, tzw. sprzedaż bez dostaw lub braki).

Zasoby z dostaw – podczas liczenia raportu użytkownik może ustalić jakie pozycje powinny być uwzględniane:

 • Razem – uwzględniane są wszystkie towary, zarówno te wykazujące stany do sprzedaży jak i braki.
 • Bez zer – uwzględniane są tylko towary wykazujące stany lub braki (w zależności od ustawień). Towary wykazujące stan 0 są pomijane.
 • Zasoby – uwzględniane są tylko towary wykazujące stany.
 • Braki – uwzględniane są tylko towary wykazujące braki.

Zasady wyliczania:

 • W przypadku dokumentów wprowadzających towar do magazynu (FZ) – uwzględniane są tylko dokumenty zapisane trwale (nie do bufora).
 • Uwzględniane są jedynie elementy aktywne (tzn. pomijane są dokumenty anulowane).

Raport handlowy towarów

Raport wylicza dla poszczególnych towarów bilans ilości zakupionej i sprzedanej. W oparciu o symulację wylicza również stan początkowy (na dzień podany jako data początkowa liczenia raportu) oraz ilość aktualną towaru (z uwzględnieniem stanu początkowego).

Raport ma postać tabeli, w której otrzymujemy informację o:

Stan początkowy – stan towaru na początek liczonego okresu, wyliczany jest na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaży zarejestrowanych w systemie przed datą początkową raportu.

Faktury zakupu – ilość zakupiona na fakturach zakupu w podanym okresie czasu.

Faktury sprzedaży – ilość sprzedana na fakturach w podanym okresie czasu. Uwzględniane są również faktury skojarzone z paragonami.

Paragony – ilość sprzedana na paragony w podanym okresie czasu.

Stan końcowy – bilans wyliczany na podstawie stanu początkowego, ilości zakupionej oraz sprzedanej.

Użytkownik może określić:

Okres – okres za jaki ma być wyliczana ilość zakupiona i sprzedana.

Bilans – użytkownik może ustalić jakie pozycje powinny być uwzględniane:

 • Razem – uwzględniane są wszystkie towary, zarówno te wykazujące bilans dodatni jak i ujemny oraz zerowy,
 • Bez zer – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans różny od zera,
 • Dodatni – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans dodatni,
 • Ujemny – uwzględniane są tylko towary wykazujące bilans ujemny.

Dokumenty handlowe/ magazynowe – raport może być wyliczany w oparciu o dokumenty handlowe (FA, FZ, PA) lub magazynowe (wszystkie pozostałe).

Status towary/ usługi/ wszystkie – raport może obejmować wszystkie pozycje wprowadzone do cennika, tylko pozycje ze statusem usługi lub tylko te ze statusem towaru.

Jeśli w Cenniku wyświetlana lista towarów jest zawężona do grupy asortymentowej – na raporcie zostaną uwzględnione tylko towary z danej grupy.

Istnieje również możliwość wyliczania raportu dla towarów przypisanych do wskazanej kategorii (przycisk Kategoria).

Warto pamiętać, że jeśli lista towarów w Cenniku jest zawężona do jednej grupy i równocześnie wybrano kategorię – w raporcie uwzględnione zostaną towary z wybranej grupy i równocześnie przypisane do wskazanej kategorii. Jeśli chcemy otrzymać raport dla wszystkich towarów danej kategorii – w cenniku powinna być wyświetlana pełna lista towarów.

Lista magazynów

Wartość zasobów w czasie

Raport wylicza sumaryczną wartość zasobów na każdy dzień z podanego okresu.

Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Ilość zasobów w czasie

Analiza przedstawia rozkład ilości zasobów na poszczególne dni podanego okresu.

Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Plan dostaw

Analiza oparta o wykres ilość zasobów w czasie. Zadaniem wykresu jest pokazanie, czy ilość uwzględniająca rezerwacje i zamówienia (czyli wypadkowa) zawsze będzie powyżej zera (powinna).

Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Magazyn – formularz

Wartość zasobów w czasie

Raport wylicza sumaryczną wartość zasobów na każdy dzień z podanego okresu. Analiza domyślnie dotyczy magazynu, z którego formularza włączona została analiza.

Raport jest opisany w części poświęconej analizie danych dla modułu Comarch ERP Optima Handel: Lista zasobów.

Ilość zasobów w czasie

Analiza przedstawia rozkład ilości zasobów na poszczególne dni podanego okresu. Analiza domyślnie dotyczy magazynu, z którego formularza włączona została analiza (raport opisany jest w części Magazyn: Lista zasobów).  [/su_list]